Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.10 – 10 juni 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Gemeenteraad op 16 juni 2004

Het Zelzaatse gemeentebestuur slaagt er maar niet in om enige regelmaat in zijn werking te brengen. De gemeentewet schrijft voor dat de gemeenteraad minstens 10 keer in het jaar moet vergaderen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet daarnaast dat de gemeenteraad samenkomt op elke eerste dinsdag van de maand behalve in juli en augustus. Toen de oppositie al eerder haar beklag deed over de onregelmatige vergaderingen, beloofde de burgemeester op zijn plechtig communiezieltje om voor de zomervakantie op de eerste dinsdag van de even maanden en na de vakantie de eerste dinsdag van elke maand te vergaderen. In de praktijk blijft het schepencollege zijn voeten vegen aan alle afspraken en blijft het de zaken organiseren zoals het onze burgemeester en zijn schepenen best uitkomt.

De gemeenteraden worden slechts om de twee maanden of zelfs met nog langere tussenpozen gepland, veelal met twee zittingen kort na elkaar omwille van de zware agenda's. Bovendien worden de raden pas kort voordien vastgelegd waardoor de planning van verlofdagen, wachtrollen en andere vergaderingen een uiterst moeilijke opdracht wordt. De strategie is duidelijk: men wil de oppositiepartijen bij hun voorbereiding zoveel mogelijk stokken in de wielen steken.

In principe diende de gemeenteraad op 7 juni te vergaderen. Zonder opgave van redenen (behalve dan "wegens onvoorziene omstandigheden") werd de vergadering uitgesteld naar 16 juni. Het schepencollege toont door deze manier van handelen een duidelijk gebrek aan respect voor de gemeenteraad.

Desalniettemin nodigt het College van Burgemeester en Schepenen de raadsleden en geïnteresseerde inwoners uit tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 16 juni met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Ontslag gemeenteraadslid Lucien Pardo aktename
2. Aanstelling en beëdiging van opvolgende gemeenteraadslid / wijziging rangorde gemeenteraad
3. Goedkeuring notulen
4. Mededelingen / Kennisgevingen
5. Bespreking van de exploitatierekening van Apcoa voor het jaar 2004
6. Inrichting zone 30 scholenzone West (E. Caluslaan K. Astridlaan)
7. Wijziging politiereglement zone 30 scholenzone West
8. Kerkfabriek Sint Antonius van Padua rekening 2004
9. Vaststelling jaarrekening 2004
10. PV kasnazicht 1ste kwartaal 2005
11.Toelagereglement voor incontinentiepatiënten, stomapatiënten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid – hernieuwing / wijziging
12. Subsidiereglement voor jeugdsportwerking
13. Openbare verlichting Eikelstraat
14. Renovatie sanitaire ruimte gemeentehuis goedkeuring bestek
15. Vervangen centrale verwarming kleuterschool Debbautshoek
16. VZW RATO statutenwijziging
17. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven aanpassing
18. Kerstverlichting
19. Goedkeuring van de vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2005 2006
20. Afbraak woning hoek Assenedesteenweg / Denderdreve
21. Terbeschikkingstelling perceel gemeentegrond aan IVEG
22. Verkoop perceel gemeentegrond
23. Verbouwingswerken cultureel ontmoetingscentrum De Brug
24. Gecoro wijziging samenstelling
25. Subsidie harmonieën i.v.m. notenleer verlenging
26. Politiereglement n.a.v. Kattekermis
27. Actie "Zelzate trakteert!"
28. Aanleg parking en wegenis in de Leegstraat
29. Verkeerslichten aan brandweerkazerne wijziging
30. Vraag om de gemeentelijke website gebruiksvriendelijker te maken toevoeging item gemeentelijke reglementen en toevoeging van een zoekfunctie (op verzoek van de SP.a fractie)
31. Vraag om iedere Zelzatenaar de mogelijkheid te bieden zijn eigen e mailadres zelzate.be te hebben (op verzoek van de SP.a fractie)
32. Vraag om het gebruik van traaggroeiende grassoorten bij gazon(her)aanleg te subsidiëren (op verzoek van de SP.a fractie)
33. Weigering lokaal aan VZW 'In Vrije Val' (op verzoek van de PVDA-fractie)
34. Fijn stof (PM10) wel een probleem voor onze gemeente (op verzoek van de PVDA fractie)
35. Swastika's en SS insignes op rommelmarkt (op verzoek van de PVDA-fractie)
36. Verkeerssituatie in en rond Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)
37. Voorzien van aansluitpunten voor water en elektriciteit voor organisatie van evenementen op het Groenplein (op verzoek van de CD&V-fractie)
38. Bespreking stand van zaken en planning van de door de gemeenteraad reeds goedgekeurde gemeentelijke openbare werken (Sint-Stevenstraat, Havenlaan, Sint-Sebastiaanstraat, Leegstraat-Oost, Kleine Landeigendomlaan,…) (op verzoek van de CD&V-fractie)
39. Aanvullende maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen (op verzoek van de CD&V-fractie)
40. Opvolging van diverse afspraken en beloften uit vroegere gemeenteraden (op verzoek van de CD&V-fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. Stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek inzake vandalisme aan de parkeermeters (op verzoek van de PVDA fractie)
2. Machtiging rechtszaken
3. Rechtszaak bedrijvenbelastingbelasting voorstel minnelijke schikking
4. Lokale economische adviesraad wijziging samenstelling
5. Gecoro wijziging samenstelling
6. Onderwijzend personeel waarnemende aanstellingen
7. Brandweerpersoneel vrijwillig ontslag
8. Brandweerpersoneel stagiair ambulanciers

De komende dagen worden de punten op de website van commentaar voorzien

 

ACW-Zelzate op bezoek bij OCMW

Op vrijdag 22 april 2005 bracht een delegatie van ACW-Zelzate een bezoek aan het OCMW. Dit bezoek kaderde in de 'Ronde van Gent-Eeklo', een veertiendaagse actie van het ACW naar de 27 gemeenten of steden uit ons arrondissement. In elke gemeente of stad wordt halt gehouden bij ofwel een kinderopvang, ofwel een rusthuis.

ACW-Zelzate koos voor het OCMW. De delegatie werd er uitstekend ontvangen door OCMW-voorzitter Freddy De Vilder en OCMW-secretaris Gerdy Haes. De ACW-bestuursleden presenteerden aan de OCMW-leiding een sociale spiegel van Zelzate die duidelijk aangeeft hoe sterk of hoe zwak de gemeente scoort op vlak van participatie, welzijn, armoede, wonen en werk. Uit dit rapport bleek duidelijk dat er, vanuit de visie van het ACW, één en ander zou moeten veranderen in Zelzate. Inzake participatie scoort Zelzate ronduit zeer slecht. Ook wat de thema's werken en welzijn betreft is er nog veel werk aan de winkel. Inzake sociale huisvesting en bestrijding van armoede scoort Zelzate dan wel behoorlijk. Terzelfdertijd werden, in een zevental speerpunten, ideeën aangereikt om op een toekomstgerichte wijze te ijveren voor een zorgzame gemeente.

Voor de in het OCMW verblijvende bejaarden bracht het ACW een cadeautje mee: een regenponcho. Daarmee wordt op symbolische wijze uitgedrukt dat het lokaal sociaal beleid bescherming en beveiliging moet bieden voor alle inwoners, van jong tot oud.

Tijdens een verkennende vergadering werd verder van gedachten gewisseld over de opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan. Al vlug bleek dat de standpunten van beide organisaties op sommige vlakken ver uiteenlopen. Toch werden voldoende raakvlakken vastgesteld die een verdere dialoog en samenwerking zeker mogelijk maken. Wellicht betekende deze eerste vergadering de eerste stap naar een partnerschap inzake lokaal sociaal beleid in Zelzate.

In het najaar zullen alle actoren door het OCMW van Zelzate uitgenodigd worden om mee te werken aan de verdere planning en uitbouw van een lokaal sociaal beleid voor onze gemeente.

 

Eddy Wally is Ridder in de Kroonorde

De Zelzaatse charmezanger Eddy Wally blijft in de belangstelling staan. Op 18 april 2005 kreeg hij van burgemeester John Schenkels het ereteken ‘Ridder in de Leopoldsorde’ opgespeld. Het Hof toont hiermee een grote waardering voor de muzikale carrière van 'The Voice of Europe'.

Eddy Wally werd op 12 juli 1932 geboren in Zelzate als Eduard Van De Walle. Geïnspireerd door zijn vroeg overleden vader en aangemoedigd door zijn omgeving begon hij zijn muzikale carrière in 1959. In 1964 kwam zijn eerste plaatje 'O Gitana' uit. Toch liet zijn ultieme doorbraak nog wat op zich wachten tot hij in contact kwam met de Nederlandse platenproducer Johnny Hoes. In 1966 kwam 'Chérie' uit. In drie maanden tijd werden er meer dan 100.000 exemplaren van verkocht. Een reportage over Eddy Wally in het BRTN-programma 'Tévé Echo' lag aan de basis van een stevige hype. 'Chérie' haalde de eerste plaats van de Vlaamse hitparade en bleef daar maandenlang. Zijn single werd grijs gedraaid op alle jukeboxen en op alle kermissen van Vlaanderen en behaalde uiteindelijk dubbel platina.

Nadien volgden nog tientallen LP's. Grote uitschieters in de hitparade waren: 'Rode rozen (1967), 'Als marktkramer ben ik geboren' (1969), 'Dans met mij die laatste tango' (1969), 'Ons huis is zo leeg zonder jou' (1974) en 'Marinella' (1975). Ook experimenten met het modernere werk schrikten Eddy Wally niet af. De hits "Ik spring uit een vliegmachien" en "Cherié is in da house" deden ook vele jongeren uit de bol gaan. Naast zijn eigen optredens presenteerde hij gedurende twaalf jaar bij Radio 2 Oost-Vlaanderen het programma "Onvergetelijk", waarnaar wekelijks een half miljoen mensen luisterden. Eddy is ook bekend buiten ons land. In Nederland heeft hij een fanclub. In het Verenigd Koninkrijk was hij regelmatig te zien in het programma Eurotrash. Hij trad ook al op in de Verenigde Staten, China, Duitsland, Australië, Zuid-Afrika en Rusland.

Na een succesvolle periode in 'Eddy Wally's Texas Bar' in de Achterstraat van Ertvelde, later herdoopt tot zaal 'Chérie- Paris Las Vegas', keerde Eddy Wally al heel wat jaren geleden terug naar de Zelzaatse wijk De Katte. Toch bleef hij tal van optredens verzorgen. Al die tijd stond zaal 'Chérie- Paris Las Vegas' in Ertvelde te verkrotten. Pas onlangs werd deze herinnering aan Eddy's succesverhaal met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Eddy Wally zelf denkt nog niet aan stoppen. Hij maakte vorig jaar een zware periode door. Darmkanker ondermijnde zijn gezondheid, maar hij bleef ertegen vechten. Na een ziekbed van acht maanden, dook hij de studio weer in om 'Beter dan ooit' op te nemen, een liedje duidelijk geïnspireerd door 'Heb je even voor mij' van Frans Bauer. Samen met zijn dochter Marina blijft hij zich inzetten voor het amusement van velen. En dat vinden wij 'Geweldig!'.

Voor foto's en een uitgebreide biografie van Eddy Wally

 

"In Vrije Val" mag geen kansarmen helpen

In mijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 5.08 berichtte ik over de oprichting van de vzw "In Vrije Val", een nieuwe Zelzaatse hulpvereniging met als voornaamste opzet de gratis verdeling van door de Voedselbank ingezamelde producten aan behoeftigen uit Zelzate en omgeving.

Zie artikel "Mag vzw "De Vrije Val" kansarmen helpen?" in nieuwsbrief Zelzate@rem N° 5.08

De vereniging kreeg van het gemeentebestuur een paar dagen onderdak in de technische dienst in de Suikerkaai. Nadat bleek dat dit tegen de goesting was van OCMW-voorzitter Freddy De Vilder, kregen zij daar de buitenwacht. De vereniging trachtte daarna uit te wijken naar een bureel aan het Texaco-pompstation naast de Expressweg.

Het gebrek aan medewerking van OCMW deed de vereniging blijkbaar de das om. De vzw kreeg geen erkenning van de Oost-Vlaamse afdeling van de Voedselbank omdat men er niet in slaagde een samenwerking aan te gaan met het OCMW of een andere plaatselijke welzijnsvoorziening. De reeds 98 bij de vzw geregistreerde kansarmen riskeren daarmee verstoken te blijven van hulp.

De vzw is zinnens de beslissing aan te vechten bij de nationale afdeling van de Voedselbank en wil in afwachting op eigen initiatief voedselpakketten verzamelen en verdelen.

Dat de vzw zich daadwerkelijk wil inzetten voor mensen met problemen, mag alvast blijken uit een feestje dat de organisatie op 8 juni in de Denderdreve organiseerde voor de zwaar zieke Amy Van Craeymeersch en haar klasgenootjes van de Vrije Basisschool Sint-Laurens in Zelzate-West.

 

Geen subsidies voor fietspad Denderdreve

Op 12 april 2005 keurde de gemeenteraad het ontwerp van het fietspad naast de Denderdreve goed. De totale kosten hiervan worden geraamd op 588 149,15 euro inclusief BTW, exclusief erelonen. Men rekent op 200.000,00 euro toelagen. De buitengewone begroting voor dit jaar voorziet slechts een krediet van 553 000,00 euro. Men moet dus nog bijkredieten voorzien via begrotingswijziging.

De gemeente rekent bij die werken op een provinciale toelage. Het provinciaal subsidiereglement voorziet dat, binnen de perken van de in de begroting ingeschreven kredieten, subsidies kunnen verleend worden voor de verwezenlijking van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. En hier knelt het schoentje. De subsidies voor 2005 werden al eerder toegezegd aan andere gemeenten.

De gemeenteraad keurde de aanleg van dit fietspad al op 1 maart 2000 principieel goed. Na jaren getalm en geleuter schoot ons college in gang om dan ogenblikkelijk tot de vaststelling te komen dat men nog geen belofte van subsidie van de provincie heeft. Door zijn laattijdige aanvraag vist ons gemeentebestuur dus achter het net. Het provinciaal subsidiereglement stelt bovendien uitdrukkelijk dat de subsidie moet goedgekeurd worden vóór aanvang van de werken. Gevolg: er komt niets van de belofte om met de werken te starten achter Kattekermis. Het fietspad Denderdreve gaat wellicht terug voor minstens een jaar in de ijskast.

Hieruit blijkt nogmaals dat er geen degelijke opvolging is van de dossiers. Ik begin me trouwens al af te vragen of er voor de Leegstraat-Oost al provinciale subsidies zijn aangevraagd en goedgekeurd. Indien niet, dan riskeert ook dit dossier nogmaals vertraging op te lopen.

 

Brug dicht van 13 juni tot 31 augustus

Binnenkort gaat de brug dicht voor een lange onderhoudsperiode. De schilderwerken en het vervangen van de vijzels zijn het tweede en laatste luik van een totaalpakket van herstellings- en onderhoudswerken. Het eerste luik (nieuwe brugdekbekleding, nieuwe asfalt op de landhoofden en het verstevigen van de metaalstructuur) geschiedde vorige zomer, nadat een eerste vernieuwing van het wegdek in de zomer van 2003 uitliep op een fiasco en moest worden herdaan.

Alles wordt in het werk gesteld om de storende onderbrekingen tot een minimum te beperken, daar waar mogelijk worden de werken gecombineerd. Zo zullen ook de vijzels van de brug vervangen worden tijdens de schilderwerken. Vanaf 13 tot 26 juni gebeurt dat op de linkeroever (kant bedieningsgebouw). In de tweede helft van augustus komt de rechteroever aan beurt. Als alles goed gaat eindigen de werken op 31 augustus 2005.

Op 13 juni wordt de brug afgesloten om 5u00 ’s morgens. De ganse duur der werken worden de 2 brugdelen recht gezet en komt er een stelling rond te staan. Het wegverkeer zal omgeleid worden via de tunnel. Op de Kennedylaan is men op het gevaarlijke kruispunt aan OCAS verkeerslichten aan het plaatsen. De sturing van de lichten aan de op- en afrit van de N49 aan het Texaco-tankstation wordt eveneens aangepast om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Voor de voetgangers en de fietsers wordt er een veer ingezet zoals te Langerbrugge en Terdonk. Het veer zal continu varen op alle dagen, ook op zon- en feestdagen van 4u30 tot 23u30. Dit geeft de werknemers van de omliggende bedrijven meer mogelijkheden. In de voormiddag is er om 11u00 een onderbreking van 10 minuten voor onderhoud.

De Lijn zal op de schooldagen van 13 juni 2005 t.e.m. 24 juni 2005 bijkomende pendelbussen inzetten ’s morgens tussen 7.30 u en 8.30 u.

Meer info op de gemeentelijke website

 

Feestelijke opening Groenplein

Op zondag 22 mei werd het Groenplein feestelijk geopend. ACW-Zelzate bood de inwoners van Zelzate-West die voormiddag een gratis aperitiefconcert aan. Deze geste sloot nauw aan bij de inspanningen die het ACW, gesteund door de mandatarissen van CD&V, leverde bij de totstandkoming van het dossier begin 2003.

Zie halfuurtje van de burger tijdens de gemeenteraad van 07 januari 2003
Zie tussenkomst CD&V omtrent het Groenplein in de gemeenteraad van 07 januari 2003

En het aperitiefconcert werd een voltreffer. De temperatuur voelde wat frisjes aan na de hitte van de dagen daarvoor en af en toe dreigden een paar regendruppels de pret te bederven. Toch kwam heel wat volk opdagen. Het evenementenplein aan de kiosk van het vernieuwde Groenplein liep voor de eerste keer helemaal vol.

Er heerste een gezellige drukte. Ook tal van gezichten van Zelzate-Oost maakten hun opwacht. Kwamen die uit nieuwsgierigheid voor het gerenoveerde Groenplein of voor de prachtige muziek van de Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring? Dat doet er niet toe. Er werd stevig verbroederd en verzusterd. En dat was de hoofdbedoeling. Die zondagvoormiddag was het fraaie Groenplein hét centrum van Zelzate. Laat ons hopen dat dit nog regelmatig navolging krijgt.


Voor enkel sfeerbeelden van het evenement

 

Wegen- en rioleringswerken Sint-Sebastiaanstraat zijn gegund

Op 21 december 2004 keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de renovatie van het stukje Sint-Sebastiaanstraat tussen Tarwestraat en Leegstraat. Intussen stelde het schepencollege het studiebureau IRTAS en Eveka BVBA aan als respectievelijk ontwerper als veiligheidscoördinator. De BVBA Cochuyt – De Smet uit Maldegem gaf de voordeligste prijsofferte en mag het werk uitvoeren voor een bedrag van 134.672,40 euro.

Op de westelijke zijde van de Sint-Sebastiaanstraat rust sedert 1993 een onteigeningsbesluit. Indien iemand daar een woning grondig wil verbouwen dan moet hij langs de kant van de weg een strook grond van ongeveer 8 meter laten liggen.

De woningen op de hoek van de Leegstraat (Leegstraat nr. 60 en 62) werden eind 2003 via een minnelijke onteigening verworven door de gemeente voor een prijs van 39.925 euro. Omwille van het onteigeningsbesluit bleef immers onvoldoende ruimte over om er een nieuwe woning te zetten. Op zich geen probleem, maar de CD&V-fractie had toen wel serieuze bedenkingen bij de hoge aankoopprijs voor twee krotwoningen op amper 380 m2 grond. Deze bedenkingen worden nog versterkt wanneer vorig jaar het principe voor aankoop door de gemeente van een ander krot in de Sint-Sebastiaanstraat werd goedgekeurd aan 74 euro/m2 en zeer recent werd vastgesteld dat de waarde van een stukje bijbehorende grond van de twee af te breken krotten in de Leegstraat op 70 €/m2 werd geraamd. Dat betekent meteen dat er bovenop de waarde van de grond (26.600 euro) door de gemeente nog 13.325 euro werd betaald voor de twee krotten, waar bovenop wellicht nog 25.000 euro kosten zullen moeten worden gemaakt om ze af te breken. De gemeente heeft hier absoluut niet als een goede huisvader gehandeld.

Los van deze bedenking hopen we dat de werken in de Sint-Sebastiaanstraat spoedig aanvangen en dat meteen de twee krotwoningen op de hoek met de Leegstraat worden afgebroken en het hoekje proper wordt opgekuist en afgewerkt. Dat zal niet alleen de veiligheid, maar ook het uitzicht van de buurt ten goede komen.

 

Waarheen komend weekend?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven