Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.03 – 12 februari 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Zelzate zoekt nieuwe schepen

Schepen Hubert Stuyvaert wordt uit zijn ambt ontzet omdat hij al twee jaar niet meer in Zelzate woont. De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen kwam tot deze conclusie na een onderzoek naar zijn verblijfplaats. De procedure startte na een klacht van het Zelzaatse schepencollege en de lokale VLD.

De strijd voor de opvolging binnen de meerderheid kan nu beginnen. Wordt het een VLD'er of een SP.A-ZOW'er? Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken. Zo viel het bij de vorige gemeenteraden op dat de liberalen de socialisten geen strobreed in de weg leggen. En dit is een scherp contrast met de vorige jaarwisseling. Bovendien zijn er geruchten over een voorakkoord tussen SP.A en VLD om vanaf 2007 Zelzate terug samen (?) te besturen. De uitslag van de schepenverkiezing zal duidelijk maken of die kloppen.

 

Sociale huurappartementen aan Groenplein

De gemeenteraad van 01 februari 2004 ging akkoord met de verkoop van een perceel gemeentegrond in de omgeving van het Groenplein aan CVBA Wonen. Deze huisvestingsmaatschappij wil er een 12-tal sociale huurappartementen bouwen.  De CD&V-fractie onthield zich en durfde de vraag stellen of Zelzate al niet voldoende sociale huurwoningen heeft, zeker in de omgeving van het Groenplein. We menen dat het beter is om in die wijk naar een betere sociale spreiding van de bevolking te streven, wat zowel sociaal als economisch voor Zelzate voordelen kan hebben.

Zelzate beschikte eind 2003 over 785 sociale huurwoningen op een totaal patrimonium van pakweg 5.200 woningen. Dit is ongeveer 15% terwijl het streefdoel voor Vlaanderen 5% is. Daarenboven staan er nog verschillende sociale huurwoningprojecten op stapel.

De CD&V is wel degelijk van oordeel dat wonen voor iedereen een recht is en dat er in Vlaanderen nood is aan sociale huurwoningen. Wij vinden echter niet dat die allemaal in Zelzate moeten geconcentreerd worden. Een sociale huurwoning is slechts toegankelijk voor mensen met een beperkt inkomen. Dit zorgt niet alleen voor minder belastinginkomsten voor de gemeente maar ook voor een algemene daling van de koopkracht met negatieve weerslag op onze handelsvoorzieningen. Om de sociale en financiële balans van Zelzate in evenwicht te houden moet er ook voldoende ruimte en woongelegenheid gegeven worden aan de middenklasse. En daar heeft onze lokale politieke overheid helaas te weinig aandacht voor.

We weten bovendien dat er schrijnende toestanden zijn in de Zelzaatse huisvestingssector. Veel huurwoningen, zowel van privé-eigenaars als van CVBA Wonen, hebben een gebrekkige kwaliteit. In plaats van maximaal te streven naar uitbreiding van haar patrimonium zou de huisvestingsmaatschappij beter prioriteit geven aan renovatie en kwaliteitsverhoging van haar huurwoningen. Van waar moet het geld komen? Bijvoorbeeld van de verkoop van een deel van het eigen patrimonium. En dit bij voorkeur op plaatsen waar nu grote concentraties aan sociale huurwoningen zijn.

Zie tussenkomst van Martin Acke hieromtrent in de gemeenteraad van 07 februari 2004

 

Wat is er aan de hand in Zelzate ?

In de pers verschenen recent enkele artikels die stilstaan bij de vijf moorden op amper tweeënhalf jaar tijd in Zelzate. OCMW-voorzitter Freddy De Vilder maakt in die artikels zijn analyse. Hij stelt dat door haar centrumpositie onze gemeente te vergelijken is met een grote stad met een aantal troeven (handelscentrum - horeca) maar ook belangrijke nadelen. Zo vindt hij dat men hier gemakkelijk kan onderduiken in de anonimiteit. Men kan gerust ergens wonen zonder zijn buren te kennen. De bevolking leeft hier erg dicht opeengepakt op een kleine ruimte en die hoge concentratie leidt natuurlijk tot een aantal spanningen. Hij wijst de verkrotte privé-huisvesting met de vinger en beweert dat de criminele feiten meestal niet worden veroorzaakt door de geboren en getogen Zelzatenaren maar veelal door inwijkelingen. Tot slot verwijt hij een aantal omliggende gemeentes dat ze er maar een bedenkelijke sociale politiek op nahouden. Volgens hem gaan die ervan uit dat wij hun probleemgevallen wel zullen opvangen. Opmerkelijk is zijn conclusie: De Vilder pleit ervoor dat Zelzate als opvanggemeente een extra sociale overheidstoelage moet krijgen.

Ik kan een aantal van zijn argumenten volgen. De bevolkingsdichtheid is inderdaad zeer groot in Zelzate en dit schept een aantal extra problemen. Reden te meer om te werken aan leefkwaliteit in plaats van aan ongebreidelde bijkomende sociale huisvesting (zie artikel hiervoor). Er zijn in onze gemeente inderdaad een aantal huisjesmelkers die verkrotte privé-huisvesting aanbieden, maar De Vilder verzwijgt in alle talen dat ook de sociale huisvesting (waarvan hij waarnemend directeur is) tal van onderkomen sociale woningen en appartementen verhuurt.

Ik heb bovendien sterke twijfels i.v.m. zijn stelling dat de criminele feiten vooral te wijten zijn aan inwijkelingen. Een blik op de daders van de vijf geciteerde moorden bevestigt dit geenszins. Wat niet wegneemt dat het aantal inwijkelingen in Zelzate zeer groot is. Onze gemeente kent immers een enorm groot verloop van inwoners, waarbij de lagere inkomenklassen meer en meer de hogere en middenklasse verdringt. De Vilder wijt dit fenomeen aan de bedenkelijke sociale politiek van onze buurgemeenten, maar men kan dit evengoed wijten aan het té sociale imago dat de Zelzaatse socialisten onze gemeente hebben bezorgd. Over de jaren heen heeft deze politiek een sterk aanzuigeffect gecreëerd voor steunzoekenden van heel de regio.  Het feit dat De Vilder voor extra sociale overheidstoelagen pleit, bewijst dat de Zelzaatse socialisten onze gemeente bewust verder willen exploiteren als opvanggemeente voor de regio. Deze houding heeft volgens mij meer met machtsverankering dan met bekommernis over het welzijn van de inwoners te maken.

De CD&V heeft helaas geen wondermiddelen om Zelzate uit deze neerwaartse trend te halen, maar ziet toch een aantal mogelijkheden. Geef de verenigingen meer ondersteuning... zij vormen het sociale weefsel van onze gemeente en zijn wondermiddelen tegen fenomenen zoals anonimiteit, vereenzaming, onverdraagzaamheid en onderlinge spanningen. Doe iets tegen de verkrotte privé- en openbare sociale huurwoningen. Praat er niet enkel over maar neem maatregelen, ook via de huisvestingsmaatschappij! Enkel een reglement op verhuring van kamers voorzien zonder de toepassing ervan af te dwingen brengt geen oplossing. Probeer de vlucht van de hoge en middenklasse tegen te houden door ook die bevolkingsgroepen voldoende aan bod te laten komen. Zorg voor meer kwaliteit in straatbeeld, omgeving en openbare voorzieningen. Geef handel en economie meer zuurstof in plaats van ze te versmachten met allerlei extra lasten en parkeermeters. Speel onze centrumfunctie als een troef uit in de ganse regio via een actieve participatie in culturele en toeristische samenwerkingsverbanden. Laat ruimte voor privé-bouw in plaats van zelf elk gaatje te willen opvullen met sociale (huur)woningen. Het Zelzaatse aanbod op die markt is immers meer dan voldoende. Het is aan onze buurgemeenten om op dit vlak initiatieven te nemen, voor mijn part onder druk van de Vlaamse Overheid.

Er zijn wel degelijk mogelijkheden om Zelzate een positiever imago te geven. Maar zij zullen niet vanzelf uit de lucht komen vallen.

 

Groen licht voor nieuw rusthuis.

Reeds vele jaren ijvert de Zelzaatse overheid voor de komst van een nieuw rusthuis in de B. J. Chalmetlaan. Bedoeling is om achter het huidige Home Bloemenbos een nieuw zorgverblijf te bouwen met een capaciteit van 120 bejaarden, waarvan 33 erkende RVT-bedden en een kortverblijf van 5 bedden. De kostprijs wordt geraamd op ruim 10 miljoen euro, waarvan 60% gesubsidieerd wordt door het ministerie.

In 2002 werd het door het OCMW ingediende zorgstrategisch plan door de bevoegde VIPA-commissie negatief geadviseerd. Op basis van dit slechte rapport besliste minister Mieke Vogels in de zomer van 2002 dat de aanvraag niet kon worden gesubsidieerd.
Zie artikel hierover in nieuwsbrief Zelzate@rem N° 2.17 van 22-08-2002

Het OCMW-bestuur van Zelzate bleef echter niet bij de pakken zitten, voerde een aantal reorganisaties door en maakte een nieuw zorgstrategisch plan op. Met succes deze keer. Minister Inge Vervotte gaf begin deze maand groen licht voor de realisatie van het nieuwe rusthuis. Men kan nu starten met de opmaak van de technische en financiële plannen. Er zullen echter gerust nog een vijftal jaren verlopen vooraleer het gebouw er echt zal staan.

Over de toekomstige rol van het huidige rusthuis is er klaarblijkelijk nog geen duidelijke visie. Op het Zelzaatse gemeentehuis spreekt men hierover blijkbaar niet dezelfde taal dan in het OCMW. Zo is er sprake van de inrichting van een polikliniek van Sint-Lucas en serviceflats voor bejaarden en mindervaliden.

 

OCAS-kruispunt wordt weldra veiliger.

Sedert de hertekening van het OCAS-kruispunt is de toestand er gevaarlijker dan voorheen. Er gaat geen week voorbij of er gebeurt wel een ongeval. Bij de omvorming van de R4-Oost komt op die plaats een reuzenrotonde.
Zie knooppunt 4 bij de geplande werken voor de  R4-Oost

De realisatie van dit werk werd echter uitgesteld naar 2006 omwille van de langdurige onderbreking van Zelzate-brug volgende zomer. Vlaams Volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege drong bij minister Kris Peeters aan op een tussentijdse oplossing met verkeerslichten. En die komt er. De Administratie Wegen en Verkeer is volop bezig met de proktische voorbereiding zodat de verkeerslichten weldra mogen worden verwacht.

 

Laanbeplanting in de residentiële wijken : pro of contra ?

Het Zelzaatse schepencollege besliste op zijn eentje om voortaan in de residentiële wijken van Zelzate (Vogelzang, Molenstukken, Wittouck, Karnemelkpolder,...) geen bomen langs de straten meer te voorzien. Martin Acke vernam deze verrassende boodschap op de gemeenteraad van 1 februari 2005 toen hij de burgemeester ondervroeg over de plannen met de wijk Vogelzang hieromtrent, nu men is gestart met renovatie en heraanleg van de voetpaden.

Sommige inwoners zien dit openbaar groen met lede ogen verdwijnen. Anderen vinden het een goede zaak dat ze van al de bladeren en vuiligheid vanaf zijn.

Graag vernam ik de mening van de lezers van mijn nieuwsbrief over dit onderwerp.

Voor of tegen laanbeplanting in de Zelzaatse wijken ?

Hoe staat u tegenover de beslissing van het schepencollege om in de toekomst geen laanbeplanting meer te voorzien in de Zelzaatse residentiële wijken ?

Akkoord - de bestaande bomen moeten zo snel mogelijk verdwijnen
Akkoord - de bestaande bomen mogen blijven tot ze versleten zijn of ze in de weg staan voor openbare werken
Niet akkoord - de gemeente moet de bestaande laanbeplanting in stand houden en aanvullen waar nodig
Niet akkoord - de gemeente moet de bomen vervangen door een nieuwe aangepaste soort (die voetpaden niet beschadigt of vervuilt)
Het is mij om het even
 Huidig resultaat

 

't Schalk viert 100-jarig bestaan

De karabijnschuttersgilde 't Schalk ontplooit haar activiteiten op vrijdagavond in het zaaltje van café Regina op de Grote Markt. Zestien mannen, gemiddeld 64 jaar oud, beoefenen er hun favoriete sport. Remi Wytinck uit Ertvelde-rieme is de huidige voorzitter. Tot in de jaren tachtig werd met echte munitie geschoten, sedertdien is men echter overgeschakeld op luchtkarabijn met loodjes. De verstrengde wetgeving op de schietstanden was daar niet vreemd aan.

De stichtingsdocumenten met de juiste oprichtingsdatum van de gilde zijn met de jaren verloren gegaan. Heel exact weet men het dus niet meer. Maar het zou ergens tussen 1904 en 1905 geweest zijn dat aannemer Vossaert, in de periode dat hij werken uitvoerde aan het kanaal Gent-Terneuzen, de club heeft gesticht. Met de naam 't Schalk verwees hij naar één van zijn grote machines die dienden om palen in de grond te heien.

Op 29 januari 2005 werd de club op het gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan.

Krantenartikel uit Het Volk van 01 februari 2005

Naast 't Schalk is ook schuttersclub 't Karabijn actief in de Regina. Deze club werd in 1953 gesticht door Gustaaf Delmotte in opdracht van zijn werkgever Henri De Meyer. De club ging van start met toenmalige jongeren van het oude 't Schalk. Inmiddels gaf Gustaaf, na bijna 50 jaar voorzitterschap, de fakkel door aan Hans Pöpsel.

Krantenartikel uit Het Laatste Nieuws van 11 februari 2003

 

Speelfilm-DVD's in de bibliotheek

Samen met de andere bibliotheken van het Meetjesland vormt de Zelzaatse bibliotheek het Regionaal Bibliotheekoverleg. Binnen dit samenwerkingsverband kopen de bibliotheken gezamenlijk o.a. collecties CD’s, DVD’s en taalcursussen die dan via een beurtsysteem een bepaalde tijd in elke bibliotheek te ontlenen zijn.

Tot eind juni 2005 heeft onze bibliotheek de collectie speelfilms op DVD in bruikleen: vanaf 15 jaar kan je per lenerspasje aan 1,25 euro per stuk 2 DVD’s ontlenen, die je dan 3 weken kan houden. Kom dus zeker eens langs in de bibliotheek! Het is wellicht de ideale gelegenheid om ook eens rond te kijken in de CD-afdeling die vorig jaar in oktober werd geopend ! De Zelzaatse bib doet het goed... en daar zijn we blij en dankbaar om.

 

Politieke propaganda op kosten van inwoners

In de laatste week van januari kregen we allen een luxueuze brochure van het OCMW in de brievenbus. In deze extra editie van De Maardrager brengt het OCMW van Zelzate interessante informatie over haar diensten. Wij staan achter deze vorm van open communicatie.

Toch menen we dat het deontologisch niet kan dat OCMW-voorzitter Freddy De Vilder in zijn inleiding politieke standpunten verkondigt. Hoe anders moet we uitspraken zoals "In het verleden mekten we dat er regelmatig tegenkanting was tegen de 'geldstroom' van de gemeente naar het OCMW" of "Vandaag zijn de negatieve commentaren rond het OCMW van Zelzate en zijn werking nagenoeg verdwenen".

Hetzelfde geldt voor de website van het OCMW, waar De Vilder op de homepagina zwaar uitvalt naar de PVDA-fractie omdat die partij zich in de gemeenteraad uitsprak tégen de oprichting van het nieuwe rusthuis.

In een met overheidsgeld betaalde publicatie, zij het nu een website of een gedrukte folder, moet De Vilder zich als politiek mandataris houden bij louter feitelijke informatie en zich onthouden van alle politieke commentaar. Daar dient zijn eigen partijblad voor.

 

Voorzitter Gecoro neemt ontslag

Totaal onverwacht nam de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) op 27 januari ontslag. Pierre De Weirdt haalde te drukke beroepsbezigheden en onvoorspelbare professionele verhinderingen aan als redenen voor deze beslissing.

De werking van de GECORO sputtert al een tijdlang, niet in het minste door een te lage opkomst van leden waardoor het wettelijk vereiste quorum om geldig te vergaderen soms niet werd bereikt . Nochtans is er een belangrijke rol weggelegd voor dit orgaan. Zelzate is volop bezig met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en er wordt de komende maanden inbreng en advies verwacht van de commissie. Het ontslag van de voorzitter komt dan ook zeer ongelegen. Laat ons hopen dat de procedure voor de aanduiding van een opvolger het ganse planningproces niet vertraagt. Er werd in de commissie tevens beslist om een aantal nieuwe leden te zoeken ter vervanging van de regelmatig afwezigen.

De huidige samenstelling van de Gecoro

 

Oproep kandidaten voor Gecoro

In navolging van het decreet d.d. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening diende het gemeentebestuur een Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) op te richten. In deze commissie zetelen o.a deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Er is nood aan een aantal gemotiveerde kandidaten. Het gemeentebestuur wenst dan ook een oproep te doen aan alle geïnteresseerden die bewijs kunnen leveren van deskundigheid om zich kandidaat te stellen als deskundige in de GECORO. Alle kandidaturen dienen te worden vergezeld van een motivatienota en/of opgave van ‘titels en verdiensten’.

Opmerking : leden van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de GECORO.

Kandidaturen worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate en dit vóór 01 maart 2005.

 

Cultuurbeleidscoördinator bij Comeet

COMEET is een in 2004 opgerichte projectvereniging waarin dertien gemeenten van het Meetjesland, waaronder Zelzate, participeren en die zich o.m. tot doel stelt het cultuurbeleid en de programmatie in de regio op mekaar af te stemmen en door een betere bekendmaking de deelname aan het cultuurleven wil dynamiseren en versterken.

Om deze ambities te realiseren wenst COMEET over te gaan tot de aanwerving van een m/v:

              REGIONALE CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR met een contract van onbepaalde duur.

Meer informatie op de gemeentelijke website van Zelzate

Voor meer informatie kan u ook terecht bij Luc Feusels – tel. (09)379 78 37 – comeet@meetjesland.be

Wil u solliciteren, stuur dan uw kandidatuur, samen met curriculum vitae, een afschrift van uw diploma en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag aangetekend naar COMEET, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo uiterlijk op 25 februari 2005 (poststempel geldt als bewijs).

 

Waarheen komende week ?

Tal van Zelzaatse verenigingen organiseren de komende dagen interessante activiteiten. Aan u om te kiezen. Heeft u er al eens aan gedacht om deel te nemen aan een activiteit van een vereniging waarvan u (nog) geen lid bent ? In veel gevallen is dit mogelijk. Via een simpel telefoontje komt u daarachter. U zou verschieten van de gastvrijheid die er in Zelzate op dit vlak bestaat !

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven