Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.14 – 09 mei 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Raad van State vernietigt Zelzaatse vennootschapsbelasting. Gemeente moet wellicht 1 miljoen euro belasting terugbetalen

Op 13 juni 1997 diende belastingconsulent bvba Van Rompu Paul, in opdracht van verschillende Zelzaatse vennootschappen, bezwaar in tegen de invoering van de belasting op bepaalde categorieën van vennootschappen.

De adjunct-auditeur van de Raad van State adviseerde al in juli van 2000 dat de invoering van deze zogenaamde vennootschapsbelasting diende te worden vernietigd. Op 16 maart 2004 sprak de Raad van State zich ten gronde uit over het bezwaar en vernietigde de beslissing van de gemeenteraad van 17-04-1997. Het hoogste rechtsorgaan van ons land oordeelde dat het reglement het verschuldigd zijn van de belasting afhankelijk maakt van een criterium waarvoor geen genoegzame verantwoording bestaat en dat daardoor het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden.

     >>> zie arrest nr. 129.347 van 16 maart 2004 van de Raad van State

Vernietiging houdt in dat het besluit voor de vestiging van de belasting in feite nooit heeft bestaan en dat de gemeente de betaalde belastingen zal moeten terugbetalen. Deze vernietiging van de beslissing voor het dienstjaar 1997 zal zich uiteraard doortrekken tot de dienstjaren 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002, waarin in Zelzate een zelfde belasting heeft geďnd en bezwaren lopende zijn. Ruw geschat menen we dat de gemeente, zonder verwijlintresten, zowat 1 miljoen euro zal moeten terugbetalen.

Naar wij vernamen zou de gemeente niet van plan zijn om dit spontaan te doen, waardoor de vennootschappen zullen worden verplicht een burgerlijke vordering in te stellen om hun (onterecht betaald) geld terug te krijgen. Het schepencollege rekent er wellicht op dat veel vennootschappen, omwille van de kosten die een gerechtsvordering met zich meebrengt, zullen aarzelen om dergelijke procedure op te starten. Dit is o.i. geen correcte houding.

De CD&V heeft de wettelijkheid van het reglement van de vennootschaps- en bedrijvenbelasting in het verleden steeds bestreden.

     >>> zie tussenkomst CD&V-fractie op gemeenteraad van 6 september 2001

Het arrest van de Raad van State bevestigt nu dat de CD&V gelijk had en dat onze SP.A-VLD-meerderheid, gesteund door de PVDA, een totaal onverantwoord risico heeft genomen om deze belasting in te voeren en gedurende jaren te handhaven.
De CD&V-fractie is dan ook van mening dat de gemeente spontaan de onterecht geďnde belastingen aan alle Zelzaatse vennootschappen dient terug te betalen. In het andere geval worden de vennootschappen immers verplicht om een gerechtsprocedure in te stellen. Het gaat niet op dat, als gevolg van een fout van onze beleidsverantwoordelijken, de Zelzaatste vennootschappen nog eens extra in hun zak moeten tasten.

De CD&V-fractie zal aan de agenda van de gemeenteraad van juni een punt toevoegen, waarbij de raad zal worden voorgesteld om de lopende gerechtelijke betwistingen omtrent de vennootschapsbelasting te beëindigen en om over te gaan tot spontane terugbetaling van de onterecht geďnde vennootschapsbelasting.
 

Gemeenteraad op 11 (en 13?) mei 2004

De oppositiepartijen CD&V en PVDA voegden een aantal extra punten toe aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 11 mei 2004. De zitting is vrij toegankelijk door het publiek en begint om 18.00 uur. Indien de agenda op dinsdag niet afgehandeld geraakt dan gaat er een tweede zitting door op donderdag 13 mei, eveneens om 18.00 uur.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

28. Gevolgen van inkrimping betalend parkeren - overzicht en borging van de gemaakte afspraken met APCOA - inschatting financieel resultaat (op verzoek van de CD&V-fractie)

29. Onderhoud wandelpaden groot park - voorstel voor overeenkomst met Vlaams Gewest voor regelmatige veegbeurt wandelpaden (op verzoek van de CD&V-fractie)

30. Dempen van gracht en betwisting eigendommen tussen eigendommen Omer De Bruyckerstraat en Blende bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

31. Filiaal academie voor muziek en woord - stand van zaken dossier (op verzoek van de CD&V-fractie)

32. Gemeentelijk beleggen met een goed geweten (op verzoek van de PVDA-fractie)

33. Vragen bij een eventueel grootschalig dumpen van afval op Klein Rusland (op verzoek van de PVDA-fractie)

     >>> Voor enige toelichting bij de agendapunten toegevoegd door de CD&V-fractie
 

WTC De Katte op het web

Op 7 mei ging in in onze gemeente een nieuwe website van start. De Zelzaatse wielertoerisme- en mountainbikeclub WTC De Katte verkent voortaan niet alleen met de fiets maar ook via het internet ongekende wegen.

Een website is ongetwijfeld een positieve troef die de drempel kan verlagen voor aansluiting van nieuwe leden. Voortaan kunnen echter ook niet-sportievelingen via woord en beeld meegenieten van de uitstappen van de club.

Proficiat voor dit initiatief: http://www.flandrien.be/dekattezelzate

Intussen groeit het lijstje met Zelzaatse sportverenigingen met een eigen webstek:

          >>> zie pagina sport

Ontbreekt uw vereniging in de lijst? Eén seintje volstaat.
 

Loopgraven van Klein-Rusland zijn gevuld

Op de vorige gemeenteraad wees de CD&V-fractie op de onaanvaardbare toestand van de grachten die in Klein-Rusland werden gegraven om de miljoenpoten tegen te houden. En ja… het is er eindelijk van gekomen. De loopgraven werden onlangs gedempt en het afvalplastiek werd opgeruimd. De buurt oogt al iets netter na deze ingreep.

Op onze suggestie om ondiepe betongootjes te voorzien als barričre tegen de miljoenpoten wou de burgemeester niet reageren. Toch durven we stiekem hopen dat hij dit alsnog laat uitvoeren. Of zou hij toch het risico durven nemen dat de beestjes straks terug oprukken naar de huizen van de bewoners van Achille De Clercqlaan?

 

Herziening reglement belasting op het sluitingsuur

Nog geen twee maanden na de invoering van een nieuw belastingreglement op het openblijven van de café's na het sluitingsuur, stelt het schepencollege terug een wijziging voor. Nu zouden maar twee belastingtarieven overblijven. Tot 3.00 uur openblijven blijft gratis, tot 4.00 uur blijft het 25,00 euro voor één dag en 250,00 euro per semester zoals bij vorig reglement. Om echter later dan 4.00 uur open te blijven (ongeacht het uur) dient een uitbater voortaan 50,00 euro per dag en 500,00 euro voor een half jaar te betalen.

Deze wijziging is gevolg van de weigering van de CD&V-fractie vorige gemeenteraad om het niet sluitend belastingreglement goed te keuren. Alhoewel we de vrijstelling van belasting tot 3.00 uur een goede zaak vinden en ons kunnen scharen achter een ontradende belasting vanaf 3.00 uur om het probleem van nachtelijke overlast in te perken, stemde de CD&V-fractie toch tegen. Het belastingreglement voorzag immers een tarief per uur opening na 3.00 uur terwijl het einde van de nacht niet werd gespecifieerd. De burgemeester weigerde toen dit probleem toe te geven (omdat het van de oppositie kwam ?).

          >>> zie verslag gemeenteraad van 16 maart

Noodgedwongen moet het schepencollege nu toch bijdraaien en na deze aanpassing is de CD&V wel bereid om het reglement goed te keuren.

          >>> tekst van het nieuwe belastingreglement

Toch zal de fractie haar voorstel herhalen om het sluitingsuur in het algemeen politiereglement te wijzigen van 1.00 naar 3.00 uur, zodat de aangifteplicht voor wie open wil blijven tussen 1.00 en 3.00 uur volledig kan wegvallen. Deze adminstratieve vereenvoudiging zal zowel de gemeentediensten als de herbergiers ten goede komen. Ook van dit positieve voorstel wou de burgemeester vorige gemeenteraad niet weten.

 

Bestuursverkiezing Christelijke Mutualiteit

De kandidatenlijsten voor de verkiezing van een nieuwe Algemene Vergadering voor CM-Midden-Vlaanderen verschenen inmiddels in de Visie van 30 april 2004 en in Straal van 5 mei 2004.

Breng minstens uw stem uit op de drie Zelzaatse kandidaten. Zo kan u er mede voor zorgen dat u goed vertegenwoordigd wordt in dit orgaan. Dit verhoogt tevens de kans dat specifieke problemen van inwoners van onze gemeente voldoende weerklank en aandacht krijgen binnen de mutualiteit. De Algemene Vergadering is immers het orgaan dat beslist over het pakket diensten en voordelen dat wordt aangeboden.

* nr. 07: Annie GAREY – 1946 – huisvrouw
* nr. 30: Noël VAN HEESVELDE – 1939 – gepensioneerde
* nr. 37: Martin ACKE – 1954 – meet- en regeltechnicus

 

Voor alle duidelijkheid: een lid van de Algemene Vergadering is een totaal onbezoldigde vrijwilligersfunctie.

Op 28 juni komt voor de eerste keer de vernieuwde Algemene Vergadering samen.

          >>> meer info
 

Belastingaangifte via Tax-on-web

Het wordt stilaan tijd om even aan minder prettige zaken te denken. Indien u, net als 150.000 gezinnen vorig jaar, uw belastingaangifte elektronisch wil indienen dan moet u snel de nodige stappen ondernemen om uw identificatiecodes tijdig te bemachtigen.

Die worden u immers per post toegestuurd (eigenlijk toch wel zielig ouderwets) en de verwerking van uw gegevens vergt sowieso wat tijd.

          >>> Tax-on-web
 

Vlaams Parlement zet punt achter de legislatuur 1999-2004

Na de laatste stemmingen zette het Vlaams Parlement op woensdag 5 mei een punt achter een legislatuur van vijf jaar. Maar liefst 34 parlementsleden keren na 13 juni niet meer terug. Voor de anderen is het afwachten of ze herkozen raken. Op dinsdag 6 juli wordt het nieuw samengestelde parlement geďnstalleerd.

Recente peilingen wijzen erop dat het positief alternatief van het kartel CD&V / N-VA tegenover de kwakkelende paarsgroene regering bij de bevolking aanslaat. De mensen geloven niet meer in de goed-nieuws-show van Verhofstadt en Somers en ze hebben er alle redenen toe.

Peilingen dienen te worden gerelativeerd, maar het is goed vast te stellen dat de bevolking eindelijk inziet dat een land besturen meer is dan beloven wat men wil doen. Men moet ook doen wat men belooft ! Afspraak op 13 juni 2004 voor de ultieme peiling.

Ook jongeren kunnen het verschil maken in de politiek. Wil je weten op welke manier?

Bezoek dan www.jong-cdenv.be de nieuwe website van JONG-cd&v. Het is een frisse, lichte en overzichtelijke site gemaakt door en voor jongeren die zich politiek engageren. JONG-cd&v toont wat je als jongere kan doen voor de samenleving. Niet alleen nationaal, maar ook in je eigen streek. Heb je de politieke kriebels? Wil je je inzetten voor een warmere leefwereld? Surf dan naar deze site en kom te weten op welke manier jij de samenleving kan helpen.
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.