Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.08 – 13 mei 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Geen splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde

Het afvoeren van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staat in schril contrast met tal van straffe verklaringen van de paarse partijen VLD, SP.A en Spirit van de voorbije 12 maanden. Enkele voorbeelden:

“De splitsing moet meteen na de verkiezingen geagendeerd worden in het federaal parlement en tegen het einde van het jaar goedgekeurd worden. Een andere timing is niet realistisch” (Bart Somers, 9 juni 2004).

"Zo nodig is er geen andere uitweg dan het parlement zijn werk te laten verder zetten, tot en met de stemming van het wetsvoorstel" (Geert Lambert, 11 april 2005).

"We kunnen onze verantwoordelijkheid niet langer ontlopen. De besprekingen gaan van start en mocht blijken dat er niet gepraat kan worden, dan gaan we meteen over tot de stemming" (Willy Cortois, 20 april 2005).

"Ik wil die kwestie niet nog twee jaar meeslepen tot aan de volgende federale verkiezingen. Er moet nu een oplossing komen” (Steve Stevaert, 22 april 2005).

VLD, Spirit en SP.A toonden duidelijk hun gebrek aan respect voor de Vlaamse kiezer. Te onthouden !

Meer informatie over dit onderwerp 

 

Speelplein Karperstraat: keep it clean !

De politie stelde een actieplan op in het kader van overlastbestrijding op het speelplein in de Karperstraat in de woonwijk Karnemelkpolder. Een aantal rondhangende jongeren zorgt daar voor heel wat overlast en bij de buren zit de schrik er serieus in. Een tweede factor die meespeelt in deze problematiek is de gebrekkige, beschadigde of ontbrekende infrastructuur op het pleintje.

Van april tot oktober 2005 wordt hieraan bijzondere aandacht besteed met als doel het verhogen van de veiligheid van de buurtbewoners en de leefbaarheid op het speelplein. Naast de politie wordt ook van het gemeentebestuur actie verwacht. Bovendien worden ook de buurtbewoners betrokken bij de uitvoering van het plan.

De politie van de zone Regio Puyenbroeck engageerde zich om regelmatig voetpatrouilles te organiseren op en rond het pleintje. Aan de buurtbewoners wordt gevraagd onmiddellijk problemen te signaleren aan de politiediensten. Dit kan via de dienst 101 en ook anoniem !

Door de gemeente Zelzate zullen verfraaiingwerken worden uitgevoerd op en rond het pleintje : het hondentoilet wordt opgekuist, het zand in de zandbak vervangen, het struikgewas gesnoeid en/of verwijderd. Dit laatste is een oud zeer waarvoor de CD&V-fractie al meerdere keren tevergeefs voor is tussengekomen in de gemeenteraad. Laat ons hopen dat het nu echt menens is.

Zie tussenkomst van Martin Acke op de gemeenteraad van 7 februari 2002
Zie tussenkomst van Martin Acke op de gemeenteraad van 3 juli 2003
 

ADR-transporten door de tunnel ?

Tot begin november 2004 mocht er in principe geen enkel ADR-transport (vervoer van gevaarlijke stoffen) door de tunnel van Zelzate. Dergelijke vrachtwagens moesten omrijden via de R4/Kennedylaan en Zelzate-brug, dus door het centrum en langsheen diverse woonwijken van Zelzate. De laatste jaren liet men deze transporten door de tunnel echter oogluikend toe, ook al is die niet explosievrij.

In november 2004 kwam er een versoepeling van het totale ADR-verbod door de tunnel. Vanaf dan mogen enkel de explosiegevaarlijke stoffen er niet meer door. De nieuwe Vlaamse minister Kris Peeters wou ook een correcte toepassing van de regels. De explosiegevaarlijke transporten mochten dus niet meer door de tunnel van Zelzate en werden omgeleid via de brug. Dit riep bij tal van Zelzatenaren verdeelde reacties op in die zin dat sommigen zich afvroegen of bij een explosie mensenlevens minder waard zijn dan schade aan een tunnel.

Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) stelde hierover een aantal vragen aan de minister Peeters. Uit zijn antwoord bleek dat de opvolging van de ADR-regelgeving en de controles daarop een federale materie zijn. Het effectief verbieden van de tunnel voor explosiegevaarlijk verkeer is dan wel de verantwoordelijkheid van het Vlaamse Gewest. Joke Schauvliege vroeg na dit antwoord aan de minister om de situatie te Zelzate te laten herbekijken en aan de hand van een risico-analyse te evalueren welke route uiteindelijk het meest verantwoord is.

Zie schriftelijke vraag van Joke Schauvliege en het antwoord van minister Kris Peeters

 

Inbraken blijven een probleem in Zelzate

Onze politiediensten maakten de resultaten bekend van de inbraken gedurende de eerste trimester van dit jaar. Daaruit blijkt dat in de vier gemeenten van onze politiezone het algemene inbraakcijfer in woningen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar gevoelig is gedaald: van 60 naar 53. Preventieve maatregelen werken dus wel degelijk. In 23 gevallen raakten de dieven immers niet binnen.

Toch blijft Zelzate kampen met een relatief hoog aantal inbraken in woningen. Tussen 1 januari en 31 april 2005 waren dat er 19. Dit is evenveel dan Lochristi dat echter veel meer inwoners telt. Vooral de achterzijde van open bebouwingen blijkt inbraakgevoelig. In diezelfde periode waren er in Zelzate 'slechts' 5 inbraken in voertuigen tegenover 20 in Lochristi.

Opmerkelijk is dat in Zelzate vooral de zone Linkeroever Noord (wijken Callemansputte – De Katte – Vogelzang - Denderdreve) op één inbraak na gespaard bleef. Veel van ons politiepersoneel woont in de wijk Vogelzang. Ligt daar de oorzaak? Moeten we misschien beginnen denken aan een spreidingsplan voor onze politiemensen?

Zie analyse diefstallen in gebouwen op de website van de politie

 

De belastingdruk in Zelzate blijft hoog

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten publiceerde onlangs een overzicht van de voornaamste gemeentelijke belastingtarieven. Daaruit blijkt dat zowel de aanvullende personenbelasting als de belasting op het kadastraal inkomen in Zelzate 11% boven het Vlaams gemiddelde zit. Van onze buurgemeenten doet enkel Wachtebeke het slechter.

Dit is uiteraard niet bevorderlijk om ons aantal inwoners te doen stijgen. Nochtans is dat één van de voornaamste vereisten om tot een welvarende gemeente te komen.

Gemeente

Aanvullende Personenbelasting
(in %)

Onroerende Voorheffing
(in opcentiemen)

Wachtebeke

8,5

1.500

Zelzate

8,0

1.450

Evergem

7,3

1.100

Assenede

7,0

1.175

Gent

6,9

1.450

Gemiddelde Vlaamse gemeenten

7,2

1.304

 

Zones 30 rond de scholen

De voorbije jaren werd in Zelzate werk gemaakt van een aantal maatregelen om de veiligheid rond de scholen te verbeteren. Een goede zaak. Er is trouwens een wettelijke verplichting die stelt dat voor 1 september 2005 de wegbeheerders zones 30 moeten oprichten rond iedere school.

De gemeentelijke kleuterschool in de Schwarzenbeklaan ligt al lang in een zone 30 en vereiste geen bijzondere maatregelen. Hetzelfde geldt voor de Vrije Basisschool Zelzate-West, tenminste voor wat de uitgang in de Europaprijslaan betreft. Hier zal trouwens de toestand nog verbeteren wanneer de parking achteraan het Cultureel Ontmoetingscentrum "De Brug" wordt aangelegd.

Een paar jaar terug werden de Kerkstraat, Patronagestraat en Leegstraat (omgeving Sint-Laurensscholen en Gemeenschapsonderwijs) aangepakt. Er kwamen drempels, verkeersplateau's en de zone 30 werd ingevoerd. Daarna volgden Onteigeningsstraat, Verbindingsstraat en Schepen Napoleon De Meyerstraat (omgeving Koninklijk Atheneum).

Onlangs had een hoorzitting plaats waarin gelijkaardige maatregelen worden aangekondigd voor de Emiel Caluslaan en de Koningin Astridlaan (omgeving Gemeenteschool, Provinciale BLO-school en Vrije Basisschool Zelzate-West).

Toch blijft Zelzate nog met enkele probleemsituaties zitten in de Assenedesteenweg. In Debbautshoek bevinden zich daar nog ingangen van de Vrije Basisschool Zelzate-West, de Gemeenteschool en de buitenschoolse opvang. Op de Katte hebben we nog het Centrum voor Volwassenenonderwijs (ISBO-SL), weliswaar gelegen langs een gewestweg. Ook in die schoolomgevingen zit men volgens mij met de zone 30-verplichting.

Het gemeentebestuur heeft steeds gesteld dat de Assenedesteenweg een asweg is met een streefsnelheid van 50 km/u en dat daar geen verkeersdrempels mogen komen omwille van de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Wellicht kan echter worden gedacht aan een variabele snelheidsregeling waarbij 30 km/u wordt ingevoerd bij de aanvang en het einde van de schooltijden. De wet voorziet dergelijke mogelijkheden. Dit rondkrijgen tegen 1 september wordt een ander paar mouwen.

Bovendien heeft de gemeente mijns inziens op dit vlak ook een aantal kansen op overheidssubsidies laten liggen door onvoldoende aandacht te hebben voor de mogelijkheden van de mobiliteitsconvenant met het Vlaams Gewest. Het maximaal aanwenden van overheidssubsidies behoort tot het goed financieel beleid van een gemeente. Daar slaagt men in Zelzate helaas onvoldoende in. Dat de gemeente de zaak uiteindelijk met eigen geld aanpakt mag dan nog positief
lijken, toch blijft het een gemiste kans.

 

Ruimtelijk structuurplan Zelzate raakt niet van de grond

In het nieuwe decreet ruimtelijke ordening kregen de gemeenten de taak om voortaan zélf de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen te beoordelen. Nu lopen deze aanvragen nog voor een belangrijk deel langs de 'gemachtigde ambtenaar', een ambtenaar van gewestelijk niveau die een bindend advies gaf en geeft over de aanvraag. Die nieuwe bevoegdheid werd echter niet zomaar gegeven. Men vond het belangrijk dat de gemeenten terdege op deze nieuwe taak zouden zijn voorbereid. Daarom stelde men vijf voorwaarden op:

- een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
- een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar;
- een conform verklaard plannenregister;
- een vastgesteld vergunningenregister;
- een register van onbebouwde percelen.

Pas als een gemeente aan al deze voorwaarden voldoet, mag men zelf de stedenbouwkundige vergunningen verlenen. Op 1 mei 2005 zouden de gemeenten klaar moeten zijn met dit werk. Een gemeente die niet klaar was 'verloor' haar bevoegdheid aan de provincie. Dáár zou dan, in plaats van bij de gemeente, de vergunning moeten worden ingediend.

Op 13 april 2005 keurde het Vlaams Parlement echter een wijziging van het decreet ruimtelijke ordening goed. Deze wijziging betekent onder meer dat gemeenten nu tot 1 mei 2007 de tijd hebben om te voldoen aan de voorwaarden van het decreet om zelfstandig de stedenbouwkundige vergunningen te mogen verlenen.

Voor Zelzate kwam dit als een geschenk uit de hemel. Het ruimtelijk structuurplan zit immers als een paar jaar in de startblokken en het ziet er niet naar uit dat hier binnenkort al verandering in komt. De Provinciale Commissie was immers niet mals met haar advies over de startnota voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zelzate. Alhoewel deze startnota geen decretaal vereist document is, formuleerde de commissie in een 10-tal pagina's tal van aanbevelingen die bij de advisering over het ontwerp van het eigenlijke structuurplan wel als leidraad zullen worden genomen. Sommige daarvan zijn zeer ingrijpend. Er moet dus nog een pak werk worden verzet.

De samenvattende conclusie van de Provinciale Commissie was dat het document meer naar de gemeente toe geschreven moet worden, vooral in het deel planningscontext en de bestaande ruimtelijke structuur. Er wordt geen expliciete doorvertaling gemaakt voor Zelzate, de kernachtige conclusie ontbreekt vaak. De behoeftenramingen zijn onvoldoende uitgewerkt. Een aantal opties in de gewenste ruimtelijke structuur moeten beter onderbouwd en verantwoord worden, andere ontwikkelingsperspectieven moeten nog uitgewerkt en verantwoord worden. De bindende bepalingen moeten nog toegevoegd worden evenals de begrippenlijst.

CD&V-Zelzate heeft steeds beweerd dat het ons schepencollege aan visie ontbreekt, ondermeer op het vlak van ruimtelijke ordening. Nu hoort u het eens van iemand anders. Het feit dat de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) tot nu toe amper werd betrokken bij het planningsproces van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan toont bovendien aan dat burgemeester en schepenen alles zelf willen dirigeren, eerder nog dan anderen in de beslissingen te laten participeren. Zij menen alle wijsheid in pacht te hebben en missen daarbij tal van kansen. U en ik zijn daar in de toekomst het slachtoffer van.

 

Verbroederingsfeest 2de Regiment Gidsen

Op 22 mei 2005 organiseert de Koninklijke Verbroedering van het 2de Regiment Gidsen, in samenwerking met het Gemeentebestuur, haar jaarlijkse verbroederingsdag in Zelzate.

Om 10u30 is er een Heilige Misviering in de Sint-Laurentiuskerk. De viering wordt opgeluisterd door Harmonie Noorderlicht. Na de misviering heeft er om 11u30 een bloemenhulde plaats aan het monument der gesneuvelden op de Grote Markt en vervolgens aan het monument van het 2de Gidsen aan de Oostkade. Om 12u00 is er een officiële ontvangst met receptie voorzien op het gemeentehuis, gevolgd door een buffet voor de genodigden in de brandweerkazerne.

Bij deze gelegenheid wordt het museum van de 2de Gidsen in de brughuizen van 14 tot 17 uur opengesteld voor het publiek.

Voor meer info over het 2de Regiment Gidsen

 

Mag vzw "In Vrije Val" kansarmen helpen ?

Half april maakte een nieuwe Zelzaatse hulpvereniging "In Vrije Val vzw" haar oprichting bekend. Met een vijftal bestuursleden en een vijtiental vrijwilligers wou men vanaf 1 mei starten met een verdeelpunt van door de Voedselbank ingezamelde producten. De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen tal van producten in die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Deze worden dan verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.

De vereniging kon dankzij de welwillendheid van burgemeester Schenkels aanvankelijk terecht in de gebouwen van de gemeentelijke technische dienst in de Suikerkaai. De OCMW-voorzitter van Zelzate, Freddy De Vilder, bleek echter niet gelukkig met dit initiatief en voelde dit blijkbaar aan als concurrentie voor het OCMW. Al na een paar dagen was de vereniging niet meer welkom in de gemeentelijke gebouwen en mocht zijn matten oprollen. Momenteel kijkt het bestuur van de vzw uit naar een gehuurde locatie in het bedrijventerrein aan het Texacostation. "In Vrije Val" hoopt als Zelzaatse hulpvereniging op een huurtoelage vanwege het gemeentebestuur te kunnen rekenen, want 250 euro huurgeld per maand is op termijn wellicht onhoudbaar.

Het ontgaat me waarom gemeentebestuur en OCMW dergelijk belangeloos vrijwilligerswerk niet volop steunen. Ook Zelzate heeft te kampen met (verdoken) armoede. De gemeentelijke overheden zouden blij moeten zijn dat vrijwilligers hun werk uit de handen nemen. Zij moeten hierin geen monopolie nastreven !

 

Sociaal huisvestingsproject in Kerkstraat

Op 27 april 2005 ging er in het gemeentehuis een informatievergadering door i.v.m. het sociaal huisvestingsproject op de terreinen van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat. Cvba Wonen presenteerde er de plannen van een mooi inbreidingsproject.

Op de voormalige schoolterreinen komen er 2 blokken van 6 bel-etagewoningen met terras voor- en achteraan en een tuintje. Op het gelijkvloers bevinden zich een garage, een slaapkamer, berging en toilet. Op de eerste verdieping situeert zich de leefruimte met salon, eethoek, keuken en een kleine berging. De hoofdslaapkamer, een kinderkamer, badkamer en toilet op de tweede verdieping vervolledigen het plaatje. Zes woningen (langs de zijde van de Kerkstraat) zullen worden verhuurd, de andere zes worden verkocht.

Er wordt op het domein een nieuwe weg aangelegd zodat de woningen bereikbaar worden voor hulpdiensten en vuilniskar. Er is ook ruimte voor een zestal parkeerplaatsen. De ontsluiting voor voetgangers en fietsers naar de Leegstraat, de vroegere schooluitgang, wordt in ere hersteld. De huisvestingsmaatschappij hoopt volgend jaar aan de realisatie te kunnen beginnen.

Al bij al een prachtig opzet. Dergelijke in de woonkern geïntegreerde gemengde sociale huisvestingsprojecten zijn te verkiezen boven de grote concentraties van sociale huurwoningen van weleer. Zij staan ongetwijfeld garant voor een goede sociale spreiding.

Enkele buren uit de Kerkstraat bleken bezorgd om het verlies van een twaalftal parkeerplaatsen aan de vroegere schoolingang. Omwille van het betalend parkeren op de Markt heeft de Kerkstraat immers last van langparkeren en inwoners kunnen hun auto bijna niet meer in eigen straat kwijt. Terecht werd gesteld dat die parkeerruimte ook nu eigenlijk geen deel uitmaakt van het openbaar domein. Er zal bij het gemeentebestuur worden gevraagd om in de Kerkstraat zo snel mogelijk een blauwe zone met bewonerskaarten in te voeren. De gemeenteraad nam reeds dergelijke beslissing, doch het blijft wachten op de goedkeuring van de minister.

 

Renovatie van de Havenlaan

Na aandringen van de CD&V-fractie organiseerde het schepencollege op 26 april 2005 een informatievergadering en hoorzitting voor de inwoners over de renovatie van de Havenlaan. Dit is een belangrijk en kostelijk werk waarvoor in de gemeentebegroting 900.000 euro is voorzien. Het gaat hem over een weglengte van ongeveer 800 meter.

Er kwam heel wat volk opdagen. Het gemeentehuis was vlakbij en iedereen werd persoonlijk uitgenodigd, al of niet via het gemeentebestuur.

Zie artikel "Renovatie van de Havenlaan" in Zelzate@rem N° 5.06
Zie tussenkomst van Martin Acke in de gemeenteraad van 13 april 2005

Na een inleidende beschouwing van schepen Uyttendaele gaf burgemeester Schenkels ootmoedig toe dat het schepencollege de bevolking in januari vergat uit te nodigen. Hij wees op een aantal oorzaken van de vertraging van het dossier (wet op grondverzet en hydronautstudie) en pareerde of onderschreef al direct een aantal voorstellen die de CD&V op de gemeenteraad had aangebracht. Een rechtstreekse verbinding voor vrachtwagens met het industriegebied Karnemelkpolder zou niet uit te voeren zijn, maar hij had wel oor voor het voorstel om de Havenlaan hoofdzakelijk vrachtwagenvrij te maken, er echter rekening mee houdend dat bepaald verkeer (van explosieve stoffen) niet langs VFT in de Vredekaai mag passeren.

Toelichting van ingenieur Alain Koppen van het ontwepbureau Irtas:

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waarbij voor de huisaansluitingen twee putjes worden voorzien: één voor regenwater en één voor vuil water. Het vuil water loopt voor het grootste deel van zuid naar noord en komt terecht in de collector naar het zuiveringsstation ter hoogte van de doorsteek naar de Vredekaai en Polderstraat. Het regenwater wordt gedeeltelijk naar de Kerkstraat gestuurd (Koeiken) en gedeeltelijk naar het kanaal ter hoogte van het Tolhuis. Een deel van het regenwater wordt afgevoerd via een open gracht langs de zijde van het park.

De Havenlaan krijgt een rijweg van 5 meter breedte in asfalt. Langs de zijde van de huizen komt een doorlopend voetpad dat, gezien de grillige bouwlijn, varieert van een breedte van 1,5 tot soms 3 meter. Het was geen sinecure om sommige hoogteverschillen tussen wegdek en opritten van eigendommen op te vangen. Vooral tussen huisnummers 45 en 56 was dit een serieus probleem. Om die reden werd er zelfs een deel van het wegdek verdiept aangelegd. Over het grootste deel worden er ook parkeerstroken aangelegd, regelmatig onderbroken door boompjes. Doel hiervan is via een visuele versmalling van de weg de snelheid te remmen. Aan de Karel Waegenaarstraat komt een verkeersplateau in roodbruin asfalt om de aandacht te vestigen op mogelijk verkeer van rechts.

Vragen en opmerkingen vanuit het publiek:

Het talrijk opgekomen publiek formuleerde ook heel wat vragen en opmerkingen. Er waren tal van detailvragen rond specifieke situaties in verband met individuele eigendommen, maar al vlug bleek dat de bloembakken of bomen tussen de parkeerstroken op weinig sympathie konden rekenen. Overlast van bladeren, verzamelnesten van zwerfvuil, wegnemen van daglicht en reduceren van de parkeermogelijkheid bleken hierbij de voornaamste bekommernissen. De burgemeester stelde dat elke situatie plaatselijk zal bekeken worden en wees erop dat er ook kon gekozen worden voor kleine boompjes of laagbeplanting. Alhoewel we ons bij dit laatste vragen kunnen stellen inzake het visueel snelheidsremmend aspect uit een eerdere motivatie.

Ook de open gracht zorgde voor een aantal bedenkingen (gevaar voor spelende kinderen, verzamelplaats voor vuil,…). De projectleiding wees echter op de Vlaamse richtlijnen om zoveel mogelijk regenwater via open grachten af te voeren. Men moet voldoen aan een code voor goede praktijk en ook de subsidiëring hangt daarvan af. Hij verduidelijkte dat het om een ondiepe gracht gaat met zeer schuin profiel, uitsluitend bestemd voor afvoer van regenwater, die trouwens meestal leeg zal staan.

Uit het publiek kwam ook duidelijk de vraag om de bomen van het park eens flink te laten snoeien. Het gemeentebestuur zal die vraag doorspelen aan de dienst Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap die het park beheert.

Iemand uit het publiek wees op het sluipverkeer via Havenlaan en Vredekaai wanneer de brug open staat. Uit een bij de inwoners van de Havenlaan gevoerde enquête bleek een duidelijke vraag voor éénrichtingsverkeer en het weren van vrachtwagens. De burgemeester stelde dat dit de bedoeling was. Via een apart onderzoek door de politie zal worden bepaald hoe het éénrichtingsverkeer zal verlopen (bijv. vanaf de Peperstraat in de richting van het Tolkantoor). Het vrachtwagenverbod is in de praktijk enkel voor mazoutleveringen niet mogelijk omdat die niet langs de Vredekaai (VFT) mogen rijden. Men vroeg ook dat de Scheepswerven van Zelzate bij voorkeur gebruik zouden maken van de uitgang naar het industrieterrein Karnemelkpolder. De burgemeester stelde dat dit tot de individuele vrijheid van de bedrijfsleiding behoort en niet kan worden afgedwongen.

Na de opmerkingen en vragen vanuit het publiek vroeg CD&V-fractieleider Martin Acke aandacht voor enkele nog niet behandelde aspecten:

1) Welke timing voorziet men en hoelang gaan de werken duren?
Als er geen onvoorziene tegenslagen zijn dan wil men in oktober beginnen. Het laagste punt wordt uiteraard eerst aangepakt, zijnde een stuk van ongeveer 150 meter tussen De Nul en de doorsteek naar de Vredekaai en Polderstraat. Hopelijk kan men dit afwerken voor het Kerstverlof. Na nieuwjaar kan men dan beginnen aan de rest richting Kanaalstraat. Veel hangt uiteraard af van de weersomstandigheden.


2) Vraag voor aandacht voor verfraaiing van de omgeving van de Jachthaven uit toeristisch oogpunt: via plaatsing van een paar zitbanken en picknicktafels en het voorzien van een aantal fietsstallingen en een aangepaste stemmige straatverlichting kan dat hoekje van Zelzate opgewaardeerd worden tot een toeristisch aantrekkelijk geheel. De wegenwerken moeten ermee rekening houden dat hiervoor wat ruimte wordt gecreëerd. De burgemeester stelde dat hiervoor moet worden gepraat worden met het Vlaams Gewest dat de kade beheert.

Resultaat van de bewonersenquête van de Havenlaan:

Vraag

Ja

Neen

Geen mening

Havenlaan vrachtwagenvrij ?

18

0

Invoering éénrichtingsverkeer?

14

4

0

Invoering zone 30?

18

0

0

Voorzien van snelheidsdrempels?

13

5

0

Voorzien van verharde parkeerstroken afgezet met bomen ?

12

5

1

 

Waarheen in de week of in het weekend ?

Zelzate heeft het! Dit blijkt uit een aantal opmerkelijke en uiteenlopende activiteiten die komend weekend in onze gemeente worden georganiseerd. Van een afwisselend aanbod gesproken !

Terwijl de
vzw Zelzaatse Watersportvereniging van vrijdag tot maandag 13 tot 16 mei deelneemt aan een 'Tourvaart' houdt Galerie Tokantoor op het einde van de Havenlaan haar opendeurdagen met een bijzondere tentoonstelling "OSMOSE":  >>> voor meer info over deze activiteit.

Op de terreinen van de Grensboys in de Zeestraat kunnen de voetbalfans op zaterdag 13 en zondag 14 mei terecht voor de "Street Soccer Cup 2005", een 'exclusief' tornooi georganiseerd door de Zelzaatse zaalvoetbalclub "De Gouden Slet"s:  >>> voor meer info over deze activiteit.

In dezelfde buurt beleeft Zelzate op zaterdag 14 mei een primeur met het "Meadowfestival 2005", een metal geörienteerd festival, dat doorgaat op een weide op de Oudenburgse Sluis:  >>> voor meer info.

Voor wie het 'iets' klassieker ziet gaat op zaterdagavond 14 mei een uniek concert door in de Sint-Laurentiuskerk. "Missa Brevis" is een gezamenlijk concert van de Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring Zelzate, het Koninklijk A-Capellakoor van Ertvelde en het Samankoor van Wachtebeke:  >>> voor meer info over deze activiteit.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven