Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.13 – 05 mei 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Gemeenteraad op 11 (en 13?) mei 2004

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 11 mei 2004 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 13 mei 2004 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 11 mei 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Klein Rusland - bestek aanleg verkeersdrempels
4. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing (zone 30 Klein Rusland)
5. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur - aanpassing
6. Intergemeentelijke drugpreventiedienst - goedkeuring statuten
7. Algemene Vergadering Teveoost - goedkeuring agenda / mandaatverlening
8. Algemene Vergadering IDM - goedkeuring agenda / mandaatverlening
9. Algemene Vergadering Westlede - goedkeuring agenda / mandaatverlening
10. Algemene Vergadering Veneco - goedkeuring agenda / mandaatverlening
11. Algemene Vergadering IVEG - goedkeuring agenda / mandaatverlening
12. Onderhoud perken - goedkeuring bestek
13. Airconditioning bibliotheek – principebeslissing - goedkeuring bestek
14. PV kasnazicht 1ste kwartaal 2004
15. Gemeentelijke sportdienst - werkingsverslag 2003
16. Politiereglement op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers
17. Kerkfabriek Sint Antonius - rekening 2003
18. Kerkfabriek Sint Laurentius - rekening 2003
19. Jeugwerkbeleidsplan 2002 2004 - jaarplan
20. Parkeershop - huurovereenkomst
21. CEVI VZW - statutenwijziging
22. TMVW - cross boarder lease - principebeslissing
23. Afgifte administratieve stukken - aanpassing tarieven
24. Contractuele aanwerving van studenten
25. Overeenkomst tussen de gemeente Zelzate (België) en Terneuzen (Nederland) inzake wederzijdse bijstandverlening bij het bestrijden van branden en de hulpverlening bij ongevallen
26. Personeel - administratief statuut - aanpassing
27. Milieubelasting 2004 - aanpassing

II. GEHEIME ZITTING

1. IDM - Raad van Bestuur - aanduiding lid
2. Jeugdhuis Kiepietiezie - stand van zaken
3. Machtiging rechtszaken
4. Bosgroep – oprichtingsvergadering - vertegenwoordiging
5. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen
6. Onderwijzend personeel - verlof voor verminderde prestaties wegens familiale omstandigheden

     >>> De komende dagen worden de punten aangevuld op de website.
 

Gouverneur bezoekt Zelzate

Op woensdag 28 april 2004 bracht de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Herman Balthazar een bezoek aan Zelzate. Dit bezoek kaderde in de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan.

In de voormiddag bezocht de gouverneur het plaatselijk politiekantoor. In de namiddag werd hij rondgeleid in de nieuwe uitrukhall van de brandweerkazerne. Tevens geraakte bekend dat in juni een nieuwe mobiele eenheid van de federale politie zijn intrek zal nemen in de vroeger rijkswachtkazerne aan de Rijkswachtlaan. Op termijn zullen daar 25 manschappen worden gestationeerd.

Blijkbaar werd dit officieel bezoek van de gouverneur aan Zelzate een socialistisch onderonsje. Burgemeester John Schenkels vond het immers niet nodig om de leden van de gemeenteraad of politieraad uit te nodigen. Hieruit blijkt nogmaals de minachting van onze burgemeester voor iedereen die niet tot zijn eigen publiek behoort.
 

Klaverblad R4-West wordt eind juni feestelijk ingehuldigd

Zonder tegenslagen zal het klaverblad van Callemansputte eind van deze maand worden afgewerkt. In het weekend van 25 tot 27 juni is een feestelijke opening van dit gigantisch project gepland.

Zelzate verwacht hoog bezoek bij die gelegenheid. De inwoners krijgen de kans om de tunnel onder het viaduct te bezoeken en er is sprake van een alternatieve jeugdfuif op die plaats. We houden u op de hoogte van zodra we meer details hebben.
 

Busje komt zo !!!

Op 18 januari lanceerde de CD&V-fractie via deze nieuwsbrief een aantal ideeën voor een beter openbaar vervoer in onze gemeente.

     >>> zie nieuwsbrief Zelzate@rem N° 4.02
              
Vanaf 1 februari 2004 pakte De Lijn uit met een sterk vernieuwd derdebetalersysteem, waarbij bedrijven en overheden het openbaar vervoer goedkoper of zelfs gratis kunnen aanbieden. De CD&V-fractie vroeg het college van burgemeester en schepenen om hierover bij De Lijn informatie te vragen en een richtinggevende kostprijsraming te laten maken.

       >>> zie brief aan schepencollege

Sinds 1 juni 1997 rijdt er een belbus in het noordelijk deel van het Meetjesland. De belbus bestrijkt het volledige oppervlak van de gemeenten Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke en Assenede. Ondertussen kwamen er ook haltes bij in Ertvelde en zelfs Sas van Gent (Ambachtenstraat en Canadastraat). CD&V-fractieleider Martin Acke vroeg aan het schepencollege om bij De Lijn te informeren naar de haalbaarheid van een uitbreiding van deze belbus naar Zelzate-West en een een richtinggevende kostprijs.

     >>> zie brief aan schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen wou hierop hierop niet ingaan omdat het vindt dat het niet de taak van de gemeente is om informatie te verzamelen over punten die niet door het college van burgemeester en schepenen op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst.

Met andere woorden: de gemeentelijke administratie staat niet ter beschikking van de 17 gemeenteraadsleden die niet tot het schepencollege behoren of nog sterker: de gemeentediensten mogen enkel werken aan zaken die in het kraam passen van de burgemeester en schepenen. We zien dagelijks waartoe dit kan leiden in Zelzate.

Ook al had hij nog geen enkel idee van prijs, toch beloofde burgemeester Schenkels, als reactie op de voorstellen van de CD&V-fractie, tegen 1 april een gratis pendelbus in Zelzate.

Al iets gezien? Wij in elk geval niet !
 

Oprichting projectvereniging Cultuur Meetjesland

Het college van burgemeester en schepenen kwam tijdens de zitting van 24 februari 2004 terug op haar beslissing van 23 september 2003 om niet toe te treden tot de project-vereniging Cultuur Meetjesland (COMEET).

Aanleiding hiervan was de agendering op de gemeenteraad van de vraag tot toetreding door de CD&V-fractie.

     >>> zie toelichting op agenda gemeenteraad

Het schepencollege ging grotendeels akkoord met de argumentatie van de CD&V dat de toetreding tot deze vereniging onze gemeente extra organisatorische en financiële mogelijkheden biedt zoals afstemming van het gemeentelijk cultuurbeleid en de programmatie van de culturele diensten en centra, betere bekendmaking van het cultureel aanbod, gebruik van infrastructuur, uitleen van materiaal of logistieke steun bij activiteiten, organisatie van regionale initiatieven,…

Door hierover zelf een nieuw agendapunt op de gemeenteraad te zetten voorkwam het schepencollege dat de gemeenteraad zou moeten akkoord gaan met een voorstel van de oppositie. De agendapunten van het schepencollege worden immers eerst behandeld. Het doet de meerderheid blijkbaar pijn om positieve voorstellen van de oppositie goed te keuren. Kinderachtig maar kom... de gemeenteraad keurde op 17 maart de toetreding tot COMEET uiteindelijk goed. En dat is wat voor ons telt. Ook onze verenigingen kunnen hier wel bij varen.

Naast schepen van cultuur Paul Tollenaere werd, niettegenstaande de kandidatuur van Martin Acke (initiatiefnemer voor de aansluiting), de ZOW'er Erick De Wispelaere uitgestuurd als vertegenwoordiger van de oppositie (???). Laat ons hopen dat hij daar wat meer activiteiten aan de dag legt dan in de gemeenteraad.
 

Verkiezing sportlaureaten 2003-2004

Op zondag 06 juni 2004 verkiest de Zelzaatse sportraad de sportlaureaat, de sportverdienstelijkste, de sportploeg competitie en de sportploeg recreatie van het voorbije jaar.

Dit jaar wordt de categorie "jeugd' bijgevoegd om een onderscheid te maken tussen jeugd en senioren. Hiervoor komen zowel individuele sporters als ploegen tot 16 jaar in aanmerking.

Let op: voor de categorie sportverdienste komen reeds vroeger gelauwerde personen niet meer in aanmerking.

Kandidaten die reeds drie maal tot sportlaureaat verkozen zijn of die een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben op nationaal en/of internationaal niveau kunnen verkozen worden in de categorie erelaureaat.

Personen of clubs die een kandidatuur wensen in te dienen, doen dit vóór 24 mei bij:
                        Patrick Saey – Onteigeningsstraat 55 - 9060 Zelzate
 

Het wordt een druk weekend in Zelzate

Het komende weekend wordt het extreme druk in Zelzate. Men zou bijna kunnen zeggen dat alle verenigingen zich verdringen om iets te organiseren op moederdag.

         >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Een bijzondere vermelding verdienen de herdenkingsfeesten van het 60-jarige einde van de Tweede Wereldoorlog. Naast de klassieke herdenkingsplechtigheden is van zaterdag 8 tot en met maandag 10 mei een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen in het gemeentehuis. Onder het thema "Door de wereldoorlogen heen" brachten de oud-strijders van Zelzate tal van fotomateriaal samen. De tentoonstelling is vrij toegankelijk en op voornmoemde dagen open van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

Ook volgende weekend staat in teken van het oorlogsverleden van Zelzate. Op zondag 16 mei organiseert de Koninklijke Verbroedering van het 2de Regiment Gidsen in samenwerking met het gemeentebestuur haar jaarlijkse verbroederingsdag in onze gemeente. Ook deze viering kadert in de 60-jarige herdenking van de Bevrijding.

Op de website van Martin Acke staat één en ander te lezen over het Regiment Gidsen. Nieuw is een beklijvend ooggetuigenverslag van de hand van Luitenant Albert Dhondt van de Slag om Zelzate die plaatsvond op 22 en 23 mei 1940.

          >>> meer info en ooggetuigenverslag
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.