Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.19– 06 december 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Toevoeging punten agenda gemeenteraad van 08 december 2005

Er werden drie punten toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad die doorgaat op donderdag 08 december om 18u00 in de raadzaal van het gemeentehuis.

I. OPENBARE ZITTING

15. Stedenbouwkundige verordening inzake verkavelingen (verzoek van de sp.a-fractie)
16. Opheldering gevraagd over de hold-up op het drinkwater (verzoek van de PVDA-fractie)
17. Betalend parkeren – voorstel tot afschaffing (verzoek van de CD&V-fractie)

De komende dagen worden deze agendapunten op mijn website van commentaar voorzien
 

Prins Laurent opende Kluizendok

Het Kluizendok in de haven van Gent werd op maandag 14 november 2005 officieel ingehuldigd. Het dok is nog niet volledig afgewerkt maar al gedeeltelijk in gebruik.

De opening gebeurde in aanwezigheid van Prins Laurent, federaal vice-premier Freya Van den Bossche (sp.a), Vlaams minister Kris Peeters (CD&V), gouverneur André Denys en tal van andere prominenten uit de politieke wereld en het bedrijfsleven.

Ook vanuit Zelzate was een delegatie gemeenteraadsleden aanwezig, waaronder CD&V-fractieleider Martin Acke. Hij nam de gelegenheid te baat om van gedachten te wisselen met minister Kris Peeters over een paar Zelzaatse dossiers, waaronder het gevaarlijke verkeersknooppunt van de R4-West /Tractaatweg met de Leegstraat en de geluidshinder van de R4-West.

Voor een uitgebreid verslag en een aantal foto's
 

Invloed van milieu op pasgeborenen minder negatief dan verwacht

Gedurende de periode van 2002 tot 2003 bepaalde het Steunpunt Milieu en Gezondheid de gehaltes aan vervuilende stoffen die in het navelstrengbloed van 1200 pasgeborenen aanwezig zijn. Deze vervuilende stoffen zijn uit het milieu afkomstig en worden via de navelstreng door de moeder aan de ongeboren baby meegegeven. De bedoeling van het onderzoek is om na te gaan of wonen in verschillende gebieden in Vlaanderen een invloed heeft op die hoeveelheid vervuilende stoffen in het navelstrengbloed.

Ook in de Gentse kanaalzone werd onderzoek verricht. Met de medewerking van kraamklinieken werd het navelstrengbloed van 73 baby’s onderzocht. De resultaten vielen mee. De vervuiling bleek niet groter dan op andere plaatsen in Vlaanderen. Enkel de cadmiumwaarden waren hoger dan het Vlaams gemiddelde. In de regio Gent blijkt astma wel meer voor te komen dan in landelijk Vlaanderen.

Er was een opvallende gelijkenis tussen de gemiddelde gehalten aan vervuilende stoffen in navelstrengbloedstalen van deelnemers uit de havengebieden en uit de nabije stedelijke agglomeraties. De waarden die werden gevonden waren - met uitzondering van cadmium - lager of vergelijkbaar met de gegevens uit een 10-tal recente buitenlandse studies. Er zijn aanwijzingen voor een dalende trend in de tijd voor sommige chloorhoudende verbindingen.

Voor een uitgebreid rapport: website www.milieu-en-gezondheid.be

 

Urbain De Letter koning der koningen 2005

Vier Zelzaatse schuttersclubs bekampten elkaar op het Zelzaatse kampioenschap boogschieten op liggende wip: De Moedige, Jenny, De Eekhoorn en ’t Brouwershuis. Urbain De Letter werd koning der koningen 2005. Georges Tollenaere schoot bij de zestigplussers het meeste punten bijeen. Claudine Hesters won bij de dames. Ook Alex Willems en Jacky Janssens vielen in de prijzen.
 

Provincie weigert aanstelling van VLD’er Marc Kochuyt als OCMW-raadslid

De bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen vernietigde op 23 november 2005 de beslissing van de Zelzaatse gemeenteraad om Marc Kochuyt aan te duiden als OCMW-raadslid.

Lucien Pardo nam in het voorjaar ontslag als gemeenteraadslid. Kurt Reynhout kwam op 16 juni als zijn opvolger in de gemeenteraad en nam ontslag als OCMW-raadslid. Wettelijk gezien dienden Hubert Stuyvaert en Frederik Uyttendaele voor Kurt een opvolger voor de OCMW-raad voor te dragen. Die wilden dat niet doen omdat ze inmiddels in ruzie zijn gevallen met de VLD.

Zie artikel "VLD-Zelzate gaat door een diep dal" in Zelzate@rem N° 5.12

Om uit deze impasse te geraken stelde de burgemeester een alternatieve procedure voor. Op 4 oktober aanvaardde de gemeenteraad het ontslag van Kurt Reynhout als OCMW-raadslid en werd aan de politieke fracties gevraagd om tegen de gemeenteraad van twee dagen later hun eventuele kandidaturen voor te dragen. De fracties speelden het fair in die zin dat alleen de VLD-VVD-fractie een kandidaat voordroeg. Aldus benoemde de gemeenteraad van 6 oktober 2005 Marc Kochuyt als OCMW-raadslid.

Dit was echter buiten het provinciebestuur gerekend dat stelde dat de wettelijke termijn voor kandidaatstelling niet werd gerespecteerd. De bestendige deputatie vernietigde daarom de gemeenteraadsbeslissing en de gemeenteraad mag zijn huiswerk overdoen. De huidige procedure voorziet dat de kandidaturen op 7 december worden ingediend en dat op 20 december tot verkiezing zal worden overgedaan.

Ook al zal het resultaat van deze tweede procedure wellicht hetzelfde zijn dan van de eerste, toch bewijst dit de noodzaak van zorgvuldige omgang met de wettelijke voorschriften. Op dit vlak vergalloppeert ons college van burgemeester en schepenen zich wel eens en bezondigt men zich regelmatig aan kunst- en vliegwerk.

 

Belofte voor provinciale toelage fietspad Denderdreve

In zitting van 13 oktober 2005 kende de Oost-Vlaamse Bestendige Deputatie voor de aanleg van het fietspad Denderdreve een principiële belofte van toelage toe. Het fietspad kadert deels in het provinciaal fietsnetwerk en deels in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komt daardoor in aanmerking voor een toelage van deels 50% en deels 25% van de kosten. Uiteindelijk bedraagt de toelage 55.733,21 euro, een pak minder dan de 200.000 euro waar het gemeentebestuur blijkbaar op rekende.

De totale kostprijs op basis van het goedgekeurde bestek werd geschat op 588.149,15 euro, zodat de uiteindelijke kost voor de gemeente zou oplopen tot zowat 530.000,00 euro, veel meer dan verwacht dus. Het dossier moet voor het schepencollege door de ontwerper worden herwerkt. De burgemeester antwoordde op een vorige gemeenteraad op de vraag van CD&V-fractieleider Martin Acke dat hij hoopte dat dit in mei 2006 nog kon gerealiseerd worden. Gezien deze evolutie twijfelen we er sterk aan of dit nog haalbaar is.

Pikant detail: we beginnen stilaan te begrijpen waarom de afbraak van “het Kunstnestje”, de krotwoning op de hoek van Denderdreve en Assenedesteenweg, nog altijd op zich laat wachten. De gemeente is nog niet eens eigenaar van dit pand. Het OCMW heeft dit nog altijd niet overgedragen aan de gemeente. Waarom het schepencollege dit tot nu toe verzweeg blijft me een raadsel.
 

Werken Leegstraat-Oost op 07 december van start

De wegen- en rioleringswerken aan de Leegstraat-Oost, het stuk Leegstraat tussen Sint-Stevenstraat en de Oudenburgse Sluis ten oosten van de R4/Kennedybaan, starten op woensdag 07 december. Dit is een drietal weken later dan beloofd. Maar na al die jaren wachten maalt daar geen mens om. Wij hopen dat de weergoden gunstig gestemd zijn en dat de triestige toestand van de weg spoedig tot het verleden mag behoren

De bekommernis van de inwoners is in elk geval dat de werken tot een goed eind worden gebracht en dat dit mooie stukje Zelzate ook in de toekomst een groene en boomrijke oase mag blijven.

Al vele jaren verkeert de Leegstraat-Oost in een onaanvaardbare toestand

 

Sluiting bibliotheek voor opmaak inventaris


De bibliotheek zal van zaterdag 24 december 2005 tot en met maandag 02 januari 2006 gesloten zijn voor opmaak van de inventaris.
 

Burenruzie over toegang garages brengt Klein Rusland negatief in het nieuws

We weten al lang dat het niet botert tussen landbouwer Bert Dierick en een aantal buurtbewoners. Er waren in het verleden al meer klachten. Zo wordt ondermeer de perceelsgrens tussen de eigendommen van het Kardinaal Merciersplein en een stuk landbouwland betwist. Dit is niet nieuw maar sleept al een tiental jaren aan ! Betrokkenen stellen dat het gemeentebestuur al jaren een oplossing beloofde maar nog niets deed. En dat blijkt zo te zijn want in de verslagen van het schepencollege van de voorbije 9 jaar is hierover niets te vinden.

CD&V-fractieleider Martin Acke kaartte deze onduidelijke toestand vorig jaar nog aan op de gemeenteraad van 28 oktober 2004 bij de bespreking van de afbakening van het zeehavengebied. Toen beweerde de burgemeester al dat er een oplossing in de maak was maar zijn uitleg was te vaag om te kunnen overtuigen. We zijn nu een jaar verder en we zijn nog geen stap verder. Het schepencollege blijft de problemen voor zich uit schuiven. Met de huidige onnodige commotie en negatieve “reclame” voor onze gemeente tot gevolg.

De CD&V dringt aan op daadwerkelijke stappen om dit probleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

Zie tussenkomst Martin Acke in gemeenteraad van 28 oktober 2004

 

Voortaan kan u ook afgedankte autobanden kwijt op het containerpark

Afgedankte autobanden worden maar weinig gerecycleerd. In het beste geval dienen ze in fijngemalen vorm om de veerkracht van een wegdek of een sportterrein te vergroten of voor de fabricatie van geluidsschermen. Maar meestal worden ze verbrand of komen ze op het stort terecht. Men is echter volop bezig om de banden via milieuvriendelijke en economisch rendabele plasmatechnieken een nieuw leven te geven als hoogwaardige rubbercomponent. Het gerecycleerde materiaal zou slechts de helft kosten van de zuivere grondstof.

Met recycleerbaar afval zou men in principe altijd op een containerpark moeten terecht kunnen. Martin Acke wees de gemeenteraad van 16 juni 2005 op het feit dat dit al kon in de containerparken van Lokeren en Lochristi, weliswaar mits een retributie. Hij vroeg om voor Zelzate ook de mogelijkheid te voorzien.

Het schepencollege besliste om vanaf 1 september 2005 ook de afgifte van autobanden in Zelzate mogelijk te maken, zelfs kosteloos.
 

Park van Klein Rusland is opgekuist

Het bestuur van de huisvestingsmaatschappij “Wonen” is blijkbaar niet ongevoelig gebleken voor de aanhoudende druk om het park op het Kardinaal Mercierplein te saneren. Dit was door gebrek aan onderhoud nog amper toegankelijk en een doorn in het oog van de buurt.

Zie artikel "Het park van Klein Rusland" in Zelzate@rem N° 5.12


Het park werd in de periode oktober-november grondig aangepakt. Het grootste deel van de laagbeplanting is verdwenen. Gelukkig liet men de bomen staan. Het is nu even wennen met de grote open ruimtes. De CD&V zal er in elk geval over blijven waken dat het park verder op een behoorlijke manier wordt ingevuld en regelmatig wordt onderhouden.

Enkele foto's van het park voor en na de renovatie

 

Zwarte verkeerspunten in de regio worden versneld weggewerkt

Minister Kris Peeters (CD&V) laat er geen gras over groeien. In 2006 worden in onze regio versneld al 16 zwarte verkeersknooppunten verkeersveiliger gemaakt. De minister wordt in zijn aanpak volop gesteund door provincie-gouverneur André Denys. Bedoeling is om tegen 2008 alle zwarte kruispunten weggewerkt te hebben.

Voor Zelzate liggen er alvast drie dergelijke punten ter studie: de kruispunten van de R4-Oost/Kennedylaan met de oprit van de Expresweg (Texaco), met de Leegstraat en met de Stationsstraat. Helaas bleek de provincie nog niet over voldoende gegevens vanuit Zelzate te beschikken. De studie die een oplossing moet bieden voor de zwarte punten op Zelzaats grondgebied ligt stil omdat de projectgroep nog wacht op informatie van het gemeentebestuur.

Gouverneur Denys tikte hiervoor onlangs het Zelzaatse schepencollege en de politie op de vingers. Onze burgemeester reageerde verrast. Men zou volgens hem de versnelde aanpak niet gemeld hebben. Een communicatiefout? Burgemeester Schenkels beloofde om de nodige diagrammen en cijfergegevens zo snel mogelijk aan de provincie te bezorgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Woonuitbreidingsgebieden in Zelzate

Sinds 1 december is de ‘Atlas van woonuitbreidingsgebieden’ klaar. Deze Atlas doet uitspraken over de bebouwbaarheid van gebieden die op het gewestplan staan aangeduid als ‘woonuitbreidingsgebied’. De Atlas geeft aan of, volgens de Vlaamse overheid, vanuit beleidsmatig en planologisch oogpunt het gebied kan ontwikkeld worden voor woningbouw. Belangrijk: de Atlas is geen juridisch document. Hij doet alleen een uitspraak over hoe de Vlaamse overheid een aanvraag door de gemeente voor het aansnijden van een gebied later zal beoordelen.

Zelzate beschikt over twee woonuitbreidingsgebieden, één op elke kanaaloever. In Zelzate-West strekt het zich uit langs beide zijden van de Denderdreve. In Zelzate-Oost gaat het over het gebied tussen de Sint-Stevenstraat en de R4-Oost/Kennedybaan.

Doordat Zelzate gecatalogeerd is als buitengebied zijn de kansen tot aansnijding van de woonuitbreidingsgebieden aanzienlijk verkleind.

Kaarten en legende van de ‘Atlas van woonuitbreidingsgebieden’

 

Waarheen komend weekend?

Zelzate heeft het! Dit blijkt uit een aantal opmerkelijke en uiteenlopende activiteiten die komend weekend in onze gemeente worden georganiseerd. Van een afwisselend aanbod gesproken !

Speciaal te vermelden: voor de 11de maal organiseert Davidsfonds-Zelzate een Kerstconcert. Dit gaat door in de Parochiale Kring, Kerkstraat 56 te Zelzate op zaterdag 17 december 2005 om 20u00.

Meer info op de website van het Davidsfonds van Zelzate.
 

  Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven