Nieuwsbrief van en over Zelzate - Nį 4.27 Ė 01 december 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Jeugdhuis in de schaduw van VFT?

Op de gemeenteraad van 28 oktober 2004 werd het Jeugdwerkbeleidsplan 2004-2007 besproken. Gemeenteraadslid Rik Laureys stelde dat de CD&V-fractie het plan goedkeurde omdat het een zeer goed plan was. Ook het feit dat dit document door de jeugd zelf was opgemaakt vond hij een zeer positieve zaak. Toch had de CD&V bedenkingen bij ťťn onderdeel van het plan: de door het schepencollege vooropgestelde locatie van een jeugdontmoetingscentrum.

De kantoren van IVEG (vroeger VEM) aan de Vredekaai zijn eigendom van de gemeente. Het Zelzaatse schepencollege nam op 21 augustus 2003 de beslissing om deze kantoren als jeugdontmoetingscentrum ter beschikking te stellen indien de elektriciteitsdistributeur naar een nieuwe locatie zou verhuizen. Dit idee is trouwens al een paar jaren terug te vinden in het jeugdwerkbeleidsplan van de gemeente.

Telkens dit in het verleden ter sprake kwam wees de CD&V-fractie de gemeenteraad erop dat het geen goed idee is een jeugdontmoetingscentrum te voorzien in de schaduw van een Sevesobedrijf zoals VfT. Toch wou schepen Tollenaere van geen wijken weten, want ook nu hield hij die bestemming in het nieuw jeugdwerkbeleidsplan 2004-2007 gehandhaafd.
CD&V-fractieleider Martin Acke vond het nu stilaan welletjes en gaf kritiek op deze keuze. Martin Acke benadrukte dat zijn bezwaar absoluut niet betekent dat we ongerust moeten zijn telkens we in de buurt van het bedrijf komen. We weten dat VfT de veiligheid zeer hoog in het vaandel voert, maar laat ons eerlijk zijn, het is geen koekjesfabriek en zal het ook nooit worden. Waar het wel om gaat is dat men verhoogde veiligheidsrisico's zo veel als redelijk mogelijk op voorhand moet trachten uit te sluiten. Laat ons het lot niet tarten.

In de gemeenteraad toonde Martin Acke via documenten aan dat de gebouwen van IVEG in het provinciaal interventieplan binnen bepaalde gedefinieerde risicocontouren liggen. Er bestaan dus ongetwijfeld technische bezwaren tegen de vestiging van een jeugdontmoetingscentrum op die plaats. De CD&V-fractie drong daarom aan dat de verantwoordelijke schepen zich eindelijk eens degelijk zou informeren bij provincie en brandweer in plaats van onze jeugd blijvend zand in de ogen strooien.

Waar moet een jeugdontmoetingcentrum dan wel komen? De CD&V lanceerde al vele jaren terug het idee voor de bouw van een betaalbaar cultuurcentrum met geÔntegreerd/aanleunend jeugdontmoetingscentrum op de terreinen van het voormalig open zwembad in de Chalmetlaan. Tot op vandaag lijkt ons dit een prima te verdedigen optie: goed bereikbaar, optimale ligging dichtbij het centrum, behoorlijke afstand t.o.v. de bewoning, ruime parkeermogelijkheden en bundeling van diverse gemeentelijke diensten (brandweerkazerne, Rode Kruisgebouw, kinderdagverblijf, bibliotheek, sportinfrastructuur). Het zou goed zijn mocht het in opmaak zijnde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ook met deze mogelijkheid rekening houden.

     >>> zie tussenkomst CD&V in de gemeenteraad van 28-10-2004
 

Opheffing VZW Zelzaatse Sportinstellingen

Als sinds september 1972 wordt het gemeentelijk sportcomplex "Eurohal" verhuurd aan de VZW Zelzaatse Sportinstellingen voor een symbolisch huurgeld van 1 frank per jaar. Vroeger maakten enkel leden van de gemeenteraad deel uit van de algemene vergadering en de raad van bestuur van deze VZW, maar in 1995 kwam daarin verandering. De wetgever verplichtte toen dat de afgevaardigden van de Sportraad voor 50% zouden zetelen in de bestuursorganen.
De samenwerking tussen de politici en de sportmensen liep niet altijd over een pad met rozen. De sportmensen voelden zich niet steeds gewaardeerd door het gemeentebestuur. Anderzijds brachten de regelmatige wissels van afgevaardigden van de sportraad de continuÔteit soms in het gedrang.

De voorbije jaren was de doorn in het oog van de CD&V-fractie echter het feit dat de voorzitter en de directeur van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen manifest bleven verzuimen de raad van bestuur en het dagelijks bestuur te betrekken bij het eigenlijke beheer van de VZW. Dit resulteerde enkele jaren terug op de gemeenteraad in een paar zware aanvaringen tussen de CD&V- en de VLD-fractie die met Charles Reynhout als voorzitter en Marc Kochuyt als directeur toen de scepter zwaaide in zwembad en sporthal.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 werden de statuten van de VZW vakkundig aangepast zodat de oppositie geen zitting meer had in de raad van bestuur. Het schepencollege verklaarde toen ook de intentie te hebben om de VZW om te vormen tot een zuiver gemeentelijke dienst, onder directe controle van de gemeenteraad.

Toen in mei 2001 de alliantie tussen SP.A en ZOW werd afgekondigd, zetten de nieuwe meerderheidspartijen alles op alles om de liberale voorzitter Charles Reynhout en directeur Marc Kochuyt van hun troon te stoten, wat uiteindelijk ook lukte. De naar de socialisten overgelopen liberaal Lucien Pardo werd voorzitter en sportambtenaar Dirk Willems directeur. Politiek getouwtrek verlamde echter gedurende lange tijd de werking van de VZW. Regelmatig werden hierover door CD&V vragen gesteld in de gemeenteraad, die door burgemeester Schenkels veelal werden afgewimpeld door te wijzen op de autonomie van de gemeentelijke VZW. Het vies potje werd dus vakkundig afgedichtÖ terwijl de exploitatieresultaten van zwembad en sporthal stelselmatig achteruitgingen. Niet het personeel, maar de het beleid moet hierbij met de vinger worden gewezen.

Eindelijk komt er verandering in deze situatie. De gemeenteraad besliste immers tot volledige overname van de activiteiten van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen vanaf 01 januari 2005. Alle personeelsleden worden contractueel in dienst genomen door de gemeente. In de loop van het kalenderjaar 2005 zal worden overgegaan tot vaststelling van de definitieve afrekening van de vereffening na inning van alle lopende vorderingen en betaling van alle lopende schulden.

De CD&V-fractie gaat akkoord om de VZW Zelzaatse Sportinstellingen over te nemen omwille van volgende redenen:

- De financiŽle cijfers van de voorbije jaren geven aan dat de prognoses die destijds werden vooropgesteld bij de totale renovatie van het zwembad geenszins worden gehaald. Er zijn acties nodig om de schade te beperken;
- De werking van de VZW is momenteel voor ons totaal ondoorzichtig. De raad van bestuur communiceert slechts zeer beperkt met de algemene vergadering;
- Wij hebben niet de indruk dat er voldoende inspanningen worden geleverd naar promotie van zwembad en sporthal. QuantifiŽren in cijfers is moeilijk want deze worden niet vrijgegeven. Jarenlang werd aangedrongen op jaarverslagen met relevante cijfers waaruit de dienstverlening aan de bevolking kon worden afgeleid. Die kwamen er, op een enkele keer na, nooit;
- De overname geeft weliswaar geen garanties dat de Eurohal als gemeentelijke dienst beter zal functioneren maar we zullen er tenminste een betere controle op hebben.

De CD&V-fractie stelde de gemeenteraad voor om in de schoot van de gemeenteraad een Commissie Sport op te richten waarin het beleid en dagelijks bestuur van de sportinrichtingen wordt opgevolgd en gestuurd. Hieraan zouden zowel de schepen van sport, de sportfunctionaris als in sport geÔnteresseerde gemeenteraadsleden kunnen meewerken.
 

Verkiezing kindergemeenteraad

Op 8 november 2004 verkoos de nieuwe kindergemeenteraad van Zelzate zijn burgemeester en schepencollege. Ottelien Claeys is de nieuwe en eerste vrouwelijke kinderburgemeester van Zelzate. Zij volgt les in Sint-Laurensschool in de Patronagestraat.

Sander Poppe werd eerste schepen. Daarnaast zetelen ook Lisa Van Geert, Lennert Camps en Naomi Mondelaers als kinderschepen.
 

Hogere subsidies voor de feestcommissies

De gemeenteraad besliste unaniem tot een aanpassing van het reglement voor erkenning en subsidiŽring van de feestcommissies. Er kwam een verhoging van de subsidies met Ī 250,00 euro voor elk van de categorieŽn ter compensatie van de de gestegen levensduurte. De plaatselijke commissies hebben voortaan meer keuze van activiteiten bij de opmaak van hun kermis- en/of eindejaarsprogramma om voor subsidiŽring in aanmerking te komen. Daarnaast drongen zich enkele verduidelijkingen op in verband met het tijdstip van uitbetaling, de eventuele voorschotten voor opstartende feestcommissies en de wijze van het indienen van de aanvraag.

     >>> zie volledige tekst van het nieuwe reglement

De CD&V-fractie staat volledig achter het subsidiŽren van activiteiten die het contact tussen de inwoners bevorderen en aldus de verzuring van onze maatschappij tegengaan. De CD&V keurde het nieuwe reglement dan ook volmondig goed.

Toch kan men zich daarnaast de vraag stellen of veel andere socio-culturele verenigingen niet hetzelfde doel nastreven, terwijl zij echter verstoken blijven van enige financiŽle tegemoetkoming door de gemeente. Het gemeentebestuur zorgt voor logistieke steun van de bij de officiŽle raden aangesloten verenigingen. Dit is zeker niet te onderschatten en een bijzonder te waarderen zaak. Maar niet alle verenigingen kunnen of moeten daar gebruik van maken. Zo beschikken diverse verenigingen over eigen infrastructuur of kunnen zij (al of niet betalend) in privť-lokalen terecht, terwijl andere uitsluitend de gemeentelijke voorzieningen gebruiken. Enkel daardoor al ontstaat tussen de Zelzaatse verenigingen een grote spreiding in het daadwerkelijk beroep doen op gemeentelijke logistieke steun. En hier schuilt een vorm van onrechtvaardigheid. Als de politieke wil bestaat kunnen hiervoor creatieve oplossingen worden uitgewerktÖ zoals nu volgt.
 

Opleidingstoelage aan de harmonieŽn

De gemeenteraad besliste, in afwachting van de oprichting van een gemeentelijk filiaal van een "Academie voor Muziek en Woord", tot het subsidiŽren van een eerste jaar notenleer voor de Zelzaatse harmonieŽn Vredekring en Noorderlicht. Deze tussenoplossing kwam er nadat de CD&V-fractie bij schepen Paul Tollenaere herhaaldelijk had aangedrongen om werk te maken van het dossier van de gemeentelijke academie.

Aan elke harmonie wordt een extra toelage van 1 000,00 euro toegekend die zij moeten aanwenden om elk 50% van de kosten verbonden aan het inrichten van een muziekopleiding voor kinderen van het lager onderwijs te financieren. De harmonieŽn mogen aan de leerlingen een eventuele bijdrage van maximum 30,00 euro per leerling en per schooljaar vragen.

Een opmerkelijk positieve zaak is dat beide harmonieŽn beslist hebben om de opleiding gemeenschappelijk te organiseren. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar bevordert ook de goede verstandhouding tussen beide organisaties. Een pluim voor schepen Paul Tollenaere voor deze creatieve oplossing.
 

Gemeenteraad op 07 december 2004

Openbare Zitting :

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone - jaarprogramma 2004
4. Vervangen vloerbedekking vergaderzaaltje bibliotheek principebesluit - goedkeuring bestek
5. Geen KMO-zone in de Denderdreve (op verzoek van de PVDA-fractie)
6. Verkeerssituatie Groenplein (op verzoek van de PVDA-fractie)
7. Aanpak probleem zwerfkatten (op verzoek van de PVDA-fractie)
8. Gasleiding Fluxys op het grondgebied Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)
9. 50km snelheidsbeperking R4 kruispunt Assenedesteenweg Brug (op verzoek van de PVDA-fractie)
10. Motie 11 11 11 - "Water voor iedereen - stop GATS" (verzoek van de PVDA-fractie)
11. Aankoop Parochiezaal Debbautshoek - stand van zaken (verzoek van de CD&V-fractie)
12. Opheffing politiereglement van de burgemeester d.d. 15 juni 2004 i.v.m. ťťnrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan (verzoek van de CD&V-fractie)
13. Wegenwerken Sint Stevenstraat - stand van zaken dossier (verzoek van de CD&V-fractie)
14. Gemeentelijke dotatie aan de politiezone
15. Meerwerk "uitbreiding herinrichting kruispunt Assenedesteenweg met paaltjes"
16. TMVW - voordracht kandidaat-commissaris in het college van commissarissen
17. Buitengewone Algemene Vergadering Veneco d.d. 14 december 2004
18. Buitengewone Algemene Vergadering IVEG d.d. 22 december 2004
19. Algemene Vergadering intercommunale Westlede d.d. 08 december 2004
20. Aankoop manifestatiehokjes
21. Gemeentelijke basisschool - aanpassen verlichting speelplaats
22. Gemeentelijke basisschool - aankoop klasmeubilair
23. Gemeentelijke basisschool - aankoop klasmeubilair voor kleuterrefter
24. Gemeentelijke basisschool - aankoop van bijkomend klasmeubilair ten behoeve van het basisonderwijs
25. Gemeentelijke basisschool - aankoop kindveilige kapstokken
26. Kerkfabriek Sint Laurentius - begroting 2005
27. Sportdienst - financieel verslag 2003
28. Sportdienst - sportpromotieplan 2005
29. Brandweer - aankoop ademluchtcilinderbatterij + toebehoren
30. Brandweer - aankoop aanpassingsset voor bestaande ademluchtmaskers
31. Brandweer - aankoop ademluchtregistratiebord
32. Brandweer - aankoop van een droogkast voor het drogen van ademluchtmaskers, ademluchttoestellen en specifieke kledij
33. Brandweer - plaatsing van nieuwe TL-armaturen in de brandweerkazerne
34. Brandweer - aankoop pagers en toebehoren
35. Brandweer - aankoop van een personenbewakingssysteem voor persluchtmaskerdragers
36. Brandweer - aankoop van persluchtflessen
37. Brandweer - aankoop ademluchttoestellen en reserve ademluchtflessen
38. Brandweer - aankoop telecommunicatie
39. Brandweer - aankoop reinigingsapparaat voor ademluchtmaskers
40. Jeugdwerkbeleidsplan - subsidiereglement - aanpassing
41. Multisport en skateterrein
42. Provinciale Brandweerschool van Oost Vlaanderen - goedkeuring statutenwijziging
43. OCMW - jaarrekening 2003 - aktename
44. Overdracht netten openbare verlichting

Geheime Zitting :

1. Brandweerpersoneel - vrijwillige ontslagen
2. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen schooljaar 2004-2005
3. Onderwijs - waarnemende aanstellingen
4. Onderwijs - terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
5. Onderwijs - verlof voor verminderde prestaties
6. Onderwijs - loopbaanhalvering
7. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen poolopdracht ankerschool
8. Machtiging rechtszaken
9. Vervanging lid van de gemeenteraadscommissie "FinanciŽn"
10. Brandweerpersoneel - aanstelling stagiairs
11. Gemeentelijke economische adviesraad - vertegenwoordigers
12. Zaak Herremerre - stand van zaken dossier

     >>> meer informatie over deze punten
 

Federale wegpolitie controleert E34

Eind juni nam een nieuwe eenheid van de federale wegpolitie haar intrek in de voormalige rijkswachtkazerne in de Rijkswachtlaan te Zelzate. De eenheid bestaat uit 14 politiemensen die beschikken over vier motoren, twee politievoertuigen en een anonieme wagen waarmee ondermeer snelheidscontroles kunnen worden uitgevoerd.

Sedert 15 november 2004 kwam ook het traject van de voormalige N49, nu officieel E34 geworden, tussen Moerbeke-Kruisstraat en Assenede-Stoepestraat onder hun toezicht. Hun voornaamste aandachtspunten zijn controles op snelheid, alcohol achter het stuur, zwaar vervoer en ongevallen. De eenheid is in principe enkel actief langs de Oost-Vlaamse autowegen. Toch blijven er nauwe contacten met de lokale politie en indien nodig wordt er onderlinge bijstand gegeven.
 

Kies een BOB !

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) heeft zijn tiende BOB-campagne gelanceerd. Vanaf woensdag 1 december worden feestvierders via een televisiespot, affiches en folders aangespoord om vooraf iemand aan te duiden die geen alcohol drinkt en de anderen veilig naar huis brengt.

Door een link te leggen naar de website KIES EEN BOB willen we ook ons steentje bijdragen in het promoten van deze campagne:  www.bob.be

De lokale politie van onze politiezone Puyenbroeck kondigde alvast aan hun controles op te voeren in de strijd tegen het gebruik van alcohol en andere verdovende middelen achter het stuur. U bent gewaarschuwd!
 

Openbare verkoping door gemeentebestuur

In opdracht en ten voordele van de gemeente Zelzate organiseert Gerechtsdeurwaarderskantoor Edward TOURNEL, Haverstraat 2 te 9060 Zelzate een openbare verkoping van o.a. een reeks gevonden en/of afgeschreven voorwerpen zoals fietsen, brommers, motorfiets(en), voertuig en diverse roerende goederen.

Wanneer: op ZATERDAG 04 DECEMBER 2004 vanaf 10 uur voormiddag

Waar: in de lokalen van de GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENST - Suikerkaai 4 te 9060 Zelzate Ė 09-345 95 69

Bezichtiging voor de verkoping vanaf 09 uur - Gewone voorwaarden - Men zegge het voort!
 

Kerstmarkt op zaterdag 11 december

Kerstmis is een tijd van gezelligheid: kerstbomen met lichtjes, pakjes met strikjes, sfeermuziek op straat, een hapje en een drankje,Ö Maar niet iedereen kan of wil aan deze "gemaakte" feestvreugde meedoen. Kansarmen hebben niet het geld voor een kerstboom met glitter en een gevulde kalkoen. Anderen missen de essentie van de kerstboodschap van hoop, vrede en solidariteit.

Op 11 december is Zelzate "the place to be" voor wie houdt van gezelligheid en geborgenheid, van feestvieren, maar ook voor wie bekommerd is over het lot van vele anderen die het moeilijk hebben in de huidige maatschappij.
Vanaf 's morgens kan u in De Kring en de Kerkstraat terecht voor de 5de Solidariteitskerstmarkt van ACW-Zelzate. Alle standhouders op deze kerstmarkt zijn op ťťn of andere wijze begaan met mensen die het niet zo gemakkelijk hebben: kansarmen bij ons, in de derde wereld, kinderen wereldwijd, mensen met psychiatrische problemen, personen met een handicap,Ö De opbrengst van hun verkoop komt ten goede aan diť mensen. De vrijwilligers van elke organisatie steken maar al te graag de handen uit de mouwen: Oxfam-wereldwinkels, vzw MozaiŽk, Welzijnszorg, Unicef, Bond zonder Naam, vzw Centrum voor Arbeidszorg.

Tussen 14 tot 20 uur gaat op de Grote Markt een "klassieke" Kerstmarkt door, georganiseerd door de Gemeentelijke Culturele Raad, Dekenij Centrum, de Gemeentelijke Feestcommissie en de Vrije Marktkramersvereniging. Er zijn optredens voorzien van Xandee, Harmonie Vredekring en Theater Triangel met muzikale omlijsting door Rony Marino.

Ook de kunstvereniging Venus doet haar inbreng in dit geheel en schittert vanaf 14 uur met een tentoonstelling van houtsnijwerk, keramiek, schilderijen en kinderkunstwerkjes in de Pastorij op de Grote Markt.

     >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.