Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.17 – 12 november 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Gemeenteraad op 15 november 2005

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de raadsleden en geïnteresseerde inwoners uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 15 november 2005 om 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Intercommunale Westlede - Algemene Vergadering d.d. 07 december 2005 - aanduiding vertegenwoordiger
4. TEVEOOST - Algemene Vergadering d.d. 09 december 2005 - aanduiding vertegenwoordiger
5. IVEG - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15 december 2005 - ­aanduiding vertegenwoordiger
6. Intercommunale Veneco2 - Algemene Vergadering / agenda (o.a. statutenwijziging) / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
7. TMVW - statutenwijziging
8. openbare verlichting - investeringen
9. Wegen­ en rioleringswerken Groenstraat - goedkeuring ontwerp
10. Wegen­ en rioleringswerken Verbindingsstraat - goedkeuring ontwerp
11. Overdracht wegen­ en rioleringswerken aan Aquario - goedkeuring
12. Aanleg parking Verbroederingslaan - goedkeuring meerwerken
13. Vervangen centrale verwarming - school Debbautshoek - goedkeuring meerwerk
14. TMVW - Voorstellen van het overlegorgaan met betrekking tot de eventuele oprichting van de opdrachthoudende vereniging NIBIS
15. Kerkfabriek - Sint­Antonius van Padua - begroting 2006
16. Sportdienst - financieel verslag 2004
17. Sportdienst - sportpromotieplan 2006
18. Onderwijs - Bijzondere voorwaarde in het kader van voorrang voor een tijdelijke aanstelling
19. Onderwijs - Bijzondere voorwaarde in het kader van voorrang voor een vaste benoeming in een wervingsambt
20. Onderwijs - openstelling betrekkingen in het kleuter­ en lager onderwijs
21. Onderwijs - aankoop van kindveilige kapstokken
22. Onderwijs - aankoop van tafels/stoelen voor keuken/leraarskamer
23. Onderwijs - aankoop van leerlingenstoelen
24. Onderwijs - aankoop van zonnewering voor de nieuwe klas 2B
25. Onderwijs - aankoop van gordijnen voor 2 kleuterklassen
26. Pocketbickes in de straat (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)
27. Straten zonder naam (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)
28. Hoorzitting verkeersproblematiek doorgaand verkeer R4 kruispunt gemeentehuis – kruispunt Assenedesteenweg en problematiek kruispunt Leegstraat (op verzoek van de PVDA-fractie)
29. Problematiek garages noordzijde Kardinaal Mercierplein (op verzoek van de PVDA-fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - eervol ontslag
2. Marktcommissie – samenstelling

De komende dagen worden deze agendapunten op mijn website van commentaar voorzien
 

Wegen- en rioleringswerken Franz-Wittoucklaan en Groenstraat

Op de gemeenteraad van 15 november 2005 staat de goedkeuring van het bestek voor het project “Overstortleiding Franz-Wittoucklaan - Groenstraat” geagendeerd. De waterzuiveringsafdeling Aquario van intercommunale TMVW voorziet de aanleg van een overstort- en regenaterafvoerleiding vanaf de Grote Markt (kruispunt Franz-Wittoucklaan t.h.v. VDK-Spaarbank) naar het kanaal Gent-Terneuzen. Deze leiding is ongeveer 650 meter lang en bestaat uit betonnen buizen met een diameter oplopend van 90 cm tot 160 cm. Er dienen twee grote ondergrondse overstortconstructies worden aangelegd t.h.v. het Warandepark en de Westkade. De overstortleiding moet een eventueel overaanbod van regenwater bij zware regenval rechtstreeks naar het kanaal afleiden om zo oververzadiging van het rioleringsstelsel te voorkomen.

Voor dit werk moet een groot stuk weg worden opgebroken en vernieuwd. En dat is goed nieuws voor de Groenstraat, waar men al jaren met problemen zit. Regelmatig traden er verzakkingen op in wegdek en voetpad en diende de gemeente over te gaan tot noodherstellingen. Zo zakte een aantal jaren geleden een man door het voetpad ter hoogte van café De Zondvloed en werd daarbij zwaar gewond. Aan die situatie komt gelukkig weldra een einde. De gemeente maakt gebruik van de door de overheid betaalde aanleg van het overstort om gelijktijdig een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en wegdek en voetpaden te vernieuwen.

De totaalkost van de werken worden geraamd op bijna 1,25 miljoen euro. Het grootste deel daarvan (981.000 euro) valt ten laste van de Vlaamse overheid (Aquafin). Het gemeentelijk aandeel van de rioleringswerken bedraagt 160.000 euro maar dat wordt betaald door Aquario vanuit het investeringsbudget voor Zelzate. De overige 106.000 euro voor wegenaanleg en voetpaden zal door de gemeente zelf worden betaald via een lening.

Omtrent deze werken gaat op
14 november om 18 uur een informatievergadering door in de bovenzaal van het gemeentehuis. Iedere geïnteresseerde inwoner is hierop welkom.

 

Informatievergadering over voetpaden in de Wachtebekestraat

Op vraag van enkel bewoners uit de Wachtebekestraat overweegt het gemeentebestuur de aanleg van voetpaden voor de woningen waar er momenteel nog geen ligt. Voorafgaandelijk wil het gemeentebestuur hierover een informatievergadering organiseren. Iedereen is hierop welkom.

Deze vergadering zal doorgaan op
woensdag 30 november om 19u00 in de raadzaal van het gemeentehuis.
 

Speelt schepen Uyttendaele terug zijn bevoegdheden kwijt?

We vernamen dat schepen Frederik Uyttendaele nog maar eens zijn bevoegdheden als schepen zou kwijtspelen. Na een lange periode zonder portefeuille kreeg hij pas in april van dit jaar de verantwoordelijkheid over openbare werken, ruimtelijke ordening en technische dienst terug.

We zijn nog maar zes maanden verder maar de politieke situatie binnen onze paarse meerderheid is terug grondig veranderd. Rood en blauw lijken terug goede maatjes te zijn. En aangezien Uyttendaele inmiddels heeft gebroken met de VLD, heeft die partij er bij coalitiepartner SP.A-ZOW wellicht op aangedrongen om zijn bevoegdheden terug af te pakken.

Kan u nog volgen? Wij al lang niet meer! Eén zaak is zeker… deze gang van zaken bevordert de goede werking van ons gemeentebestuur absoluut niet.
 

Debatavond “De Markt: het kloppend hart van Zelzate?”

CD&V-Zelzate organiseerde op 7 november een informatie- en debatavond over de rol van het centrum van Zelzate. Wegens onvoorziene omstandigheden diende gastspreker Pieter De Crem op de laatste moment verstek te geven. Hij vaardigde Jean-Pierre Goemaere uit Aalter af als vervangend moderator.

Andere opvallende afwezige was de wijkpolitie. Niettegenstaande eerdere enthousiaste toezegging van de commissaris van de wijkpolitie kreeg die een week voor het debat deelnameverbod van burgemeester John Schenkels. Zijn motivatie: “Ambtenaren in dienst op een organisatie van een politieke partij kan niet. Onder geen enkel beding mogen die voor de leeuwen geworpen worden zonder politieke dekking”. Een onbegrijpelijke houding van onze burgemeester die niet alleen duidt op een ernstig gebrek aan vertrouwen in zijn politiemensen maar ook op een gebrek aan respect tegenover de aanwezige Zelzatenaren en de organisatoren. Wij dachten dat de politie er voor iedereen was. John Schenkels heeft hierover duidelijk een andere mening.

De organisatoren lieten het niet aan hun hart komen en de ongeveer 70 aanwezige Zelzatenaren kregen heel wat interessante informatie over het centrum van hun gemeente: de diversiteit aan handelszaken en diensten, de leegstand van zakenpanden, de instellingen voor algemeen nut, het productenaanbod op de wekelijkse marktdag, een overzicht van de horeca en de evenementen, het aantal woningen en inwoners, de diverse leeftijdscategorieën van de bewoners van het centrum, de gemeentelijke reglementen, enz…

Er kwamen tal van positieve en negatieve zaken aan bod. Steeds terugkerend was echter de kritiek op de parkeermeters. Zelfs in de afgeslankte versie kan het betalend parkeren op geen begrip rekenen bij de bewoners en handelaars van het centrum. Temeer dat dit de voorbije 12 maanden voor de gemeentekas amper 42.000 euro opbracht, quasi volledig “dankzij” de inkomsten van de parkeerboetes. Er werd op momenten stevig gediscuteerd over tal van onderwerpen: de sterke aanwezigheid van de banken en interimkantoren, mogelijke oorzaken van de leegstand van handelspanden en van de achteruitgang van de maandagmarkt, de koopkracht van de gemiddelde Zelzatenaar, de voor- en nadelen van tal van evenementen en organisaties, de kwaliteit, waarde en huurprijzen van zaken en woongelegenheden, het recht op ontspanning en fuifgelegenheid voor de jeugd, lawaaihinder, vandalisme en vechtpartijen op de Markt, enz… Een paar bewoners vroegen concrete inspanningen van sommige cafébazen om de geluidsoverlast te verminderen. Wat vandalisme en vechtpartijen betreft zaten de bewoners van de Markt en de café-uitbaters op één lijn: er moet meer politietoezicht komen op de drukke uitgangsmomenten en de politie moet doortastender optreden in geval van vandalisme, overlast en vechtpartijen. De tussenkomsten van een paar jongeren, daarin gesteund door volwassenen, maakten ook duidelijk dat het in Zelzate ontbreekt aan betaalbare fuifmogelijkheden voor de jeugd. Jeugdfuiven worden hier meestal door de leiding van de diverse jeugdbewegingen ingericht, die dan echter zelf een ganse avond moeten werken i.p.v. kunnen ontspannen. Bovendien geven tenten weinig of geen demping van het geluid, maar helaas is bijna geen andere geschikte gemeentelijke infrastructuur voorhanden.


Een positief effect van de discussies tijdens het debat was dat tijdens de pauze en nadien spontaan de gesprekken werden verdergezet tussen diverse aanwezigen zoals bijvoorbeeld bewoners van de markt en café-uitbaters. Problemen onderling uitpraten is altijd beter dan ermee blijven zitten. Laat ons hopen dat die contacten tot een beter wederzijds begrip en verbeteringen van de situatie leiden.

Het CD&V-partijbestuur van Zelzate zal de komende weken de talrijke vragen en opmerkingen van de deelnemers aan het debat evalueren en er een aantal conclusies uit trekken voor de toekomst. Binnen een drietal maanden komt er in elk geval een opvolgingsvergadering. Een aantal aanwezigen gaven hun naam hiervoor reeds op. Wanneer ook u hierop persoonlijk wenst uitgenodigd te worden, speel dan uw naam door aan de verantwoordelijken van het partijbestuur of de CD&V-mandatarissen of stuur me een –e-mailberichtje.

Contactgegevens van bestuur en mandatarissen van CD&V-Zelzate

 

Vaccinatietentoonstelling

Tekstvak:  Eén prikje voor uw gezondheid! Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met LOGO Meetjesland van 07 tot en met 30 november e.k. in de raadzaal van het gemeentehuis een vaccinatietentoonstelling. U kan er gratis terecht van maandag tot en met donderdag van 9 tot 11.45 uur en op woensdag ook ‘s namiddags van 14 tot 18.45 uur.

Vaccineren dient om uzelf te beschermen en zal verhinderen dat u een bepaalde ziekte oploopt. Maar weten we eigenlijk wel wat een vaccin is, hoe en hoelang het werkt? Welke vaccins zijn noodzakelijk, welke zijn nuttig? Wanneer mogen we niet vaccineren? Wat is het belang van een vaccinatiekaart en wie houdt deze best bij?

Op deze tentoonstelling kan u de antwoorden vinden op al deze vragen.

Er worden ook begeleide bezoeken in groep voorzien waarop u nog meer informatie kan krijgen en persoonlijk vragen kunt stellen. Hiervoor kan u contact opnemen op het telefoonnummer 09/342.20.20 tijdens de kantooruren.


  Meer informatie hierover op de website van de gemeente Zelzate

 

Vacatures bij gemeentebestuur van Zelzate

Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van:

* 3 voltijds technisch beambten dienst grondgebiedzaken (E1-E3) (M/V);
* 1 voltijds technisch beambte schoonmaak scholen / schoonmaak en controle gebruik cultureel ontmoetingscentrum “De Brug” (E1-E3) (M/V);
* 1 voltijds technisch assistent/grafmaker (D1-D3) (M/V).

Alle betrekkingen zijn te begeven als gesubsidieerd contractueel. Kandidaturen, vergezeld van een korte levensbeschrijving, dienen per aangetekende brief te worden verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate en uiterlijk worden gepost op 18 november 2005.
 

COMEET zoekt administratieve kracht

Cultuur Overleg Meetjesland (COMEET) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Maldegem, Nevele, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem, met betrekking tot bibliotheken, cultureel erfgoed, kunsten en sociaal-cultureel werk.

De organisatie zoekt een administratieve kracht ter ondersteuning van de coördinator. Het takenpakket bestaat uit algemeen secretariaatswerk en elementaire boekhouding. De plaats van tewerkstelling is het Van Hoorebekeplein in Eeklo. Betaling volgens het C-niveau. Het gaat hem over een contract van onbepaalde duur met een proefperiode van 6 maanden.

Solliciteren voor 16 november 2005 op het adres “COMEET, t.a.v. Nele Bogaert, Van Hoorebekeplein 1 bus 4, 9900 Eeklo” of digitaal naar
nele.bogaert@comeet.be .

 

De Ivegmobiel

Sedert oktober 2005 kunnen de klanten van elektriciteitsverdeler Iveg enkel nog op maandagvoormiddag terecht in het kantoor gelegen in de Vredekaai 2A. Als compensatie staat er iedere eerste en derde woensdagnamiddag van de maand een mobiel kantoor op het Groenplein geparkeerd: de Ivegmobiel !

 

Openbare verkoop boeken bibliotheek

Binnenkort organiseert de Zelzaatse openbare bibliotheek een verkoop van afgeschreven boeken. Op maandag 21 november 2005 worden de boeken aangeboden voor 1,00 euro en de tijdschriften voor 20 eurocent. ’s Anderendaags, op 22 november, wordt de prijs van hetgeen overblijft gehalveerd naar respectievelijk 50 eurocent en 10 eurocent.
 

Geluidsoverlast R4 en N49

De inwoners van de Emiel Caluslaan en Ooievaarslaan klagen al geruimte tijd over de geluidsoverlast die zij ondervinden van het verkeer op de R4. Momenteel hangen de zwarte vlaggen uit in die wijk. Dit onderwerp kwam al meerdere keren ter sprake op de gemeenteraad. i.r. Peter De Backer van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen reageerde op een aantal vragen die de gemeenteraad hieromtrent stelde.

Zone Emiel Caluslaan - Koningin Astridlaan

In 2003 werden door de afdeling Wegenbouwkunde naar aanleiding van een klacht van een inwoner geluidsmetingen uitgevoerd in bovenvermelde straten palend aan de R4. Men stelde toen dat geluidswerende schermen weinig zinvol waren omwille van de aanwezigheid van de kruispunten en bovendien zouden die grotendeels ten laste van de gemeente vallen. Rekening gehouden met de meetresultaten en de toestand van de weg vond men een globale aanpak van de betonverharding niet gerechtvaardigd. Er zijn wel lokale herstellingen gebeurd en men beloofde later een nieuw akoestisch onderzoek uit te voeren na normalisatie van de verkeersstromen na de werken op de N49. Op basis van recente verkeerstellingen stelt men dat nieuwe geluidsmetingen niet veel zin hebben. De toename van het verkeer zou op basis van ervaring slechts 2 à 3 dB(A) toename van de geluidsdruk betekenen. Daarmee blijven de vroegere conclusies dezelfde.

Zone Tunnellaan en Hans Kochlaan

Op 15 december 2004 werden geluidsmetingen gedaan ingevolge een klacht van een inwoner uit de Tunnellaan. Toen werden waarden gemeten van 60,8 tot 65,4 dB(A) bij intensiteiten van 700 à 800 voeruigen per uur op de R4. Op 27 september 2005 werden nieuwe metingen gedaan en die waren 56,6 à 66,2 dB(A) bij intensiteiten van 530 à 630 vrt/h op de R4, m.a.w. vrij gelijklopend. Ook hier blijven de vroegere conclusies dezelfde.

Snelheidsregime / snelheidshandhaving

Zoals gekend weigerde de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid om de toegelaten snelheid op de R4 te verlagen van 70 tot 50 km/h en het wegprofiel te reduceren van 2 x 2 naar 2 x 1. De administratie stelt dat in veel klachten wordt overdreven snelheid aangekaart en dat er al een grote verbetering zou zijn als de 70 km/h effectief zou gerespecteerd worden. Zij stelt daarom voor om op korte termijn onbemande camera's op te stellen aan het kruispunt R4/Assenedesteenweg.

Staat van de weg

De verharding in platenbeton tussen De Assenedesteenweg en Zelzatebrug is gezien de ouderdom niet meer al te best maar toch nog behoorlijk in vergelijking met gelijkaardige verhardingen op vele gewestwegen. Gezien de beperkte beschikbare middelen is een grondige renovatie de eerstvolgende jaren niet haalbaar. Binnen enkele jaren kan wellicht wel een grondige renovatie gebeuren maar ondertussen beperkt men zich tot plaatselijke herstellingen.

Vrachtverkeer

De administratie weet er in de betrokken zone veel vrachtverkeer is, maar ziet op korte termijn geen alternatieven. Zij verwachten echter wel dat, naarmate de ombouw van de R4-Oost en R4-West tot primaire wegen doorgaat en de interne havenwegen (Kluizendok en Rieme Noord) gerealiseerd worden, het vrachtverkeer via Zelzatebrug zal verminderen. Dat is helaas nog niet voor morgen.

Het valt te verwachten dat deze antwoorden de bewoners van Emiel Caluslaan en Ooievaarslaan niet zullen tevreden stellen en dat verdere acties te verwachten zijn.

  Meer info in verband met dit schrijven

 

Waarheen komend weekend?

Zelzate heeft het! Dit blijkt uit een aantal opmerkelijke en uiteenlopende activiteiten die komend weekend in onze gemeente worden georganiseerd.

  Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven