Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.12 – 04 juli 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


VLD-Zelzate gaat door een diep dal

VLD-VVD-verkozene Lucien Pardo gaf onlangs zijn ontslag als gemeenteraadslid omwille van zijn verhuis naar Brugge. Aangezien Pardo kort na de verkiezingen overliep naar de SP.A behoorde hij al jaren feitelijk tot de SP.A-ZOW-fractie. Omdat Kurt Reynhout op 16 juni als opvolger in de gemeenteraad kwam, kregen de liberalen die kwijtgespeelde zetel terug.

Het mocht blijkbaar niet zijn want amper een week later barstte nog maar eens een bom binnen VLD-Zelzate. Nadat VLD-schepen Hubert Stuyvaert in november 2002 al uit zijn partij werd gezet, is het nu de beurt aan VLD-schepen Frederik Uyttendaele. Of hij nu zelf ontslag nam of uit zijn fractie werd gezet, het doet er niet toe. Feit is dat hij voortaan niet meer behoort tot de liberale fractie. Hij spreekt er zelfs van om met een nieuwe partij te beginnen. Hardnekkige geruchten beweren ook dat dokter Marc Kochuyt er de brui zou aan geven. Die zou nochtans het mandaat van Kurt Reynhout in de OCMW-raad overnemen. De situatie van VLD-Zelzate is nu zeer moeilijk in te schatten. Feit is dat ze momenteel door een zeer diep dal gaan.

Of laten ook de Zelzaatse liberalen zich meeslepen in het paniekvoetbal van de nationale VLD-leiding? Op een goed jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is dit een gevaarlijke situatie. Is dit goed voor de andere politieke partijen? Dit is zeer twijfelachtig. De modale inwoner kan immers voor dergelijke toestanden weinig begrip opbrengen. Dit voedt enkel de antipolitiek.

Nieuwe samenstelling en verhoudingen binnen de Zelzaatse gemeenteraad

Zelzate heeft nood aan degelijke, werklustige, stabiele en betrouwbare bestuurders en dat zijn eigenschappen die binnen de CD&V ruim voorhanden zijn. Inwoners die zich hierin herkennen en samen met de CD&V-mandatarissen en -bestuurleden op één of andere manier mee willen bouwen aan een beter Zelzate, zijn steeds welkom.

Geef gerust een seintje aan martin@acke.info.

 

Het park van Klein Rusland

Het park van Klein Rusland is een doorn in het oog van vele inwoners. Een manifest gebrek aan onderhoud heeft het park inmiddels herschapen tot een Afrikaanse brousse. En toch moeten de inwoners van Klein Rusland hiervoor maandelijks een onderhoudsbijdrage betalen. De bouwmaatschappij "Wonen" is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park. Voor Zelzate zijn het uitsluitend socialistische politici die daar de dienst uitmaken. Het wordt dringend tijd dat die hun verantwoordelijkheid opnemen.

De aanleg van deze ruime groenzone in het midden van het Kardinaal Mercierplein heeft destijds heel wat geld gekost, maar het resultaat mocht gezien worden. Een oase van rust in een pittoreske wijk op een boogscheut van de zware industrie. Een aangename plek waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en een gezellige babbel slaan. Nu is er amper doorkomen aan. De beplanting is uit haar voegen gebarsten en totaal verwaarloosd en het onkruid tiert er welig. Waarom liet men het zover komen? We hebben er het raden naar. Maar uit de verwaarloosde toestand van het park en diverse huurwoningen kan men opmaken dat de bouwmaatschappij meer prioriteiten geeft aan allerlei nieuwbouw- en vernieuwingsprojecten dan aan het dagdagelijks onderhoud van haar patrimonium. Dit is geen goede werkwijze en op langere termijn zeker niet de goedkoopste.

Op de vorige gemeenteraad is de verwaarloosde toestand van het park nog eens aan bod geweest. De burgemeester antwoordde dat het de bedoeling is het weldra volledig te saneren. Maar meer details wou hij hierover niet kwijt. Wij zijn vragende partij voor een grondige sanering, maar hopen dat men niet zal beslissen tot een volledig nieuwe aanleg. We beleefden al eerder in Zelzate dat men zaken laat verwaarlozen tot er zogezegd niets anders meer opzit dan een totale vernieuwing. Deze manier van werken is echter zeer duur en komt vooral de ontwerpers en de ondernemers ten goede. Een snelle aanpak is in dat geval niet vanzelfsprekend omdat hiervoor een groot budget moet worden vrijgemaakt. Bovendien is er geen garantie dat het park nadien goed zal worden onderhouden.

Het concept van het park op het Kardinaal Mercierplein blijft mooi. Tal van bomen zijn inmiddels uitgegroeid tot flinke exemplaren die zorgen voor de nodige schaduw. Een zeer grondige onderhoudsbeurt van bomen, beplanting en de wandelpaden kan de aantrekkelijkheid van het park al sterk verbeteren. Het is bovendien groot genoeg om er ook een speelhoek voor de kinderen in te richten. Er wonen immers diverse gezinnen met kleine kinderen in de wijk Klein Rusland. Dergelijke aanpak lijkt ons betaalbaarder en is bovendien beter voor de tewerkstelling.


Zie foto's op de pagina Zwarte Vlekken

 

Uitbreiding van gemeentelijke speelpleinen

Eind vorig jaar pleitte CD&V-fractieleider Martin Acke in de gemeenteraad ervoor om een aantal voorzieningen voor openluchtsport niet op de voormalige site van het zwembad in de Chalmetlaan, maar in het groot park naast de Eurohal te voorzien. De burgemeester stelde toen dat de diensten van het Vlaamse Gewest elke inplanting van infrastructuur in het park weigeren en dat we voor de inplanting van sportinfrastructuur nooit de toelating van het Vlaams Gewest zouden krijgen. Informatie van het kabinet Peeters leerde ons echter dat dit wel tot de mogelijkheden behoort.

Ook de gemeentelijke jeugddienst heeft belangstelling voor een betere benutting van het groot park. De gemeentelijke jeugdconsulente Daphne Neetesonne stelde het schepencollege eind maart voor om niet alleen het speelplein aan het Hoogbouwplein verder uit te breiden, maar ook enkele speeltoestellen voor jonge en oudere kinderen te voorzien in de omgeving van de grote zandbak naast het zwembad Eurohal. Nu het voorstel niet van de oppositie komt ziet het schepencollege dit blijkbaar wel zitten en zal het toelating vragen aan de afdeling Bos en Groen voor de inrichting van een speelplein in het park.

De CD&V vindt deze ontwikkeling een zeer goede zaak en blijft bij het voorstel om ook de voorzieningen voor openluchtsport naar die locatie te verhuizen. Een goede sociale controle en de aanwezigheid van het sportcomplex Eurohal maken die keuze extra aantrekkelijk.


Zie tussenkomst van Martin Acke hieromtrent in gemeenteraad van 07-12-2004

 

Actie 'Keep it Clean' voor het speelplein in de Karperstraat

Het college van burgemeester en schepenen nam op 3 mei 2005 kennis van het verslag van de vergadering van 16 maart opgemaakt door Gert De Smet, politie-zone Regio Puyenbroeck, naar aanleiding van de overlast op het speelplein in de Karperstraat.

De technische dienst kreeg opdracht om een aantal werken uit te voeren:

- beperking van het aantal toegangswegen;
- verwijderen van struikgewas;
- opkuisen voormalig hondentoilet;
- herstellen en/of verven van de speeltuigen;
- vervangen van zand in de zandbak.

Twee weken later besliste het college van burgemeester en schepenen tot plaatsing van twee minidoelen op het speelplein.

We zijn intussen 2 maanden verder, maar er is nog niet veel actie te zien op het speelplein. Het zand in de zandbak werd nog niet vernieuwd. De basketdoelen hebben geen ringen. Het struikgewas langsheen de toegangswegen moet dringend worden ingekort,… We hopen dat het niet de bedoeling is om te wachten tot na de grote vakantie om al een aantal zaken uit te voeren. Martin Acke drong bij het gemeentebestuur aan om toch al enkele zaken snel aan te pakken. De kinderen hebben vooral nu nood aan het speelplein !

 

Enquête over het Groot Park

Tijdens de komende maanden zal er een nieuw beheer uitgetekend worden voor het park ‘Opgevuld kanaal’ gelegen aan de Havenlaan en tussen de Oost- en Westkade in Zelzate. Hierbij wordt uitgegaan van de principes van het ‘Harmonisch Parkbeheer en Groenbeheer’. Het resultaat moet zijn dat het parkbeheer milieuvriendelijk wordt, dat het inspeelt op de behoeften van de parkbezoekers en dat ook planten en dieren meer kansen krijgen.

Omdat uw mening over het park erg belangrijk is, organiseert de afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die het park beheert, in samenwerking met de gemeente, een rondvraag bij alle inwoners van Zelzate. In principe dienden alle inwoners tijdens de tweede helft van juni een enquêteformulier met een aantal vragen over het park in hun bus te krijgen. Nochtans blijkt dit bij uitgifte van deze nieuwsbrief (nog) niet bij iedereen te zijn gebeurd.

Het ingevulde formulier kan u vóór 30 juli deponeren in een aantal parkbrievenbussen (ingang gemeentehuis, ingang bibliotheek, ingang zwembad, ingang dienstencentrum ‘de Kastanje’ en ingang Home Bloemenbos) of per post terugsturen.

Later deze zomer zal er ook een mogelijkheid zijn om uw vragen of opmerkingen mondeling mee te geven aan de parkbeheerders. Hiervoor zullen op donderdag 18 augustus een aantal medewerkers in het park aanwezig zijn bij wie u met uw ideeën terechtkan.

Op de ‘Dag van het Park’ van 28 mei 2006 zullen de resultaten van het onderzoek worden voorgesteld.

 

Algemeen rookverbod in sporthal en gemeentehuis wordt amper nageleefd

In toepassing van het Koninklijk Besluit d.d. 15 mei 1990 houdende het verbod van roken in openbare diensten geldt in de sporthal een algemeen rookverbod. Dit betekent dat er ook bij niet-sportpromotionele activiteiten zoals de namiddag der gepensioneerden, fuiven, beurzen, … niet gerookt mag worden. Onlangs werd het gemeentebestuur hiervoor op de vingers getikt door de inspectie.

Dit geldt evenzeer voor het gemeentehuis. Op 16 februari van dit jaar kwam er al een officiele waarschuwing vanwege de inspecteur van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die in het gemeentehuis in openbare ruimten de aanwezigheid van asbakken met sigarettenpeuken vaststelde. De inspecteur verzocht het gemeentebestuur om tegen 1 maart 2005 aan deze overtredingen een eind te maken, teneinde een mogelijk procesverbaal te voorkomen. In Zelzate liggen ze hiervan echter niet wakker en blijft men tegen dit verbod zondigen. Tijdens de vergaderingen wordt er dan ook nog zonder schroom gerookt. Meer nog… de gemeenteraad wordt regelmatig onderbroken voor een rookpauze, waarbij Bastos het favoriete merk lijkt te zijn.

 

Sluiting zwembad en bibliotheek tijdens de zomermaanden

Wegens onderhoudswerken zal het zwembad van Zelzate gesloten zijn voor het publiek van 25 juli tot en met 21 augustus 2005.

Voor meer info over de openingsuren

De bibliotheek sluit op de Vlaamse feestdag op 11 juli zijn deuren. Ook van maandag 15 augustus tot en met zondag 21 augustus 2005 zal hij gesloten zijn voor opmaak van de inventaris.

Gedurende de werken aan de brug kunt u uw boeken en cd’s telefonisch verlengen. U kan hiervoor bellen naar de bibliotheek TIJDENS de openingsuren (09-342 38 30) met vermelding van uw lidnummer (zie onderaan lidkaart). De bibliotheekmedewerker zal u uw nieuwe vervaldatum meedelen. Wanneer u cd’s, dvd’s of andere betalende materialen verlengt, vertellen ze ook hoeveel u bij uw volgend bezoek nog zal moeten betalen.

Voor meer info over de openingsuren

 

Christo aan het werk in Zelzate?

U hoorde wellicht al van de kunstenaar Christo. Deze Amerikaans-Bulgaarse kunstenaar raakte wereldberoemd door het inpakken van allerlei objecten. Van bierblikjes tot reuzegebouwen, zelfs ganse eilanden ontsnappen niet aan zijn fantasie. The Gates in Central Park te New York is één van zijn recentste verwezenlijkingen.

Maar het lijkt er wel op dat Christo zijn blik heeft laten vallen op onze gemeente. De oostelijke helft van Zelzate-brug staat er al een paar weken keurig ingepakt bij. Vanop de tijdelijke veerpont over het kanaal Gent-Terneuzen krijgt men een prachtig zicht op dit kunstwerk.

Zie foto's van veerpont en brug

En er is nog meer inpakwerk gepland in Zelzate. In het kader van het project ‘Kunst in de openbare ruimte’ wil Gentenaar Tuur Delodder een houten garage bouwen rond de Leopardtank die de gemeente cadeau kreeg van het Regiment Gidsen. De garage zou worden geplaatst rond Open Monumentendag (11 september 2005) en gedurende minimum een weekend terplaatse blijven, op voorwaarde dat de afdeling Bos en Groen van het Vlaams Gewest en het Legermuseum hiermee akkoord zijn.

 

Verzakking aan viaduct van Klein Rusland

Het wegdek aan de viaduct onder de spoorweg tussen de Beneluxlaan en Klein Rusland vertoont een paar stevige verzakkingen. De autobestuurders worden tot voorzichtigheid aangemaand want deze toestand valt, ondanks de aangebrachte signalisatieborden, niet sterk op. Aan de sporen op het tarmac te zien zijn er al diverse auto's met chassis of andere onderdelen onzacht in aanraking gekomen met het wegdek.

Blijkbaar werd een vroegere herstelling op diezelfde plaats niet degelijk genoeg uitgevoerd. TMVW-AquaRio legde inmiddels een herstelplan voor aan het schepencollege. Laat ons hopen dat herstelling niet lang uitblijft.


Zie foto's op de pagina Zwarte Vlekken

 

Een aantal wegenwerken starten na het bouwverlof

Na het bouwverlof gaan enkele al lang beloofde openbare werken van start:

1. Renovatie van het "Pompstraatje", een zijstraatje van de Wachtebekestraat achter het OCMW.

De aannemer Coppens uit Knokke-Heist start op 08 augustus met dit werk. Er komt een nieuw gescheiden rioleringstelsel met aparte leiding voor het regenwater en het vuile rioolwater. Het wegdek is 4,8 m breed en wordt in klinkers aangelegd. De afvoergoot voor het regenwater komt in het midden van de baan.

Enige tijd geleden beloofde de burgemeester snelheidsremmende maatregelen voor dat stuk Wachtebekestraat. Hij stelde toen om als meerwerk bij de renovatie van het Pompstraatje een verkeersplateau aan te leggen. Dergelijk plateau blijkt echter 35.400 euro te kosten, bijna de helft van de 73.500 euro die de renovatie van het Pompstraatje kost. Het schepencollege besliste dan maar om af te zien van het verkeersplateau.


2. Renovatie van de Sint-Sebastiaanstraat tussen Leegstraat en Tarwestraat.

Dit werk werd toegewezen aan BVBA Cochuyt-De Smet uit Maldegem voor een prijs van ongeveer 135.000 euro. De aannemer gaat eveneens op 08 augustus van start. Het bestek voorziet 40 werkdagen, waardoor kan worden verwacht dat het werk tegen eind september af is.

In de Sint-Sebastiaanstraat komt een 3 meter breed wegdek in klinkers met een centrale afvoergoot. Langs beide zijden komt er een voetpad tot aan de woninggevels. Uiteraard wordt hier ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Elke woning krijgt twee aansluitputjes.

De aannemer start langs de kant van de Leegstraat. Gelijktijdig zullen ook de twee smalle krotwoningen op de hoek met de Leegstraat worden afgebroken.


3. Renovatie van de Sint-Stevenstraat tussen de Karnemelkstraat en de Vissersverkorting.

Dit werk werd de voorbije jaren al diverse keren uitgesteld, tot vervelens toe. Dank zij de aanhoudende druk vanuit de CD&V-fractie wordt er nu eindelijk werk van gemaakt. De vele putten in het wegdek in combinatie met het zware verkeer vanuit het industriepark Karnemelkpolder, bezorgen de inwoners immers al vele jaren zware hinder.

Volgens een televisieinspectie zou de riolering slechts op een aantal plaatsen moeten vervangen worden. Er komt een wegdek in asfalt van 5,40 meter breedte en langs weerszijden komen er voetpaden in grijze betondallen. De baan weg richting vissersverkorting is smaller en laat slechts een wegdek van 4 meter toe. Links en rechts daarvan komt er een betonnen greppel.

De opdracht werd gegund aan Van den Berghe uit Verrebroek. De werken starten op 16 augustus en worden op 60 werkdagen geschat. Zonder tegenslagen kan de zaak tegen eind november worden afgerond. Het wordt een bijzondere uitdaging om het industrieterrein Karnemelkpolder tijdens de werken quasi permanent toegankelijk te houden.

 

Theoretische rijlessen

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om theoretische rijlessen te organiseren voor de Zelzaatse inwoners vanaf 17 jaar teneinde de slaagkansen in het theoretisch rijexamen te verhogen. De lessen kunnen echter ook gevolgd worden ter opfrissing. Men vroeg aan de lokale politie om deze lessen te geven. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen doorgaan op woensdag en zaterdag in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur heeft de intentie met deze lessen te starten in september maar de precieze data zijn nog niet gekend.

 

Betoelaging jeugdsportwerking

De gemeenteraad keurde op 16 juni 2005 de betoelaging van jeugdsportwerking goed. In de begroting 2005 werd een krediet van 7.500 euro voorzien voor subsidies voor die verenigingen die aan jeugdsportwerking doen. De CD&V-fractie is voorstander van dit initiatief. Het stimuleren van de jeugd om aan sport te doen heeft immers niet alleen een te verwachten positieve invloed voor de gezondheid van de jeugd, maar ook op vlak van algemene opvoeding. Verenigingswerk is immers belangrijk en verdient alle respect: van jongsaf leert men immers omgaan met en rekening houden met anderen.

De gemeenteraad legde de voorwaarden tot betoelaging vast in een subsidiereglement. De voornaamste bepalingen hiervan zijn:


Voorwaarden voor de verenigingen:

De zetel moet in Zelzate zijn, de activiteiten worden beoefend in Zelzate, de vereniging is lid van sportraad, de vereniging heeft minimaal 20 Zelzaatse leden tussen de 6 en de 18 jaar die minstens 1 jaar lid zijn, de vereniging is minimaal 1 maal per week gedurende minimaal 30 weken per jaar actief bezig met jeugdsportwerking.

Berekening van het toelagebedrag:

a) 70% van het voorziene subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld over de verenigingen volgens hun aantal in aanmerking komende jeugdleden.

b) 30% van het in de begroting voorziene subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld over de verenigingen volgens een puntensysteem dat rekening houdt met hun aantal gediplomeerde en niet gediplomeerde jeugdtrainers.

Belangrijk om weten: de aan de verenigingen toegekende subsidies kunnen door hen uitsluitend gebruikt worden voor werkings- en investeringsuitgaven met betrekking tot jeugdsportwerking.


Zie integrale tekst van de voorwaarden inzake de subsidie voor jeugdsportwerking

 

Transferts voetbalploegen KSLV en FC

Voetbalploeg KSLV-Zelzate speelde vorig seizoen kampioen en promoveert daardoor naar derde provinciale. FC-Zelzate slaagde er uiteindelijk niet in om via promotiewedstrijden toch nog over te gaan naar tweede provinciale. Intussen weten we dat de twee Zelzaatse ploegen samen aantreden in de provinciale reeks 3A.

Beide ploegen maakten onlangs hun transferts bekend:


KSLV-Zelzate:

- verlaten de club: Jens Pauwels (Kaprijke), Quint Meuleman (Wachtebeke).
- nieuwkomers: Thierry Van Damme (Sint-Kruis-Winkel), Dirk Van Gelderen (Assenede), Ken Monstrey (Assenede), Férenc De Lombaert (vrij), Erwin De Roover (Westdorpe), Danny Magito (Kemzeke), Jelle Van Ham (Kemzeke), Hubert Van den Hemel (Zaamslag), Nico Van Kerckvoorde (FC Zelzate).
- trainer: Freddy Chalmet met als assistent Ludo De Jonghe.

FC-Zelzate:

- verlaat de club: Davy Versluys (Sint-Kruis-Winkel).
- nieuwkomers: Frank Van Damme (Eeklo), Nico De Paepe (Adegem), Ronny Switzynck (Assenede), Pieter Hautekeete (Ertvelde), Jens Danneels (Vinderhoute), Peter Verbeke (Lovendegem), Dirk Van der Jeugt (KSLV-Zelzate)
- trainer: Marc Mertens met als assistent Antoine Thoen.

 

Gouverneur trekt vergunning voor kleiduifschieting in

Gouverneur André Denys heeft beslist om de vergunning voor de kleiduifschieting naast de Matexiwijk in Zelzate in te trekken. De onlangs geplande tweedaagse kleiduifschieting kon om die reden niet plaatsvinden.

De bewoners van de Matexiwijk zijn opgelucht met deze beslissing. De organisator betreurt dat het verbod er pas kwam een paar dagen voor de schieting. Nochtans kon hij zich aan dergelijke beslissing verwachten na de evaluatievergadering van 22 juli van vorig jaar. Onderhandelingen om de schieting op grotere afstand van de woningen of op de vergunde schietstand van Parret aan Sint-Jan-Baptist te laten doorgaan stuitten immers op zijn onwil.

Bij een simulatie van een kleiduifschieting voerde het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek geluidsmetingen uit. Daaruit bleek dat de geluidswaarden dermate hoog waren dat er een reëel risico is voor zware gehoorschade. Het is dan ook meer dan terecht dat deze vergunning wordt ingetrokken.

Ook CD&V-Zelzate is steeds van oordeel geweest dat dergelijke activiteiten niet thuishoren in de onmiddellijke nabijheid van een woonkern.

 

Verhuizen: wat met gas en elektriciteit?

Vroeger was het gemakkelijk: wie verhuisde kreeg u op uw nieuwe adres gewoon elektriciteit en aardgas van de intercommunale die daar aanwezig was. Kiezen kon men als verbruiker toch niet. Sinds de vrijmaking is dat allemaal anders. Om elektriciteit of aardgas te kunnen verbruiken moet u enerzijds bij de netbeheerder zijn voor een aansluitingscontract en bij een leverancier aankloppen voor de energie zelf. De netbeheerder kan u niet kiezen maar de leverancier wel.

Maar wat gebeurt er dan wanneer u verhuist? Gaat de door u gekozen leverancier mee, of is die gekoppeld aan het adres waar u vroeger woonde? De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft hieromtrent een overzichtelijke folder opgemaakt, die ook een aantal standaardformulieren bevat. De stappen die de folder beschrijft, vermijden dat verhuizers plots met twee energieleveranciers worden geconfronteerd, of, nog erger, helemaal geen elektriciteit of aardgas meer krijgen op hun nieuwe adres.

Zie folder "Gaat u binnenkort verhuizen?" van de VREG

 

Waarheen komend weekend?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven