Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.04 – 04 maart 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 08 (09?) maart 2006   

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op woensdag 08 maart 2006 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 09 maart 2006 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Op woensdag 08 maart 2006 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. PV kasnazicht 4de kwartaal 2005
4. Contractuele aanwerving van jobstudenten
5. Automatisch toegangssysteem begraafplaats
6. Kerstverlichting - fase 2 - principebeslissing
7. Onderhoud van perken - goedkeuring bestek - principebeslissing
8. Onderhoud van wegbermen - goedkeuring bestek - principebeslissing
9. Wegmarkeringen - principebeslissing
10. Onderzoek naar de kwaliteit van de restgronden gelegen op de gemeentelijke gronden aan de Suikerkaai
11. Parking aan COC De Brug - goedkeuring bestek
12. Parking Leegstraat - goedkeuring bestek
13. Aanleg fietspad Denderdreve
14. TMVW - aanduiding vertegenwoordigers S-divisie
15. Openbare verlichting - investeringen
16. Algemene administratie - aankoop ISA-server
17. Aankoop van speeltoestellen ten behoeve van de jeugddienst
18. Spelotheek - goedkeuring reglement
19. Draadafsluiting kleuterschool Debbautshoek en speelplaats school Wittouck
20. Overeenkomst tot het oprichten van het medezeggenschapscollege - overeenkomst tussen het beheerscomité van de scholengemeenschap en het medezeggenschapscollege - goedkeuring
21. Toetreding tot Waterschap "Moervaart en Gentse Binnenwateren"
22. Toetreding tot Waterschap "Krekenland"
23. CVBA Wonen - gratis gebruik voor onbepaalde duur van een perceel grond teneinde er carports op te richten
24. Exploitatierekening Apcoa
25. Vragen bij de berichten over tijdelijke maatregelen om de R4 door Zelzate veiliger en geluidsarmer te maken (op verzoek van de PVDA-fractie)
26. Vraag om uitleg over de geplande fusie van de intercommunales voor elektriciteit en gevolgen voor gemeente en IVEG-personeel? (op verzoek van de PVDA-fractie)
27. Afbraak woning Assenedesteenweg nr. 138 (verzoek van de Z.O.W.-fractie)
28. Snelheid verkeer op de Assenedesteenweg - wijk De Katte (verzoek van de SP.a-fractie)
29. Gratis e-mail adres voor elke Zelzatenaar (verzoek van de SP. a-fractie)
30. Invoeren van een cultuurmunt (verzoek van de SP.a-fractie)
31. Invoeren van blauwe zone i.p.v. betalend parkeren in de gemeente. Opzeggen van de concessie van APCOA op juridische gronden. (verzoek van de PVDA-fractie)
32. Stand van zaken overdracht grond voor aanleg parking gemeenschappelijk gebruik Sint-Laurensschool Debbautshoek en Cultureel centrum "De Brug" in de Hans Kochlaan (verzoek van de CD&V-fractie) - goedkeuring van de ontwerpaktes
33. Stand van zaken overdracht grond voor aanleg parking voor gemeenschappelijk gebruik Gemeenschapsschool / openbaar gebruik in de Leegstraat (verzoek van de CD&V-fractie) - goedkeuring van de ontwerpakte

GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken
2. Technisch personeel - ontslag om reden van pensioen 3. Brandweerpersoneel - effectieve indienstneming brandweerman - verlenging stage 4. GECORO - wijziging samenstelling 5. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen.

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Resultaten verkeersveilige dag

Onze politiezone nam ook deel aan de Verkeersveilige Dag ter herinnering aan de dramatische kettingbotsing op de E17 te Nazareth van 10 jaar geleden. De politie hield verkeerscontroles op de R4 in Zelzate, op Walderdonck in Wachtebeke en op de N70 in Lochristi.

Aan veilige chauffeurs werd, op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, een bloempje aangeboden. Iedereen kreeg een "Boetekaart" aangeboden, een flyer met alle toepasselijke tarieven bij verkeersovertredingen, uitgegeven door het BIVV: Boetekaart BIVV

De resultaten van de acties van onze politie vindt u op : SNELHEID 2005/2006

Bezoek ook eens de website "Ikbenvoor.be", waar u alles te weten komt over de nieuwe verkeerswet die vanaf 31 maart 2006 in voege treedt.

 

Subsidies Jeugdsportwerking 2005

De gemeenteraad keurde op 16 juni 2005 een reglement goed waarbij subsidies worden toegekend aan sportverenigingen die aan jeugdsportwerking doen. Op basis van dit reglement werden voor het jaar 2005 volgende bedragen uitbetaald:

* FC Zelzate : 2.215,00 euro;
* KSLV Zelzate : 1.668,00 euro;
* Silaba : 619,00 euro;
* Aka Karui : 1.508,00 euro;
* KTC Zelzate: 1.490,00 euro.

Zie reglement met de voorwaarden voor betoelaging van de jeugdsportwerking

 

Zuster Jeanne Devos komt naar Zelzate

Op 16 maart 2006 om 20 uur zal zuster Jeanne Devos (°1935), ontwikkelingshelpster, op het gemeentehuis ontvangen worden waar zij over haar werk zal spreken. Ze werd in 2005 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 2000 heeft zij een eredoctoraat van de K.U. Leuven ontvangen.

Zuster Jeanne Devos is een Zuster van de Jacht, een religieuze orde die actief is in heel wat derdewereldlanden. Zij werkt al meer dan 40 jaar in de sloppenwijken van Mumbai (voormalig Bombay) in India waar zij aan de basis ligt van een grote organisatie van dienstmeisjes, de Domestic Workers Movement.

 

Geen inzameling van luiers in Zelzate

Op de gemeenteraad van 22 december 2005 vroeg CD&V-fractieleider Martin Acke hoe het gemeentebestuur stond tegenover de selectieve inzameling voor recyclage van luiers. Hij drong aan om deze mogelijkheid te onderzoeken.

Bevoegd schepen Rony Schatteman stelde dat deze mogelijkheid was onderzocht binnen de huisvuilintercommunale IDM. Het voorstel zou erin bestaan dit te organiseren via aan te kopen zakken, af te geven op het containerpark. Volgens hem wordt gemiddeld gerekend op een nood aan 35 zakken per jaar per gezin aan een prijs van 1,50 euro per zak, wat neerkomt op € 52,50 per jaar. De schepen stelde dat de afgifte via huidig Diftar systeem voordeliger is.

Intussen vroeg en kreeg het schepencollege een omstandige verduidelijking van IDM. Uit het onderzoek blijkt dat het antwoord van de schepen niet correct was. Zo bedraagt de kostprijs voor transport vanaf het containerpark en de verwerking 0,75 à 0,85 euro per zak van 30 liter. Een zak luierafval weegt gemiddeld ongeveer 7,5 kg. Om de kosten te recupereren dient een minimumprijs van 1 euro aangerekend te worden. Dit brengt de kost dus op 13,3 eurocent per kilogram, terwijl de huidige afvoer via het restafval de inwoner 15 eurocent kost. Aangezien de inwoners het luierafval echter zelf naar het containerpark moeten brengen kunnen we stellen dat de uiteindelijke kostprijs voor de inwoner ongeveer dezelfde is.

De verwerking van het afval gebeurt in een fabriek in het Nederlandse Arnhem. Uit de afvalstroom kunnen papierpulp en plastic worden teruggewonnen. De meerwaarde voor het milieu is momenteel echter niet erg duidelijk. Sommige studies garanderen een meerwaarde voor het milieu, andere stellen dat door het hoge energieverbruik de meerwaarde voor het milieu nagenoeg nul is. Bovendien bestaat het risico dat daardoor het gebruik van herbruikbare luiers worden ontmoedigd. Voorkomen is immers nog altijd beter dan remediëren. Tot slot vereist de inzameling van luierafval een aanpassing van de milieuvergunning van het containerpark, wat extra werk en kosten met zich meebrengt.

Het is dus begrijpelijk dat het gemeentebestuur afziet van een selectieve luierinzameling. De CD&V-fractie vindt het echter niet correct dat het schepencollege op 3 februari deze beslissing nam zonder de gemeenteraad hierin te kennen, laat staan daarvan te informeren. Dergelijke beslissingen zijn de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Zebrapaden aan jeugdpleinen

Eind vorig jaar werd in de jeugraad geklaagd over onveilige situaties aan de poorten van de jeugdbewegingen. De terreinen van de Chiro-meisjes (Kerkstraat) , Chiro-jongens (Leegstraat) en de VVKSM Vuurtorengroep (Assenedesteenweg) zijn weliswaar gelegen in de bebouwde kom, maar doordat er enkel op zondagen activiteiten doorgaan zijn bestuurders van voertuigen niet altijd alert voor het gevaar. Jörge Engels, huidig voorzitter van de jeugdraad, schreef een brief aan het schepencollege met de vraag om een zebrapad te voorzien aan de uitgangen van voornoemde jeugdbewegingen. Intussen onderzochten de politiediensten deze vraag.

Een zebrapad aan de Chiromeisjes in de Kerkstraat vond de politie niet noodzakelijk wegens de smalle straat waar slechts aan één zijde parkeren toegelaten is, de lage verkeersdruk buiten de schooluren, de nabijheid van zebrapaden aan de Franz-Wittoucklaan en uitgang van Sint-Laurens en het verlies aan parkeerruimte voor de inwoners.

Een zebrapad aan de Chirojongens in de Leegstraat vond de politie ook niet noodzakelijk. De straat is gelegen in een zone 30 en voorzien van verkeersdrempels. Er is slechts parkeergelegenheid aan één zijde, langs de kant van het terrein. Op korte afstand van de uitgang is een verkeersdrempel gelegen, waardoor de snelheid, die feitelijk maar 30 km/uur mag bedragen, afgeremd wordt.

Alleen voor een zebrapad aan de scouts VVKSM op De Katte werd een positief advies gegeven. De Assenedesteenweg ligt weliswaar binnen de bebouwde kom met maximim toegelaten snelheid van 50 km/uur, maar er is druk tot zeer druk verkeer. Bovendien is de zichtbaarheid niet optimaal doordat er parkeergelegenheid is aan beide zijden van de rijbaan en is er in de omgeving van de uitgang van het terrein geen zebrapad aanwezig.

Het college van burgemeester en schepenen volgde het advies van de politionele diensten en besliste om enkel aan de uitgang van de scoutsgroep VVKSM De Vuurtorengroep gelegen op de Assenedesteenweg een zebrapad aan te leggen. Aangezien het over een gewestweg gaat moet het ministerie van de Vlaamse gemeenschap hiervoor nog goedkeuring geven.

Ook hier geldt dat het het schepencollege niet toekomt om hierover beslissen zonder inspraak van de gemeenteraad. CD&V-Zelzate wil graag meepraten en meebeslissen in zaken die de veiligheid van de Zelzatenaar aangaan. Onderandere voor dergelijke zaken worden gemeenteraadsleden nu eenmaal verkozen.

 

Interesse in een politiek engagement?

De meeste Zelzaatse partijen zijn actief bezig met de samenstelling van hun lijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eén partij is hier zelfs al mee klaar.

Om diverse redenen liggen de politieke kaarten voor CD&V-Zelzate dit jaar uitermate gunstig. Wij willen de lat daarom hoog leggen en uitpakken met goede kandidaten. We nemen hiervoor rustig onze tijd. Haast en spoed zijn zelden goed in belangrijke beslissingen.

Ben jij iemand die er genoeg van heeft om zwijgzaam aan de kant te blijven staan? Ben jij iemand die zich wil engageren voor een betere Zelzate? Kan jij je over het algemeen vinden in de standpunten van CD&V?

Aarzel dan niet om een seintje te geven aan martin@acke.info . Discreet en vrijblijvend.

Website CD&V-Nationaal
Website CD&V-raadslid Martin Acke

 

Waarheen komend weekend?

Ook de komende weken zetten terug tal van Zelzaatse verenigingen hun beste beentje voor !

De info-sessie van KAV-Debbautshoek over ‘Het Wit-Gele Kruis' is een leerrijke aanrader. Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is al meer dan 65 jaar actief in de thuiszorg. Met in totaal 1.100 verpleegkundigen in onze provincie staan zij elk jaar opnieuw in voor een deskundige verzorging van ruim 40.000 patiënten. Ook in Zelzate is deze organisatie sterk actief. U kan er alles over vernemen op maandag 06 maart om 19u30 in het coc De Brug – Assenedesteenweg 119. Meer info bij Carine Van Belleghem op 09-343 04 75.

Op zondag 12 maart organiseert Vakantiegenoegens in de namiddag een “Pereboomwandeling” in de omgeving van Moerbeke-Waas. Het weidse polder- en krekengebied in het noorden gaat naar het zuidwesten over in sparrenbossen en heidevlakten in. Ook niet-leden mogen deelnemen. Meer informatie bij Raphaël De Bock op 09-345 90 03.

Op vrijdag 17 maart om 20 uur organiseert de Gemeentelijke Culturele Raad een optreden van Willem Vermandere in het coc De Brug. We durven hopen dat hiervoor nog kaarten te bekomen zijn. Meer informatie en verkooppunten voor kaarten vindt u op mijn website.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven