Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.06 – 26 maart 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Werken aan de Sint-Laurentiuskerk

Begin maart is men begonnen aan het schilderen van het buitenschrijnwerk en het waterwerend behandelen van de gevels van de parochiekerk van Sint-Laurentius. De uitvoeringstermijn wordt op 35 werkdagen geschat, alhoewel niet iedereen deze termijn haalbaar acht. Op diverse plaatsen in het fraai gerenoveerd interieur van de kerk is al schade aan het binnenverfwerk zichtbaar. Dit toont aan dat deze aanvullende buitenwerken absoluut noodzakelijk zijn.

Intussen is de aannemer begonnen met de zuidgevel van de kerk. Deze wordt gereinigd, plaatselijk hervoegd, ontmost en gehydrofobeerd (geïnjecteerd met een waterafstotend produkt). Daarna zal de stelling worden verplaatst naar de noordelijke gevel. Ondertussen zal de dakbedekker het volledige dak nakijken en herstellen waar nodig. Vervolgens komt de schilder aan de beurt die al het buitenschrijnwerk zal verven.

Tijdens de werken worden de nodige voorzorgen genomen om de veiligheid van voetgangers, fietsers en autoverkeer te waarborgen en om de kerkdiensten niet te verstoren. Door het afspannen van de stellingen met zeilen valt ook weinig stofhinder voor de buren te verwachten.
 

Werken aan pompstraatje zijn gegund

Eind 2003 keurde de gemeenteraad het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken van het Pompstraatje goed. Dit is een doodlopend zijstraatje in de Wachtebekestraat ten noorden van de Rijkswachtlaan. In de begroting werd hiervoor 80.000 euro voorzien. De opdracht tot het uitvoeren deze opdracht werd onlangs gegund aan de firma NV Coppens uit Knokke-Heist voor een bedrag van 73 435,51 euro.

De CD&V-fractie vroeg in de gemeenteraad van maart 2004 om bij de uitvoering van dit werk tevens aandacht te hebben voor een aantal snelheidsremmende maatregelen voor 't Vergeten Stuk, meer specifiek voor het deel Wachtebekestraat tussen het rond punt aan de Rijkswachtlaan en de Michel Gillemanstraat waar ondermeer De Molen, BNS en Van Rompu zijn gevestigd. De burgemeester beloofde toen hiermee rekening te houden.

 

Inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Zelzate

De wet voorziet een aantal maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. In dat kader dient elke gemeente jaarlijks een lijst op te stellen van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten gelegen op haar grondgebied. Die lijst dient als basis voor een officiële inventaris.

Op de aldus geregistreerde onroerende goederen wordt door het Vlaams Gewest een jaarlijkse heffing ingevoerd ten voordele van het Vernieuwingsfonds. De leegstandsheffing is erop gericht om de eigenaars van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ertoe aan te zetten om deze gebouwen te recupereren of ze opnieuw op de markt te brengen. De heffing hangt af van het kadastraal inkomen maar bedraagt minimaal 3.700 euro. De belasting wordt ondermeer aangewend voor het subsidiëren van de nieuwe eigenaars van verwaarloosde bedrijfsruimtes die deze willen vernieuwen. De gemeente ontvangt 20% van de geïnde heffingen voor onroerende goederen op Zelzaats grondgebied.

Voor 2005 stelde het college van burgemeester en schepenen de inventarislijst als volgt vast:

- Oostkade 38 - leegstand en verwaarlozing (vroeger dancing Happy People / Yapper);
- Grote Markt 33 - leegstand (vroeger cinéma Gaumont / Promo Fashion);
- Burg. Jos. Chalmetlaan 63 – leegstand (vroeger bandencentrale / Kwik Fit Autocenter);
- Groenstraat 91 – leegstand (vroeger ramen en deuren Wolfaert Alu);
- Karnemelkstraat 3 - leegstand (vroeger labo SGS De Pauw & Stokoe e.a.).

 

Renovatie van de Havenlaan

De Havenlaan is intussen gedegradeerd tot één van de slechtste wegen van Zelzate. Toch laat de renovatie al geruime tijd op zich wachten. Na heel wat vertraging omwille van de "wet op het grondverzet" naderen de plannen van de wegen- en rioleringswerken eindelijk hun voltooiing. Wellicht kunnen de werken aanvangen na het bouwverlof.

  Zie pagina Zwarte Vlekken


Op 12 januari 2005 was op het gemeentehuis een informatievergadering voor de inwoners gepland. Toen alleen de ontwerper kwam opdagen viel op het gemeentehuis hunne frank. Oeps!!! Het college van burgemeester en schepenen was vergeten de zaak te communiceren naar de inwoners. Ook de gemeenteraadsleden wisten van niets.

In plaats van dit zo snel mogelijk recht te zetten en een nieuwe hoorzitting te organiseren besliste het schepencollege, op voorstel van de burgemeester, om het bestek toch verder uit te werken en nadien een info-vergadering te organiseren. De CD&V-fractie gaat niet akkoord met deze gang van zaken. Een hoorzitting moet doorgaan voordat bestek en plannen in hun definitieve vorm door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Anders doet men aan schijndemocratie en draait men de inwoners een rad voor de ogen. Het doel van een hoorzitting is immers te proberen maximaal rekening houden met de wensen en opmerkingen van de inwoners van de Havenlaan.

De inrichting van de Havenlaan heeft immers niet alleen te maken met het louter vernieuwen van riolering en wegdek, maar ook met de verkeersafwikkeling van een belangrijk stuk van de gemeente. Zo zou het een grote verbetering zijn mocht het vrachtverkeer voor de scheepswerven via de Vredekaai kunnen worden afgeleid. We moeten ons eveneens afvragen hoe onterecht vrachtverkeer kan worden vermeden? Het blijkt immers dat regelmatig camions via de Havenlaan tevergeefs een toegang tot het industrieterrein Karnemelkpolder zoeken. Heeft de gemeente al onderzocht of de scheepswerf op termijn geen rechtstreekse aansluiting kan krijgen met het industrieterrein Karnemelkpolder?

De Havenlaan heeft ook af te rekenen met sluipverkeer. Wanneer de brug langdurig openstaat vinden steeds een aantal ongeduldige automobilisten het nodig om via Kerkstraat of Havenlaan en Vredekaai of Oscar Bultonstraat een paar honderd meter file te proberen bypasseren. Diverse tegenmaatregelen zoals drempels, asverschuivingen, éénrichtingsverkeer, verbod voor vrachtwagens, zone 30,… moeten worden onderzocht. De aanleg van de wegenis houdt hiermee best al van bij het begin rekening mee.

De CD&V-fractie wenst dat het schepencollege hierin dringend zijn verantwoordelijkheid neemt en op korte termijn een hoorzitting voor de inwoners samenroept. Zoniet dan zal de CD&V overwegen om dit zelf te organiseren.

Bij vroegere besprekingen van de renovatie van de Havenlaan heeft Martin Acke ook steeds aandacht gevraagd voor de omgeving van de
Jachthaven. Ook al hangt er al eens een weinig aangenaam geurtje in dat stukje Zelzate, toch kunnen we door de plaatsing van een paar zitbanken en picknicktafels en het voorzien van een aantal fietsstallingen dat hoekje van Zelzate opwaarderen tot een toeristisch aantrekkelijk geheel. Ook een aangepaste stemmige straatverlichting kan daartoe bijdragen. Dat is helemaal geen utopie met het fraai gerestaureerde Tolkantoor als achtergrond. Een terrasje bezoeken bij de vzw Zelzaatse Watersportvereniging is eveneens een leuke mogelijkheid.

In dat opzicht moet het fietsverkeer eens van nabij worden bekeken. Een fietspad naar het industriepark is mijns inziens perfect haalbaar en kan via de Karnemelkstraat zorgen voor een vlotte verbinding met de Nederlandse polders. Vanaf de jachthaven kunnen we de fietsers via een fraai gerenoveerde Havenlaan richting Centrum leiden, zodat ook onze middenstand van de verhoogde aandacht voor onze gemeente een graantje kan meepikken.

        

Minder openingsuren IVEG-kantoor

Netbeheerder Iveg besliste tot een drastische inkrimping van de openingsuren van het plaatselijk kantoor in de Vredekaai. Een sterke daling van het aantal klantenbezoeken, organisatorische overwegingen inzake personeelsbezetting en de hoge kostprijs voor het in stand houden van een uitgebreid kantorennet liggen aan de basis van een grondige reorganisatie van de plaatselijke kantoren. Door de liberalisering van de energiemarkt is er immers voor de klanten meer nood aan contact met de energieleverancier (Luminus, Electrabel, Nuon, enz…) dan met netbeheerder Iveg.

Ten behoeve van de technische diensten blijft er een uitvalsbasis bestaan in 5 gemeenten waaronder Zelzate. In de overige gemeenten worden de kantoren verkocht of wordt de huur stopgezet. De dienstverlening zal gebeuren via een mobiel kantoor. Aanvragen voor nieuwe aansluitingen, verzwaringen, wegnemingen en verplaatsingen kunnen telefonisch, schriftelijk of via de website gebeuren. Iveg gaat dan in de meeste gevallen zelf naar de klant. Plaatsen of wegnemen van budgetmeters worden schriftelijk aangemeld en de klanten worden door Iveg zelf benaderd. Aanvragen voor premies voor rationeel energiegebruik (REG) moeten nu reeds schriftelijk gebeuren.

Tot op heden kon men in het kantoor van Zelzate elke week terecht op maandagvoormiddag, dinsdag de ganse dag en woensdag- en vrijdagvoormiddag. Vanaf 01 maart 2005 is het kantoor slechts geopend iedere maandagvoormiddag en iedere 1ste en 3de woensdagnamiddag van de maand. Vanaf 1 september 2005 wordt de opening op de 1ste en 3de woensdagnamiddag overgenomen door een servicebus van Iveg in Zelzate-West.

Op korte termijn zullen de administratieve diensten verhuizen van de Vredekaai naar een sobere aanbouw aan het magazijn in de Cesenaticolaan. Het destijds aangekondigde nieuwe kantoor in de Cesenaticolaan komt er dus niet.

 

Renovatie huurwoningen Klein Rusland

Op zondag 20 maart riep het wijkcomité van Klein Rusland de inwoners van de wijk samen voor een bijzondere informatievergadering in verband met de huisvestingsproblematiek. Freddy De Vilder, waarnemend directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij "Wonen cvba", verklaarde op 22 februari op AVS dat de 140 huurwoningen van Klein Rusland niet meer te renoveren zijn en op termijn zullen worden afgebroken en worden vervangen door nieuwbouw.
Zie artikel hierover in Zelzate@rem N° 5.05 van 06 maart 2005

Het nieuwsbericht op AVS zorgde voor grote onrust in Klein Rusland en riep bij de inwoners heel wat vragen op. Met welke huizen gaat men starten? Wat met de kosten van verbouwingen die de huurders zelf hebben gedaan? Wat met de inhoud van garages en opbergplaatsen? Zal de huurprijs voor de nieuwe huizen hoger liggen en hoeveel? Wat met diegenen die een eventueel verhoogde huurprijs niet kunnen betalen? Waar moeten de inwoners naartoe tijdens de bouwwerken?

Een honderdtal mensen woonden de vergadering bij. Helaas kon er weinig informatie uit eerste hand worden gegeven. Zowel de huisvestingsmaatschappij als het schepencollege stuurden hun kat en weigerden deel te nemen aan de informatievergadering. Het wijkcomité moest zelf voor een tent zorgen. Vooral Freddy De Vilder was de kop van jut.

De enige concrete informatie die kon gegeven worden kwam van een aantal aanwezige gemeenteraadsleden van CD&V (Martin Acke), PVDA (Frans Van Acoleyen) en VLD (Charles Reynhout) die op 15 maart een vergadering van een gemeenteraadscommissie hieromtrent hadden bijgewoond. Of al de daar gegeven info juist was kan echter sterk worden betwijfeld. Zo stelde Freddy De Vilder op deze officiële vergadering dat hij een paar dagen daarvoor overleg had gehad via een vergadering met een 100-tal inwoners van Klein Rusland en dat hij die mensen had kunnen overtuigen van zijn goede aanpak. Dit bleek een grove leugen. Niemand van de aanwezige inwoners op 22 maart had immers weet van dergelijke vergadering. Het is al ver gekomen in Zelzate dat gemeenteraadsleden in een officiële zitting worden voorgelogen door een uitgenodigde deskundige. Hoe zit het voortaan met de geloofwaardigheid van de huisvestingsmaatschappij "Wonen"? Hoe zit het met de geloofwaardigheid van onze OCMW-voorzitter? En hoe zit het met de geloofwaardigheid van SP.A-gemeenteraadslid Patricia De Meyer, onderdirecteur van de bouwmaatschappij, die bewuste gemeenteraadscommissie eveneens bijwoonde en bij deze pertinente leugen van haar baas deed alsof haar neus bloedde?

Het voornaamste nieuws was dat er, zelfs na vele jaren gepraat op niveau van het ROM-project en cvba Wonen, nog geen concrete plannen bestaan voor de aanpak van de wijk Klein Rusland. Pas zeer onlangs gaf de sociale huisvestingsmaatschappij opdracht tot een urbanisatiestudie. Men zou in eerste instantie beginnen met een achttal huizen in de Vrijwilligerslaan te vervangen door nieuwbouw. Omwille van een wijziging in het Vlaamse subsidiesysteem in 2003 zou renovatie financieel niet haalbaar zijn en wil men opteren voor afbraak (100% gesubsidieerd) en nieuwbouw (65% gesubsidieerd). Via een dominosysteem zouden alle andere 140 huurwoningen van de wijk op die manier worden vervangen binnen de wettelijk voorzien financiële mogelijkheden. Dit betekent een spreiding over vele jaren.


Uit de reacties van inwoners kwamen ook andere problemen ter sprake:

- De 12 momenteel leegstaande huurwoningen moeten zo snel mogelijk worden opgewaardeerd zodat zij ter beschikking komen van de huurmarkt i.p.v. verder te verkommeren;
- Vele huizen beschikken zelfs over geen basiscomfort zoals een badkamer;
- "Sociale gevallen" blijven welkom in de wijk maar ze moeten hun woning onderhouden;
- Wie officieel een huis huurt maar elders "bij een lief" woont moet het recht op een sociale huurwoning worden afgepakt;
- Per maand moeten de inwoners aan de bouwmaatschappij 2,5 euro betalen voor onderhoud van het park op het Kardinaal Merchierplein, maar dit ligt te verwilderen.

De keuze voor nieuwbouw ten opzichte van renovatie kon, ook al door het gebrek aan concrete argumenten, absoluut niet rekenen op de goedkeuring van de Klein Ruslanders. De stemming op de vergadering gaf 78 tegen- en slechts 7 vóórstemmers. Er wordt nog een huis-aan–huis-bevraging in de hele wijk uitgevoerd.

 

Afscheid van Armand Seghers

Op 19 maart 2005 nam Zelzate in de overvolle Sint-Laurentiuskerk afscheid van haar ereburger Armand Seghers. Hij overleed op 15 maart op 78-jarige leeftijd aan een slepende ziekte. Opvallend was de aanwezigheid van tal van supporters van voetbalploegen KAA Gent en KSLV-Zelzate die hun respect wilden betuigen aan hun voetbalheld "Mance".

Armand Seghers verwierf vooral bekendheid als doelman van “de Gantoise”. Hij startte in 1942 bij SLV-Zelzate en begon zijn carrière bij de Gantoise in 1949. In 1964 won hij de Beker van België en speelde daardoor nog in de Europabeker voor Bekerhouders. Hij hield zijn voetbalcarrière voor bekeken in mei 1966.

Seghers haalde tussen 1951 en 1960 twintig selecties voor onze nationale ploeg en verdedigde uiteindelijk elf keer het doel als Rode Duivel. De wedstrijd Frankrijk-België op 25 december 1952 in Parijs werd met een 0-1 winst zijn absolute hoogtepunt. Daar kreeg hij de bijnaam "Held van Colombes". Zijn handelsmerk was zijn eeuwige muts. Bij elke sprong verloor hij zijn "klakke" maar had hij bijna steeds de bal. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van AA Gent werd hij in 1998 door de supporters nog uitgeroepen tot de “Buffalo van de eeuw”.

Niet alleen op het voetbalveld was Armand Seghers een harde werker. Bieruitzetter is immers een zwaar beroep. Verder had hij ook een grote passie voor de duivensport. Vele Zelzatenaren herinneren zich Armand als een vriendelijke reus die om geen kwinkslag verlegen zat.

De gemeenteraad benoemde hem op 18-11-2003 tot ereburger omwille van zijn uitzonderlijke sportieve prestaties die hebben bijgedragen tot de bekendheid en uitstraling van de naam en faam van Zelzate.

Meer informatie over Armand Seghers op de pagina Bekende Zelzatenaren

 

Korte nieuwsflitsen

- De beplanting op de hoek van de Stationsstraat aan de afrit van de brug zal worden verwijderd en er wordt een verkeersspiegel geplaatst. Daarmee zal de zichtbaarheid verbeteren voor de autobestuurders die ter hoogte van de voormalige ‘Maagd van Gent’ vanuit hun garage de Stationsstraat willen inrijden.

- De gemeente schreef in de begroting 2005 een ontvangst in van 40.000 euro belastingen op gebruik van het openbaar domein door nutsbedrijven. De CD&V-fractie heeft steeds gesteld dat de haalbaarheid hiervan eerder twijfelachtig is. Naast IVEG (elektriciteit en gas) en TMVW (water) wordt nu ook Belgacom (telecommunicatie) om wettelijke redenen vrijgesteld van deze belasting.

- Niettegenstaande het betalend parkeren voor de gemeente eerder verlies dan winst oplevert, blijft het schepencollege geld pompen in de omkadering. Zo werden onlangs nog een bedrag van 1 210,00 euro uitgegeven voor de aanleg van een tegelvloer voor het bureel van de parkeerwinkel.

- Half maart was er in Zelzate een fikse rel omtrent het gelijktijdig doorgaan van de rommelmarkten op de Grote Markt met de rommelmarkten ter gelegenheid van Katte Kermis en Hoekskenskermis. Men verweet het gemeentebestuur geen rekening te houden met de vaste jaarlijkse activiteiten. Misschien kunnen ze op het gemeentehuis eens starten met een serieuze agenda bij te houden van de eigen vergaderingen en de diverse activiteiten in de gemeente. Het klopt toch niet dat de inwoners van Zelzate voor meer informatie terecht kunnen bij
Martin Acke's Activiteitenkalender dan op de officiële gemeentelijke website.

- Op het terrein aan de Vredekaai werden de vroegere parkeerautomaten vervangen door gerecupereerde nieuwe types. Wist u trouwens dat op jaarbasis amper 2.800 euro parkeergeld wordt ontvangen op de parking Vredekaai. De draadomheining en de parkeerautomaten op die plaats vormen dus een zeer slechte investering.

- Het schepencollege besliste, op voorstel van de beheerraad van de gemeentelijke openbare bibliotheek, om de uitleenpost in het dienstencentrum De Kastanje te sluiten. Tot nu toe konden de mensen daar terecht op maandagnamiddag van 13u30 tot 15u00. Het dalende uitleencijfer (4 tot 6 gebruikers per keer) verantwoordt de inzet van personeel niet meer. De gebruikers kunnen echter nog steeds beroep doen op de boekendienst aan huis.


- In mijn vorige nieuwsbrief berichtte ik foutief dat bij het bezoek van de VLD-fractie aan minister Marino Keulen omtrent de huisvestingsproblemen in Klein-Rusland ook een vertegenwoordiger van de huisvestingsmaatschappij "cvba Wonen" aanwezig was.

- Niet iedereen blijkt opgezet te zijn met de genomen regeling i.v.m. de bestrijding van het probleem van de zwerfkatten. Sommige inwoners hebben het moeilijk met het laten inslapen van de minder gezonde katten door de dierenbescherming. Het gemeentebestuur blijft de voorkeur geven aan deze werkwijze omdat de sterilisatie- en castratiecampagne te duur blijkt te zijn en het probleem van de dakloosheid van de zwerfkat niet wordt opgelost. Het dier wordt immers na het uitzetten opnieuw aan zijn lot overgelaten en zal bij de zoektocht naar eten en een schuilplaats nog steeds hinder voor de bevolking met zich meebrengen.

- Mietje Stroel kreeg ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van wielertoeristenclub
WTC De Katte een gloednieuw truitje aangeboden. De garderone van het ondeugend uitdagende plassende Zelzaatse meisje bestaat momenteel uit 25 kostuumpjes die alle te bezichtigen zijn in het Mietje Stroelmuseum in de Brughuizen.

- Eddy Wally krijgt op de volgende gemeenteraad het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde opgespeld. "The Voice of Europe" krijgt deze hoge onderscheiding op voordracht van de
Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België.
 

Sociale Kwis ACW op 1 april 2005

ACW-Zelzate, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties van Zelzate, organiseert op vrijdag 1 april (en dit is geen aprilgrap) een LOKALE SOCIALE KWIS "Ken uw gemeente". U kan daarbij op ludieke wijze kennismaken met heel wat interessante informatie over onze gemeente. We koppelen het nuttige aan het aangename.

Iedereen is welkom. We werken met ploegjes van 4 à 6 personen. Ook individuele personen zijn welkom. Zij worden ter plaatse toegevoegd aan een of ander team. Info en inschrijven bij Andréa Mestdagh-Delemarre via 09-345 79 12. Deelname is volledig gratis.

Afspraak in De Kring, Kerkstraat 56, op vrijdag 1 april om 20u00.

Zie affiche voor deze activiteit

 

Activiteiten de komende weken

Er is terug overschot van keuze van activiteiten in eigen gemeente. Met de Paaskermis is er geen tijd om u te vervelen.

Tentoonstellingen op het Gemeentehuis en in De Kring, het voetbaltreffen Coupe Jacques Laloi met verbroederingsgemeenten Delfwijl en Schwarzenbek, diverse sportieve happenings, Paashazenschieting, Paashazenspel, … te veel om op te noemen.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven