Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.30 – 30 december 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 Gemeentelijke belastingstijgingen lijken over hoogtepunt heen

Het ziet ernaar uit dat de belastingtarieven van de Vlaamse gemeenten in 2005 niet verder gaan stijgen. Op een paar uitzonderingen na blijven de aanslagvoeten gelijk, met hier en daar zelfs een daling. Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging bij de Vlaamse gemeenten. Het voorlopig gemiddelde van aanvullende personenbelasting (APB) voor 2005 ligt op 7,16%. Deze lichte daling van 0,3% t.o.v. 2004 is het gevolg van het feit dat flink wat gemeenten de aanslagvoet verlagen.
Van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) zakt voor de Vlaamse gemeenten het gemiddelde tarief van 1.305 opcentiemen in 2004 naar 1.301 in 2005.

In Zelzate besliste de gemeenteraad deze belastingen te handhaven op het peil van vorig jaar: 8% voor de APB en 1.450 voor de OV. Beide belastingstarieven liggen daarmee flink wat hoger dan het Vlaams gemiddelde. We mogen niet vergeten dat Zelzate met dergelijke tarieven tot de belastingonvriendelijkste gemeenten van de regio behoort.

     >>> zie evolutie van alle Zelzaatse gemeentebelastingen
 

 Subsidies voor verbroedering ?

In 2005 is het vijftig jaar geleden dat de verbroedering van Zelzate met Delfzijl (NL), Aubenas (F), Schwarzenbek (D), Sierre (CH) en Cesenatico (I) werd opgericht. Toevallig valt dit jubileum samen met de beurtrol van Zelzate voor het jaarlijks verbroederingstreffen, dat zal doorgaan van donderdag 18 tot en met maandag 22 augustus 2005. Ons gemeentelijk verbroederingscomité verwacht heel wat buitenlands bezoek, namelijk 5 delegaties van maximum 30 personen. Er wordt voor dit verbroederingstreffen een ambitieus activiteitenprogramma uitgewerkt. Niet alleen voor de buitenlandse gasten, maar ook voor de eigen medewerkers en de gastgezinnen.

Normaal kan het verbroederingscomité rekenen op een jaarlijkse werkingstoelage van 10.000 euro uit de gemeentekas. Het spreekt vanzelf dat deze toelage nooit kan volstaan om deze uitzonderlijke activiteit te betalen. Daarom keurde de gemeenteraad voor 2005 een uitzonderlijke extra toelage van 50.000 euro goed. Dit lijkt veel geld, maar het grootste deel moet dienen om de gasten logement te bezorgen. Men durft erop rekenen dat 40% van de bezoekers gratis bij gastgezinnen zal kunnen worden opgevangen. Voor de overige 60% zal men beroep moeten doen op hotelkamers.

Oproep voor gastgezinnen :

Om voornoemde reden is het verbroederingscomité op zoek naar mensen die zich kunnen vrijmaken van 18 tot en met 21 augustus 2005 en willen fungeren als gastgezin. Dit houdt in dat zij één of meerdere personen gedurende die 4 dagen te slapen kunnen leggen. In ruil kunnen zij gratis deelnemen aan de geplande uitstappen en de slotavond. Meer inlichtingen hierover kunnen worden bekomen op het gemeentehuis of stuur mij een e-mailtje op martin@acke.info.

     >>> voor meer informatie over de verbroederingsgemeenten

Subsidies :

De Europese Commissie verleent subsidies aan jumelages tussen steden via het Europese Jumelagefonds dat sinds 1989 bestaat. Dat fonds maakt vanaf 2004 deel uit van een ruimer programma dat actief Europees burgerschap wil bevorderen. Per jaar krijgt de Europese Commissie ongeveer 2.500 aanvragen binnen. België scoort hierbij niet slecht: zij staan op de zevende plaats bij de goedgekeurde aanvragen van de 25 lidstaten. Dit betekent dat een behoorlijk aantal steden en gemeenten een beroep doen op dit fonds.

Het is dan ook verwonderlijk dat Zelzate hiervan in het verleden weinig of geen gebruik heeft gemaakt. Martin Acke vroeg op de vorige raad van bestuur van het verbroederingscomité waarom Zelzate geen aanvraag heeft gedaan voor dergelijke subsidies. Hij kreeg als antwoord dat het dagelijks bestuur daar al voor geïnformeerd had, maar dat het over een maximum bedrag van slechts 2.500 euro ging en dat met de uitbreiding van de Europese Unie er weinig kans was dat een aanvraag goedgekeurd wordt, aangezien voorrang zou worden gegeven aan de nieuwe toegetreden landen.

Het feit op zich dat men 2.500 euro als een verwaarloosbaar bedrag beschouwt gaf me een wrang gevoel. Het gaat niet op dat men er tegenop ziet om hiervoor een dossier op te stellen, ook al is de uiteindelijke aanvaarding onzeker. Voor 2.500 euro mag men toch al wat administratieve inspanningen doen. Het is maar al te gemakkelijk om hiervoor uit de gemeentekas, dus de portemonnee van de inwoner, te putten. Dit is geen voorbeeld van goede huisvaderpraktijk.

Anderzijds leert een blik op de website van de Europese Stedenbanden dat er heel wat grotere subsidies mogelijk zouden zijn. Voor België zelfs tot 14,00 euro per dag per buitenlandse gast. Voor een vijfdaagse activiteit voor 150 gasten kan dit al snel oplopen tot 10.500 euro, dan nog zonder de subsidiëring van verplaatsingskosten.

Vorig jaar alleen al werden in België 30 ontmoetingen met burgers gesubsidieerd voor bedragen variërend van 2.145 euro tot 20.000 euro. Dossiers met een subsidie minder dan 2.000 euro komen niet in aanmerking.

     >>> zie website Europese Stedenbanden

Dit doet bij me de vraag rijzen of onze Zelzaatse bestuurders er zich niet wat te gemakkelijk van af maken door steeds maar extra geld uit de gemeentekast te putten zonder alternatieven te onderzoeken. Tot 1 april 2005 kan men voor het geplande verbroederingstreffen in Zelzate bij de Europese Commissie een dossier tot subsidieaanvraag indienen. De CD&V-fractie dringt aan dat het verbroederingscomité of gemeentebestuur hier tijdig actie voor neemt, ook al staat het niet vast dat we die steun ook daadwerkelijk zullen krijgen.
 

 Toenadering tussen VLD en SP.A ?

Het gedrag van de VLD-fractie tijdens de vorige gemeenteraad was op zijn minst opmerkelijk te noemen. Eerdere persberichten omtrent een nakende verzoening in de kranten werden zowel door VLD als SP.A als een verkeerde interpretatie van een al te vlijtige journalist afgedaan. Toch blijkt uit vorige gemeenteraad dat er iets aan het roeren is.

VLD-Fractieleider Frank Bruggeman blonk in het verleden al niet uit in degelijk onderbouwde tussenkomsten in de gemeenteraad, maar nu brak hij toch alle records door welgeteld anderhalve minuut tijd uit te trekken om de visie van de VLD op de begroting 2005 weer te geven. Zijn tussenkomst is dan ook vlug samengevat:

- een dankwoord aan het personeel voor de uitleg op de gemeenteraadscommissie (15 seconden);
- een sneer aan het adres van CD&V-fractieleider Martin Acke omdat die het aandurfde om op de gemeenteraad nog cijfers te citeren terwijl er een commissievergadering was geweest (30 seconden);
- een sneer aan CD&V-fractieleider Martin Acke omdat die in zijn tussenkomst had verwezen naar een pleidooi van Frank Bruggeman om de Sinterklaasgeschenkjes voor de gemeentescholen uit de gemeentekas te betalen i.p.v. via een financiële inzamelactie binnen de school (30 seconden);
- de VLD-fractie zal de begroting 2005 goedkeuren maar wil een belastingverlaging als de Elia-heffing uiteindelijk meevalt (15 seconden).

Nog verbazender werd het toen het door de CD&V toegevoegd agendapunt over het betalend parkeren moest worden beslist. De CD&V vroeg de gemeenteraad om op basis van het negatief resultaat van april tot en met september over te gaan tot afschaffing van het betalend parkeren over het volledig grondgebied van Zelzate en invoering van blauwe zone op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. De VLD-fractie onthield zich bij de stemming terwijl Frank Bruggeman als verantwoording opgaf dat er momenteel geen alternatief is om de mobiliteit op te lossen.

Begrijpe wie begrijpe kan. Op de gemeenteraad van 28 oktober, dus nog geen twee maanden geleden, vroeg VLD'er Charles Reynhout bij de begrotingswijziging 2004 namens de VLD-fractie nog de verwijdering van alle parkeermeters en verwees hierbij naar de te verwachten geringe opbrengst en het feit dat het mobiliteitsprobleem op een andere manier kan worden aangepakt. Bestaan er dan twee soorten VLD'ers in Zelzate ?

Ongetwijfeld heeft één en ander te maken met postjes die binnenkort zullen moeten worden aangeduid. In de krant was al te lezen dat Lucien Pardo, verkozen op de VLD-VVD-lijst maar direct na de verkiezingen overgelopen naar de SP.A, in mei onze gemeente verlaat. Hij zal dus als gemeenteraadslid worden vervangen door een VLD-verkozene. Bovendien is de kans reëel dat ex-VLD-schepen Hubert Stuyvaert, nu zetelend als onafhankelijke, binnenkort uit de gemeenteraad wordt gezet omdat hij niet in Zelzate zou wonen. De VLD heeft dus terug uitzicht op 6 in plaats van 4 blauwe zetels in de raad, terwijl het SP.A-ZOW-kartel zou terugvallen van 14 naar 13. Deze redelijk te verwachten wijziging in de politieke machtsverhoudingen in Zelzate zal in het komende jaar zeker nog voor nieuws zorgen.

     >>> zie huidige samenstelling gemeenteraad
 

 Adieu café 't Klein Rusland ?

Op 29 december 2004 sloot café 't Klein Rusland op het Koophandelsplein zijn deuren. Wellicht definitief. De huisvestingsmaatschappij "cvba Wonen" zou andere plannen hebben met de lokalen. Daarmee verdwijnt een symbolisch monument binnen een monument en dat is géén goede zaak voor de wijk Klein Rusland. Mensen moeten de gelegenheid blijven krijgen elkaar te ontmoeten. In een wijk met een hoog aantal ouderen en alleenstaanden is dit extra belangrijk. Een café leent zich daar uitstekend toe.

Café 't Klein Rusland was een bruine café in de letterlijke zin van het woord: een volkse gelegenheid, eenvoudige en vriendelijke uitbaters, goedkoop, bezoekers van alle kleuren en geuren, berookte muren die oren hadden naar heel wat menselijke miserie én vreugde. Een café zoals de pittoreske wijk Klein Rusland zelf.

Toen ik tien jaar geleden gemeenteraadslid werd, verplichtte ik mezelf ook aan deze wat afzonderlijk gelegen wijk van Zelzate regelmatig een bezoekje te brengen. In die tien jaar heb ik de rol van het café, met zijn opeenvolgende uitbaters, leren waarderen. Alhoewel ik van de "heel andere" kant van Zelzate ben, heb ik er steeds het gevoel gehad welkom te zijn, ook na de gegarandeerde commentaren, toen ik na één of andere receptie nog eens binnen sprong met mijn plastron aan. Het café was een plaats waar men de wijk kon beleven met een lach, een traan, een vloek, een gezellige keuvel, dronken gezwets, een troostend woord, gezever over de duiven en de vrouwen, een scheldpartij, maar ook soms met filosofische discussies. Iedereen kon er praten met iedereen. Zo kwam het ook soms tot hoogoplopende discussies tussen echte en minder echte sossen, zomer- en wintertsjeeven, licht- en donkerblauwen en vlaams blokkers, sorry belangers. De meningsverschillen bleven meestal, maar er werd uiteindelijk steevast verbroederd bij een gezamenlijke pint. En dat lukt tegenwoordig niet overal meer. In Klein Rusland kon dit wel.

Café houden is een speciale job en niet voor iedereen weggelegd. Ik had soms compassie maar ook respect voor diegenen die achter de toog stonden. Alhoewel niet iedereen het hierover eens zal zijn, toch vind ik dat een café-uitbater een niet te onderschatten sociale functie heeft in onze maatschappij. Het blijft echter in de eerste plaats een zelfstandige activiteit die voldoende geld in 't laatje moet kunnen brengen. En hier schortte het duidelijk de laatste jaren. De voorbije tien jaren zag ik de bevolking van de wijk duidelijk wijzigen. Waar de oudere bewoners verdwenen kwamen veelal jonge mensen met weinig middelen in de plaats. De goedkope sociale huurprijzen voor het grotendeels verpauperd woningenbestand van de wijk waren hier uiteraard niet vreemd aan. Door een te groot percentage alleenstaanden, kansarmen en sociale probleemgevallen is het sociale evenwicht in de wijk zoek... met de problemen vandien. Dit heeft ongetwijfeld zijn weerslag gehad op het verdwijnen van de laatste handelszaken een paar jaren terug, maar ook op het cafébezoek en -verteer vandaag. Een gezonde sociale mix blijft een belangrijk streefdoel.

Voor het café speelde echter ook de Zelzaatse politiek een zware rol. De jarenlange politieke vete tussen SP.A en ZOW en persoonsgebonden problemen tussen een aantal inwoners zorgden er immers voor dat het plaatselijk feestcomité wegtrok uit het café en zijn activiteiten verlegde naar het vroegere gemeenteschooltje. De laatste jaren waren er dan ook twee kermissen in Klein Rusland: die van het feestcomité in het schooltje (door de gemeente erkend, gehuisvest en gesubsidieerd) en die van 't café (privaat, niet gesubsidieerd en onderworpen aan een gemeentebelasting voor het openblijven na het sluitingsuur). Een beetje van het goede te veel voor een wijk van zowat 340 inwoners. Voor café 't Klein Rusland betekende dit een serieuze financiële handicap en wellicht het begin van het einde. Ik twijfel er niet aan dat het voor de wijk Klein Rusland veel beter was geweest indien feestcomité en café bleven samenwerken om de inwoners van de wijk gelegenheid tot ontmoeting en ontspanning te geven. Wie herinnert zich niet de gezellige kermissen, boogschietingen, optredens en bingo's waarbij het café nokvol zat?

Werner en Rosanna sluiten wellicht samen met de deuren van café 't Klein Rusland een stuk geschiedenis van meer dan 80 jaar af. Hoe moet het nu verder met het sociale leven in de wijk Klein Rusland? Het OCMW maakt zich illusies als het meent dat een (in openingsuren beperkt toegankelijk) ontmoetingscentrum in het voormalig schooltje de sociale functie van een (bijna dagelijks en ook 's avonds toegankelijk) café kan vervangen. Bovendien zal het nog een tijd duren vooraleer het schooltje wordt gerenoveerd. Intussen riskeert men dat het sociaal leven in Klein Rusland volledig stilvalt.

Ik pleit er dan ook voor dat niet alleen het OCMW het schooltje zo snel mogelijk terug geschikt maakt voor publiek gebruik, maar dat de bouwmaatschappij cvba Wonen de café-functie blijft mogelijk houden voor de toekomst. Wellicht is hiervoor een investering in de woonkwaliteit van het gebouw en een blijvende modale huurvoorwaarde noodzakelijk, maar het sociaal effect van dergelijke ontmoetingsplaats is niet te onderschatten. Freddy De Vilder zit in beide organen op een sleutelpositie. Aan hem te bewijzen dat ook hij het ernstig meent met de wijk Klein Rusland.

In afwachting zeg ik: adieu café 't Klein Rusland... ik zal u en uw klanten missen.
 

 Kansa hulpfonds

De Zelzaatse Mady Claeys nam een aantal maanden geleden het initiatief om KANSA op te richten, een hulpfonds met als doel kansarmen met accute financiële nood bij te springen. In haar niet eenvoudige zoektocht om steun voor dit project vond zij alvast een luisterend oor bij Joost Van Hyfte, zaakvoerder van de Eetfabriek Erasmus in de Stationsstraat. En al vlug groeide het idee om op Kerstdag in de Eetfabriek een gratis maaltijd aan te bieden voor een twintigtal kansarmen.
Niet alles liep van een leien dakje. Te laat gestart, communicatieproblemen, te weinig vertrouwen van de inwoners in een nieuw project, drempelvrees? Slechts een klein aantal steunverleners pikten in op de vraag naar hulp. Een onvoorziene moeilijkheid bleek ook het bereiken van de kansarmen zelf. Uiteindelijk meldden zich slechts zeven personen aan om te genieten van dit mooie Kerstgebaar.

Dit bescheiden initiatief gaf wel aanleiding tot diverse sympathieke reacties van handelaars die in de toekomst solidair willen zijn via sponsoring en klanten die in de toekomst willen helpen. Hopelijk betekent dit de start van een blijvend initiatief. Men neemt zich in elk geval voor om een volgende initiatief gestructureerder aanpakken. Het zal er vooral op aan komen het vertrouwen te winnen van de omgeving door een doorzichtige organisatie. Samenwerking met het OCMW kan anderzijds het communicatieprobleem verminderen.

Voor wie dit project wil steunen of meer info wenst: mady@kansa.be of www.kansa.be.
 

 Nieuwjaarsreceptie voor de inwoners

Het gemeentebestuur van Zelzate nodigt alle inwoners van Zelzate uit op de nieuwjaarsreceptie op maandag 03 januari 2005 van 16 tot 19 uur in de sportzaal ‘Eurohal’ (ingang via grote poort).


Alvast de beste wensen voor een spetterend en gezond 2005 !
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.