Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.04 – 05 maart 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Uitbreiding wijk Molenstukken

Wat een zielige vertoning toen op vorige gemeenteraad de VLD duidelijk maakte dat zij de uitbreiding van de wijk Molenstukken niet willen goedkeuren. “Er zijn voor de VLD andere prioriteiten” luidde de enige verklaring. Iedereen voelde echter duidelijk aan dat dit een afrekening was voor het door de sp.a afkeuren van een aantal VLD-voorstellen in de OCMW-raad. Er bleef de gemeenteraad geen andere keuze dan het punt terug te trekken.

Bedoeling van het agendapunt was de goedkeuring van de aanleg van een groene berm tussen de Kennedylaan en de wijk Molenstukken en de aanzet tot het verkavelen van de vrije ruimte tussen de Kennedylaan en de woningen in de Vlasstraat. Deze uitbreiding is nochtans voorzien in het (echter nog niet definitief goedgekeurde) Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat in de vorige legislatuur nochtans de goedkeuring van de VLD wegdroeg.

Op vraag van CD&V-fractieleider Martin Acke bevestigde burgemeester Freddy De Vilder dat het de bedoeling was om deze gemeentelijke gronden goedkoop ter beschikking te stellen van privé-bouwers. Regelmatig wordt ik geconfronteerd met jonge Zelzatenaren die een betaalbaar stuk bouwgrond zoeken in onze gemeente. Wij kunnen dan ook niet begrijpen waarom de VLD tegen is. Bovendien is de aanleg van de aarden berm een goede maatregel voor de wijk Molenstukken tegen de geluidshinder van de Kennedylaan. Wegens de grote grondoverschotten door de werken aan het Kluizendok kan dit werk momenteel met een minimum aan kosten worden gerealiseerd door de Vlaamse overheid.

Het njet van de VLD is dus een slechte zaak voor Zelzate.

Zie plannetje van deze mogelijke uitbreiding van Molenstukken

 

Gemeenteraad op 13 maart 2007

De problemen tussen de VLD en sp.a in Zelzate houden blijkbaar aan. Het schepencollege besliste vorige week donderdag om de op 13 maart aangekondigde gemeenteraad toch niet te laten doorgaan. De oppositiepartijen legden zich hier niet bij neer. De ruzie tussen beide meerderheidspartijen mag er niet toe leiden dat Zelzate niet meer bestuurd wordt.

Om die reden nam de oppositie zelf de touwtjes in handen. PVDA+ en ZOW-ZVD gingen in op het voorstel van de CD&V-fractie om gezamenlijk de gemeenteraad samen te roepen op het normaal voorziene tijdstip, namelijk op dinsdag 13 maart 2007 om 19.00 uur. Wanneer minimum één derde van het aantal raadsleden hierom verzoekt is de gemeente verplicht om de gemeenteraad samen te roepen, wat intussen is gebeurd.

Dit positief signaal vanuit de oppositie is de meerderheid blijkbaar niet ontgaan want de voorzitter vulde de agenda aan met een aantal dringend door het gemeentebestuur te nemen beslissingen. Wij durfden hopen op deze zinvolle reactie.

De openbare zitting kan vrij worden bijgewoond door het publiek. Afspraak in de raadzaal van het gemeentehuis.

1. AGENDA OP VOORSTEL VAN OPPOSITIEPARTIJEN CD&V, PVDA+ en ZOW-ZVD

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
 1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad
 2. Mededelingen / Kennisgevingen
 3. Enkele dringende vragen aan college (op verzoek van de PVDA+-fractie)
 4. Beleidsprogramma - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)
 5. Memorandum van de PVDA+ aan het nieuwe college (op verzoek van de PVDA+-fractie)
 6. Gezien hoogdringendheid: stemming over de onroerende voorheffing: 1300 opcentiemen in 2007, later 1150 opcentiemen (op verzoek van de PVDA+-fractie)
 7. Stemming reglement van orde van de gemeenteraad - voorstel PVDA+ (op verzoek van de PVDA+-fractie)
 8. Aanpassing reglement van orde van de gemeenteraad - inzage register in- en uitgaande briefwisseling gemeente (op verzoek van de CD&V-fractie)
 9. Aanzet tot oprichting gemeentelijke ombudsdienst - voorstel tot indiening kandidatuur voor proefproject "Lokale ombud" (op verzoek van de CD&V-fractie)
10. Afbraak krotwoning op hoek Denderdreve met Assenedesteenweg - stand van zaken (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)
11. Plaatsen van een afsluiting tussen speelplein Karperstraat en de R4 (op verzoek van de CD&V-fractie)
12. Bespreking van de exploitatierekening van APCOA voor het betalend parkeren in 2006. Verslag van het gesprek van het college met APCOA op 16/02/2007 (op verzoek van de PVDA+-fractie)
13. Verwijderen snelheidsremmende obstakels in de wijk Vogelzang - bespreking (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)
14. Aanleg van een doorsteek voor fietsers in de De Keyserstraat ter hoogte van het Groenplein (op verzoek van de CD&V-fractie)
15. Voorstel om de verwittigingsborden voor "Zelzate brug gesloten" vroeger te activeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)
16. Problemen met fontein op het Groenplein - bespreking (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)
17. Vraag naar een fuivenbeleid in Zelzate (op verzoek van de CD&V-fractie)
18. Voorstel om waarschuwingsbordjes en een hondentoilet op het Europaplein te plaatsen (op verzoek van de PVDA+-fractie)

2. AGENDAPUNTEN TOEGEVOEGD DOOR DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD

OPENBARE ZITTING

19. Gemeentebegroting 2007 - bijkomend voorlopig twaalfde
20. Vrijgave waarborg gemeenteontvanger
21. Reglement klachtenregistratie en klachtenbehandeling
22. Recht van opstal aan OCMW (in verband met nieuwbouw kinderopvang)
23. 0vername wegenis (verkaveling Bostoen)
24. Bestek onderhoud groenzones - goedkeuring
25. Bestek wegen- en rioleringswerken Kleine Landeigendomlaan goedkeuring
26. 0rganiek reglement brandweer - wijziging
27. Verzoekschrift ingediend door de heer Frederik Uyttendaele, Westkade 57 01/01 in verband met mobiliteitsplan
28. Gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse verenigingen Extra door de PVDA+ bijgevoegd agendapunt
29. Dringende maatregelen ter beveiliging kruispunt Leegstraat-R4-Traktaatweg (op verzoek van de PVDA+-fractie).

GEHEIME ZITTING

1. Gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse verenigingen

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Resultaten verkeersveilige dag

Op 27 februari 2007 werd voor de 11de keer een Verkeersveilige Dag georganiseerd onder impuls van de Provinciegouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen. Op die wijze wordt jaarlijks de kettingbotsing op de E17 in de buurt van Deinze met de desastreuze gevolgen in herinnering gebracht.

 

Verkeerscontroles in maart

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand maart 2007. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

Datum

 

Tijdstip

Soort Controle

03 maart

Zaterdag

van 08.00 tot 13.00 uur

Zwaar transport

03 maart

Zaterdag

van 12.30 tot 19.00 uur

Alcohol- en drugs

06 maart

Dinsdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Zwaar transport

07 maart

Woensdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

08 maart

Donderdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

09 maart

Vrijdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Zwaar transport

10 maart

Zaterdag

van 09.00 tot 18.00 uur

Snelheidscontroles

11 maart

Zondag

van 15.00 tot 23.00 uur

Snelheidscontroles

13 maart

Dinsdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

13 maart

Dinsdag

van 09.00 tot 18.30 uur

Milieutransporten

15 maart

Donderdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

16 maart

Vrijdag

van 21.00 tot 05.00 uur

Alcoholcontroles

18 maart

Zondag

van 21.00 tot 05.00 uur

Alcohol- en drugs

21 maart

Woensdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

22 maart

Donderdag

van 07.00 tot 15.30 uur

Gordeldracht

23 maart

Vrijdag

van 04.00 tot 12.00 uur

Snelheidscontroles

24 maart

Zaterdag

van 07.00 tot 15.30 uur

Snelheidscontroles

25 maart

Zondag

van 13.00 tot 22.30 uur

Zwaar transport

26 maart

Maandag

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

27 maart

Dinsdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

28 maart

Woensdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Zwaar transport

29 maart

Donderdag

van 08.00 tot 16.30 uur

Zwaar transport

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven