Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.08 – 20 april 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 26 april 2007

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op donderdag 26 april 2007 om 19.00 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis te Zelzate. De openbare zitting kan door elke inwoner bijgewoond worden.

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Jaarrekening 2006
4. Begroting 2007

Algemene bespreking
Facultatieve uitgaven
Financieel meerjarenplan

5. Belastingen:

a) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2007
b) Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting
c) Algemene gemeentebelasting op de bedrijven voor het dienstjaar 2007
d) Belasting op drijfkracht voor het dienstjaar 2007
e) Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden
f) Belasting op reclameborden
g) Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen
h) Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur
i) Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten
j) Belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de openbare weg
k) Belasting op de tweede verblijven
l) Belasting op markten en kermissen
m) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein
n) Belasting op het (oneigenlijk) gebruik van het openbaar domein
o) Belasting op het gebruik van het openbaar domein
p) Retributie op het parkeren
q) Retributie op het parkeren in blauwe zone
r) Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
s) Retributiereglement op de huis-aan-huis inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten
t) Retributiereglement op het storten van afval door KMO's en ZO's op het containerpark
u) Contante belasting op het weghalen van niet-reglementair gestort afval
v) Belasting op aanvraag milieuvergunningen
w) Belasting op de afgifte van administratieve stukken
x) Belasting op het storten van slib op het Zelzaats grondgebied
y) Retributie afgifte huisvuilzakken
z) Retributie brandweerprestaties
aa) Belasting op de afgifte van inlichtingen
bb) Belasting op de afgifte van inlichtingen op het vlak van stedenbouw en milieu
cc) Belasting op het huwelijksceremonieel
dd) Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats

Deze agendapunten wordt de komende dagen aangevuld op mijn website

 

OCMW-raad op 24 april 2007  

De eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op dinsdag 24 april 2007 om 17u30 uur in de vergaderzaal van het Administratief Centrum van het OCMW te Zelzate. De openbare zitting kan door elke inwoner bijgewoond worden.

OPENBARE ZITTING

Algemeen

1. Notulen openbare zitting dd. 27-03-2007
2. Kennisname :
       - Welzijnsband Meetjesland: jaarrekening 2006
       - RIZIV-inspectie dd. 10 april 2007 : verslag
3. OCMW-budget 2007
4. Aankoop/huurkoop diverse hardware – gunning
5. Controlegeneesheer – principe
6. Oprichting dienst voor personenvervoer
7. Overeenkomst multifunctionele fotokopieertoestellen
8. Terugvordering lonen en werkgeversbijdragen mandatarissen
9. cvba-Wonen : aanduiden vertegenwoordiger

Dienst maatschappelijke integratie

10. Aanvraag verlenging erkenning als dienst voor schuldbemiddeling

lBO

11. Inschrijvingsbeleid vakantiewerking

Home Bloemenbos

12. Aanvraag verlenging voorafgaande vergunning
13. Aankopen inrichting familiekamer

Algemeen (vervolg)


14. Problemen met de geplande werken om een aantal bejaardenhuisjes op Zelzate-West vochtvrij te maken (op verzoek van PVDA-raadsleden Van Acker en Verspreet)
15. Hoe beter communiceren met lang ingeschreven kandidaten voor bejaardenappartement of -huisje? (op verzoek van PVDA-raadsleden Van Acker en Verspreet)
16. Vraag tot heropening van het Buurtcentrum Klein Rusland (op verzoek van PVDA-raadsleden Van Acker en Verspreet)

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

17. Notulen geheime zitting dd. 27-03-2007
18. Proces-verbaal van de vastgelegde uitgaven

Financiële Dienst

19. Trimestriële rapportage 2007 - kwartaal 1

PERSONEEL

Algemeen

20. Jobstudenten ROB-RVT - verzorging & verpleging
21. Aanstellen halftijds geco verzorgende

Wijkzorg

22. Aanstellen voltijds geco technisch beambte

lBO

23. Aanstellen halftijds geco begeleidster buitenschoolse opvang
24. Aanstellen halftijds geco begeleidster buitenschoolse opvang
25. Aanstellen halftijds geco technisch beambte schoonmaak Kinderopvang
26. Aanstellen halftijds geco technisch beambte schoonmaak

Algemeen

27. Personeelsproblemen in de Kastanje? (op verzoek van PVDA-raadsleden Van Acker en Verspreet)

Algemeen secretariaat

28. Aanvraag disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden + vervanging

 

'Rondje gezond', de nieuwe fietsbrochure van het provinciaal domein Puyenbroeck

Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke maakt zich klaar voor de start van een nieuw toeristisch seizoen. Hiervoor werd onder meer een nieuwe fietsbrochure samengesteld: 'Rondje gezond – een verrassende verkenning van het provinciaal domein Puyenbroeck'.

De tocht begint aan het loket fietsenverhuur waar een fiets kan worden gehuurd. De tocht kan echter ook met de eigen fiets worden gemaakt. De route doorheen het domein brengt de bezoeker langs onbekende natuurpareltjes van Puyenbroeck. Op elk van de zes stops wordt in de brochure kort de omgeving toegelicht. De volledige fietstocht duurt ongeveer 2 uur, stops inbegrepen en is gemakkelijk haalbaar voor elke bezoeker.

Vorige seizoenen publiceerde het provinciaal domein Puyenbroeck reeds vijf brochures. In 'de heemkundige wandeling', wordt de bezoeker meegenomen in de boeiende geschiedenis van het domein, van silexbijl tot recreatiepark. De tweede brochure, de 'natuurwandeling', stelt een aantal verrassend groene en rustige plekjes voor. In de derde brochure, de 'familiewandeling', ontdekt de bezoeker de voornaamste troeven van Puyenbroeck in een notendop. Met de brochure 'Levend Erfgoed Park' wordt het dierenpark van het domein doorkruist en met de brochure 'zoektocht' krijgt de bezoeker enkele vragen op te lossen. Deze brochures zijn nog steeds beschikbaar in het bezoekerscentrum van Puyenbroeck.

Elke brochure kost 2 EUR per stuk en is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum van het domein aan de hoofdingang via parking 1. De nieuwe fietsbrochure is ook verkrijgbaar aan het loket fietsenverhuur van het domein. Voor groepen is er bovendien voor elk behandeld thema een geleide tocht mogelijk met gids, mits deze voldoende op voorhand wordt gereserveerd.

Inlichtingen:

Provinciaal domein Puyenbroeck
Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 17 fax 09 342 42 59
puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be

 

Draadafsluiting voor het speelplein Karperstraat

Naar aanleiding van de aktie "Keep It Clean" die opgezet werd door de politiezone Puyenbroeck om de overlast door hangjongeren op het speelplein Karperstraat te beperken is er een wijkcomité opgericht.

Het wijkcomité stelde het gemeentebestuur eerder dit jaar een aantal verbeteringsvoorstellen voor. Een aantal wensen omtrent de inrichting van het speelplein werden door het schepencollege ingewilligd, maar de vraag om de achterzijde langsheen de R4 af te sluiten zag het schepencollege niet zitten.

De CD&V-fractie was wel wel gevoelig voor de argumenten van het bewonerscomité en fractieleider Martin Acke bracht dit voorstel ter sprake op de gemeenteraad van 13 maart 2007. Hij stelde voor een met klimop begroeid hekwerk te voorzien over de ganse breedte van het plein. De totaalkost voor ongeveer 53 lopende meter afsluiting kan op 2.700 euro worden geraamd.

Het afsluiten van het speelplein langs de drukke R4 is zinvol omdat dit niet alleen de veiligheid van spelende kinderen ten goede komt, maar ook doorgangen voor het mogelijks aanleveren van drugs en vluchtwegen voor hangjongeren bij politiecontroles afsluit. Uiteindelijk bleek de gemeenteraad niet ongevoelig voor de argumenten en beloofde de burgemeester de zaak verder te onderzoeken en te bespreken met het wijkcomité.

Intussen liet burgemeester Freddy De Vilder weten dat het schepencollege, na een heel positief en opbouwend gesprek met de bewonersgroep, tot de conclussie is gekomen dat deze afsluiting wel degelijk dienst geplaatst te worden. Dat is positief nieuws. Met de toezegging om deze afsluiting te plaatsen is er in de eerste plaats tegemoet gekomen aan de bekommernis van een aantal inwoners van de wijk en daarmee ook aan die van CD&V.

 

Resultaten Terneuzens drugsonderzoek blijven voorlopig nog binnenskamers

Het Terneuzense college van burgemeester en wethouders heeft beslist dat de resultaten van het drugsonderzoek dat het bureau Intraval uitvoerde nog binnenskamers blijft. Eind deze maand wordt het onderzoek besproken in een ve”rgadering met alle fractievoorzitters. Pas daarna volgt een besloten informatievergadering voor de gemeenteraadsleden waarbij het onderzoeksbureau de studie toelicht en waarbij vragen kunnen gesteld worden.

Het zou de bedoeling zijn dat de gemeenteraad in juni een besluit neemt over het toekomstige drugsbeleid van Terneuzen. Zo moet uit het onderzoek ondermeer blijken of de vestiging van een coffeeshop in het buitengebied haalbaar en wenselijk is.

Vanuit Zelzate volgen we dit dossier uiteraard van nabij op.

 

Oud-burgemeester John Schenkels op de praatstoel

In de reeks “Bewogen Vertellingen” organiseert KWB Zelzate een avond met oud-burgemeester John Schenkels op de praatstoel. Hij vertelt ons over zijn ervaringen en belevenissen gedurende zijn politieke loopbaan in Zelzate van 1983 tot 2006 en zijn 18-jarig burgemeesterschap.

Deze boeiende vertelavond gaat door op maandag 30 april om 19u30 in zaal “De Kring” in de Kerkstraat te Zelzate. Iedereen is welkom en de ingang is vrij.

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven