Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.10 – 04 juni 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 7 juni 2007

De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 07 juni 2007 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. De openbare zitting kan door elke inwoner bijgewoond worden.

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Goedkeuring gemeentelijke ruimtelijk structuurplan - definitieve vaststelling
4. OCMW budget 2007
5. Samenstelling raadscommissies
6. Definitief ontwerp strategisch plan Gentse kanaal zone – goedkeuring
7. Openbare verlichting – investeringen
8. Sportdienst - werkingsverslag 2006
9. Wegen- en rioleringswerken Beneluxlaan – meerwerk
10. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur – aanpassing
11. Verkoop gronden tussen Havenlaan en Karnemelkstraat
12. Provag - vertegenwoordigers – wijziging
13. VZW Zelzaatse Watersportvereniging – statutenwijziging
14. VZW Zelzaatse Watersportvereniging - wijziging vertegenwoordigers
15. Intercommunale Westlede - Algemene vergadering d.d. 13 juni 2007
16. TeveOost - Algemene vergadering d.d. 15 juni 2007
17. Intercommunale Veneco - Algemene vergadering d.d. 27 juni 2007
18. Onderwijs - openstelling betrekkingen
19. Federatie voor toerisme Oost-Vlaanderen - aanduiding vertegenwoordiger
20. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – aanpassing
21. Sportraad - erkenning als adviesraad
22. Jeugdraad - erkenning als adviesraad
23. Verkeersregeling in de Denderdreve - evaluatie van de gevolgen van de invoering van beperkt plaatselijk verkeer (op verzoek van de CD&V-fractie)
24. Bespreking van de inkomsten van het 1e kwartaal van 2007 van het betalend parkeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)
25. Stand van de besprekingen met Apcoa i.v.m. het beëindigen van het betalend parkeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)
26. Postkantoor Zelzate-West moet open blijven (op verzoek van de PVDA+-fractie)
27. Vragen bij Fluxys-compressiestation (op verzoek van de PVDA+-fractie)
28. Enkele vragen bij verslagen schepencollege (op verzoek van de PVDA+-fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. Beheerraad Plaatselijke Openbare Bibliotheek - aanduiding vertegenwoordigers

Meer informatie over deze agendapunten op mijn website

 

Verkiezingen op 10 juni 2007!

CD&V heeft een zeer uitgebreid en evenwichtig programma waar alle thema’s aan bod komen, met onder andere voorstellen voor gezinnen, zorgverlening, samenleven, werkzekerheid, ondernemerschap, armoedebestrijding, mobiliteit, klimaat, integratie, justitie en meer Vlaanderen.

De VLD noemt het CD&V-programma een flauw afkooksel van het regeringsprogramma maar de premier heeft al 8 jaar de kans gekregen om zijn programma te verwezenlijken. De beloftes van weleer zijn niet ingelost en daardoor staan dezelfde thema's nog altijd hoog op de agenda. In de pers wordt momenteel gezegd dat de partijprogramma's op elkaar lijken. Dat een thema als justitie bijna overal terugkomt, is niet abnormaal. Het is nu eenmaal een prangend probleem. Ons programma is realistisch: er is een draagvlak voor, we hebben het getoetst en het is betaalbaar. CD&V heeft een programma dat zij wil uitvoeren met "de voeten op de grond".

Hieronder staan de 10 prioriteiten van CD&V:

ZEKERHEID

1. Laat er geen misverstand bestaan: wij willen de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord en de Vlaamse resoluties om onze prioriteiten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dat betekent een fundamentele staatshervorming en meer bevoegdheden voor de deelstaten op tal van terreinen.

2. Mensen ondersteunen op alle belangrijke momenten in de loopbaan: betere combinatie arbeid en gezin, vorming, enz. Mensen moeten met een fiscaal gunstig tarief o.m. loon kunnen sparen om later tijd te kunnen vrijmaken. Kortom: een echt levensloopbeleid moet mensen ertoe aanzetten minder vervroegd uit de arbeidsmarkt te treden.

3. Gezinnen en ondernemingen moeten samenwerken met de overheid in de strijd tegen de opwarming van de aarde. O.m. milieuvriendelijke aankopen (o.m. van huishoudtoestellen) stimuleren met een groen vak op de belastingsbrief. Vergroenen van vennootschapsbelasting en autobelasting.

4. Inzake personenbelasting: de geleidelijke optrekking van de belastingvrije som voor iedereen. Behoud van de belastingshervorming.

RECHTVAARDIGHEID

5. Gezinnen, in welke samenstelling ook, waarderen: gelijke en welvaartsvaste kinderbijslagen voor alle kinderen.

6. Strijd tegen armoede opdrijven. Ondermeer uitkeringen van gepensioneerden en chronisch zieken welvaartsvaster maken en een verhoging van de laagste en oudste pensioenen. De automatische toekenning van sociale voordelen verzekeren. Consequent gebruik van verslavende producten ontraden en uitbouw hulpverlening drugverslaafden.

7. Inburgering bevorderen. Taalkennis is een belangrijke stap daartoe en dus een voorwaarde voor het bekomen van onze nationaliteit.

8. Ondernemingen - vooral de kmo's - actief ondersteunen. O.m. sociale lasten verlagen, mogelijkheid voor de deelstaten om kortingen te geven m.b.t. vennootschapsbelasting en sociale bijdragen. Een beter sociaal statuut voor zelfstandigen (vooral pensioenen en kinderbijslag). Werkzoekenden hebben recht op opleiding en de plicht een geschikte job te aanvaarden.

VEILIGHEID

9. Een dringend SOS plan voor justitie uitvoeren. O.m. een snellere rechtsbedeling. De bouw van 1.500 extra cellen moet toelaten straffen geloofwaardiger uit te voeren.

10. Dringend beter en rechtvaardiger bestuur, vooral in justitie en m.b.t. ministerie van financiën. (gelijke toepassing in gans het land van de belastingsregels voor personen en onderneming).

Wil je echter meer weten over het CD&V-programma en de kandidaten:

Klik hier voor het CD&V-programma op maat

Klik hier voor de CD&V / N-VA-kandidaten voor de Kamer

Klik hier voor de CD&V / N-VA-kandidaten voor de Senaat

 

SP.a overplakt CD&V-affiches

Het gemeentebestuur is wettelijk gehouden om een aantal borden te voorzien voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches door de diverse partijen. Bij het beplakken van die gemeentelijke borden houdt CD&V zich aan een breedte van zowat tachtig centimeter zodat elke partij voldoende plaats beschikbaar heeft.

Dit weekend hebben we echter geconstateerd dat de CD&V-affiches op alle gemeentelijke borden systematisch overplakt zijn met SP.a-affiches. Dit getuigt van weinig respect, temeer daar er nog elders plaats beschikbaar was op de borden.

CD&V heeft formeel klacht ingediend bij het schepencollege, waarvan SP.a deel uitmaakt, en vraagt te onderzoeken wie aan de oorzaak ligt van dit feit, de betrokken fractie hierover terecht te wijzen en maatregelen te nemen om dit in de toekomst te vermijden.

 

Gemeentelijk jeugdverbroederingscomité

Het gemeentebestuur van Zelzate doet een oproep aan alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente, jonger dan 28 jaar, om lid te worden van het gemeentelijk jeugdverbroederingscomité.

De doelstellingen van het gemeentelijk jeugdverbroederingscomité zijn:

- het stimuleren van de Europese éénwording;
- het onderhouden van de verbindingen met het verbroederingscomité;
- het organiseren en verlenen van medewerking aan de verbroederingsactiviteiten;
- het betrekken van de Zelzaatse bevolking bij het verstevigen van de Europese banden inzake onze verbroedering.

Voor wie dit nog niet moest weten: onze verbroederingsgemeenten zijn: Aubenas (Frankrijk), Sierre (Zwitserland), Schwarzenbek (Duitsland), Delfzijl (Nederland) en Cesenatico (Italië).

Meer info over de verbroederingsgemeenten

Kandidaturen zijn te richten aan het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate tegen uiterlijk 10 juni 2007.

 

Werking OCMW-raad beneden alle peil

De werking van de OCMW-raad gaat van kwaad naar erger. Het arrogante gedrag van OCMW-voorzitter Frank Bruggeman loop de spuigaten uit. Hij waant zich in zijn functie wellicht scheidsrechter op een voetbalveld. Bij een voetbalwedstrijd mag een arbiter dan misschien altijd gelijk hebben, maar in een politiek bestuursorgaan is dit niet zo. Daar moet de wet worden gevolgd. En daar neemt Bruggeman regelmatig een loopje mee, tot terechte ergernis van de oppositie.

Volgens de in januari 2007 afgesproken jaarkalender was er een OCMW-raad voorzien op dinsdag 29 mei. OCMW-voorzitter Bruggeman vervroegde de datum van de raadzitting echter met een week om een door een oppositiepartij toegevoegd agendapunt te kunnen weigeren. Dit moet volgens het reglement immers twaalf dagen voor de raadszitting worden ingediend.

Om dit zielig manoeuvre van de voorzitter te pareren riep de voltallige oppositie een extra OCMW-raad samen op de normaal voorziene datum met als doel het buurtcentrum van Klein Rusland tegen deze zomer opnieuw te kunnen openen. Zij verklaarden daarbij duidelijk afstand te doen van een zitpenning voor die extra OCMW-raad.

Daarop reageerde Bruggeman door bij hoogdringendheid het punt over de heropening dan toch op de zitting van 22 mei te plaatsen en onmiddellijk over te doen gaan tot de stemming zonder enige discussie toe te laten. De VLD-SP.A-meerderheid schendt hierbij flagrant de rechten van de OCMW-raadsleden. Uit protest verliet de voltallige oppositie de zitting.

CD&V vraagt zich af wanneer dit kinderachtig haantjesgedrag van VLD’er Frank Bruggeman eindelijk eens gaat stoppen en hij zich met het serieuze werk zal inlaten. Hij wordt daarvoor immers, in tegenstelling tot de oppositie, vet betaald.

 

Aanpassing signalisaties in wijk Vogelzang

In de wijk Vogelzang wordt de toplaag van diverse straten dit jaar vernieuwd. Bij die gelegenheid zullen de uitstulpingen en de ronde punten ter hoogte van de kruispunten worden verwijderd. De wegversmallingen worden wel behouden. Op de drukste kruispunten worden wegmarkeringen aangebracht. Ter hoogte van de minder drukke kruispunten wordt een gekleurde rode driehoek met witte strepen op de rijbaan aangebracht. Er volgt nog een hoorzitting voor de bewoners.

 

Verkeerscontroles in juni

Op de website van onze politiezone kan u een overzicht vinden van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit geplande verkeersacties in juni. Uiteraard kunnen ook op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

Aangekondigde verkeersacties juni 2007

Niettegenstaande de aankondigingen laten veel mensen zich nog verrassen bij de verkeersacties. Ten bewijze daarvan krijgt u alle acties en resultaten van de afgelopen maand mei op een rijtje.

Resultaten verkeerscontroles mei 2007

 

Reis van de gepensioneerden 2007

In onze gemeente is het een traditie dat voor onze gepensioneerden een jaarlijkse uitstap wordt georganiseerd.
Dit jaar heeft het gemeentebestuur in samenwerking met het gemeentelijk feestcomité gekozen voor een uitstap op
dinsdag 14 augustus 2007 naar Diksmuide in de Westhoek.

Elke Zelzaatse inwoner van 60 jaar of ouder krijgt deze reis gratis aangeboden. Dat is mogelijk dankzij de financiële steun van het gemeentebestuur, zelfstandigen, diverse bedrijven, het gemeentelijk feestcomité en vanzelfsprekend de Zelzaatse bevolking.

Het gemeentebestuur durft dan ook opnieuw op uw milde steun rekenen.

De omhaling van de omslagen zal gebeuren van 06 tot 15 juni 2007 door een lid van de gemeentelijke feestcommissie of door een lid van een ander feestcomité van de gemeente. Zij zullen telkens herkenbaar zijn door een naamplaatje.

 

Avondfietstocht Vakantiegenoegens

Op vrijdag 8 juni om 18u15 vertrekt Vakantiegenoegens met de fiets aan de Kring (Kerkstraat 56) te Zelzate. De tocht gaat langs het vernieuwde Kluizendok, het verlaten ’t Zandeken, de “Dries” te Doornzele, Kluizen, Ertvelde en Stoepe.

Naargelang het weer zijn er een aantal haltes haltes voorzien. Deelname kost € 1,50 voor leden van Vakantiegenoegens en € 2,00 voor niet-leden, verzekering + drankje inbegrepen. Vooraf inschrijven is NIET noodzakelijk. Meer info in de activiteitenkalender.

 

Sneukeltoer KSLV-Zelzate

Op zaterdag 9 juni 2007 wordt ten voordele van KSLV-Zelzate een sneukeltoer per fiets georganiseerd (afstand +/- 40 km). Onderweg zijn er 3 stops voorzien met de nodige drankjes en hapjes. Aansluitend kan u ’s avonds genieten van een heerlijke barbecue en discobar.

Starten kan vanaf 14u tot 15u30 aan de terreinen van KSLV in de Patronagestraat te 9060 Zelzate.

Prijs met BBQ= 16 euro - zonder BBQ= 8 euro. Inschrijven kan nog tot woensdag 6 juni mits betaling bij:

De Coninck Dirck (gsm 0497/70 81 56)
Café Kelderken Grote Markt 09/342 82 00
Meiresonne Gaby (gsm 0477/73 83 55)
Tielen Ivo (gsm 0472/37 83 35).

Meer info in de activiteitenkalender.

 

Open tuindagen

Naar goede traditie organiseert de familie Stals weldra terug een aantal open tuindagen.

Bezoek hun prachtige tuin en geniet, al dan niet met een kopje koffie, van de sfeer, de kleuren en de geuren van op dat moment. Naast alle mogelijke uitleg, tips en info krijg je vooral veel ideeën om terug mee te nemen naar huis.

OPENINGSDATA: zaterdag 24 en zondag 25 juni, zaterdag 11 en zondag 12 augustus telkens van 10 tot 19 uur.

Burgemeester C. Leynlaan 23 te 9060 Zelzate - tel. 09-345.70.48 (straat naast de brandweerkazerne).

Met medewerking van: Open tuinen in Vlaanderen (Landelijke Gilden)

Toegang en koffie: gratis

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven