Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.28 – 12 december 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Opgelet voor nepagenten!

Eind vorig jaar en begin 2004 werd via de pers reeds gewezen op een aantal operaties van 'valse agenten' binnen het arrondissement Gent-Eeklo. Ook andere arrondissementen werden met dit fenomeen geconfronteerd.

Sinds september 2004 zijn deze criminelen terug op pad. Binnen het arrondissement Gent hebben ze tot op heden 9 maal proberen toe te slaan o.a. in Gent, Lochristi en Deinze. Ook binnen andere arrondissementen doen zich gelijkaardige feiten voor.

Wees dus op uw hoede. Op de website van onze lokale politie vindt u enkele tips om dergelijke nepagenten te herkennen en hoe te reageren indien u oog in oog komt te staan met deze personen.

     >>> zie website politiezone Puyenbroeck
 

Politieraad op 15 december 2004

Op woensdag 15 december 2004 gaat om 19.00 uur in de Raadzaal van Lochristi de eerstvolgende politieraad door. Iedereen is welkom op het openbare gedeelte.

Agenda

Openbare Zitting

1. Eedaflegging administratief bediende Gerlinde De Wilde (Wijk Zelzate).
2. Goedkeuring Begroting 2005
3. Kennisgeving nieuwe Visie-Missie-Waarden van de Politiezone
4. Verzoek tot berekening van de presentiegelden van de raadsleden door het SSGPI Brussel

Geheime Zitting

1. Voordrachten selectiecommissies :

a. Voordracht tot benoeming van BLOMMAERT Belinda als Assistent niveau C voor de Operationele Steundienst
b. Voordracht tot benoeming van KERCKHOVE Steven als inspecteur van de Operationele Dienst Zelzate en goedkeuring van de lijstorde.

 

Zonaal Veiligheidsplan Politie

Onze lokale politie van de zone Puyenbroeck is volop bezig met de uitwerking van haar acxtieplannen voor 2005. Van iedere korpschef wordt verwacht dat hij zijn prioriteiten legt, niet enkel op het gebied van management en goed beheer van zijn korps, maar ook wat betreft de samenwerking met de bevolking en het aanbieden van hulp en bijstand.

Het uitwerken van prioriteiten in het kader van preventie en repressie is daarvan een belangrijk onderdeel. Op een overzichtelijke wijze wordt ieder dienstjaar een overzicht gegeven van de planning van de korpschef. Dit overzicht wordt het Zonaal Veiligheidsplan genoemd.

In het Zonaal Veiligheidsplan 2005/2008 zijn ook prioriteiten weerhouden. Zij zijn afgeleid uit de cijfergegevens van vorige jaren en diverse bevragingen. Ieder jaar zullen onder invloed van heersende tendensen, noden en verplichtingen mogelijke aanpassingen gebeuren in de prioriteitenreeks.

Voor 2004/2005 zal onze politiezone prioritair bijzondere aandacht besteden aan de volgende veiligheidsfenomenen :

- diefstallen in woningen en handelszaken en in/van voertuigen (georganiseerde autocriminaliteit);
- verkeersveiligheid in het algemeen en verkeersongevallen met gewonden in het bijzonder;
- druggebruik en –handel;
- buurtcriminaliteit en overlast op lokaal niveau.

Uit deze algemene prioriteiten zullen een aantal concrete actieplannen worden opgesteld in het najaar van 2004, met de bedoeling ze om te zetten in daadwerkelijke projecten in de loop van 2005. Nu reeds wordt gedacht aan een actieplan rond een speelplein in Zelzate, een jeugdhuis in Lochristi en rond nazorg aan slachtoffers van inbraken. Op gebied van verkeersveiligheid bestaat reeds een uitgebreid plan in het kader van het Verkeersboetefonds.

     >>> meer informatie vind u op de website van onze politiezone
 

Betalend parkeren is verlieslatend

De gemeenteraad besloot op 17 maart 2004 tot het inrichten van een bureel in de gebouwen van de Technische Dienst in de Suikerkaai ten behoeve van de parkeerwinkel. Dit ging uiteindelijk gepaard met een uitgave van ongeveer 6.600 euro. De zoveelste zotte kost waartoe onze SP.A-ZOW-meerderheid besliste! Uit de overzichten van de parkeerinkomsten blijkt immers duidelijk dat de voorspellingen van de CD&V-fractie uitkomen en dat het ingeperkt betalend parkeren de gemeente nu handenvol geld kost.

Bekijken we de resultaten van april-mei-juni, dan merken we dat er een totaalontvangst was van 49.781,46 euro tegenover 49.821,45 euro onkosten. Het resultaat betekende een verlies van 39,99 euro waarvan 97% of 38,79 euro ten laste van de gemeente. Bijna een nuloperatie dus.

De resultaten van juli-augustus-september geven al een volledig ander beeld, ook al viel er om één of andere reden in juli uitzonderlijk veel parkeergeld te noteren. De totaalontvangst voor de drie maanden bedroeg 35.377,03 euro tegenover een totaal van 43.333,32 euro onkosten. Dit resulteerde in een verlies van 7.956,29 euro, waarvan in theorie 7.717,60 ten laste van de gemeentekas. Ik schrijf bewust "in theorie" want ik kan me moeilijk voorstellen dat het parkeerbedrijf APCOA akkoord zal blijven om met verlies te werken. Waarschijnlijk heeft het schepencollege wel één of andere deal gesloten om niet te zwaar onderuit te gaan.

De CD&V-fractie hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren en blijft aandringen dat het betalend parkeren zo snel mogelijk wordt afgeschaft.

     >>> zie alternatief voorstel van de CD&V-fractie hieromtrent op de gemeenteraad van 16 maart 2003
 

Aanleg verkeersdrempels in Klein Rusland

De gemeenteraad besliste op 11 mei 2004 tot aanleg van een aantal verkeersdrempels- en plateau's in Klein Rusland. Er werd hiervoor een krediet van 115 000,00 euro voorzien.

De opdracht werd uiteindelijk gegund aan de firma Wulteputte BVBA, Ramstraat 18, 9160 Lokeren voor een bedrag van 109 823,93 euro inclusief BTW. Nu nog even wachten op de uitvoering.
 

Feestcommissie Dekenij TOEN krijgt voortaan hogere subsidie

Dekenij TOEN werd op basis van het gemeentelijk subsidiereglement erkend als feestcomité van de categorie C. Zij krijgen voortaan een jaarlijkse subsidie van 745,00 euro voor hun werking. Zij kregen echter wel een vingerwijzing inzake verplichte aanwezigheid op de vergaderingen van de gemeentelijke feestcommissie.

     >>> zie reglement inzake erkenning en subsidiëring van feestcommissies
 

Openingsuren bibliotheek

De gemeentelijke bibliotheek in de Burg. Jos. Chalmetlaan is open op:

maandag : 15.00 uur – 19.00 uur
dinsdag : 15.00 uur – 19.00 uur
woensdag : 13.30 uur – 18.00 uur
vrijdag : 13.30 uur – 18.00 uur
zaterdag : 9.30 uur – 12.30 uur
Behalve op officiële feestdagen.

Onze 55-plussers kunnen ook gebruik maken van een uitleenpost van de bibliotheek in het Dienstencentrum De Kastanje. Tot nu toe was de uitleenpost daar elke maandagnamiddag vrij toegankelijk tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Voortaan is dit pas vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur.
 

Kerstconcert Davidsfonds

De Kersttijd is traditioneel een periode waar muziek hoogtij viert.

Het Davidsfonds pakt voor zijn 10de Kerstconcert uit met een buitenbeentje. Dank zij v.z.w. SWUK O- &W.-Vl. (Sociale Werken van de Uitvoerende Kunstenaars Regio Oost- & West-Vlaanderen) en de steun van Volksdepositokas kunnen zij u een zeer sfeervol concert aanbieden, uitgevoerd door het ensemble Pandora” onder leiding van Marcel Ketels.

Pandora2 stapt af van de traditionele inhoud van kerstconcerten en opteert voor een sfeervol programma dat in heel wat opzichten afwijkt van andere kerstconcerten. Eeuwenoude kerstmuziek blijkt aan de basis te liggen van de kerstliederen die wij al eeuwen kennen.

Afspraak op zaterdag 18 december 2004 om 20 uur in De Kring, Kerkstraat 56 te 9060 Zelzate.

     >>> meer informatie op Martin Acke's Activiteitenkalender

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.