Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.14 – 24 augustus 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Deadline belastingaangifte is nabij

De nieuwe deadline voor de belastingaangifte komt zeer dichtbij. De wettelijke termijn voor het indienen van de aangifte voor de personenbelastingen werd met twee maanden verlengd. Voor de meeste particulieren is de nieuwe limietdatum nu 31 augustus.

Op de federale website Tax-Calc kan u simulaties maken en uitrekenen hoeveel u uiteindelijk moet betalen. Na een aantal moeilijkheden met de berekeningsmodule zou deze nu volgens de belastingdiensten correct moeten werken.


Tax-Calc

U kon ook via de federale website Tax-on-web elektronisch uw aangifte indienen. U diende dan wel vroeger een toegangscode aan te vragen. De toekenning daarvan kan immers 10 werkdagen duren.

Tax-on-Web

 

Bezwaarschriften worden in Zelzate niet automatisch beantwoord

Regelmatig worden binnen de gemeente openbare onderzoeken georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning van iemand uit uw buurt.

Onlangs bleek dat personen, die naar aanleiding van dergelijk openbaar onderzoek een bezwaarschrift hadden ingediend, in Zelzate niet automatisch een antwoord krijgen van de eindbeslissing omtrent hun bezwaar. Het schepencollege gaat ervan uit dat enkel indien de klager er uitdrukkelijk om vraagt hij schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de eindbeslissing van een dossier.

Het schepencollege beweert dat deze werkwijze in de meeste gemeenten gehanteerd wordt. Zij stellen dat, als een klager de moeite doet om een bezwaarschrift in te dienen, kan verondersteld worden dat hij geïnteresseerd is in een dossier, zodat kan worden aangenomen dat hij zelf zal informeren naar de stand van zaken.

Dit lijkt me geen correcte gang van zaken. Ik zou eerder willen stellen dat een klager die de moeite doet om een gemotiveerd bezwaar in te dienen, automatisch recht moet krijgen op een antwoord waarom zijn bezwaar al of niet wordt weerhouden. Hoe kan hij trouwens weten wanneer die eindbeslissing wordt genomen? Het schepencollege maakt er zich in Zelzate zeer gemakkelijk vanaf.

De CD&V-fractie is van oordeel dat het gemeentebestuur ten dienste van de inwoners moet staan en werk moet maken van een degelijke klachtenopvolging.

 

Wettelijke openbaarmaking mandaten van politieke mandatarissen

Sinds 1 januari van dit jaar zijn ministers, kabinetschefs, parlementsleden, provinciegouverneurs, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters verplicht een vermogensaangifte in te dienen en te melden welke mandaten ze uitoefenen. De wet die dit verplicht, is een laat gevolg van de Agusta-smeergeldaffaire. Een vermogensaangifte moet de mogelijkheid bieden om te controleren of iemand zich persoonlijk verrijkt heeft. De vermogensaangiftes worden onder gesloten omslag bewaard in een kluis en mogen pas geopend worden indien er een gerechtelijk onderzoek is geopend tegen de betrokkene. De openbaarmaking van de mandatenlijsten is dan weer bedoeld om mogelijke belangenvermenging tegen te gaan.

In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus werd de lijst met de al of niet bezoldigde mandaten van de politieke mandatarissen gepubliceerd. Hierna volgen de gegevens van de Zelzaatse mandatarissen.


Schenkels John

Bezoldigde mandaten: burgemeester, lid raad van bestuur van INTERREGIES, lid van het directiecomité van IVEG, lid raad van bestuur van Interkabel, lid raad van bestuur van PROVAG, lid raad van bestuur van FINEG NV.

Onbezoldigde mandaten: lid raad van bestuur van Jeugdzorg, lid raad van bestuur van Het Noorderlicht, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Dienst van het Gemeente- en Ocmw Personeel VZW, lid raad van bestuur van Vooruit CVBA.

Stuyvaert Hubert

Bezoldigde mandaten: Schepen en onderwijsinspecteur.

Onbezoldigde mandaten: geen

Tollenaere Paul

Bezoldigde mandaten: Schepen, lid van de Politieraad Politiezone REGIO PUYENBROECK, lid raad van bestuur van PROVAG, lid raad van bestuur + lid van het directiecomité + ondervoorzitter van Wonen cvba.

Onbezoldigde mandaten: lid raad van bestuur van Jeugdzorg, lid raad van bestuur van Het Noorderlicht, lid raad van bestuur + lid van dagelijks bestuur + ondervoorzitter van Comeet-projectvereniging, lid raad van bestuur van de gemeentelijke samenwerking Elza.

Uyttendaele Frederik

Bezoldigde mandaten: schepen

Onbezoldigde mandaten: geen

De Beule Nelly

Bezoldigde mandaten: schepen

Onbezoldigde mandaten: lid raad van bestuur van Jeugdzorg, lid raad van bestuur van Het Noorderlicht cvba.

Schatteman Rony

Bezoldigde mandaten: schepen, lid raad van bestuur + lid van het directiecomité van IDM, lid van een gewestelijk comité van TMVW, lid raad van bestuur van Wonen cvba.

Onbezoldigde mandaten: geen

De Vilder Freddy

Bezoldigde mandaten: provincieraadslid, OCMW-voorzitter, lid raad van bestuur ILVA, lid regionaal adviescomité Oost van IMEWO, lid managementcomité van het Gebied Meetjesland.

Onbezoldigde mandaten: plaatsvervangend lid raad van bestuur van Bond Moyson Oost-Vlaanderen, lid raad van bestuur Jeugdzorg, lid raad van bestuur van Het Noorderlicht cvba, lid raad van bestuur Regionaal Landschap Meetjesland, voorzitter van Bras consort Festiva, Voorzitter van Curieus Zelzate, lid raad van bestuur IMZO, lid raad van bestuur Mietje Stroel vzw, voorzitter lokale afdeling SP.a, lid raad van bestuur Streekplatform Meetjesland, lid raad van bestuur Welzijnsbank Meetjesland.
 

Raadzaal gemeentehuis opgefrist

De gemeenteraad besliste op 22 december 2004 tot het opfrissen van de trouw-/raadzaal van het gemeentehuis. In de begroting van 2005 werd hiervoor 15.000 euro voorzien. Na vergelijking van de prijsopgaven werd de opdracht voor uitvoering van de schilderwerken gegund aan de firma Norbert Zenner (Assenedesteenweg te Zelzate) mits een bedrag van 2.565,20 euro en werd de levering van de gordijnen gegund aan de firma Decora (Rijkswachtlaan te Zelzate) mits een bedrag van 10.829,50 euro.

De werken waren net op tijd klaar voor de herdenking van 50 jaar verbroedering.
 

Provincie belooft toelage voor aanleg fietspad Leegstraat-Oost

De gemeente Zelzate zal een fietspad aanleggen langs de te renoveren Leegstraat-Oost. Dit fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het komt dus in aanmerking voor een provinciale toelage van 50%. In zitting van 16 juni 2005 kende de Oost-Vlaamse bestendige deputatie een vaste belofte van toelage toe ten bedrage van 36 850,61 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Daarmee staat in principe niets meer de start van de werken in de weg. De aannemer kondigde 7 november 2005 als startdatum aan.

  Zie bericht in Zelzate@rem N° 5.13

Intussen zijn ook een aantal andere werken gestart. De Sint-Sebastiaanstraat ligt al volledig opgebroken voor een volledige renovatie. Van de Sint-Stevenstraat is het wegdek weggegraven tussen de Karnemelkpolderstraat en de Vissersverkorting. Het afgegraven materiaal wordt tijdelijk opgeslagen in de Sint-Franciscuspolder naast het meetstation van Distrigas. Laat ons hopen dat de weergoden ons gunstig zijn, zodat de werken vlot kunnen doorgaan.

 

Afbraak krot op hoek Denderdreve en Assenedesteenweg laat op zich wachten

Het blijft maar wachten op de afbraak van "Het Kunstnestje", het oude huis op de hoek van Denderdreve en Assenedesteenweg. Al van in 2001 is hiervan sprake, maar ze liggen op het gemeentehuis blijkbaar niet wakker van De Katte. De sloop van dit oude pand is voor de CD&V prioritair want het zal zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid van de buurt sterk verbeteren.

Deze woning was vroeger bezit van het OCMW en de afspraak was om ze te ruilen tegen de vroegere school van Klein-Rusland die eigendom van de gemeente was. Nadien kwam daar, zogezegd uit noodzaak om registratierechten te vermijden, nog een zware compensatie bij: een groot stuk gemeentegrond van het vroegere open zwembad in de Chalmetlaan. Daar wil het OCMW immers een nieuwe kinderopvang oprichten. Het moge duidelijk zijn dat burgemeester Schenkels zich bij deze transactie financieel liet rollen door OCMW-voorzitter De Vilder. Die laatste houdt maar niet op met het laten rollen van het geld van de Zelzaatse belastingbetaler.

Al in mei van 2004 drong CD&V-fractieleider Martin Acke aan op de afbraak van de woning op De Katte. Pas onlangs stelde het schepencollege een architectenbureau uit Sint-Niklaas aan voor de opmaak van de sloopvergunning (kostprijs: 968,00 euro). Sindsdien is er niets meer te horen van dit project. In de begroting is hiervoor immers geen geld voorzien en door het uitstellen van het fietspad in de Denderdreve kan de afbraak ook niet als meerwerk daarvan worden uitgevoerd. Hopelijk komt de zaak in orde tegen volgende Katte-kermis.
 

Geen snelheidsremmende maatregelen voor 't Vergeten Stuk

In de gemeenteraad van 17 maart 2004 drong de CD&V-fractie aan om een aantal snelheidsremmende maatregelen te voorzien voor ’t Vergeten Stuk in de Wachtebekestraat. De burgemeester beaamde dat op die plaats regelmatig veel te snel wordt gereden maar weigerde hiervoor apart geld te voorzien in de begroting. Hij beloofde om bij de heraanleg van riolering en wegdek van het "Pompstraatje" (het zijstraatje van de Wachtebekestraat dat uitkomt achteraan de OCMW-tuin) een aantal meerwerken te voorzien voor snelheidsremmende maatregelen.

Onze burgervader deed zijn bijnaam "de belover" nog maar eens eer aan. Er komen geen snelheidsremmende maatregelen op die plaats. Een verkeersplateau aan het Pompstraatje zou 35.383 euro kosten, of zowat de helft van de prijs voor de renovatie van het Pompstraatje zelf. Om die reden besliste het schepencollege op 10 mei om geen verkeersplateau aan te leggen.

In Klein Rusland kostte de aanleg van 4 verkeersplateau's (waarvan een zeer groot in de Dimitri Peniakofflaan) en 4 verkeersdrempels 'slechts' 110.000 euro. Akkoord, het ene plateau is wellicht het andere niet, maar toch vraag ik me af of de prijs voor het kleine plateau in de Wachtebekestraat met de nodige ernst is berekend.
 

Hondentoiletten

De huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen vroeg al in april van dit jaar aan het gemeentebestuur om op diverse plaatsen een hondentoilet in te richten. Het schepencollege ging akkoord met de aanleg van een dergelijke voorzieningen in de wijk Molenstukken (speelplein in de Vlasstraat), op het Europaplein en aan het Hoogbouwplein.

Niettegenstaande dit toch kleine ingrepen zijn blijft het wachten op de praktische uitwerking. Het is nochtans in de zomerperiode dat de parken en groenzones meest gebruikt worden.

 

Feestcomité TOEN is zijn erkenning kwijt

Als gevolg van herhaaldelijke afwezigheden van de vertegenwoordiger van dekenij TOEN (Tussen Oud en Nieuw) besliste het gemeentelijk feestcomité in de algemene vergadering van 16 september 2004 om hem niet langer meer op te nemen in de ledenlijst wegens het niet naleven van de reglementering. Op 8 november 2004 besloot de vergadering om het feestcomité toch nog een allerlaatste kans te geven. Daarna heeft de afgevaardigde, noch een plaatsvervanger, geen enkele vergadering meer bijgewoond. Hij werd hiervoor nochtans regelmatig door de schepen van sport, Rony Schatteman, verwittigd.

Als gevolg van deze systematische afwezigheden heeft het gemeentelijke feestcomité op 9 mei 2005 dan ook unaniem beslist om dekenij TOEN definitief van de ledenlijst te schrappen. Daardoor vervalt de erkenning als plaatselijk feestcomité en krijgt men voor 2005 geen subsidie meer (toch goed voor 745 euro in 2004). Ook het gratis gebruik van lokalen en materialen van de gemeente zoals nadarafsluitingen, podia, enz… vervalt hierdoor.

We gaan akkoord met de beslissing van het gemeentelijk feestcomité. Toch valt deze gang van zaken te betreuren, want wellicht betekent dit het einde van een jarenlange traditie van TOEN-feesten.

 

Standaardboekhandel op Grote Markt

Het vroeger nachtcafé Walk Inn op de hoek van de Grote Markt en de R4 staat al een hele poos leeg. Inmiddels is de nieuwe bestemming gekend. Het gebouw wordt volledig afgebroken en moet plaats maken voor een splinternieuw appartementenblok van 5 verdiepingen hoog. Met een hoogte van 17,5 meter zal het gebouw nauw aansluiten met het naastliggende waar het kantoor van de Christelijke Mutualiteiten is gevestigd.

In het gebouw komen 10 appartementen, telkens 2 per verdieping. Het gelijkvloers wordt ingericht als handelsruimte met een totale oppervlakte van ongeveer 350 m2. Er komt een nieuwe vestiging van Standaard Boekhandel. Dit zal ongetwijfeld een verrijking betekenen voor ons centrum. Veel schoolgaande kinderen zijn nu immers voor de aanschaf van boeken op Eeklo, Lochristi of Gent aangewezen. Binnen afzienbare tijd kunnen zij hiervoor in eigen gemeente terecht.

 

PWA-kantoor van Zelzate

Vanaf de start in 1998 tot in mei 2005 was het Zelzaatse PWA gehuisvest in de brughuizen naast het Zelzaatse gemeentehuis. Het kantoor verhuisde intussen naar het nieuwe administratieve centrum van het OCMW in de Kleine Landeigendomlaan 2A.

Via ongeveer 65 PWA-werkenden voorziet het kantoor momenteel 122 gezinnen van hulp. Daarbovenop maakten half mei reeds 48 gezinnen gebruik van de dienstencheques voor huishoudelijke hulp. Via de dienstencheque-onderneming (DCO) waren op dat moment reeds 8 werkneemsters volwaardig tewerkgesteld met een contract van onbepaalde duur.

Voor meer informatie over PWA en DCO kan u steeds terecht bij Guido Hacquaert op bovenvermeld adres.
 

Sociaal Stookoliefonds

Zo’n 200.000 gezinnen zullen vanaf 1 september bij het OCMW een federale stookolietoelage kunnen krijgen. Omdat er vorig jaar maar weinig toelagen werden gegeven, heeft de regering wat regels versoepeld. Maar nog altijd is er geen ruimte voor maatwerk. Naast de mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en personen met een laag inkomen, komen nu ook personen die in schuldbemiddeling zitten in aanmerking. De toelage blijft afhankelijk van de aankoopprijs van de olie, maar de drempel werd verlaagd naar 0,40 euro per liter.

Per huishouden kan men maximum 150 euro krijgen. De verwarmingsperiode loopt tot eind april 2006 maar aanvragen moeten gebeuren binnen de twee maanden na levering.
 

Verbroederingstreffen groot succes

Van donderdag 18 tot maandag 22 augustus waren in onze gemeente zowat 200 inwoners van de verbroederingsgemeenten te gast. Een groot deel werd gehuisvest bij gastgezinnen, de overige in hotels. Bezoekers, leden van het verbroederingscomité en gastgezinnen konden genieten van een uitgebreid activiteitenprogramma.

  Zie programma 50 Jaar Verbroedering

De organisatie werd, niettegenstaande het zeer slechte weer, een voltreffer. Niet alleen de buitenlandse gasten en Zelzaatse gastgezinnen genoten volop van de activiteiten maar ook de bevolking werd op diverse momenten sterk betrokken bij het gebeuren. Leve de verbroedering! Een dikke proficiat aan het Zelzaatse Verbroederingscomité, in het bijzonder aan de voorzitter schepen Rony Schatteman en secretaresse Kelly Schenkels.

In afwachting van een groter aanbod aan foto's in de volgende dagen, kan u alvast meegenieten via een aantal imressies van de vele activiteiten. Best mogelijk dat ook uzelf daarbij in beeld kwam.

  Zie fotoreportage "50 Jaar Verbroedering"


Tijdens de viering liep voor de Zelzaatse handelsondernemingen ook een etalagewedstrijd met als thema "50 jaar Verbroedering". Tal van handelaars zetten hun beste beentje voor. De vijf mooiste etalages werden beloond met een geldprijs vanwege de Lokale Economische Raad van Zelzate:

1e prijs: Bloemenzaak Eucharis – Leegstraat 3 (500 euro)
2e prijs: Elektrozaak Amana - Descamps-Baes – Franz-Wittoucklaan 35 (400 euro)
3e prijs: Bakkerij Luc Dossche – Groenstraat 5 (300 euro)
4e prijs: Bakkerij Rudy Van De Keere – Grote Markt 100 (200 euro)
5e prijs: Chocolaterie Kristof De Graeve – Burgemeester Jos. Chalmetlaan 67 (100 euro)

Van harte proficiat. Ik hoop van de winnende etalages de komende dagen enkele foto's te kunnen publiceren op de website (zie link hierboven).

 

Voetbalclub KSLV gaat internationaal !

Nog maar pas speelde Groen-Wit zich kampioen in vierde provinciale of ze pakken al uit met grote ambities. Voortaan presenteert de club zich immers ook wereldwijd op het internet via  http://users.skynet.be/kslv.

Ga gerust eens kijken wat de website zoal te bieden heeft.
 

Kinderfuif op donderdag 25 augustus

Op de valreep nog dit bericht. De gemeentelijke speelpleinwerking organiseert op donderdag 25 augustus karaoke en een kinderfuif. Ieder kind van 6 tot 12 jaar is welkom. Laat ze in de huid kruipen van K3, Gene Thomas of Belle Perez, en optreden in Tien Om Te Zien of het Swingpaleis! Voor slechts 1,25 € kunnen ze swingen en springen, spelletjes spelen en hun buikje vol snoepen! Dit gebeuren wordt een fantastisch afscheid van de vakantie!

Inschrijven kan de dag zelf tussen 13u30 en 14u00. De activiteit gaat door in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool Zelzate-West, Emiel Caluslaan 9 en duurt tot 18u00.

 

Beachvolleybaltornooi op 27 augustus

Op zaterdag 27 augustus gaat er vanaf 10u00 een recreatief Beachvolleybaltornooi door in het park naast het zwembad Eurohal. Voor informatie en inschrijvingen kan u terecht bij de gemeentelijke sportdienst op het telefoonnummer 09-345.74.22 of op e-mailadres  dirk.willems@skynet.be.

 

Waarheen komend weekend?

Zelzate heeft het! Dat blijkt uit diverse activiteiten die de komende weken in onze gemeente worden georganiseerd.

  Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Speciaal aanbevolen zijn Wittouckkermis op 27 en 28 augustus en de 7de Kringfeesten die op 3 en 4 september 2005 doorgaan in De Kring in de Kerkstraat. Snel inschrijven is de boodschap.

De sportievelingen kunnen op zondagnamiddag 4 september bovendien deelnemen aan de
jaarlijkse gezinsfietstocht van ACW-Zelzate. Verzamelen aan De Kring vanaf 13u00 om te starten om stipt 13u30. Na de trip van ongeveer 40 kilometer, onderbroken door een paar stops, kan u vrijblijvend aansluiten bij de Kringfeesten voor een maaltijd met warme beenhesp.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven