Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.03 – 26 februari 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Zes + drie + zeven =16 !

In het artikel “zes + drie = twaalf ?” uit de vorige VLD-burgerkrant viel OCMW-voorzitter Frank Bruggeman mij persoonlijk aan. Ik heb daar geen probleem mee. Als politieker in Zelzate ben ik al heel wat gewoon. Een reactie op zijn misleidende verklaringen lijkt me echter wel aangewezen.

Frank Bruggeman heeft wel degelijk Freddy De Vilder in het zadel geholpen als burgemeester. Ik heb dit duidelijk uitgelegd in een bijdrage in mijn nieuwsbrief van 11 oktober 2006 die u hieronder nog eens kunt nalezen.

Artikel “Freddy De Vilder wordt burgemeester van Zelzate dank zij Frank Bruggeman en de VLD” uit nieuwsbrief Zelzate@rem N° 6.19

VLD en CD&V hadden inderdaad samen niet voldoende zetels om een meerderheid te vormen. Maar er waren alternatieven. Toch koos VLD resoluut om enkel in scheep te gaan met de sterk verliezende SP.A als coalitiepartner. De twee overige winnende partijen CD&V en PVD.A werden hierbij totaal genegeerd. Dat was een slag in het gezicht van de Zelzatenaar. De excuses van Frank Bruggeman houden dan ook geen steek.

Hij gaat ervan uit dat bij coalitievorming de grootste partij steeds de burgemeester levert. Dit is geen wettelijke vereiste. Het is voor twee partijen wettelijk perfect mogelijk om bij de onderhandelingen als één blok op te treden (bijv. 6 zetels van VLD + 3 zetels van CD&V) tegenover een derde partner (bijvoorbeeld de 7 zetels van de SP.A). Over die mogelijkheid is voor de verkiezingen gepraat met de VLD. In dat geval klopt de rekening wel: 6 + 3 + 7 geeft een meerderheid van 16 op 23 zetels in de gemeenteraad. In dat geval kon VLD wel degelijk de burgemeester leveren. Het is nogal vanzelfsprekend dat CD&V in deze constructie een schepen zou mogen aanduiden. Het is ongetwijfeld daarover dat de VLD struikelde.

In de burgerkrant relativeert de VLD de CD&V-winst van één zetel en pocht met haar eigen winst van één zetel. Wat Frank Bruggeman angstvallig verzwijgt is dat hij een overloper is van ZOW en dat een deel van zijn vroegere 499 ZOW-stemmen zijn verschoven naar VLD. ZOW verloor zwaar maar toch steeg de VLD maar van 1.728 naar 2.019. Deze winst van 291 stemmen betekent 16,8% meer stemmen dan vorige keer. CD&V steeg van 1.063 naar 1.285. Dus een winst van 222 stemmen of 20,9% meer stemmen dan vorige keer. En dat terwijl de VLD aan de macht was en CD&V zich vanuit de oppositie moest proberen bewijzen.

Tot slot heb ik mijn twijfels of de liberalen vanuit hun minderheid binnen de meerderheid Zelzate blauwer zullen kunnen kleuren. Zelfs na 18 jaar meebesturen met de socialisten is dit niet gelukt... integendeel... en waarom zou het nu wel lukken? Daarvoor is kwaliteit nodig. Zoals Frank Bruggeman nu binnen en buiten het OCMW als een olifant in een porseleinkast tekeer gaat, worden meer potten gebroken dan gelijmd. Daar wordt de Zelzatenaar niet beter van.

 

Over zwerfvuil en sluikstorten

Regelmatig merken we langs onze wegen zwerfvuil en kleine sluikstorten. In het vorige nummer van Ideemilieu, het tijdschrift van onze afvalintercommunale IDM, uitte directeur Dirk Strubbe hierbij een aantal terechte bedenkingen.

Ook in Zelzate maakten diverse enquêtes vóór de verkiezingen duidelijk dat de inwoner een nette en goed onderhouden omgeving zeer belangrijk vindt. Anderzijds stellen we vast dat sommige inwoners het niet nauw nemen met hun persoonlijk afvalgedrag.

Iedereen moet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Dit betekent eveneens dat we het sluikstortgedrag van anderen, wanneer we dit zien gebeuren, niet zo maar hoeven te aanvaarden.

Lees het artikeltje uit IdeeMilieu N° 22

 

Label Gezonde Gemeente

Eind december stelde de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Meetjesland het schepencollege voor om deel te nemen aan het project ‘label Gezonde Gemeente’. LOGO bood daarbij zijn diensten en ervaring aan om voor Zelzate een gezondheidsplan op te stellen en te helpen projecten uittekenen en concrete actieplannen realiseren.

Het college van burgemeester en schepenen besliste om hieraan niet deel te nemen. Zij vonden dat de medewerking aan bepaalde gezondheidsprojecten zoals de jaarlijkse vaccinatiecampagne, Tutti Frutti op de gemeenteschool, sensibilisatie rond borstkankerscreening, enz… reeds voldoende de bezorgdheid van het gemeentebestuur om een goede gezondheid van haar inwoners weerspiegelt.

En wij maar geloven dat de gezondheid in Zelzate voor onze meerderheid een belangrijk aandachtspunt is.

Meer info over het project

 

Voorrang van rechts wijzigt op 1 maart

Op 1 maart verandert de regel voor de voorrang van rechts. Vanaf dan blijft u uw voorrang houden, ook als u eerst gestopt hebt. Alleen wie uit een verboden rijrichting komt heeft, zoals vandaag, geen voorrang.

Tot dusver verviel de voorrang voor wie tot stilstand was gekomen. Die regel leidde tot discussie en rechtsonzekerheid als het tot ongevallen kwam. Heeft een bestuurder gestopt of alleen heel erg vertraagd ? In onze buurlanden gold de stop-afwijking niet, met ongevallen in de grensstreken als gevolg. Vanaf maart geldt dus: altijd voorrang van rechts, gestopt of niet.

Tot dusver was het ook zo dat wie op een kruispunt een doorlopend fietspad overschreed, zijn voorrang van rechts verloor omdat dat als een manoeuvre beschouwd werd. Deze regel verdwijnt eveneens. Andere voorrangsregels ten opzichte van fietsers blijven wel bestaan.

Meer info over de wijzigingen aan de verkeersregels op de website van onze politiezone

 

Reacties op recente persberichten

Grote schoonmaak in Klein Rusland.

Een pluim voor de vrijwilligers die hierrond actie voeren. Het is een goede zaak dat de inwoners en de huisvestingsmaatschappij “Wonen” samenwerken in het opruimen van de massa’s afval in twee leegstaande panden in onze wijk Klein Rusland. Ik fronste echter de wenkbrauwen wanneer ik in het persartikel las dat de huisvestingsmaatschappij geen enkele schuld treft omdat de vroegere bewoners dit zo achtergelaten zouden hebben. Ik ben ik van oordeel dat de huisvestingsmaatschappij, als verhuurder van haar woningen, wel degelijk verantwoordelijk blijft voor het fatsoenlijk beheer van haar leegstaande woningen. Het is onaanvaardbaar dat dergelijke mistoestanden een lang leven kunnen leiden. De actie van de bewonersgroep zou gewoon overbodig moeten zijn!

Wanneer een huis komt leeg te staan dan moet de huisvestingsmaatschappij onmiddellijk zorgen dat het wordt opgeruimd en op een fatsoenlijke manier wordt afgesloten zodat het ontoegankelijk wordt voor sluikstorters en vandalen. Vuil trekt immers vuil aan. Bovendien kunnen de wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden ingekort door bij leegkomende huurwoningen essentiële herstellingen en uitrusting zo snel mogelijk in orde te brengen. Een onbewoond huis verkrot immers zeer snel.

Bewoners Klein Rusland willen buurtcentrum, geen jeugdhuis.

De VLD lanceerde het idee om het recent gerenoveerde schooltje van Klein Rusland om te vormen van buurtcentrum in een jeugdhuis. Ook het kapsalon en de pedicure moesten eraan geloven wegens verlieslatend. Het stond in de sterren geschreven dat dit tot een conflict ging leiden, vooral omdat deze ideeën paradepaardjes waren van de vorige OCMW-voorzitter en door de VLD in de pers werden aangekondigd zonder overleg met coalitiepartner sp.a. Intussen heeft Frank Bruggeman op eigen initiatief het buurtcentrum ook daadwerkelijk gesloten, ook al bestond daarover geen akkoord binnen de OCMW-raad.

Bij de dure renovatie van het schooltje van Klein Rusland vorig jaar kon men inderdaad een aantal kritische opmerkingen maken. Een echte visie voor dit project was er niet. De nood aan een ontmoetingsruimte in Klein Rusland kon op andere en veel goedkopere manier worden ingevuld. Een onderzoek naar de noodzaak en het te verwachten succes van het gerenoveerde schoolgebouw is er nooit geweest. Was een nieuw dienstencentrum op een boogscheut van “De Kastanje” bovendien niet teveel van het goede? Zelzate zit krap bij kas. Het was dus eerder een beslissing vanuit de buik, wetende dat Klein Rusland zeer veel rode kiezers telt. De prioriteit die aan de renovatie gegeven werd was duidelijk afgestemd op de verkiezingen. De feestelijke opening vlak voor de verkiezingen was dan ook een dure propagandastunt op kosten van de Zelzaatse belastingbetaler ter ere en glorie van Freddy De Vilder en zijn sp.a.

De VLD stelt dat het schooltje zeer weinig wordt gebruikt. Er waren in de periode september tot december 839 bezoekers op 38 openingsdagen, dus een gemiddelde van 22 per dag. Dat is niet niks en duidt erop dat er wel degelijk een nood aan ontmoetingsruimte bestaat. Dit werd ook duidelijk op de volksvergadering die de bewonersgroep op zondag 18 februari organiseerde.

Een dergelijk zware investering verdient inderdaad een betere invulling. Maar het getuigt van weinig ernst om een nieuwe bestemming als jeugdhuis voor te stellen zonder voorafgaand overleg met de jeugdraad en de gemeentelijke jeugddienst, noch met de bewonersgroep van Klein Rusland. Frank Bruggeman rekende uit dat het ontmoetingscentrum van Klein Rusland verlieslatend zou zijn. Zijn rekening klopt echter langs geen kanten. Tegenover de € 2.000 inkomsten van de bar en vier bingo’s stelde hij langs de uitgavenzijde de éénmalige investering van een kassa, telefoon, glazen en borden en bestek (méér dan € 3.500) én een rekening van de brouwer van € 6.140. Die laatste bevatte echter de afrekening van het openingsfeest van het buurtcentrum net voor de verkiezingen. Ik moet er geen tekening bijmaken dat dit massaal bijgewoonde feest een zware rekening betekende.

De VLD stelt dat het kapsalon en de pedicure zeer weinig gebruikt worden. In voornoemde periode waren er 8 kapbeurten en 6 pedicurebeurten per openingsdag. Dat is inderdaad niet overdreven, maar al na een paar maanden dit project verlaten getuigt van weinig geduld en creativiteit. Zorg eerst dat deze zaken beter bekend geraken bij de bevolking. Dergelijke initiatieven zouden moeten gericht zijn op sociale tewerkstelling en mogen tot op zekere hoogte verlieslatend zijn. Men moet ze wel een kans geven.

Een spijtige vaststelling is dat ondertussen café ’t Klein Rusland terug leeg staat. Het in het verleden wegtrekken van de activiteiten rond het café naar het ontmoetingscentrum, de onoordeelkundige inrichting van het café en de te hoge huurprijs zijn vaak gehoorde verklaringen waarom het café niet meer rendabel zou zijn.

Sociale huisvestingsmaatschappij sloopt elektrowinkel en bouwt huurflats

Begin januari verklaarde onze nieuwe burgemeester Freddy De Vilder dat er in de toekomst in Zelzate meer sociale koop- dan huurwoningen moeten komen. Dit kan zorgen dat de instroom van alleen maar mensen met een lager inkomen wordt afgeremd. Dat was een verrassende verklaring voor een socialist. Hij had blijkbaar het CD&V-kiesprogramma gelezen.

Maar er is duidelijk een verschil tussen zijn woorden en daden. De huisvestingsmaatschappij “Wonen” kondigde aan zes nieuwe sociale huurappartementen te bouwen in de Groenstraat, op de plaats waar de vroegere elektrozaak Van Heyghen was gevestigd.

Wij juichen de vervanging van de leegstaande verkrotte gebouwen door nieuwbouw in die buurt toe. Hoe sneller de talrijke kankervlekken in onze gemeente verdwijnen hoe liever. Maar het totaal aan sociale huurwoningen- en appartementen in Zelzate is al ruim voldoende. Beter ware het dat deze woningen na realisatie te koop worden gesteld.

VLD wil zaterdagse markt op het Groenplein

Weeral een ondoordachte stunt van de VLD die misschien wel onterechte verwachtingen heeft gecreëerd bij de inwoners van Zelzate-West. Natuurlijk is dit een sympathiek voorstel. Ook CD&V wil een opwaardering van Zelzate-West en wil dit concept verder helpen onderzoeken en uitwerken.

Maar het is niet verstandig om de haalbaarheid niet vooraf te toetsen bij de betrokken partners. Al vlug bleek dat de marktkramers dat zelf niet zien zitten. Er zijn al zaterdagmarkten in Evergem, Gent en Wachtebeke. Bovendien vrezen zij dat een tweede marktdag in Zelzate geen extra klanten zal opleveren zodat dit onvoldoende winstgevend zal zijn. Het is nu al moeilijk om de maandagsmarkt in het centrum een voldoend gevarieerde invulling te geven. Ook de mening van de lokale handelaars rond het Groenplein is in deze denkpiste niet onbelangrijk.

VLD-mensen... bezint eer ge begint. Een gemeente degelijk besturen is meer dan enkel maar leuke ideetjes naar de bevolking lanceren. Als je verwachtingen creëert moet je ze ook kunnen realiseren!

 

GSM stelen? Het heeft geen zin !

Het serienummer van uw GSM kennen is belangrijk. Om het te weten te komen drukt u achtereenvolgens de volgende toetsen in: *#06# (= ster,hekje,06,hekje).

U krijgt dan een nummer van 15 cijfers. Dit is het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Schrijf dit op en bewaar het op een veilige plaats.

Als uw GSM wordt gestolen kan u aangifte doen bij de gerechtelijke politie en een formulier vragen om uw toestel op de 'blacklist' te zetten. Fax dit formulier naar uw netwerkprovider (Proximus, Mobistar of Base). Het toestel zal dan geblokkeerd worden zodat de dief niks kan doen met uw GSM, zelfs als hij de SIM-kaart verandert.

U ziet waarschijnlijk uw GSM nooit meer terug, maar ook de dief zal er geen plezier aan beleven! Als iedereen dit doet zullen veel minder GSM's gestolen worden. Men vertelle het door!

 

Feestcomité De Katte wordt 50 jaar

Het feestcomité van onze wijk “De Katte” bestaat dit jaar 50 jaar. Dat zal op een bijzondere manier worden gevierd. Zo zal werk worden gemaakt van een grote tentoonstelling en wordt een eigen nieuw Katerbier voorgesteld. Wel opletten voor de kater nadien!

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven