Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.24 – 22 oktober 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Balloonmeeting in Zelzate

In Eeklo, ondermeer gekend door de Meetjeslandse Balloonmeeting, wordt regelmatig een massa kleurrijke ballonnen opgelaten die na korte tijd terug zachtjes op aarde landen. Tenminste dat laatste is toch de bedoeling.

In Zelzate worden vanuit het gemeentehuis ook regelmatig ballonnen opgelaten. Alleen zijn het figuurlijke ballonnen en wordt achteraf nooit meegedeeld dat die veelal na korte tijd een harde landing maken.

De laatste ballon is die met de plannen voor een sportcomplex tussen de Kennedylaan en de Sint-Stevenstraat. Eigenlijk rakelt men een idee van enkele tientallen jaren terug op. Ook toen waren er plannen voor een sportstadion op de plaats waar nu de wijk Molenstukken ligt.

De gemeente heeft in de zone waarvan sprake niet eens grond beschikbaar, tenzij men het kerhof ontruimt. Het schepencollege heeft bovendien over een eventuele verhuis nog geen enkel overleg gepleegd met de betrokken voetbalclubs, duikclub De Murene en Petanqueclub Zelzate.

En wat met de andere investeringen waartoe men recent besliste? In het voorjaar pakte het college uit met plannen voor openlucht-sporterreinen op de gronden van het voormalig open zwembad in de Chalmetlaan. In de begroting staat hiervoor 125.000 euro ingeschreven. De gemeenteraad besliste onlangs nog om langs de Verbroederingslaan voor 20.000 euro een parkeerstrook aan te leggen, eigenlijk vooral omdat er nood is aan parkeerplaatsen voor de supporters als de FC thuis voetbalt. Volgende week wordt aan de gemeenteraad gevraagd om 43.000 euro te reserveren voor herstellen van de groenafsluiting van het voetbalterrein van de FC (een nieuwe omheining, rooien, snoeien en heraanplant van bomen). Zijn al deze investeringen nog verantwoord als men binnen een paar jaar zal verhuizen?

Het zal wel allemaal zo geen vaart lopen. Met dermate chaotisch beleid van ons schepencollege zullen we nog vele Eeklose Balloonmeetings kunnen bezoeken vooraleer ons gemeentebestuur zijn plannen voor een sportcomplex daadwerkelijk realiseert. Sportief Zelzate verdient nochtans beter.
 

Werking van de gemeenteraad

Volgens de Gemeentewet moet de gemeenteraad minstens 10 keer per jaar vergaderen. Het reglement van orde van de Zelzaatse gemeenteraad voorziet dat de gemeenteraad in principe elke maand vergadert op de tweede dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus.

Daar komt het in Zelzate echter nooit van. Ofwel komt er een of andere belangrijker vergadering tussen, ofwel zorgen andere toevalligheden voor uitstel zoals reis, verlof of ziekte van de burgemeester of een schepen. In de praktijk kwam de gemeenteraad in 2004 amper tweemaandelijks bijeen, maar dan veelal met twee zittingen vlak na mekaar. Deze werkwijze kadert ongetwijfeld in een bewuste strategie van het schepencollege om het de oppositie zo moeilijk mogelijk te maken. Op een goede week tijd moet immers een dubbele agenda worden voorbereid.

Deze keer maakt het college het wel zeer bont want het is al van 6 juli geleden (dus wél in de vakantiemaanden) dat de gemeenteraad vergaderde. Intussen nemen burgemeester en schepencollege zelf zogenaamde hoogdringende beslissingen die normaal de bevoegdheid van de gemeenteraad zijn.
 

Gemeenteraad op 26 en 28 oktober

Na lang wachten gaat de eerstvolgende vergadering van gemeenteraad door op dinsdag 26 oktober 2004 om 18.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. Wanneer de agenda niet kan worden afgewerkt - en dat is een zekerheid - komt de gemeenteraad twee dagen later op donderdag 28 oktober om 18.00 uur terug samen. De openbare zitting kan worden bijgewoond door het publiek.

     >>> De komende dagen worden de punten op de website aangevuld met commentaar


DAGORDE

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 26 oktober 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Kerkfabriek Sint Laurentius - begrotingswijziging nr. 1
4. Kerkfabriek Sint Laurentius - begroting 2005
5. Kerkfabriek Sint Antonius van Padua - begroting 2005
6. Politiereglement i.v.m. wielerwedstrijd Suikerkaai
7. Onderwijs - lestijdenpakket 2004-2005
8. Onderwijs - schoolreglement
9. Onderwijs - participatieraad
10. Onderwijs - Goedkeuring van de vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2003-2004
11. Onderwijs - verlofregeling schooljaar 2004-2005
12. Onderwijs - toetreding tot vervangingspool
13. Openbare verlichting - investeringen
14. Personeel - openstelling 3 betrekkingen statutair administratief medewerker
15. Contract reprobel
16. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - overname
17. Meerwerk "uitbreiding herinrichting kruispunt Assenedesteenweg met paaltjes"
18. Omgevingswerken / verfraaiingswerken t.h.v. elektriciteitscabine Grote Markt – principebesluit - goedkeuring bestek
19. Asbestverwijdering gebouw Burgemeester J. Chalmetlaan 52 - meerwerken
20. Herstellen dakbedekking leszaal brandweerkazerne
21. Vervangen schrijnwerk leszaal brandweerkazerne
22. Snoeien van bomen in de Verbroederingslaan, Cesenaticolaan en Burgemeester C. Leynlaan
23. Vervangen toegangspoort school Debbautshoek - akteneming collegebesluit
24. Herstelling van draadafsluiting gemeentelijke terreinen Verbroederingslaan, Cesenaticolaan - principe en goedkeuring bestek
25. Aankoop mobiele geluidsinstallatie
26. Aankoop minigraafmachine
27. Bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck - beslissing betreffende de gedeeltelijke herzieningstelling
28. Private verkaveling - beslissing betreffende de zaak der wegen en de voorwaarden en lasten voor een verkaveling aan de Eikelstraat
29. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan houdende afbakening zeehavengebied
30. Maaltijdcheques - uitschrijving opdracht
31. Algemene vergadering IDM
32. Algemene vergadering TEVEOOST
33. Samenwerkingsovereenkomst - opmaak van een deelbekkenbeheersplan Moervaart
34. Overeenkomst interlokale vereniging "Meetjeslandse Burensportdienst"
35. Huur klascontainer
36. Aankoop van een CP-OPS commandowagen
37. Brandweerkazerne - meerwerken
38. Aankoop woning Sint-Sebastiaanstraat
39. Toelage aan harmonieën
40. Reglement inzake erkenning en subsidiëring van feestcommissies
41. Reglement op de organisatie van de Paas en augustuskermis op de Grote Markt
42. Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers - wijzigingen
43. Politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria
44. Retributie op het parkeren - aanpassing
45. Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007
46. Bedrijvenbelasting
47. Begrotingswijziging
48. Strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone - jaarprogramma 2004
49. Vervangen vloerbedekking vergaderzaaltje bibliotheek principebesluit - goedkeuring bestek
50. Geen KMO zone in de Denderdreve (op verzoek van de PVDA-fractie)
51. Verkeerssituatie Groenplein (op verzoek van de PVDA-fractie)
52. Aanpak probleem zwerfkatten (op verzoek van de PVDA-fractie)
53. Gasleiding Fluxys op het grondgebied Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)
54. 50-km snelheidsbeperking R4 kruispunt Assenedesteenweg-Brug (op verzoek van de PVDA-fractie)
55. Motie 11-11-11 – "Water voor iedereen – stop GATS" (op verzoek van de PVDA-fractie)
56. Aankoop Parochiezaal Debbautshoek – stand van zaken (op verzoek van de CD&V­fractie)
57. Opheffing politiereglement van de burgemeester d.d. 15-06-2004 i.v.m. éénrichtingsverkeer in de Franz-Wittoucklaan (op verzoek van de CD&V­fractie)
58. Wegenwerken Sint-Stevenstraat – stand van zaken dossier (op verzoek van de CD&V­fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - vrijwillige ontslagen
2. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen schooljaar 2004 2005
3. Onderwijs - waarnemende aanstellingen
4. Onderwijs - terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
5. Onderwijs - verlof voor verminderde prestaties
6. Onderwijs - loopbaanhalvering
7. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen poolopdracht ankerschool
8. Machtiging rechtszaken
9. Vervanging lid van de gemeenteraadscommissie "Financiën"
 

OCMW-raad op 27 oktober

De eerstvolgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op woensdag 27 oktober 2004 om 19.00 uur in de wintertuin van rusthuis Home Bloemenbos, Burg. Jos. Chalmetlaan 82 te 9060 Zelzate.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

ALLERLEI
1. Notulen openbare raadszitting van 29 september 2004
2. Mededeling(en) van de voorzitter
3. Mededeling: verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg
4. Mededeling: verslag IDPB augustus + september 2004
5. Mededeling: implementatieproject zorgregio's
6. Trimestriële rapportage 3° kwartaal 2004
7. Jaarrekening 2003 + jaarverslag 2003
8. Budgetwijziging 2004 n° 1

HOMEBLOEMENBOS
9. Onderhandelingsprocedure levering en plaatsing 3 friteuses centrale keuken: toewijzing
10. Onderhandelingsprocedure levering geneesmiddelen en farmaceutische producten Home Bloemenbos: toewijzing
11. Uitschrijven onderhandelingsprocedure leveringen 2005

IBO
12. Mededeling: werkingsverslag
13. Aankoop van materiaalkasten voor containerklas opvang Debbautshoek: toewijzing

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

Allerlei
14. Notulen geheime raadszitting van 29 september 2004
15. Mededeling: notulen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 29 september 2004
16. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven
17. Mededeling: werkingsverslag kinderdagverblijf

PERSONEEL

Personeel - algemeen
18. Begeleidster van kinderen - aanvraag tussenkomst Fonds voor Beroepsziekten - ontwerpbeslissing

Administratie
19.Administratief medewerkster - verlengen contract

Dienstencentrum
20. Maatschappelijk assistente - verlengen contract

ROB-RVT-onderhoud
21. Technisch beambte schoonmaak - verlengen contract

ROB-RVT-verzorging
22. Aanstellen verpleegkundige
23. Verpleegkundige -verlengen contract
24. Aanstellen verzorgende
25. Verzorgende - verlengen contract
26. Verzorgende - verlengen contract
27. Verzorgende - verlengen contract
28. Kinesitherapeut - verlengen contract
29. Kinesitherapeut - verlengen contract

Sociale dienst
30. Administratief medewerkster - aanvraag 1/5 loopbaanonderbreking
31. Maatschappelijk assistent - verlengen contract

Thuiszorg
32. Gezins- en bejaardenhelpster - verlengen contract
33. Gezins- en bejaardenhelpster - verlengen contract
34. Gezins- en bejaardenhelpster - verlengen contract
35. Gezins- en bejaardenhelpster - verlengen contract
36. Gezins- en bejaardenhelpster - verlengen contract
37. Gezins- en bejaardenhelpster - verlengen contract
38. Gezins- en bejaardenhelpster - verlengen contract
39. Gezins- en bejaardenhelpster - aanvraag 1/5 loopbaanonderbreking
40. Gezins- en bejaardenhelpster - aanvraag 1/5 loopbaanonderbreking
41. Technisch beambte schoonmaak - verlengen contract
42. Technisch beambte schoonmaak - verlengen contract

IBO
43. Begeleidster van kinderen - afwezig wegens ziekte – mededeling
 

Kostprijs festiviteiten opening klaverblad

De festiviteiten rond de opening van het klaverblad R4-West kostten de Zelzaatse gemeentekas meer dan 10.000 euro. En dit is niet volgens afspraak.

Op de gemeenteraad van begin juli stelde de burgemeester dat was overeengekomen dat de totale organisatiekosten van de activiteiten op zondag zouden worden verdeeld onder de aannemers, AWV, UNIZO en de gemeente waarbij elke partij 25 % voor zijn rekening zou nemen. Alleen stond deze overeenkomst niet op papier. Om het gezicht van het schepencollege te redden, kreeg onze gemeenteontvanger de opdracht om dieper in de gemeentekas te tasten dan bedoeld.

De totaalfactuur voor de festiviteiten bedroeg uiteindelijk 18.000 euro, waarvan de gemeente 8.000 euro of 44% betaalde. Daarbovenop kwam nog een factuur van 2.250 euro voor de pendelbussen van De Lijn. In totaal kostte dit evenement de gemeente dus 10.250 euro.
 

Hoorzitting Groenplein op 4 november

Naar aanleiding van de uitvoering van de wegen- en omgevingswerken op en rond het Groenplein zal er een nieuwe verkeerssituatie ingevoerd worden. Zo komt er niet alleen éénrichtingsverkeer rond het Groenplein, maar wellicht ook aan de toegangswegen via de De Keyserstraat en de doorsteek naar de Veldbrugstraat.

Ook aan het kruispunt van de Veldbrugstraat worden aanpassingswerken voorzien voor een bedrag van 22.000 euro.
Het gemeentebestuur zal hierover een hoorzitting houden op donderdag 4 november 2004 om 19u00 in het Dienstencentrum De Kastanje.

Dit punt komt eveneens aan bod op de gemeenteraad van volgende week.

     >>> meer informatie
 

Inbraken in woningen en voertuigen

De verantwoordelijken van de Lokale Recherchedienst van de Politiezone Puyenbroeck publiceerden recentelijk de overzichten van de inbraakcijfers tussen januari en einde september 2004 in de gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate. Daaruit blijkt dat in de eerste 9 maanden van 2004 in Zelzate 32 inbraken in woningen en 7 diefstallen van en in auto's gebeurden. Ten opzichte van de cijfers van de andere gemeenten uit onze zone valt de situatie best mee. Al kan ik me voorstellen dat nog heel wat feiten te voorkomen zijn door betere preventie.

De analyse van deze cijfers werd vertaald in een aantal overzichtelijke grafieken, waaruit de inwoners toch een aantal conclusies kunnen trekken.
 

Activiteiten van de Zelzaatse verenigingen

                >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.