Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.20– 16 december 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Centrum Zelzate moet veiliger worden !

Op 07 november organiseerde CD&V- Zelzate een informatie- en debatavond over de rol van het centrum van de gemeente. Daarbij kwam ook het thema veiligheid ter sprake. Burgemeester John Schenkels boycotte dit initiatief door de politie te verbieden hieraan mee te werken. Ook op de vraag van Martin Acke om veiligheidsstatistieken beschikbaar te stellen kwam geen reactie.

Blijkbaar is Schenkels van oordeel dat het veiligheidsbeleid in de gemeente het monopolie is van de burgemeester. CD&V-fractieleider Martin Acke gaat hier niet mee akkoord en vindt dat de gemeenteraad daarin een collectieve publieke verantwoordelijkheid heeft. Als verkozen gemeenteraadslid wil hij daarom ook medezeggenschap in het veiligheidsbeleid van Zelzate. De Belgische wetgeving geeft weliswaar verregaande bevoegdheden aan de burgemeester, maar de gemeenteraad heeft het recht geďnformeerd te worden over de manier waarop hij diverse van die bevoegdheden uitoefent.

Een aantal waarnemingen van de voorbije jaren en maanden duiden erop dat we ons ernstige vragen moeten stellen bij de evolutie inzake veiligheid van ons centrum. Het aantal politieinterventies liegt er niet om.

Op vrijdag 9 december 2005 gebeurde er terug een zeer ernstig feit waarbij een aantal Zelzaatse café-bezoekers in een café op de Grote Markt in mekaar werden geslagen. Dat was voor CD&V-fractieleider Martin Acke de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hij plaatste de bespreking van criminaliteit, vandalisme en overlast in het centrum van Zelzate op de agenda van de gemeenteraad van 20 december en drong aan op het snel ter beschikking stellen van de veiligheidsstatistieken van de voorbije 2 jaar. Deze keer kwamen die er snel en ze bevestigen een aantal onrustwekkende evoluties. De CD&V wil door de bespreking op de gemeenteraad duidelijk zicht krijgen op de knelpunten en vernemen welke concrete plannen het gemeentebestuur en de veiligheidsdiensten hier tegenover stellen. De burgemeester kan de zaken immers niet blijven voor zich uit schuiven. Er moeten maatregelen komen.

De nakende bespreking op de gemeenteraad indachtig heeft burgemeester Schenkels daar reeds een eerste aanzet toe gegeven. Donderdagmorgen riep hij alle café-uitbaters van Zelzate in een spoedvergadering samen en meldde dat drie café’s op de Markt, die momenteel voor overlast zouden zorgen, gedurende twee weken verplicht worden om hun deuren om 01u00 te sluiten.

De komende dagen worden de veiligheidsstatistieken toegelicht op de website

 

Politieraad op 19 december 2005

De eerstvolgende politieraad gaat door op maandag 19 december 2005 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Lochristi.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Eedaflegging Evy Van De Velde (bediende Dienst Verkeer en Mobliliteit)
2. Begroting 2006 - voorlegging ter goedkeuring
3. Kennisgeving omtrent Politiebegroting 2005 – wijziging 1
4. Verkoop dienstwapen:
Evert De Trogh heeft onze zone verlaten (naar GDA Antwerpen) en wenst zijn dienstwapen over te kopen en te laten registreren om het te gebruiken in de schietstand. College is akkoord met de verkoop aan de prijs van 75 euro. De Raad wordt gevraagd om deze transactie te bekrachtigen.
5. Protocolakkoord tussen Scheepvaartpolitie Gent en onze zone
6. Burgerlijke partijstelling Politiecollege inzake arbeidsongeval Frank De Grave:
Naar aanleiding van een ongeval waarbij inp. De Grave 2 maanden aerbeidsongeschikt was, wenst de zone het gederfde loon terug te vorderen van veroorzaker.
7. Dringende aankoop informaticamaterieel:
Een aantal (10) oude printers(nog uit tijd gemeentepolitie) dienen dringend vervangen te worden alsook dringt de aankoop van 7 extra harde schijven zich op.
8. Onderhoudscon,tract radio’s: kennisgeving aan de Raad van overname contract van Simoco door Koning en Hartman, aan dezelfde condities)
9. Aanwerving in volgende mobiliteit van 5 inspecteurs voor OD Zelzate (door vertrek van Mario De Meyer naar PZ Lokeren, van Frankie Verloove naar OperSteun als hinp, 2 plaatsen niet ingevuld bij vorige mobliliteit en ontslag Belinda Blommaert)
10. Aanwerving in volgende mobiliteit van 1 hoofdinspecteur voor de Versterkte Wijk Wa.

 

Gemeenteraad op 20 december 2005

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de raadsleden en geďnteresseerde inwoners uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 20 december 2005 om 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA I.

OPENBARE ZITTING

Om 19u00: halfuurtje van de burger.

1. Mededelingen / Kennisgevingen
2. Verkiezing OCMW-raadslid
3. OCMW-meerjarenplan 2006-2008
4. OCMW-budget 2006
5. Lokaal sociaal beleidsplan 2006-2007
6. Maaltijdcheques - verhoging werkgeversbijdrage ingevolge sectoraal akkoord 2005-2007
7. Proces-verbaal kasnazicht 2de en 3de kwartaal 2005
8. Openbare verlichting - investeringen
9. Criminaliteit, vandalisme en overlast in het centrum van Zelzate - Bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)
10. Opvolging van diverse afspraken en beloften uit vroegere gemeenteraden (op verzoek van de CD&V-fractie)

Binnen enkele dagen worden deze agendapunten op mijn website van commentaar voorzien

 

Gemeenteraad op 22 december 2005

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de raadsleden en geďnteresseerde inwoners uit tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 22 december 2005 om 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Begroting 2006 gemeente:
     - jaarverslag
     - algemene bespreking
     - buitengewone uitgaven
     - facultatieve uitgaven
2. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
3. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
4. Belasting op de drijfkracht
5. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven
6. Toelagereglement voor incontinentiepatiënten, stomapatiënten, WIGW'S, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - hernieuwing
7. TMVW - toetreding tot divisie secundaire diensten
8. TMVW - inbreng resterende eigendomsrechten op lokale zuiveringsinfrastructuur
9. Oprichting van Opdrachthoudende Vereniging NIBIS - besluit tot niet-deelname
10. Reglement in uitvoering van het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook
11. Convenant voor korte vervangingen scholengemeenschap Meetjesland – goedkeuring

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs- vaste benoemingen
2. Brandweerpersoneel - aanstelling brandweerman-stagiairs / wijziging besluit d.d. 15 november 2005
3. Machtiging rechtszaken

Binnen enkele dagen worden deze agendapunten op mijn website van commentaar voorzien

 

OCMW-voorzitter De Vilder haalde op gemeenteraad scherp uit naar CD&V

Op de gemeenteraad van 08 december 2005 werd OCMW-voorzitter Freddy De Vilder uitgenodigd om de begrotingswijziging van het OCMW aan de gemeenteraad toe te lichten. Na de toelichting van zijn cijferwerk profiteerde hij van de gelegenheid om zeer zwaar uit te halen naar de CD&V-fractie en die op bepaald moment zelfs met het Vlaams Belang te vergelijken.

Het zat De Vilder blijkbaar hoog dat CD&V-fractieleider Martin Acke vorige week in zijn persoonlijke nieuwsbrief het cadeauverhaal van 1 miljoen euro van het OCMW aan de gemeente als een misleidend Sinterklaasgebaar had doorprikt. Burgemeester Schenkels, die nochtans als voorzitter van de gemeenteraad moet waken over het goede verloop van de vergadering, liet hem gewoon begaan en zorgde nadien zelfs via een schorsing van de raad dat Martin Acke pas na meer dan een uur op de valse aantijgingen van De Vilder kon reageren. Beide heren krijgen hiervoor van Martin Acke een klacht bij de gouverneur aan hun broek.

Burgemeester Schenkels permitteerde zich later zelfs nog meer. De CD&V-fractie legde de afschaffing van het betalend parkeren ter stemming voor aan de gemeenteraad, maar Schenkels liet zijn meerderheid gewoon beslissen dat die stemming niet mocht doorgaan. Dit is een manifeste aanfluiting van de wettelijke rechten van een gemeenteraadslid. Ook hierin zijn we ervan overtuigd dat de gouverneur hem zal terechtwijzen.

Opvallend bij de charge van De Vilder tegen de CD&V was nog maar eens zijn misleidend gemanipuleer met woorden. Blijkbaar heeft hij van de rechtzetting van zijn leugens in het socialistisch partijblad in mijn vorige nieuwsbrief niet veel geleerd. Ik nodig de geďnteresseerde lezer uit om zelf zijn conclusies te trekken door de citaten van Freddy De Vilder te toetsen aan de gepubliceerde tekst van Martin Acke.

Zie tussenkomst van Freddy De Vilder + rechtzettingen van CD&V-fractieleider Martin Acke

 

Tijdelijk huren van een leegstaande sociale woning moet kunnen !

4.701 sociale woningen in Vlaanderen stonden begin dit jaar leeg. In 78% van de gevallen is deze leegstand te wijten aan renovatieplannen en –werken of is de woning onbewoonbaar verklaard. Vlaams Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) betreurt deze hoge leegstandscijfers. Hij pleit voor een tijdelijk nuttig gebruik van deze woningen.

Eind 2004 stonden er immers 89.603 kandidaat-huurders op de wachtlijsten. In afwachting van de renovatiewerken of het intrekken van de nieuwe bewoners zouden deze woningen via tijdelijke contracten moeten kunnen bewoond worden. Een belangrijk obstakel is echter het feit dat sociale huurcontracten reglementair altijd van onbepaalde duur zijn. Om deze beperking uit de weg te ruimen vindt Carl Decaluwé dat tijdelijke sociale huurcontracten moeten mogelijk gemaakt worden.

Ook in Zelzate staan diverse sociale huurwoningen te verkommeren, ondermeer in Klein Rusland. Die zijn een doorn in het oog voor kandidaat-huurders én voor de omgeving. Ook CD&V-Zelzate ziet heil in bovenstaande piste.

 

Kippen mogen weer rondscharrelen

De kippen en andere vogels, waarvoor sinds 31 oktober een ophokplicht gold, mogen opnieuw frisse lucht halen. De maatregelen tegen de verspreiding van de vogelgriep worden vanaf donderdag 15 december versoepeld. Zo wordt onder meer de ophokplicht die van kracht was voor particuliere bezitters opgeheven. Het voederen en drenken moet wel nog binnen gebeuren om alle contact met wilde vogels uit te sluiten.

De ophokplicht voor professionele pluimveebedrijven met meer dan tweehonderd vogels, gelegen in de gevoelige natuurgebieden, blijft behouden. Deze verplichting wordt wel versoepeld: de dieren mogen zich naar buiten begeven, maar moeten overal van de in het wild levende vogels afgeschermd zijn door gaas of netten.

 

Nieuwe elektriciteitscentrale in Sidmar

Staalbedrijf Sidmar kondigde aan dat het, in samenwerking met moederbedrijf Arcelor, Electrabel heeft gekozen voor zijn elektriciteitsvoorziening en de bouw van een elektriciteitscentrale op zijn site.

In april 2004 lanceerde de Arcelor-groep een offerteaanvraag voor de elektriciteitsvoorziening van dochterbedrijf Sidmar. De aanvraag betrof een contract waarbij de contractant er zich toe verbindt om, tegen vaste jaarkosten, een centrale te bouwen op de site van Sidmar en er het beschikbare hoogovengas om te zetten in elektriciteit.

De offerteaanvraag werd gelanceerd om de bevoorrading van Sidmar vanaf 2010 veilig te stellen. Vandaag heeft de staalgigant een dubbel contract met Electrabel voor zowel de afname van hoogovengas als de levering van elektriciteit. Beide contracten lopen tot eind 2009. Het gas wordt verwerkt in de centrale van Rodenhuize (526 MW) die vooral Sidmar van elektriciteit voorziet. Twee van de drie groepen in Rodenhuize hebben het einde van hun levensduur bereikt en gaan voor eind 2012 dicht.

Het nieuwe contract voorziet in de bouw en de exploitatie van een nieuwe productie-eenheid die in 2010 operationeel moet zijn. De eenheid zal 730 MW hoogovengas kunnen verwerken en is goed voor een maximale elektriciteitsproductie van 350 MW. Bovendien heeft Electrabel er zich toe verbonden groep 4 van Rodenhuize te vernieuwen. Die zal, met een productiecapaciteit van 200 MW, dienen als reserve voor de nieuwe centrale. Het contract vertegenwoordigt een investering van zo’n 250 miljoen euro.

 

Sluiting gemeentelijke diensten

- Op maandag 26 december 2005 zullen alle gemeentelijke diensten gesloten zijn.
- De Eurohal (sporthal en zwembad) zal op zaterdag 24 december en 31 december 2005 gesloten zijn.
- Het gemeentelijk containerpark zal op zaterdag 24 december en zaterdag 31 december 2005 telkens vanaf 12 uur gesloten zijn.
- De gemeentelijke openbare bibliotheek in de Burg. Jos. Chalmetlaan zal gesloten zijn van zaterdag 24 december 2005 tot en met zondag 01 januari 2006.

 

Verlofdagen gemeentelijk onderwijs

2006 komt stilaan in zicht. De data van de schoolvakanties zijn wellicht nuttig voor het invullen van uw nieuwe agenda:

* Kerstvakantie: vanaf maandag 26 december 2005 t.e.m. zondag 08 januari 2006
* Krokusvakantie: vanaf maandag 27 februari t.e.m. zondag 05 maart 2006
* Paasvakantie: vanaf maandag 03 april t.e.m. maandag 17 april 2006
* Hemelvaart: donderdag 25 mei t.e.m. zondag 28 mei 2006
* Pinkstermaandag: maandag 05 juni 2006
* Begin zomervakantie: zaterdag 01 juli 2006.

 

Waarheen komend weekend?

Zelzate heeft het! Dit blijkt uit een de diverse activiteiten die de komende dagen en weken in onze gemeente worden georganiseerd.

Alvast te noteren in uw agenda: Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie op maandag 02 januari 2006 van 16 tot 19 uur in de sportzaal 'Eurohal' (ingang via grote poort).

  Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven