Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.16 – 05 november 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Info- en Debatavond
“De Markt: het kloppend hart van Zelzate?”

Op maandag 07 november 2005 van 19u30 tot 22u00 organiseert CD&V-Zelzate in de bovenzaal van het gemeentehuis een informatie- en debatavond over de rol van het centrum van Zelzate.

Een centrumgemeente heeft veel troeven maar kampt ook met een aantal problemen. In Zelzate is dat niet anders. De voorbije maanden was hierrond heel wat aandacht in de pers. De mensen staren zich dikwijls blind op problemen zoals nachtlawaai, straatcriminaliteit,... maar verliezen daarbij de noden en verwachtingen van anderen en de sterke troeven van een handelscentrum zoals Zelzate uit het oog. Zoals bij vele dingen moet ook hier worden gestreefd naar een gezond evenwicht tussen lusten en lasten.

Via een debat- en inspraakavond, waarop elke inwoner welkom is, wil CD&V-Zelzate de positieve en negatieve zaken die worden ervaren in het centrum van onze gemeente in kaart brengen met als doel daaruit een aantal conclusies, een visie en concrete actiepunten af te leiden voor de toekomst.

Diverse groepen van "gebruikers" van onze Grote Markt en omgeving krijgen in een panel de gelegenheid om hun kijk op het centrum naar voor te brengen. Welke verwachtingen hebben ze van het centrum? Wat ervaren zij als positief? Welke punten moeten worden verbeterd? Zo zullen zowel bewoners, handelaars, café-uitbaters, inrichters van evenementen, klanten als uitgaanders deel uitmaken van dit panel. Uiteraard krijgt ook het publiek ruimte om zijn mening weer te geven.

Speciale gast en moderator van dit debat is
Pieter De Crem,
                      burgemeester van Aalter en CD&V-fractievoorzitter in het Federaal Parlement.

Indeling van de avond :

Inleiding
Overzicht handelszaken + wekelijkse markt + mening van de handelaars en van de klanten
Overzicht horecazaken + mening van de horeca-uitbaters
Overzicht van de evenementen + mening van de organisatoren
+ mening van de uitgaanders (klanten van horeca en evenementen)
Pauze
Overzicht bewoning + mening van de inwoners
Overzicht van de gemeentelijke reglementen
Overzicht van de knelpunten inzake veiligheid
Rondvraag voor het publiek.

 

Ophokplicht vanaf 31 oktober

Het Federaal Voedselagentschap heeft een lijst bekend gemaakt met de gemeenten waar de ophokplicht geldt. Tot nu toe waren enkel pluimveebedrijven verplicht hun dieren binnen te houden. De ophokregeling in gevoelige natuurgebieden is nu ook voor particulieren van kracht sedert maandag 31 oktober 2005.

Uit de voor Zelzate toepasselijke kaart 6-14 zien we dat die risicozones getrokken zijn op een afstand van 1 km van de oevers van het kanaal Gent-Terneuzen en de slibput van Callemansputte. Nagenoeg volledig Zelzate-West hoort tot het risicogebied, behalve een deel van De Katte en een strook landbouwgebied langsheen de grens met Assenede. In Zelzate-Oost ontsnappen de wijken Karnemelkpolder, Molenstukken, een deel van de Sint-Stevenstraat en de volledige zone ten oosten van de Tractaatweg-Kennedylaan (Akker – Sint-Franciscuspolder – Oudenburgse Sluis) aan de maatregelen.

In risicogebieden moeten alle pluimvee en vogels afgeschermd worden van elke mogelijke vorm van contact met trekvogels of hun uitwerpselen.

  Informatie op de website van het FAVV
  Voor een detailkaart van Zelzate

 

Kindergemeenteraad volledig samengesteld

In een vorige nieuwsbrief berichtte ik u over de samenstelling van de nieuwe kindergemeenteraad van Zelzate op 26 september 2005. De raad koos toen alleen een burgemeester en 1ste schepen. Volgens het reglement mogen de vier basisscholen daarnaast één schepen aanduiden. Dat is intussen gebeurd. Ik wil u de namen niet onthouden.

Het kindercollege van burgemeester en schepenen ziet er als volgt uit:

Kinderburgemeester (Gemeentelijke Basisschool De Krekel):
Bruggeman Kevin - Maurice Salzmannlaan 32 9060 Zelzate
1ste Schepen (Vrije Basisschool Sint­Laurens):
Strybol Laura - Livien Danschutterstraat 11 9060 Zelzate
Schepen van de Vrije Basisschool Sint­Laurens:
Carron Marjolein - Havenlaan 82 9060 Zelzate
Schepen van de Vrije basisschool Sint-Laurens Zelzate-West:
Van Wymeersch Finlay - Ooievaarslaan 13 9940 Ertvelde
Schepen van de Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Reigers:
Verstichel Quiandro - Kraaienbos 4 9960 Assenede
Schepen van de Gemeentelijke Basisschool De Krekel:
Vermandel Kevin - Eikelstraat 11 9060 Zelzate

  Volledige samenstelling en foto's van de kindergemeenteraad

 

Lokaal Sociaal Beleid

Op 26 oktober 2005 ging in het lokaal dienstencentrum De Kastanje de eerste gespreksronde door omtrent het Lokaal Sociaal Beleid. Bedoeling van het OCMW-bestuur was te peilen naar de verwachtingen en wensen van het middenveld en een aantal doelgroepen omtrent het opstellen en het uitvoeren van het eerste echt inhoudelijke lokaal sociaal beleidsplan voor onze gemeente.

Greet De Bruyn van het OCMW van Zelzate wordt coördinator van dit project. Doel is te komen tot een partnerschap waarbij elke actor inbreng kan hebben en waarbij een dienstverlening op maat van Zelzate kan worden uitgewerkt. De behoeften zullen moeten blijken uit de omgevingsanalyse die deel zal uitmaken van het eerste echt inhoudelijke lokaal sociaal beleidsplan.

Naast het OCMW-bestuur en het Gemeentebestuur waren volgende actoren aanwezig: ACW-Zelzate, Bond Moyson, CAW Artevelde (Gent), Christelijke Mutualiteit, Dagcentrum De Boei, Drugpreventiedienst, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Geneeskunde voor het Volk, Liberale Vakbond, PWA-Zelzate, Rode Kruis Zelzate, Solidariteit voor het Gezin, vzw De Vlier, Wit-Gele Kruis en de Ziekenzorg-afdelingen van Zelzate. De meeste van deze verenigingen verklaarden zich bereid een afgevaardigde te leveren voor de stuurgroep voor het Lokaal Sociaal Beleid.

Wij wensen hen een vruchtbare samenwerking toe.
 

Martin Acke verkozen in bestuur van CD&V-Oost-Vlaanderen

Na de wettelijke aanpassing van de kiesomschrijvingen besliste CD&V om ook ingrijpende bestuurshervormingen door te voeren. Eén van de maatregelen is de afschaffing van de vroegere arrondissementele partijbesturen. De provinciale besturen worden in de toekomst uitgebreider, maar om een sterke binding met de plaatselijke afdelingen te bewaren komen er regio-besturen.

Zelzate maakt voortaan deel uit van de regio Eeklo die de gemeenten Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins, Groot-Assenede, Kaprijke en Zelzate groepeert.

Op 25 september 2005 organiseerde de CD&V algemene bestuursverkiezingen op verschillende niveau’s. Martin Acke werd daarbij verkozen tot afgevaardigde van de regio Eeklo en zal voortaan deel uitmaken van het Oost-Vlaams CD&V-partijbestuur. Voor de regio Eeklo zetelen ook Johan De Roo (Maldegem), Erik Matthijs (Eeklo), Annick Willems (Sint-Laureins), Odette Van Hamme (Eeklo), Trees Van Eykeren (Boekhoute) en Valerie Taeldeman (Maldegem) in het Oost-Vlaams partijbestuur. Koen Loete uit Eeklo wordt de nieuwe secretaris van het orgaan.

Goede contacten zijn zeer belangrijk bij de uitoefening van een politiek mandaat, niet in het minst voor afdelingen in oppositie.
 

Informatie over het Sociaal Stookoliefond

De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).

Volgende categorieën hebben recht op steun:

- 1ste categorie: u of iemand van uw gezin heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en uw gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor categorie 2 gestelde grenzen.
- 2de categorie: uw huishouden beschikt over een brutojaarinkomen dat niet hoger ligt dan 13.246,34 euro + 2.452,25 euro per persoon ten laste.
- 3de categorie: u geniet een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling en het OCMW heeft vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kunt betalen.


Over welke brandstoffen gaat het?

- huisbrandolie in bulk
- huisbrandolie aan de pomp
- verwarmingspetroleum aan de pomp
- bulkpropaangas

De leveringen moeten gebeurd zijn tussen 1 september 2005 en 30 april 2006 en de prijs die op uw factuur vermeld wordt is hoger of gelijk aan 0,40 euro per liter.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en de prijs per liter. Het schommelt tussen 3 cent en 10 cent per liter. De toelage is in ieder geval beperkt tot 195 EUR of 1.500 liter per winter en per gezin dat in dezelfde woonst verblijft.

  Meer informatie hierover op www.verwarmingsfonds.be
  Informatie op de website van OCMW-Zelzate

Het gratis nummer 0800/90 929 van het stookoliefonds staat ter beschikking voor nadere informatie.

Opmerking: voor de terugbetaling van BTW op de huisbrandolie voor leveringen tussen 01/06 – 30/09 zijn er speciale formulieren beschikbaar. De mensen kunnen deze formulieren afhalen op het postkantoor en de belastingkantoren.

 

Verkeerscontroles november en december

Onze politiezone levert behoorlijk wat inspanningen op het gebied van verkeerscontroles. De cijfers die maandelijks op haar website worden gepubliceerd spreken boekdelen.

De Dienst Verkeer en Mobiliteit maakte zijn planning bekend gemaakt voor de controles voor november en december 2005. Zo zullen er tal van controles gebeuren op overdreven snelheid, alcohol- en druggebruik in verkeer, zwaar vervoer en gordelplicht.

Buiten de opgesomde acties is het niet uitgesloten dat er hier en daar op het grondgebied van onze zone nog kleinschalige verkeerscontroles worden uitgevoerd.

In de weekends zijn er ook een aantal acties specifiek gericht naar jongeren in het uitgaansleven. Ook een gewaarschuwde jonge bestuurder is er twee waard !!


  Overzicht van de verkeerscontroles

 

Opruiming illegale stortplaatsen in Oost-Vlaanderen

Vlaams Volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege (CD&V) vroeg naar de stand van zaken m.b.t. de opruiming van de illegale stortplaatsen in Oost-Vlaanderen die ontstaan zijn na wegenwerken door de administratie Wegen en Verkeer. Er ligt op Zelzaats grondgebied dergelijk stort naast de N49, ter hoogte van de oprit vanaf OCAS. Joke drong bij minister Kris Peeters aan op een snelle opruiming en die is nu volop aan de gang.

Het materiaal van het Zelzaatse stort zal daar nog tot volgend jaar liggen. Het wordt immers gerecycleerd als bouwstof voor de fundering van het “Ovaal van Wippelgem”, een toekomstig verkeersknooppunt op de R4-West in Evergem.

 

Mosselsouper voor Roemenië

V.Z.W. Actiecomité Gent ‘Resita – Strehaia’ nodigt u hartelijk uit op haar 5de Mosselsouper ten voordele van Roemenië. Deze mosselsouper gaat door op zaterdag 12 november 2005 in het Technisch Instituut Sint-Laurens Maria-Middelares, Patronagestraat 51 te Zelzate.

De vzw tracht ieder jaar opnieuw samen met een groep enthousiaste leerkrachten en oud-collega’s van de Technische school Sint-Laurens Maria-Middelares een hulpactie te organizeren tijdens het Paasverlof gesteund door alle Sint-Laurensscholen.

De hulpactie concentreert zich in Strehaia vooral op steun aan de technische school, de kleuterscholen, een gaarkeuken en een bejaardentehuis. Al vijftien jaar lang stuurt deze vzw hulpgoederen naar Roemenië om de nood een beetje te verzachten. Door uw aanwezigheid op de mosselsouper stelt u hen in staat in april 2006 opnieuw een hulpactie op te zetten.

  Inschrijven kan tot 8 november

 

Waarheen komend weekend?

Zelzate heeft het! Dit blijkt uit een aantal opmerkelijke en uiteenlopende activiteiten die komend weekend in onze gemeente worden georganiseerd. Van een afwisselend aanbod gesproken !

  Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven