Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.11 – 23 april 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Zelzate dringt gebruik pesticiden terug

Alle openbare diensten mogen in principe vanaf 1 januari 2004 geen pesticiden meer gebruiken, tenzij een reductieprogramma werd ingediend. In respons hierop ontving de Vlaamse overheid vorig jaar 372 reductieprogramma's van alle gemeenten op vijftien na, 23 OCMW's, 9 intercommunales, 3 polders/wateringen, elke provincie, 29 Vlaamse overheidsdiensten en 10 andere overheden (NMBS, De Lijn,...).

Van de overheden die een reductieprogramma hebben ingediend, beloven er een handvol om helemaal geen pesticiden meer te gebruiken vanaf dit jaar, nl. de gemeenten Retie en Zelzate, het OCMW van Gent, de drinkwatermaatschappij AWW, twaalf Bloso-centra, de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Alle anderen vroegen een afwijking. De Vlaamse administratie evalueerde alle reductieprogramma's en keurde ze goed.

De CD&V-fractie staat achter een milieuvriendelijke aanpak van de onkruidbestrijding, maar vraagt zich af hoe de gemeente dit zal kunnen waarmaken zonder meer personeel in te zetten en zonder aanschaf van speciaal gereedschap. De veegmachine die vorig jaar werd aangekocht kan hierbij helpen maar is niet overal bruikbaar.
Wij zullen er over waken dat dit zich niet vertaalt in een slordiger onderhoud van het openbaar groen in Zelzate.

     >>> meer info over deze materie
 

Roefeldag 2004

Dit jaar gaat de Roefeldag door op zaterdag 26 juni 2004. Roefel staat voor Dag van het Kind. Gedurende de ganse dag kunnen kinderen kennismaken met de wereld van de volwassenen.

Roefel is in Zelzate al jaren een succesverhaal. Helaas komt hier weldra een einde aan. Vanaf dit jaar is er immers geen provinciale ondersteuning meer en vanaf volgend jaar is er geen budget meer voorzien in het gemeentelijk jeugdbeleidsplan. Laat ons hopen dat er een waardig alternatief komt.

Om in schoonheid te eindigen en geen kinderen te moeten weigeren, heeft de gemeentelijke jeugddienst voor die dag nood aan heel wat begeleiders. Wie zich hiertoe geroepen voelt kan zich opgeven bij de gemeentelijke jeugdmedewerker Sophie Acke - 09-342 20 20.
 

Minder diefstallen in woningen en voertuigen

Bij de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan 2003-2004 werd in 2003 door onze politie een voorstudie gemaakt. Daaruit bleek dat er heel wat werk aan de winkel was op gebied van inbraakpreventie. Na evaluatie van die studie bleek immers dat het bestrijden van inbraken in gebouwen en voertuigen voor onze politiezone de tweede prioriteit moest krijgen (na verkeersongevallen met gewonden).

Inzake inbraakvoorkoming werden daarom volgende acties genomen:

- een intens uitgewerkt draaiboek rond afwezigheidstoezicht;
- een doorgedreven verspreiding van preventiemaatregelen door het geven van technopreventief advies;
- een meer doelgerichte manier van patrouilleren en toezicht houden op inbraakgevoelige plaatsen.

Dank zij deze gerichte acties slaagde de politie van Regio Puyenbroeck erin het aantal inbraken in gebouwen met 21,5 % te laten dalen en diefstal van en in voertuigen met 58,6 % te doen verminderen. Uitsluitend voor Zelzate betekende dit een daling van de diefstallen van en in voertuigen van 44 in 2002 naar 20 in 2003 en een daling van 65 naar 37 inbraken in gebouwen. Een puik resultaat! Zelzate-Oost blijkt het meest inbraakgevoelig te zijn. Vooral de achterkant van woningen is om evidente redenen het meest kwetsbaar.

Het afbreken van een slecht beveiligd cilinderslot is nog steeds dé meest gebruikte handelswijze van de doorsnee-inbreker. De preventiecoördinator van de politie schreef om die reden de vier burgemeesters van onze politiezone aan en stelde voor om via gemeentelijke subsidiëring de plaatsing van een veiligheidsrozet op uitstekende cilindersloten te promoten. Omwille van praktische en financiële redenen (wat dit ook moge betekenen) ging het college van burgemeester en schepenen van Zelzate op dit voorstel niet in.

     >>> voor meer informatie
 

Schepencollege weigert milieuvergunning voor windturbine in Rostijne

Op 13 maart 2004 besliste het schepencollege aan Electrabel een milieuvergunning te weigeren voor de exploitatie van een windturbine op de hoek van het Industriepark Rostijne aan OCAS (terrein Garage Verniers en De Mosselman).

Bij het openbaar onderzoek werden nochtans geen bezwaren ingediend. Op de hoorzitting van 8 december 2003 hieromtrent bleken alle aanwezige inwoners positief te staan tegenover dit initiatief. Ook de Zelzaatse milieuadviesraad gaf een gunstig advies.

Naast gunstige adviezen van de meeste overheidsdiensten gaven enkel Het Havenbedrijf Gent en AROHM negatief advies. Bovendien putte vooral het schepencollege zich uit in tal van redenen om de weigering van deze windturbine te argumenteren. Toch opvallend dat het schepencollege zich nu uitslooft tégen de komst van een windturbinein een industriële omgeving, terwijl het zich vroeger met hand en tand inzette vóór de oprichting van een gelijkaardige turbine op een omstreden plaats vlakbij het Nederlandse natuurreservaat Canisvliet. Bezwaren die toen werden weggewuifd als niet terzake worden nu ineens door hen zelf gehanteerd. Wij vragen ons af waar de rechtlijnigheid van onze gemeentebestuurders blijft?

Tegen deze beslissing kan Electrabel beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincieraad.
 

Toelagen Cultureel Overlegplatform

Op de vergadering van het cultureel overlegplatform op 26 februari 2004 werden een aantal aanvragen voor toelagen positief geadviseerd. Het schepencollege besliste daarna tot uitbetaling van volgende bedragen:

- Een toelage van 1.125,44 euro tot dekking van het tekort voor de organisatie van de kerstmarkt van 13 december 2003 georganiseerd door de gemeentelijke culturele raad i.s.m. het gemeentebestuur van Zelzate, de marktbonden en Dekenij Centrum;
- Een toelage van 1.250,00 euro voor de organisatie van een jongerensportbeurs op 08 mei 2004 georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en jeugddienst.
 

Verhoging werkingstoelage bewonersgroep Klein-Rusland geweigerd

De bewonersgroep van Klein-Rusland vroeg voor 2004 een verhoging van hun gemeentelijke werkingstoelage van 250 naar 300 euro. Hiermee zouden ze in staat zijn om de bewoners van Klein-Rusland verder te informeren i.v.m. de stand van zaken van lopende en toekomstige projecten.

Mede door het feit dat zij voor hun activiteiten niet meer terecht kunnen in het voormalige schooltje verwacht het bestuur immers stijging van de uitgaven.

Het schepencollege weigerde deze verhoging van de toelage zonder evenwel te motiveren waarom.
 

Wrijvingen tussen OCMW en gemeente?

Het OCMW van Zelzate protesteerde onlangs schriftelijk bij het gemeentebestuur en stelde dat de gemeente twee initiatieven met duidelijke welzijnsaspecten heeft ondernomen zonder het OCMW-bestuur hierin te kennen. Concreet ging het over de invoering van gratis openbaar vervoer (door burgemeester Schenkels) en de organisatie van een hoorzittig rond kansarme jongeren (door schepen Tollenaere).

Deze gang van zaken is volgens het OCMW-bestuur in strijd met het afgesloten bestuursakkoord tussen gemeente en OCMW. De OCMW-voorzitter en -secretaris eisten duidelijkheid over de voornemens van het gemeentebestuur voor het al of niet toepassen van het afgesloten bestuursakkoord en dreigden de nodige stappen te zetten om het bestaande akkoord aan te passen of op te heffen.

Het schepencollege antwoordde dat het zeker niet de bedoeling is geweest om het OCMW te miskennen maar beschouwt voormelde projecten als projecten die niet specifiek tot het sociaal welzijnsbeleid behoren. Het wees erop dat het OCMW-bestuur uitgenodigd was op de hoorzitting van 18 februari 2004 die kaderde in het hoofdstuk "toegankelijkheid" van het jeugdwerkbeleidsplan maar dat op deze uitnodiging niet werd ingegaan.

De CD&V stelt zich toch vragen over deze gang van zaken. Wij weten al langer dat er in Zelzate een (zeer dure) wafelijzerpolitiek wordt gevoerd tussen gemeente en OCMW. Wij weten uiteraard ook dat het al jaren niet botert tussen de aanhangers van Schenkels en die van De Vilder. Dit is geen gezonde situatie die meer en meer dreigt te escaleren met ernstige negatieve invloeden op het gemeentelijk beleid tot gevolg.
 

Zelzate zoekt stedenbouwkundig ambtenaar

Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot aanwerving van

1 STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR/ DIENSTHOOFD GRONDGEBIEDZAKEN
(NIVEAU A1-A3) (m/v)

Het betreft een voltijdse betrekking in statutair dienstverband.

VOORWAARDEN :

• burger zijn van de Europese Unie
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• aan de dienstplichtwetten voldoen
• lichamelijk geschikt zijn
• de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode
• in het bezit zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor categorie B
• slagen in een niet-vergelijkend aanwervingexamen en assessment proef
• In het bezit zijn van het diploma architect

of
In het bezit zijn van het diploma industrieel ingenieur in de bouwkunde en/of openbare werken
of
In het bezit zijn van het diploma burgerlijk ingenieur in de bouwkunde en/of openbare werken
EN
• Een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening dat voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden aangesteld als gemeentelijke ambtenaar van ruimtelijke ordening zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000. Kandidaten die niet beschikken over het genoemde diploma ruimtelijke ordening komen in aanmerking op voorwaarde dat zij binnen een termijn van zes jaar na de eerste aanstelling een diploma behaald hebben zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000. Indien niet aan deze vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn vervalt de aanstelling bij het verstrijken van die termijn.

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, een voor eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma en een kopie van het rijbewijs dienen uiterlijk op 05 mei 2004 (datum poststempel is bepalend) aangetekend verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.
 

Provinciale prijs popmuziek 2004

In 2004 wordt voor de tweede maal de tweejaarlijkse provinciale prijs popmuziek van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen uitgeschreven. De prijs bedraagt 2.500 euro.

De provinciale prijs popmuziek wordt afgewisseld met de tweejaarlijkse provinciale prijs nieuwe muziek die opnieuw in 2005 zal worden uitgeschreven.

Het accent van de provinciale prijs voor popmuziek ligt op de creativiteit, de originaliteit en de durf om ideeën uit te werken. Hiermee wil het provinciebestuur Oost-Vlaanderen kansen bieden aan vers poptalent om in de schijnwerpers te staan. Dankzij het ondersteuningssysteem van het provinciebestuur krijgen zij ook meer kansen om op te treden in Vlaanderen en door de interprovinciale samenwerking met de andere Vlaamse provinciebesturen en met Poppunt, maken zij kans om in het 100% Puur-project terecht te komen en op belangrijke festivals in België op te treden.

Redenen genoeg om de knapste songs boven te halen of te schrijven en de demo of cd te laten beluisteren door een vakjury met mensen uit de popsector. Enkel eigen werk, dat niet is uitgegeven voor 1 januari 2003, komt in aanmerking en moet bestaan uit ten minste vijf nummers of een totale duur hebben van minstens twintig minuten. Zowel individuele songschrijvers als groepen kunnen deelnemen. Als groep moet minstens de helft van de leden ofwel in Oost-Vlaanderen geboren zijn ofwel er vijf jaar wonen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 september 2004.

     >>> meer info

Het volledige reglement, inschrijvingsformulieren en alle info bij:
Bob Vanden Eynde: 09-267 72 57 / e-mail: bob.vanden.eynde@oost-vlaanderen.be
 

Voedsel produceren en consumeren

CD&V@work organiseert op zaterdag 1 mei 2004 een studienamiddag over
"Voedsel Produceren & Consumeren"
i.s.m. Melkveebedrijf familie Dirk Vercauter Heifortstraat 62 te 9940 Ertvelde.
met o.m. aanwezigheid van Yves Leterme, Joke Schauvliege en Erik Matthijs

De samenleving stelt strenge voorwaarden aan de voedselproductie, mede door de toegenomen welvaart en individualisering. De prioriteit van de afgelopen vijftig jaar - voedselzekerheid en het veiligstellen van een betaalbaar voedselpakket - heeft plaatsgemaakt voor de behoefte aan duurzaamheid; produceren met respect voor mens, dier en milieu. Ondanks de grote inspanningen langs de producentenzijde is de sector de laatste jaren van de ene voedselcrisis in de andere gesukkeld: BSE-besmetting, dioxine-crisis, ... Het vertrouwen van de consument nam af. De frustratie langs de producentenzijde is groot.

CD&V@work wil niet langs de kant gaan zitten. We nodigen diverse actoren uit om verder te denken. We willen de discussie aanzwengelen en zo bijdragen aan de koersbepaling én de brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de veehouderij. Kortom, een voormiddag waarop ook de Zelzaatse landbouwers niet mogen ontbreken !

Er zijn 5 gesprekspanels :

1) Hoe bekijkt men de veehouderijsector ? Is het imago gelijk aan de werkelijkheid ?
2) Dierenwelzijn… bereigend of uitdagend ?
3) Maatschappelijk verantwoord produceren brengt hogere kosten mee. Is de consument bereid dit te betalen ? Welke invloed heeft de retail daarop ?
4) Produceren en consumeren in het grote Europa. Welke gevolgen ?
5) Intensiveren versus extensiveren

     >>> meer info
 

Valerie Taeldeman 8ste plaats op lijst 8

Valerie is 28 jaar en woont in Maldegem. Na haar studies politieke wetenschappen ging zij aan de slag als parlementair medewerkster voor Johan De Roo in het Vlaams Parlement. Een unieke leerschool! In 2000 werd zij verkozen als jongste gemeenteraadslid in Maldegem.

De thema's huisvesting, solidariteit tussen de verschillende generaties en de evenwichtige combinatie tussen arbeid en gezin liggen haar nauw aan het hart. In haar vrije tijd gaat ze vaak naar optredens, is actief in het verenigingsleven en gaat graag op stap met vrienden. "Midden de mensen"... zo voel ze zich op haar best.

Met haar gedrevenheid en vol enthousiasme wil ze zich inzetten voor uw belangen!

Valerie Taeldeman - 8ste plaats Vlaams Parlement
Lijst CD&V / N-VA

Kleitkalseide 105 9990 Maldegem tel: 0477/81 92 61
valerie.taeldeman@skynet.be
www.valerietaeldeman.be

Meer informatie over de komende verkiezingen
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.