Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.21 – 19 september 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Open Straatjesdag 2004

Op 19 september was het feest geblazen ter gelegenheid van Open Straatjesdag. De gemeente stimuleert dit gebeuren financieel. De buurtcomité's mogen onkosten inbrengen tot maximaal € 500,00 per initiatief. Acht organisaties zetten hun beste beentje voor en zorgden voor allerlei straatanimatie, vooral gericht op de kinderen. Uiteraard ontbrak het nergens aan drank- en eetgelegenheid. Met het mooie weer was vooral aan dat eerste een grote behoefte.

Zes van de acht initiatieven vonden plaats in Zelzate-West: in de Blende, twee op het Groenplein, in Klein Rusland, op de kruising van Tunnellaan en De Keyserstraat en in de Koningin Astridlaan. In Zelzate-Oost deed men mee in de Groenstraat en de Wachtebekestraat. Een beetje teveel van het goede was de situatie op het Groenplein. Daar werden twee aparte initiatieven opgezet op amper 20 meter van elkaar. Samenwerking bleek helaas onmogelijk te zijn. In dergelijk geval is het niet logisch dat de gemeente beide organisaties voor de volle pot subsidieert. Een 50/50 verdeling lijkt in dergelijk geval meer aangewezen.

De opkomst was, niettegenstaande het schitterende weer, wat minnetjes. Hier en daar viel de opmerking te noteren dat het gebeuren te weinig was bekendgemaakt. De organiserende comité's verdienen beter. Anderzijds waren er maar liefst 120 inschrijvingen voor de buurtmaaltijd in de De Keyserstraat. Hier had het buurtcomité zelf heel wat reclame gemaakt via affiches en foldertjes. Een inspanning die duidelijk beloond werd. Toch zou de huis-aan-huisbezorging van een gemeentelijke folder waarin alle initiatieven worden vermeld een kleine moeite betekenen voor het gemeentebestuur teneinde de subsidies beter te doen renderen. Een idee voor volgend jaar?

     >>> voor foto's
 

Nieuw chalet voor meisjeschiro Samjolé

Op 11 september huldigde de meisjeschirogroep Samjolé een nieuw chalet in. De jeugdbeweging kampte met een accuut plaatsgebrek door een sterke aangroei van het ledenaantal de voorbije jaren. Dit kwam vorig jaar ter ore van Martin Acke die wist dat bij zijn werkgever Electrabel in de kerncentrale van Doel een houten bureelgebouw zou worden afgebroken. Na zijn bemiddeling bleek de Electrabeldirectie bereid dit gebouw – althans het nodige deel daarvan - gratis af te staan en te laten afleveren op het chiroterrein in de Kerkstraat. Een mooie en gewaardeerde geste.

Enkele ouders en oud-chiroleiders staken de handen uit de mouwen om het bouwpakket terug op te zetten naast het bestaande bakstenen chiroheem. Een nieuwe bekleding, een nieuw dak erop en het resultaat mag worden gezien. Voortaan is er een aparte ruimte beschikbaar voor de leiding, de aspiranten en het vele speelmateriaal. Hopelijk moet het aparte EHBO-lokaaltje met veldbed in de toekomst niet al te veel worden gebruikt.
 

Dag van de klant: 25 september 2004

Ook dit jaar wordt de Dag van de Klant in Zelzate een heel bijzondere gebeurtenis, met een hele waaier van activiteiten en attracties.

Voor de jongste klanten wordt een speeldorp opgericht op de Assenedesteenweg. De jeugdraad organiseert haar “springdag” aan de Eurohal. Voor alle leeftijdscategorieën staan er meerdere attracties opgesteld. De jeugd uit Zelzate en omgeving kan zich op beide locaties gratis uitleven tussen 13u en 18u.
Een bijzondere publiekstrekker wordt ongetwijfeld de sneukeltoer van 14u tot 18u. Bij 21 zelfstandigen kan men proeven van diverse lekkernijen, waaronder : kirr, chocolademousse, taart, maatje, frietjes, pralines, scampi, zalm, marsalla, pizza, enz…

U kunt uw deelnamekaart nu al afhalen bij Treffer, Grote Markt en bij Alles Kids op de Assenedesteenweg. U betaalt enkel 1 euro administratiekost.

Van 14u tot 18u is er ook de winkelzoektocht. In een dertigtal winkels wordt een vraag gesteld. Het antwoord schrijft u op een deelnamekaartje en werpt u ter plaatse in een urne. Bij iedere deelnemende winkel is een jaarabonnement zwemmen te winnen. Aan de info-stand of bij de deelnemende winkeliers kan u ook een deelnameformulier ophalen waar alle winkels op vermeld staan. Als u in minimaal 12 handelszaken de vraag juist beantwoordt maakt u kans op de hoofdprijs van 1000 euro, tweede 500 euro en derde 250 euro.

De deelnemende zelfstandigen aan de sneukeltoer en winkelzoektocht vindt u in het midden van het Reclameblad van Zelzate van 22 september.

Om 16u is er een ballenworp op de Assenedesteenweg. Om 17u op de Grote Markt. Er zijn niet minder dan 1500 prijzen te winnen. De diverse kleuren van de balletjes geven recht op een verschillend soort prijs. Zij kunnen direct afgehaald worden bij tweewielershop Werner op de Assenedesteenweg en aan de info-stand op de Grote Markt.

Om u gemakkelijk te kunnen verplaatsen zal er de ganse namiddag een treintje rijden tussen de Grote Markt en Kennedy winkelcentrum. Tussen Zelzate Oost en West rijdt een oldtimerbus. Het is uiteraard gratis en er zijn diverse opstapplaatsen. De Grote Markt blijft de ganse dag bereikbaar met de fiets of met de wagen. Er is wel geen doorgaand verkeer op de markt, maar het middenplein blijft steeds bereikbaar om er te parkeren.

Alles wordt nog overgoten met live muziek (8-tal groepen).

Bovendien is er dit jaar, in samenwerking met het gemeentebestuur, een brede waaier van straatanimatie, waaronder zelfs een gast van meer dan 1000 kg. Zelzate wordt dus 'the place to be' op zaterdag 25 september en dit voor het ganse gezin. Tot dan !
 

Brandweer Zelzate zoekt vrijwilligers

De vrijwillige brandweer van Zelzate zoekt mannelijke of vrouwelijke kandidaten brandweerman en/of ambulancier.

Geïnteresseerden kunnen voor verdere inlichtingen of inschrijving terecht op een vrijblijvende info-avond die zal plaatsvinden in de brandweerkazerne, Burg. J. Chalmetlaan 56, 9060 Zelzate op vrijdag 24 september 2004 om 19 uur.

Uw inschrijving kan ook worden opgestuurd t.a.v. Burgemeester John Schenkels , Grote Markt 1, 9060 Zelzate.
 

50 jaar verbroedering

In 2005 bestaat de verbroedering tussen Zelzate, Sierre, Aubenas, Schwarzenbek, Delfzijl en Cesenatico 50 jaar. Dit jubileum wordt in Zelzate gevierd van 18 tot en met 22 augustus 2005 en zal wellicht extra veel mensen van de diverse landen aantrekken. Om die reden is het verbroederingscomité op zoek naar mensen die zich kunnen vrijmaken van 18 tot en met 21 augustus 2005 en willen fungeren als gastgezin. Dit houdt in dat zij één of meerdere personen gedurende die 4 dagen te slapen kunnen leggen.

Dit geeft niet alleen een gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en wat te leren van andere culturen, maar de gastgezinnen kunnen eveneens alle geplande daguitstappen meemaken en worden uitgenodigd op de slotavond.
Wie hiervoor interesse heeft kan zich vanaf nu opgeven op het gemeentehuis van Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate, tel. 09-342 20 20.

     >>> voor meer informatie over de verbroederingsgemeenten
 

Studiefinanciering en kadastraal inkomen

De afdeling Studietoelagen van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap laat weten dat, als gevolg van de nieuwe wetgeving over de studiefinanciering voor het hoger onderwijs, het niet langer nodig is het kadastraal inkomen aan te geven van de huurwoning die door de aanvrager wordt bewoond.

Voor aanvragen voor een studietoelage secundair onderwijs is de opgave van het KI van de woning die men zelf bewoont (als eigenaar of als huurder) wel nog vereist.

     >>> meer info: www.studiefinancieringen.be
 

Komt er een KMO in de Denderdreve?

Onlangs ontstond er beroering in de Denderdreve omtrent een bouwaanvraag van een KMO in de zone ten zuiden van de Denderdreve. Ook inwoners van Vogelzang stelden zich hierbij vragen.

Het onderwerp kwam eerder toevallig ter sprake op de trappen van het gemeentehuis, na de informatievergadering over het gipsstort van Rhodia. Nader onderzoek door Martin Acke leerde dat er op 7 juni 2004 inderdaad een bouwaanvraag bij het gemeentebestuur is ingediend door een (metaalverwerkend?) bedrijf uit Bassevelde. De aanvraag behelst de oprichting van 4 grote loodsen (3 van 20 x 50m en 1 van 15 x 50 m) op een terrein gelegen in de tip tussen de Denderdreve en de Beneluxlaan, ten noordoosten van de vroegere spoorlijn.

     >>> luchtfoto van het gebied
 

Aansluitend aan het bouwterrein bevindt zich, langs beide zijden van de Denderdreve, een woonzone met landelijk karakter. Voor de rest is het grootste deel van de ruimte tussen de Denderdreve en de wijk Vogelzang op het gewestplan ingekleurd als woonuitbreidingsgebied (rood-wit gearceerd). De zone ten noordoosten van de oude spoorweg is echter lichtpaars ingekleurd als zone voor kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven, zodat een bedrijf daar in principe wel kan. Dit gebied is een restant van het vroegere "De Stuyver" waar voor de aanleg van het nieuwe kanaal ook al bedrijven waren gevestigd.

     >>> zie gewestplan

Toch is het op zijn minst raar te noemen dat in de bouwaanvraag de uiteindelijke bestemming van de 4 loodsen niet wordt opgegeven. Zo is het uiteraard moeilijk om mogelijke hinder in te schatten. Bovendien kan men zich ernstige vragen stellen over de ligging vlak naast het woningsuitbreidingsgebied. Zal dit de toekomstige inrichting van een eventuele woonwijk niet sterk hypothekeren? Ook inzake industrieel verkeer moet Zelzate zorgen dat het niet in dezelfde val trapt als in de Sint-Stevenstraat bij de uitbouw van het industriegebied Karnemelkpolder.

Het schepencollege stuurde op 13 juli alvast een negatief advies naar Stedenbouw. Als argumenten gebruikte het college het element dat de ordening van dit gebied nog niet gekend is zodat de oprichting van dit bedrijf de toekomstige ordening en realisatie van het gebied in het gedrang brengt. Daarnaast stelde het college dat industrieel verkeer via de Denderdreve niet gewenst is: profiel en inrichting van de weg zijn hiervoor niet geschikt en industrieel verkeer zou nefast zijn voor de woonkwaliteit en leefbaarheid in de Denderdreve. Het advies verwijst ook naar de onduidelijkheid van de bestemming en het gebruik van de loodsen en merkt op dat er geen bufferzone is voorzien tussen het woongebied en de KMO-zone.

Het is nu wachten op het standpunt van de gemachtigde ambtenaar. Die liet de gemeente op 31-08 weten dat hij bijkomende externe adviezen nodig heeft en daarmee meer tijd nodig heeft dan de theoretische uiterste datum van 6 oktober waarop hij ten laatste advies moet uitbrengen.

In Zelzate is het helaas moeilijk om dergelijke dossiers van nabij op te volgen. Het schepencollege heeft immers in zijn verslaggeving een structurele achterstand van meer dan twee maanden. Daardoor lopen gemeenteraadsleden die hun werk willen doen steeds achter op de feiten.
 

Gemeentelijke muziekacademie op dood spoor?

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen maar er is nog steeds geen sprake van een gemeentelijke muziekacademie.

Niettegenstaande CD&V-fractieleider Martin Acke op de gemeenteraad van 11 mei reeds aandrong op concrete stappen hieromtrent, lijkt cultuur- en onderwijsschepen Paul Tollenaere geen interesse te hebben.

Gelukkig kunnen de inwoners nog terecht bij het privé-initiatief Ars Musica dat zijn activiteiten concentreert in 't Kunstpand aan de Assenedesteenweg 117, naast de parochiezaal van Debbautshoek.

     >>> meer gegevens over Ars Musica
 

Gemeentebestuur blijft aankoop Parochiezaal Debbautshoek uitstellen

Op 5 februari 2002, dus meer dan twee en een half jaar geleden, besliste de gemeenteraad om de parochiezaal van Debbautshoek aan te kopen. Niettegenstaande andersluidende berichten in de krant was de aankoop van de parochiezaal echter nog steeds niet rond (tenzij dit de voorbije week gebeurde). Het Eerste Comité van Aankoop heeft al geruime tijd de waarde van het pand bepaald waardoor eigenlijk niets meer de effectieve verkoop van de vzw Parochiale Werken aan de gemeente tegenhoudt. Toch blijkt het gemeentebestuur alsnog niet bereid om de akte te ondertekenen en met centen over de brug te komen.

We kunnen slechts gissen naar de reden hiervan maar het schepencollege maakt aldus misbruik van een overeenkomst inzake het gebruiksrecht die in september 2002 door de gemeenteraad werd goedgekeurd en waarbij de gemeente, in afwachting van het verlijden van de aankoopakte, vanaf 1 september 2002 het pand kan gebruiken voor € 500,00 per maand, bedrag dat echter in mindering komt van de uiteindelijke aankoopsom. In werkelijkheid werd deze overeenkomst uitgevoerd met gesloten beurs, wat betekent dat het gemeentebestuur al twee jaar de infrastructuur van de parochiezaal gebruikt zonder ook maar één frank huur te betalen. Intussen derft de vzw Parochiale Werken intresten op de aankoopsom.

     >>> zie contract inzake het gebruiksrecht van de parochiezaal

Ook al was de CD&V-fractie principieel gekant tegen de verkoop van de parochiezaal aan de gemeente, toch menen wij dat de gemaakte overeenkomsten uit het verleden door het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk moeten worden nagekomen en dat het gemeentebestuur met geld over de brug komt. Nu profiteert het gemeentebestuur op kap van de vzw Parochiale Werken.
 

Activiteiten in Zelzate

Het verenigingsleven draait volop. Tal van activiteiten worden u aangeboden. Maak er gebruik van.

     >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.