Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.22 – 31 december 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Sorry !

Door technische moeilijkheden bij mijn internetprovider en hostingbedrijf heb ik gedurende 14 dagen niet de mogelijkheid gehad om mijn website bij te werken. Daarom was het ook zo lang wachten op deze nieuwsbrief: meteen de laatste van 2006.

Ik bezorg u in deze nieuwsbrief nog ter informatie de agenda van de laatste gemeenteraad van deze legislatuur, ook al is die reeds voorbij. Op de website kan u hiervan het verslag raadplegen.

Prettig eindejaarsfeest en een spetterend 2007. Tot volgend jaar.

 

Gemeenteraad op 02 januari 2007

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad gaat door op dinsdag 02 januari 2007 om 20.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Aktename geldigverklaring verkiezingen en mededeling benoeming en beëdiging burgemeester
2. Installatie gemeenteraad en eedaflegging
3. Verkiezing voorzitter gemeenteraad
4. Beslissing in verband met opneming voorzitter OCMW in college
5. Verkiezing schepenen en eedaflegging
6. Verkiezing leden OCMW-raad
7. Verkiezing leden politieraad

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie

Ook dit jaar biedt het gemeentebestuur aan al de inwoners een nieuwjaarsreceptie aan. Die zal doorgaan op woensdag 03 januari 2007 van 16 tot 19 uur in de sporthal Eurohal. Op die dag zullen de administratieve diensten in het gemeentehuis vanaf 16 uur gesloten zijn voor het publiek.

 

Nieuwjaarsreceptie CD&V-Zelzate

Ook bij CD&V-Zelzate laten we de jaarovergang niet onopgemerkt voorbijgaan. U bent van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2007.

 

 

Gemeenteraad van 19 december 2006

De laatste zitting van de legislatuur 2001-2006 ging door op dinsdag 19 december 2006 in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Aankoop van een tweede industriële friteuse ten behoeve van de gemeentelijke basisschool De Krekel - principebeslissing
4. Overeenkomst met VfT Belgium tot het verlenen van bijstand bij ongevallen op de openbare weg waarbij scheikundige producten afkomstig van of bestemd voor VfT Belgium betrokken zijn
5. Gemeentelijke dotatie aan de politiezone
6. Plaatsing draadafsluiting (ballenvanger) en hekken op sportterrein in Burgemeester J. Chalmetlaan (multifunctioneel sportterrein)
7. Sociaal huis - uitstel
8. PV kasnazicht 4de kwartaal 2006
9. Gemeentebegroting 2007 - voorlopige twaalfden
10. OCMW - kennisname jaarrekening 2005
11. Verzoek tot verlengen parkeerzone tot voor woning Assenedesteenweg 52 (verzoek van de PVDA-fractie)

GEHEIME ZITTING

1. Technisch personeel - ontslag om reden van pensioen
2. Brandweerpersoneel - effectieve indienstnemingen brandweermannen
3. Brandweerpersoneel - ontslag

Meer informatie over deze agendapunten kan u op mijn website raadplegen

 

Wordt lid van de culturele raad

Het decreet lokaal cultuurbeleid legt na gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe samenstelling van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid op. Dit is meteen een oproep aan al wie een hart of interesse voor cultuur heeft om lid te worden van de algemene vergadering (voor zover dat nog niet het geval is). Dat kan als vertegenwoordiger van een (socio-)culturele vereniging maar ook als individu met interesse voor cultuur. De algemene vergadering verwelkomt graag deskundigen, mensen die professioneel en/of met veel bezieling dagdagelijks bezig zijn met cultuur.

De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid zal ook na 1 januari 2007 bestaan uit een algemene vergadering en een bestuur. Wie interesse heeft om een bestuursfunctie op te nemen, dient schriftelijk zijn of haar kandidatuur in te dienen bij Eric Raveel, huidig voorzitter van de gemeentelijke culturele raad, voor 20 januari 2007.

Wie alsnog lid wil worden van de algemene vergadering, dient zo snel mogelijk bij Eric Raveel, Leegstraat 196c, 9060 Zelzate zijn kandidatuur in.

Op donderdag 25 januari 2007 is er een eerste algemene vergadering met de huidige leden en eventuele nieuwkomers. Belangrijkste agendapunt wordt de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Elk lid van de algemene vergadering, dat zijn/haar kandidatuur indiende voor 20 januari 2007, kan kandidaat zijn voor de functies voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester. Het bestuur telt minimum 8 en maximum 12 leden met stemrecht en wordt aangevuld met de schepen van cultuur, die enkel een adviserende stem heeft.

Verkeerscontroles in januari

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand januari 2007. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

Datum

Tijdstip

Soort Controle

04-jan

van 14.30 tot 23.00 uur

Alcoholcontroles

06-jan

van 03.00 tot 11.00 uur

Alcoholcontroles

08-jan

van 05.00 tot 13.00 uur

Snelheidscontroles

11-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

12-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Zwaar vervoer + ADR

13-jan

van 21.00 tot 06.00 uur

Alcoholcontroles

15-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

17-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

17-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Zwaar vervoer + ADR

18-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

19-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

19-jan

van 14.30 tot 23.00 uur

Alcoholcontroles

20-jan

van 09.00 tot 17.30 uur

Snelheidscontroles

21-jan

van 09.00 tot 17.30 uur

Snelheidscontroles

23-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Zwaar vervoer + ADR

24-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

25-jan

van 07.00 tot 15.30 uur

Zwaar vervoer + ADR

25-jan

van 07.30 tot 14.30 uur

Controles milieutransporten

27-jan

van 04.00 tot 12.00 uur

Alcohol + gordeldracht

28-jan

van 04.00 tot 12.00 uur

Alcohol + gordeldracht

30-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

31-jan

van 08.00 tot 16.30 uur

Snelheidscontroles

 

CD&V voerde een eindejaarsactie tegen de parkeermeters in het Centrum

Zaterdagmorgen voerde CD&V-Zelzate een actie tegen het betalend parkeren in het centrum van Zelzate. Wih rekeken immers op de afschaffing van het betalend parkeren als nieuwjaarscadeau voor de Zelzatenaar.

Alle parkeermeters in Zelzate-Centrum werden op zaterdag 30 december 2006 door CD&V-Zelzate als nieuwjaarscadeau getooid met een sierlijke oranje strik voorzien van een kaartje met een niet mis te verstane boodschap “Geven wij dit cadeau weg in 2007? Als het aan CD&V ligt zeker en vast”

    

Met deze ludieke actie wil CD&V-Zelzate Freddy De Vilder en Frank Bruggeman, de beide lijsttrekkers van de meerderheidspartijen sp.a en VLD, herinneren aan hun belofte die ze deden op het verkiezingsdebat van 14 september. In aanwezigheid van moderator Siegfried Bracke verklaarden alle partijen, dus ook de nieuwe bewindsploeg, zich immers unaniem tégen het betalend parkeren in Zelzate.

CD&V-Zelzate had voordien al herhaaldelijk aangekaart dat deze parkeermeters de middenstand schade berokkenen, een bron van ergernis zijn voor bewoners, winkeliers en bezoekers van handelszaken én de gemeentekas praktisch niets opleveren. Deze redenering werd tijdens het verkiezingsdebat door alle lijsttrekkers onderschreven.

We staan voor de start van het nieuwe jaar, de installatie van een nieuwe gemeenteraad en de opmaak van de begroting 2007. CD&V-Zelzate hoopt dat voornoemde verkiezingsbeloften géén loze beloften waren. We zien deze nieuwjaarswens graag verwezenlijkt als één van de eerste concrete acties van de nieuwe gemeenteraad.

 

Project “Keep it Clean” krijgt prijs van Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting kende 5.000 euro toe aan de politiezone Puyenbroeck voor de manier waarop de problemen op het speelplein in de Karperstraat werden aangepakt. Het speelplein had, zoals diverse andere buurten, heel wat last van vandalisme, overlast door hangjongeren, zwerfvuil en druggebruik.

Met hun actieplan “Keep it Clean” wilde de politie het onveiligheidsgevoel in de omgeving van het speelplein doen dalen. Bij het project werden ook enkele wijkbewoners, het gemeentebestuur, de jeugddienst, een drugspreventiewerker en enkele hangjongeren betrokken. Er werden een aantal speeltuigen vernieuwd en er kwam een nieuwe petanquebaan, verlichting, zitbanken,... Het struikgewas werd sterk teruggesnoeid. Regelmatig wordt door de politie te voet gepatrouilleerd.

Eind september (net voor de verkiezingen) werd het speelpleintje met een buurtfeest symbolisch teruggegeven aan de omwonenden.

Voor deze bijzondere aanpak kreeg dit project financiële steun van de Boudewijnstichting. Het toegekende bedrag zal uitsluitend gebruikt worden voor en door de buurtbewoners. De activiteiten van het ondertussen opgerichte buurtcomité kan best wat euro's gebruiken.

Er zijn in Zelzate nog andere speelpleinen die kampen met vergelijkbare problemen. Hopelijk vindt de politie de komende jaren voldoende mogelijkheden om ook daarop deze succesformule uit te werken.

 

Kooprecht sociale woningen

Huurders die al minstens vijf jaar dezelfde sociale woning ouder dan 15 jaar betrekken, krijgen binnenkort de kans die woning te kopen.

Appartementen komen voor dit kooprecht niet in aanmerking. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van een groep sociale huurders die hun woning wensen te kopen en zo de droom om een eigen woning te kunnen bezitten kunnen waarmaken. De Vlaamse regering wil het eigenaarschap van een woning stimuleren omdat dit de bestaanszekerheid in belangrijke mate doet toenemen.

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven