Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.02 – 27 januari 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 1 februari 2005

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 1 februari 2005 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis. De openbare zitting kan door iedereen bijgewoond worden.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur wordt de afhandeling van onderstaande agenda onderbroken voor het halfuurtje van de burger. Aansluitend op het halfuurtje van de burger worden volgende personen gehuldigd:

* op rust gestelde personeelsleden:

- Mevrouw Astrid De Tremmerie
- De heer Marc Meyvaert
- Mevrouw Marina Verdonck

* Eredeken van de arbeid:

­ De heer Antoine Baecke

Hierop zal de gemeenteraad worden geschorst voor een receptie.

1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. OCMW - meerjarenplan 2005-­2007
4. OCMW - budget 2005
5. Straatnaamgeving
6. Vervanging dienstvoertuig technische dienst
7. Bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck ­ beslissing inzake de aanstelling van een ontwerper
8. Wegmarkeringen - principebeslissing
9. Oprichting columbarium 7de fase - principebeslissing
10. Verkoop gemeentelijke bouwgrond aan CVBA Wonen
11. Kosteloze afstand van een strook voorgrond in de Eikelstraat
12. Voormalige parochiezaal Assenedesteenweg - overdracht perceel grond voor aanleg parking
13. Parking Leegstraat - kosteloze grondafstand / aanpassing bestek
14. Vernieuwing inkomborden F43
15. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek
16. Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen - aanpassing besluit van de gemeenteraad van 16 juni 2000
17. Reglement op het gebruik van zalen en materialen
18. Naamgeving aan voormalige parochiezaal Assenedesteenweg
19. Tsunami - bepaling gemeentelijke bijdrage / bestemming gelden
20. Problematiek zwerfkatten
21. Retributie op het parkeren - aanpassing
22. Betalend parkeren ­ addendum aan de concessieovereenkomst
23. Mondelinge toelichting door schepen Paul Tollenaere in verband met de projecten Comeet en ELZA

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs ­ waarnemende aanstellingen
2. Onderwijs ­ terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen
3. Rechtszaak - vennootschapsbelasting - voorstel minnelijke schikking

 De komende dagen worden de agendapunten op de website van commentaar voorzien

 

Politieraad op 7 februari 2005

Op maandag 07 februari 2005 gaat om 19.00 uur in de Raadzaal van Lochristi de eerstvolgende politieraad door. Iedereen is welkom op het openbare gedeelte.

AGENDA

I. GEHEIME ZITTING

- Aanstelling als zonesecretaris voor de politieraad van adviseur Tine Van Hecke (Dienst Beleidsondersteuning)
- Kennisgeving van de indisponibiliteitsstelling van inspecteur Gunther De Schepper ten gevolge van langdurige ziekte

II. OPENBARE ZITTING

- Eedaflegging van Tine Van Hecke als lid van onze politiezone en als zonesecretaris
- Eedaflegging van Steven Kerckhove als lid van de Operationele Dienst
- Aankoop pc-materiaal 2005 (vijfjarenplan) via Federaal Aankoopbureau
- Kennisgeving van de goedkeuring met opmerkingen van het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008
- Kennisgeving van de goedkeuring van de begrotingswijziging 1 van het dienstjaar 2004
- Verkoop van een afgeschreven dienstvoertuig Fiat Ducato
- Verkoop van dienstwapen aan personeelslid
- Vastleggen van een planning voor de Politieraden 2005
- Uiteenzetting door hinp Alex De Graeve (verantwoordelijke Dienst Verkeer en Mobiliteit) rond de aanwending van de gelden voortkomende uit het Boetefonds 2004 via het organiseren van verkeersacties.

 

Verenigingen verdienen meer respect

Op vrijdag 21 januari 2005 ging de gezamenlijke algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie van de erkende Zelzaatse raden door. Een mooi initiatief dat kosten bespaart door het vermijden van diverse afzonderlijke recepties en wat meer ruimte schept in de agenda's van diegenen die in meerdere verenigingen en raden actief zijn. Op één avond drie of meer recepties bijwonen is inderdaad wel een beetje te veel van het goede.

Dit jaar was er opvallend minder volk. Wellicht lag de zeer late uitnodiging aan de oorzaak hiervan. Lezers van mijn nieuwsbrief verwonderden zich terecht dat zij via dit kanaal vroeger op de hoogte werden gebracht dan vanuit het gemeentehuis.

De gezamenlijke organisatie bood in het verleden ook de kans om de talrijke vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten. De onderscheiden voorzitters of secretarissen kregen de vorige jaren de gelegenheid om in een kort tijdsbestek de werking van het voorbije jaar van hun raad toe te lichten en hun beleid voor het komende jaar aan te kondigen. Zo viel het elk jaar op dat in onze gemeente zeer veel activiteiten worden georganiseerd. En ja, bij die voorstellingen werden ook al eens suggesties en kritiek aan het adres van het gemeentebestuur gegeven.

Blijkbaar werd dit laatste niet in dank afgenomen door een paar leden van het schepencollege. Die beslisten dan ook om de individuele raden de mond te snoeren en alleen persoonlijk het woord te voeren, zeer tot het ongenoegen van een aantal verantwoordelijken uit die raden. Dergelijke werkwijze getuigt van weinig respect van onze schepenen ten opzichte van de vele vrijwilligers die die zich dagelijks inzetten voor cultuur, bibliotheek, sport, jeugd, feesten, verbroedering, economie en ruimtelijke ordening en daardoor zorgen dat het verenigingsleven in Zelzate blijft draaien. Zij zijn het die het sociale weefsel van onze gemeente vormen, niet onze gemeentebestuurders. De schepenen zijn er voor de verenigingen en niet omgekeerd.

Laat ons hopen dat deze kritiek duidelijk doorklinkt in de oren van onze schepenen Paul Tollenaere en Ronny Schatteman en dat zij de vrijwilligers voortaan het respect en de waardering geven die zij verdienen in plaats van ze te muilkorven.

 

Sportraad moet terug inspraak krijgen

De vzw Zelzaatse Sportinstellingen, die tot nu toe instond voor het beheer van het Zwembad en de Sporthal, is in vereffening. De gemeenteraad heeft beslist om het beheer voortaan als een eigen gemeentelijke dienst waar te nemen. Daardoor riskeert de rechtstreekse inspraak van de sportraad in het sportbeleid van de gemeente teloor te gaan. De raad van bestuur van de vzw bestond immers voor de helft uit leden van de sportraad en voor de helft uit gemeenteraadsleden.

Zoals de vzw de voorbije jaren gerund werd kon het mijns inziens niet verder. De politieke inmenging was schrijnend en het ontbrak de instelling aan een professioneel management. Ook na herhaaldelijk aandringen werd amper verantwoording gegeven over het gevoerde beleid. De gevolgen zij dan ook niet min: een steeds verder afnemend zwembadbezoek en stijgende financiële tekorten. De CD&V-fractie keurde om die reden de omvorming van de vzw naar een gemeentelijke sportdienst goed. De werking kan dan via de gemeenteraad beter worden opgevolgd.

Een nadeel van die operatie is dat de rechtstreekse binding met de sportraad verloren gaat. Daarom stelde Martin Acke de gemeenteraad voor om een sportcommissie op te richten waarin samen met de verantwoordelijke sportschepen en de sportfunctionaris een aantal afgevaardigden van de sportraad en geďnteresseerde gemeenteraadsleden het sportbeleid van de gemeente mede kunnen bepalen. Onze politieke meerderheid reageerde weinig enthousiast op dit voorstel, wellicht omdat het van de oppositie kwam. Toch is dit volgens ons een noodzakelijke vereiste om in Zelzate het sportgebeuren naar waarde te blijven schatten en naar een nog hoger niveau te brengen. En dan spreken we nog niet eens over de voorwaarden vanwege de Vlaamse overheid om gesubsidieerd te kunnen blijven.

 Zie bespreking in verslag gemeenteraad van 7 december 2004
 

z.v.c. De Gouden Slets online

Zaalvoetbalclub De Gouden Slets is al volop bezig met de voorbereiding van de tweede editie van hun tornooi dat half mei 2005 zal doorgaan. Voortaan beschikt de club ook over een leuke website. U kan er allerlei informatie vinden over de club en de competitie, evenals een fotoverslag van de Street Soccer Cup van vorig jaar. Binnenkort kan u er ook de vorderingen volgen van de organisatie van de Street Soccer Cup 2005.

 Surf naar www.zvcDeGoudenSlets.tk
 

Tasia Pleune is Provinciaal Jeugdkampioen Handboogschieten

Op zaterdag 22 januari ging het provinciaal jeugdkampioenschap handboogschieten door in Merksplas. De Zelzaatse Tasia Pleune behaalde er goud met een score van 103 op 120 en werd daarmee Provinciaal Kampioen dames recurve pupil. Zij werd tevens geselecteerd voor het interprovinciaal kampioenschap op 6 maart in Bree. Zij zal er de provincie Antwerpen verdedigen, de provincie waar haar club KJSS Rumst is gevestigd.

 Meer informatie hierover op de pagina Sport
 

Fred Kadet doet het weer

De zwakke weggebruiker is meestal het grootste slachtoffer van een aanrijding. In de secundaire leergangen van het onderwijs is geen ruimte voorzien voor verkeersopvoeding. Wanneer een jeugdige fietser een verkeersovertreding begaat dan wordt die niet zelf gestraft maar mogen de ouders opdraaien voor de boete. Het gevolg is ergernis bij de ouders en een kind dat niets bijleert van zijn fouten.

Om de jeugdige fietser toch rekenschap af te laten leggen omtrent zijn onveilige gedrag en om een stuk tegemoet te komen aan het gebrek aan verkeerseducatie, startte onze lokale politie al jaren geleden met 'Fred Kadet', een project dat voorziet in het verplicht volgen van een verkeersles na vaststelling van een overtreding. Ook in 2005 wordt dit voortgezet.

Van 1 september tot midden december 2004 werden in onze zone 125 Fred Kadetten aangetroffen. 42 Zelzaatse jongeren en 36 Kadetten uit Lochristi begingen overtredingen op het gebied van negeren van verkeersborden of reden zonder fietsverlichting.

In totaal hebben reeds 47 Kadetten de verkeersles gevolgd in het politiebureau van Zelzate. Hun ervaringen na deze les waren positief. Zij hadden blijkbaar veel bijgeleerd, getuige hiervan de goede resultaten tijdens de proef op het einde van de les. De anderen zullen vanaf begin 2005 worden opgeroepen om ook de les te volgen (19 en 26 januari in Lochristi en 2 en 16 februari in Zelzate).

Meer informatie hierover op de website van de Politiezone Regio Puyenbroeck

 

Zitdagen Politie in Zelzate-West

Onze politie voert klantvriendelijkheid hoog in het blazoen. Om de dienstverlening naar de bevolking van Zelzate-West te verbeteren zal de wijkpolitie van Zelzate vanaf februari 2005 zitdagen organiseren in het dienstencentrum "De Kastanje" op het Kastanjeplein in Zelzate.

De wijkagent van de wijken Groenplein-Debbautshoek-Klein Rusland, Selim Vander Straeten, zal er te bereiken zijn op iedere 1ste, 3de en 5de woensdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De wijkagent van de wijken Vogelzang-De Katte, Rudy Haes, zal er aanwezig zijn op iedere 2de en 4de woensdag van de maand, eveneens van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Het is de bedoeling dat de inwoners er terecht kunnen met al hun vragen, opmerkingen en problemen. Voor het indienen van klachten en aangiften worden de inwoners van Zelzate-West wel nog verwezen naar het wijkbureau aan de Havenlaan 1a in Zelzate-Oost.

Openingsuren van de wijkpost Zelzate aan de Havenlaan

Het gemeentebestuur kan hier misschien een voorbeeld aan nemen en ook een wekelijkse zitdag houden in het dienstencentrum waar de inwoners terecht kunnen met vragen en waarbij een aantal basisformaliteiten kunnen worden geregeld.

 

Informatieavond over Jeugdbrandweer

In de maand februari doet de Zelzaatse Jeugdbrandweer een nieuwe werving van jongens en meisjes die in de brandweer of ziekenwagen geďnteresseerd zijn. Op WOENSDAG 02 FEBRUARI 2005 om 19 UUR gaat hierover een informatiedag door in de brandweerkazerne, Burgemeester Jos. Chalmetlaan te Zelzate.

De jeugdbrandweer is een groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar die om de veertien dagen op zaterdagvoormiddag rond het thema brandweer werkt. Tijdens deze oefeningen komen tal van onderwerpen aan bod: EHBO, reanimatietechnieken, reddingszwemmen, perslucht, materiaalkennis, blustechnieken, reddingstechnieken, ontzetting van slachtoffers uit voertuigen, sport, … Naast de gewone oefeningen nemen de jongeren deel aan wedstrijden met andere jeugdbrandweerkorpsen, aan de jeugdbrandweerdag, … In de zomervakantie wordt een zomerkamp georganiseerd, tijdens de kerstvakantie een inleeftweedaagse op de brandweerkazerne.

Meer informatie op de gemeentelijke website van Zelzate

 

Mosselfestijn Chirogroepen Brug en Samjolé

Op zaterdag 12 februari 2005 organiseren de beide Zelzaatse Chirogroepen hun mosselfestijn in de Technische School van Sint-Laurens. De mosselen worden opgediend van 18u00 tot 22u00. Diegenen die geen mosselen lusten kunnen ook vol-au-vent met kroketjes bekomen. Inschrijven voor woensdag 09 februari op telefoonnummers 09-345 90 03 of 09-345 82 27. 

Meer informatie op de Activiteitenkalender

 

Carnaval in Zelzate

Iets minder jonge Zelzatenaren herinneren zich wellicht de vroegere 'grandeur' van het Zelzaatse Carnaval. Van heinde en ver kwamen de mensen naar onze gemeente om te feesten. In de café's kon men op de koppen lopen. De toeschouwers vergaapten zich aan de talloze mooie praalwagens van Belgische en Nederlandse groeperingen. Tal van Prinsen en Keizers Carnaval zwaaiden op Zotte Maandag de scepter over een zotte en uitgelaten menigte. Zelzate had het !

Na de herinrichting werd de Grote Markt echter ontoegankelijk voor praalwagens. Daarnaast kende de horeca-sector een ware "pub en bar" rage, waarbij diverse Zelzaatse café's investeerden in een smaakvolle, luxueuze inrichting. Het gevolg hiervan was dat tal van caféhouders besloten, uit vrees voor beschadiging van hun mooie interieur, hun zaak niet meer open te stellen op Zotte Maandag. Beide factoren zorgden dat de belangstelling voor Carnaval in Zelzate zienderogen daalde. Zelzate speelde een mooie troef kwijt.

De gemeentelijke feestcommissie doet haar best om terug wat leven in de brouwerij te brengen. In samenwerking met diverse café's organiseert de commissie op Zotte Maandag een activiteit voor de kinderen. Die kunnen op 7 februari voor een carnavalnamiddag terecht in de Eurohal van 14 tot 20 uur. Vanaf 21 uur gaat op dezelfde plaats een Carnavalfuif van start tot in de kleine uurtjes. Alaaf ! Allen daarheen !

 

Cultuur door en voor Zelzatenaren

Het Davidsfonds, de beide KAV-afdelingen en het Willemsfonds zijn er, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, in geslaagd de cabaretgroep “Morabezza” te contracteren. Zij brengen een programma onder de titel: “Geld en Liefde".

Wat voor muziek brengt Morabezza ? Kleinkunst, in dat vakje passen ze nog het best, maar het mag gerust iets meer zijn. Zo houden ze ervan om wereldmuziek in aanzienlijke porties binnen te smokkelen in het Nederlandstalige lied. Daarnaast is humor dikwijls de saus waarmee de zielenroerselen worden opgediend. “Kleine wereldkunst met stukjes cabaret”, zoiets zou best op hun verpakking kunnen staan. Met alle ingrediënten voor een hartverwarmende avond : behendig laveren tussen humor en poëzie, en op z’n best de twee met elkaar laten rijmen.

Deze uitzonderlijke voorstelling gaat door op zaterdag 12 februari 2005 om 19.30 uur (deuren 19.00 uur) in het Cultureel Ontmoetingscentrum, Assenedesteenweg 119 te Zelzate.

OPGELET : vooraf inschrijven is noodzakelijk !!

En voor wie maar niet genoeg van cultuur kan krijgen is er ook de Musical "EILAND", een muzikaal sprookje vol met spanning en ontroering, een avontuur waarin menselijke doelen, hogere machten en de elementen centraal staan. Deze productie wordt gebracht door het Zelzaatse "New Young Musical Team" en het "Nieuw Asseneeds Toneel" en gaat door in CC De Stroming, Weststraat 31 te 9940 Sleidinge op 9, 10, 11 en 12 februari telkens om 20 uur en op zondag 13 februari om 15 uur. Voor de voorstelling op zondagnamiddag 13 februari wordt vanuit Zelzate een cultuurbus ingelegd.

Meer informatie op de Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.