Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.07 – 23 april 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Echtgenote burgemeester overleden

Na een slepende ziekte is mevrouw Christine Hoogewijs, de echtgenote van onze burgemeester John Schenkels, op vrijdagmiddag 21 april overleden. Zij werd amper 48 jaar en laat twee dochters en een kleinkind achter. Dit betekent ongetwijfeld een zware slag voor onze burgemeester die in september vorig jaar aankondigde niet meer op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen ondermeer om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin. Wij wensen hem en zijn familie alle sterkte toe in deze droevige periode.

 

Politiek praatcafé op 26 april op De Katte

De gemeenteraadsverkiezingen komen stilaan in zicht. CD&V-Zelzate is dan ook al volop bezig met de opmaak van het verkiezingsprogramma. Dat zal worden opgesteld met respect voor en in nauwe samenwerking met de Zelzaatse inwoners.

Op woensdag 26 april worden alle inwoners van Zelzate, maar in het bijzonder die van De Katte en de wijk Vogelzang, uitgenodigd naar café ’t Denderend Dreefken voor een politiek praatcafé. Daar kunnen zij hun mening kwijt over de verkeersproblemen, de lawaaihinder van R4 en N49, de staat van de voetpaden, de fietspaden, de laanbeplantingen en groenvoorzieningen, de Katse feesten, de toekomstige KMO-zone aan de grens met Assenede, de gemeentelijke dienstverlening, enz...

Het is vooral de bedoeling van CD&V-Zelzate om bij die gelegenheid te luisteren naar de mensen. Maar uiteraard staan de mandatarissen ook beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Het praatcafé op De Katte is het eerste van een reeks waarbij de komende weken en maanden alle wijken van Zelzate-Oost en Zelzate–West zullen worden bezocht. Door dergelijk overlegmomenten te organiseren wil CD&V-Zelzate een nog betere kijk krijgen op hetgeen leeft bij de bevolking.

Afspraak op   woensdag 26 april 2006 om 19u30
           bovenzaaltje van café ’t Denderend Dreefken, Assenedestwg. 140, De Katte.

Iedereen welkom.

Zie flyer

 

KAV viert op 30 april 60-jarig bestaan

Dit jaar is een heel speciaal jaar voor de Zelzaatse vrouwenbeweging KAV. In 2006 viert de vereniging haar 60-jarig bestaan in Zelzate. De beide afdelingen zullen dit samen op een passende wijze te vieren.

De feestviering vindt plaats op zondag 30 april en start met een eucharistieviering om 10u30 in de Sint-Laurentiuskerk. Aansluitend is er een feestelijke receptie in De Kring in de Kerkstraat met muzikale omlijsting door het Zigeunerensemble Kumusuka.

Voor meer informatie over KAV

 

Werken overstort Groenstraat – Franz-Wittoucklaan gaan van start

De waterzuiveringsafdeling Aquario van intercommunale TMVW start volgende week met de aanleg van een overstort- en regenaterafvoerleiding vanaf de Grote Markt (kruispunt Franz-Wittoucklaan t.h.v. VDK-Spaarbank) naar het kanaal Gent-Terneuzen. Deze overstortleiding moet een eventueel overaanbod van regenwater bij zware regenval rechtstreeks naar het kanaal afleiden om zo oververzadiging van het rioleringsstelsel te voorkomen. Gelijktijdig worden wegdek en voetpaden vernieuwd.

Zie artikel in nieuwsbrief Zelzate@rem N° 5.17

De werken zullen ongeveer tien maanden duren en in vier fazen verlopen. Eerst wordt gestart met het deel Groenstraat tussen het kanaal en het park aan de Warande. Daarna volgt het stuk Warande tot Westkade, gevolgd door het traject Westkade-Oostkade om dan tenslotte de Franz-Wittoucklaan tot aan de Grote Markt aan te pakken.

De Groenstraat heeft weinig ontsluitingsmogelijkheden en het is dan ook niet gemakkelijk om de straat tijdens de werken toegankelijk te houden. Burgemeester Schenkels beloofde dat de ontoegankelijkheid van de woningen nooit langer zal zijn dan 48 uren. Hiervoor worden extra voorzieningen getroffen. De trekweg langsheen het kanaal is momenteel aangelegd tot aan de René Vermandelstraat (Bostoenwijk). Het verlengde van die weg zal worden verhard tot aan het tunnelgebouw aan de Suikerkaai. Er komt ook een tijdelijke doorsteek van het park tussen de Warande en de Edgar Van Peenestraat voor het autoverkeer.

De totaalkost van de werken worden geraamd op 1,25 miljoen euro. Het grootste deel daarvan valt ten laste van de Vlaamse overheid. Het gemeentelijk aandeel van de rioleringswerken (160.000 euro) wordt betaald door Aquario vanuit het investeringsbudget voor Zelzate. Voor de overige 106.000 euro voor aanleg van wegen en voetpaden zal de gemeente een lening aangaan.

 

Provinciale mantelzorgpremie

De provincieraad heeft op 15 maart 2006 een aangepast reglement goedgekeurd voor de toekenning van de provinciale mantelzorgpremie. Het provinciebestuur wil op die manier een teken van waardering blijven geven voor het dagelijkse werk van de inwonende mantelzorger.

Het aangepaste reglement treedt in werking vanaf het zorgjaar 2005. De aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 mei 2006. Het maximum bedrag van de premie is gelijk gebleven, namelijk 625 EUR per jaar. De grootte van de premie wordt bepaald aan de hand van het aantal zorgdagen thuis in het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

De belangrijkste wijzigingen in het reglement zijn:

* De verlaging van de leeftijd van de zorgbehoevende tot 21 jaar (vroeger was dit 70 jaar).

* Naast de indicatiestelling op de Bel-schaal van 30 tot en met 34 punten, wordt ook de schaal van het Ministerie van Sociale Zaken aanvaard van 12 tot en met 14 punten.

* Bij de berekening van de premie wordt geen rekening meer gehouden met de datum van indicatiestelling. Een geldig attest blijft vereist voor het subsidiabele zorgjaar.

* Mantelzorgers die instaan voor de zorg van personen die genieten van een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering, het PAB (persoonlijk assistentie budget) en verhoogde kinderbijslagen komen niet in aanmerking voor de provinciale premie.

* De aanvragen zijn mogelijk tot 31 maart van elk jaar. Bij wijze van uitzondering wordt die termijn voor zorgjaar 2005 verlengd tot 31 mei 2006.

CD&V-Zelzate staat volledig achter de mantelzorgpremie. Meer zelfs, wij willen een aanvullende gemeentelijke mantelzorgpremie invoeren in Zelzate. Niet alleen betekent dergelijke premie een blijk van respect voor wie zich dagelijks inzet voor zijn medemens, maar deze maatregel kan ook een stimulans betekenen voor het langer thuis verzorgen van ouderen en zieken. Dit is een positieve zaak voor vele zorgbehoevenden zelf en kost de maatschappij uiteindelijk heel wat minder geld.

Reglement provinciale premie voor mantelzorg

 

Volleybal Tornooi Spectrum Moerbeke

Het 31ste Internationaal Volleybal Tornooi van V.C. Spectrum Moerbeke-Waas gaat door op zaterdag 1 en zondag 2 juli 2006. Er zijn tal van reeksen voorzien: heren en dames Nationaal, Provinciaal A, Provinciaal B, Recreatief, Recreatief Geoefend en Recreatief Gemengd. De prijzenpot heeft een waarde van 2.500 euro. Elke ploeg ontvangt een aandenken.

Als randactiviteiten is er animatie voorzien voor de kinderen en zijn er op vrijdag en zaterdagen gratis reuzefuiven met DJ eMBie.

Indien er Zelzaatse ploegen interesse hebben voor deelname: schrijf in voor 15 juni want er kunnen maar 250 ploegen deelnemen.

INFO EN INSCHRIJVINGEN: Linda Van Megroot, Kloosterstraat 32, 9190 Stekene (België), Tel. 09 346 79 06, Fax 09 346 82 37, E-mail linda.vanmegroot@myonline.be, of on-line op www.vcspectrum.be.

 

CD&V-Zelzate heeft nieuwe website

Wie interesse heeft voor de werking en de standpunten van CD&V-Zelzate, die kan voortaan terecht op de gloednieuwe website: zelzate.cdenv.be. De website kwam tot stand door onze webmaster David Morival en wordt de komende dagen nog hier en daar aangevuld.

 

Waarheen komend weekend?

De komende weken is er in Zelzate terug van alles te beleven !

Blikvanger van het verlengde 1 mei-weekend is ongetwijfeld de 35ste Jaarbeurs van Zelzate, georganiseerd door voetbalclub KSLV in de Eurohal aan de Westkade te Zelzate. U kunt er niet alleen terecht voor een bezoek aan de diverse handelaars en standhouders. Enkele Zelzaatse verenigingen maken zich op om de bezoekers ook in het horecadorp stevig te verwennen.

De openingsuren zijn:

Vrijdag 28 april 2006: van 19.00u tot 21.00 (met openingsreceptie).
Zaterdag 29 april 2006: van 17.00u tot 23.00u.
Zondag 30 april 2006: van 14.00u tot 21.00u.
Maandag 01 mei 2006: van 11.00u tot 18.00u.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven