Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.06 – 09 april 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Infovergadering over werken Groenstraat en Franz-Wittoucklaan op 12 april 2006

De wegen en rioleringswerken aan Groenstraat - Fr. Wittoucklaan naderen hun realisatiefase. Inmiddels werd de aannemer aangesteld. Binnenkort kan men van start gaan met de uitvoering.

Vooraf wenst het gemeentebestuur de inwoners uit te nodigen op een informatievergadering welke zal doorgaan op woensdag 12 april 2006 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering zullen de werkplanning en een aantal andere praktische regelingen besproken worden.

 

Hobbybeurs KWB-Zelzate in paasweekend

Doen wat u graag doet en waar u goed in bent. Voldoening vinden in iets waar u zelf voor kiest. Heel wat mensen, meer dan u zou denken, zijn in stilte bezig met een hobby en hebben vaardigheden waar u versteld zou van staan.

KWB-Zelzate brengt tijdens het paasweekend minder bekende, ijverige en vaardige Zelzatenaren samen in een unieke hobbybeurs in de “Kring” in de Kerkstraat te Zelzate.

En dat er cratieve zelzatenaren zijn bewijst wel de grote diversiteit van de tentoongestelde werken. Dit gaat van kaligrafie, houtbewerking en –snijwerk tot iconen en van keramiek over beren en trollen, schilderijen en zijdebeschildering tot kantklossen, juwelen maken, modelbouw en de klassieke verzamelingen.

Er zijn meer creatieve Zelzatenaren dan men ooit had durven denken en dat maakt deze hobbybeurs uniek en de moeite waard. Er wordt gezorgd voor een gezellige sfeer met de klassieke bar, maar ook pannenkoeken en ijs.

De beurs is open op zaterdag 15 april van 14 tot 20 u, op zondag 16 april van 10 tot 20 u en op maandag 17 april van 10 tot 18 u.

 

CD&V-Zelzate in de bres voor een properder omgeving

Op zaterdag 8 april organiseerde het gemeentebestuur, onder impuls van de gemeentelijke milieuadviesraad een grote lenteschoonmaak in Zelzate-West.

Zie aankondiging in Zelzate@rem N° 6.05

Ook CD&V nam deel aan deze opruiming en verzamelde vele tientallen kilo’s zwerfvuil in de omgeving van het Hoogbouwplein, het tunneltje van Klein Rusland en de Tweede Gidsenlaan.

De grote verzamelde hoeveelheid zwerfvuil op dit relatief beperkte traject maakte alvast duidelijk dat er heel wat meer inspanningen zullen nodig zijn om Zelzate proper te krijgen en te houden. Acties zoals deze zijn prima voor bewustmaking van de inwoners, maar zij vormen slechts een druppel op een hete plaat. Er zijn vooral structurele maatregelen nodig binnen de gemeentelijke technische dienst om het fenomeen van het zwerfvuil in Zelzate degelijk aan te pakken.

 

Wijzigingen op het containerpark

In het vernieuwde containerpark van Zelzate is er heel wat gewijzigd tenopzichte van enkel maanden terug:

- de oppervlakte van het park is bijna verdubbeld;
- de lijst met aan te bieden afvalsoorten is uitgebreid;
- door de installatie van een automatische identiteitscontrole kunnen alleen Zelzatenaars hun afval aanbieden;
- binnenkort komt er een wegwijzersysteem dat het gebruik zal vergemakkelijken;
- binnen enkele maanden komt er een educatief minicompostpark.

Het automatisch controlesysteem werkt (nog?) niet voor de Zelzatenaars met buitenlandse indentiteitskaart, maar deze inwoners worden na manuele controle uiteraard ook toegelaten tot het containerpark.

Vanaf 15 april 2006 kan je met kattenbakvulling niet meer terecht op het containerpark. Kattenbakvulling moet voortaan dus terug in de grijze container. Om onduidelijke redenen - kattenbakvulling is immers niet recycleerbaar - werd deze mogelijkheid op 1 april 2005 door het schepencollege ingevoerd. Bronnen beweren dat schepen Schatteman, zelf eigenaar van meerdere poezen, deze beslissing forceerde. Feit is dat de huisvuilintercommunale er het schepencollege al na twee maanden op wees dat dit een dure grap was. In een brief meldde IDM in juni 2005 dat er op nog geen twee maanden tijd 2,54 ton kattenbakvulling was ingezameld, dat dit de gemeente ruim 128 euro per ton zou kosten en vroeg of men hiermee wou doorgaan. Het schepencollege besliste om daarmee door te gaan, zonder medeweten van de gemeenteraad.

Officieel heet het dat OVAM omwille van de milieuhygiëne de gemeente nu verplicht om deze inzameling stop te zetten. Maar wellicht kwam het college ook de vaststelling dat dit eigenlijk een onverantwoorde kost was. Naast de extra uitgave van 128 euro per ton liep de gemeente immers een inkomst van 150 euro Diftar-belasting per ton mis, zodat elke kilo kattenbakvulling de gemeentekas uiteindelijk 27,8 eurocent kostte. En dat is toch wel een beetje teveel van het goede.

Voortaan zal schepen Rony Schatteman zijn toevlucht moeten nemen tot houtkrullen voor de stoffering van het kleine kamertje van zijn poezen.

Meer informatie over het containerpark

 

Wapeninzamelactie op 22 en 23 april 2006

De politie, het openbaar ministerie en de gouverneur organiseren in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens het weekend van 22 en 23 april 2006 een inzamelactie voor ongewenste wapens en munitie, zowel legale als illegale. Het is voor het eerst dat zo'n wapeninleveractie in België wordt georganiseerd.

Met deze wapeninzamelactie willen de organisatoren vooral de publieke veiligheid verhogen. Diverse studies wezen uit dat hoe minder wapens er in omloop zijn, hoe veiliger een samenleving is. Daarom worden alle Oost-Vlaamse inwoners opgeroepen om tijdens het inzamelweekend hun ongewenste legale en illegale wapens in te leveren bij de lokale politie. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om illegaal wapenbezit om te zetten in legaal bezit (= op vergunning).

Belgische experten schatten dat er in België tot 2 miljoen vuurwapens in omloop zijn, waarvan de helft illegaal. Daarnaast neemt men aan dat er nog ongeveer 180.000 niet-geregistreerde jacht- en sportwapens in omloop zijn. Voor Oost-Vlaanderen schat men dat ongeveer 68.000 wapens niet illegaal of niet geregistreerd zijn. Met de actie 'Ongewenst Gewapend' hoopt men dat in onze provincie 4.000 wapens ingezameld worden.

In onze politiezone zullen het wijkbureau van Zelzate (op zaterdag) en Lochristi (op zondag) fungeren als verzamelpunt (telkens van 8.30 - 12 uur en 13 - 17 uur). Hoofdinspecteur Roger Vervaet (tel. 09/326.74.82) is de plaatselijke contactpersoon.

Meer Inlichtingen: Federale directie Algemene Zaken - Dienst Wapenvergunningen Sint-Michielshelling 7 te 9000 Gent - contactpersoon: Edwin De Baene tel. 09 267 88 34 - fax: 09 267 88 29.

Meer informatie in het persbericht van het Provinciebestuur

 

Zelzaatse Harmonie Vredekring speelt volgende vier jaar terug in uitmundendheid

Op 19 maart 2006 wist onze Zelzaatse Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring zich in het kader van de Oost-Vlaamse provinciale blaasmuziektoernooien opnieuw te onderscheiden in de klassering “uitmundendheid”. Deze klassering geldt voor vier jaar.

Van harte proficiat aan de muzikanten, dirigent en het bestuur.

 

Oproep tot kandidaat-deskundige GECORO

Ook in Zelzate werd een commissie ruimtelijke ordening (GECORO) opgericht. In deze commissie zetelen o.a deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Begin december nam een deskundige ontslag. Een eerste oproep voor kandidaten leverde slechts twee reacties op van mensen uit plaatselijke politieke middens die hun deskundigheid echter onvoldoende konden motiveren. De gemeenteraad besliste daarom een nieuwe oproep te lanceren.

Het gemeentebestuur doet een oproep aan alle geïnteresseerden, die bewijs kunnen leveren van deskundigheid, om zich kandidaat te stellen als deskundige in de GECORO. Alle kandidaturen dienen te worden vergezeld van een motivatienota en/of opgave van ‘titels en verdiensten'.

De kandidaturen dienen te worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate en dit vóór 28 april 2006 .

 

Wat is er aan de hand in Zelzate?

Deze week werden we in onze gemeente nogmaals geconfronteerd met een dramatisch feit: een wanhopige moeder doodde haar kindje van 4 jaar. In de media werden de verschillende gevallen van moord en doding van de voorbije jaren in onze gemeente nog eens uitgebreid in herinnering gebracht. Onze leidende politici, burgemeester John Schenkels en OCMW-voorzitter Freddy De Vilder, verklaarden intussen hun onmacht in de pers. Zo verklaarde burgemeester Schenkels “Het OCMW werkt prima. Wat kunnen we meer doen?”.

Uiteraard kan de inwoner niet verwachten dat politiekers al hun persoonlijke problemen voorkomen of oplossen. Maar toch kan men het politieke beleid van de voorbije jaren in deze niet volledig vrijpleiten. Deze problemen toeschrijven aan de hoge bevolkingsdichtheid in Zelzate is maar al te vrijblijvend. Financiële afhankelijkheid, maatschappelijk isolement, werkloosheid, geen uitzicht op een betere leefsituatie, onverdraagzaamheid, ontbreken van een stabiele gezinssituatie, enz... zijn evenzeer belangrijke grondoorzaken die aanleiding kunnen geven tot de gebeurde dramatische voorvallen. De twee verleggingen van de bedding van het kanaal Gent-Terneuzen en de aanleg van Expresweg en Kennedylaan hebben er in het verleden voor gezorgd dat Zelzate inzake sociale woningen zeer ruim gecompenseerd is geweest. Grote concentraties van dergelijke woningen met doorgaans kleine oppervlakte leiden per definitie tot een grote bevolkingsdichtheid. Maar er is meer waarin Zelzate opvalt.

Zo heeft onze gemeente zeer veel alleenstaanden. In 2003 stonden maar liefst 1.600 van de 12.117 inwoners als alleenstaand geregistreerd. Dit is 13,2% t.o.v. een Vlaams gemiddelde van 11%. Laat ons even de algemene fenomenen terzijde houden en ons focuseren op het verschil. Een deel hiervan is te verklaren door de aanwezigheid van het OCMW-rusthuis en de psychiatrische kliniek Sint-Jan-Baptist met telkens een grote concentratie van inwoners op één adres. Anderzijds zijn er geen privé-rusthuizen. Daarmee rekening houdend kan men stellen dat ongeveer één op vier woningen in Zelzate door een alleenstaande wordt bewoond. En dat is veel.

Ik haal hierbij twee zeer voorname redenen aan:

- Het sterk uitgebreide en zeer toegankelijke aanbod van financiële, logistieke en sociale voorzieningen maakt dat ons OCMW gekend is tot ver buiten Zelzate en daardoor hulpbehoevende mensen aantrekt van de ganse regio. Eén typerend cijfer: in 2004 kregen 111 inwoners een leefloon wat neerkomt op 9,2 op 1000 Zelzatenaren of meer dan het dubbele van het Vlaams gemiddelde van 4,3. Ter vergelijking de cijfers van onze buurgemeenten: Moerbeke 0,7, Assenede 2,3, Evergem 2,5 en Wachtebeke 3,4.

- Ook het zeer hoge aantal sociale huurwoningen in onze gemeente creëert een belangrijk aanzuigeffect voor alleenstaanden uit de wijde omgeving. In 2004 waren er 785 sociale huurwoningen (waarvan 615 huurwoningen en 170 huurappartementen). Uitgaande van een totaal woningenbestand van ongeveer 5.400 eenheden betekent dit 14,5% van het totale woningenbestand. Dit cijfer was goed voor de derde plaats in Vlaanderen na Spiere-Helkijn en Willebroek. Ter vergelijking geef ik ook hier de cijfers van de buurgemeenten met telkens het aantal huurwoningen en huurappartementen: Assenede: 109+0 (0-5%), Evergem: 325+7 (0-5%), Moerbeke: 182+12 (5-10%), Wachtebeke: 316+0 (10-15%). Niettegenstaande het uitzonderlijk hoge aanbod aan sociale huurwoningen blijft Zelzate kampen met een grote wachtlijst (van 300 in 2004). Het is een veel gehoorde klacht dat dergelijke woningen veel naar inwoners van buiten Zelzate gaan terwijl onze eigen mensen moeilijk aan dergelijke woning geraken.

Het is niet verkeerd om zich hierbij een aantal ernstige vragen te stellen. Moet Zelzate de verantwoordelijkheid in de sociale opvang alleen blijven dragen voor de ganse regio? Is Zelzate niet té sociaal en wordt er niet te weinig aandacht besteed aan diegenen geen OCMW-hulp nodig hebben? Kan het gemeentebestuur de kost van dergelijk verregaand sociaal beleid financieel blijven dragen? Ten koste van welke andere beleidsdomeinen zal dit gaan? Hoe gaan we om met fenomenen zoals domiciliefraude, waarbij twee feitelijk samenwonende alleenstaanden elk een sociale huurwoning bezetten om fiscale redenen of omwille van het kunnen behouden van recht op steun? Hoe kunnen we de kwaliteit van de sociale huurwoningen verbeteren? Hoe kunnen we de kwaliteit van het leefklimaat in onze gemeente verbeteren?

Maar ook: hoe kunnen we het imago van Zelzate verbeteren zodat ook ondernemers en mensen die geen steun behoeven in onze gemeente blijven wonen of de weg naar onze gemeente vinden?

De beste maatschappij is nog altijd die waarin diverse categorieën van mensen nauw naast en met elkaar samenleven. Wederzijds begrip en respect bieden meer garanties voor een betere en verdraagzame woon- en leefomgeving. Alle woonspecialisten prijzen dergelijke gezonde sociale mix aan. In Zelzate blijkt men hiervan echter niet wakker te liggen. Met veel grotere risico’s op problemen tot gevolg.

 

Thomas Laureys nieuwe voorzitter Jeugdraad

Eind maart nam Thomas Laureys het voorzittersschap van de jeugdraad over van Jörge Engels. Thomas heeft zijn roots binnen de Chirobeweging en maakt als afgevaardigde van deze jeugdbeweging al een paar jaar deel uit van de jeugdraad. Hij studeert momenteel voor industrieel ingenieur.

Het wordt geen gemakkelijk opgave om Jörge Engels op te volgen. Jörge bewees zich immers de voorbije jaren als een zeer dynamisch en gedreven persoon die daarenboven niet bang is om af en toe zeer kritisch uit de hoek te komen. Schepen Paul Tollenaere, die de voorbije jaren niet uitblonk inzake zijn inzet en werklust voor jeugdbeleid, mocht dit een paar keer aan de lijve ondervinden. Men mag gerust stellen dat de invloed van de jeugdraad onder de leiding van Jörge sterk is toegenomen. En dat is een goede zaak.

De lat ligt dus hoog voor Thomas Laureys. Gelukkig kan hij rekenen op de sterk geëngageerde jeugdconsultente Daphne Neetesonne en een stel enthousiaste medewerkers binnen de jeugdraad. Wij wensen hem in elk geval het allerbeste toe.

CD&V-Zelzate heeft zeer veel respect voor de leden van de jeugdraad die zich als vrijwilliger niet alleen binnen hun eigen vereniging, maar daarnaast ook voor het algemeen jeugdbeleid van de gemeente, willen inzetten.

 

Waarheen komend weekend?

Wanneer u het grote aanbod van activiteiten erop nakijkt, dan vindt u ongetwijfeld uw gading.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven