Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.09 – 25 maart 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

OCMW-raad op 29 maart 2004

De volgende vergadering van de OCMW-raad gaat door op maandag 29 maart 2004 om 19.00 uur in de raadszaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Burgemeester Jozef Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate. De openbare zitting is toegankelijk voor het publiek.

Agenda:

Openbare zitting

ALGEMEEN
1. Notulen openbare raadszitting van 26 januari 2004
2. Mededeling(en) van de voorzitter
3. Mededeling: notulen overlegcomité gemeente - OCMW
4. Mededeling: verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg
5. Mededeling: verslag aankopen
6. Mededeling: vormingsavonden voor lokale mandatarissen
7. Arbeidsreglement algemene diensten
8. Tijdelijke overeenkomst tussen Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Progecov en OCMW Zelzate
9. Buurt- en ontmoetingscentrum Klein-Rusland: scenario verbouwingswerken
10. Oprichten vereniging van OCMW volgens Hoofdstuk XII OCMW-wet: principe
11. Bevestiging herhalingsopdracht leningen
12. Verlenging samenwerkingsovereenkomst huurdersbond O-VL
13. Trimestriële rapportage ontvanger
14. Aankoop SBOX met VPN voor dienstencentrum: toewijzing
15. Wegeniswerken Burg. Jos. Chalmetlaan - afstand gronden aan gemeente Zelzate - goedkeuring ontwerp van akte
GROENDIENST
16. Mededeling: aansluiting bij de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
17. Mededeling vorming voor leidinggevend personeel - onkruidbeheer, uitvoering van het reductieprogramma in de praktijk
18. Onderhandelingsprocedure aankoop boomzaag, bosmaaier en heggeschaar voor groendienst: uitslag + toewijzing
HOME BLOEMENBOS
19. Arbeidsreglement ROB - RVT
20. Zorgstrategisch plan nieuwbouw woon- en zorgcentrum:
     - goedkeuring zorgstrategisch plan
     - aanvragen investeringsubsidie
21. Onderhandelingsprocedure vernieuwen gasbrander: uitslag en toewijzing
22. Mededeling stand van zaken tuinkamer
23. Behang- en schilderwerken tuinkamer en verzorgingsafdeling: bekrachtiging toewijzing
24. Confectie, levering en plaatsing van gordijnen voor de tuinkamer en verzorgingsafdeling: uitslag en toewijzing
25. Onderhandelingsprocedure voor de levering van 19 relaxzetels voor de verzorgingsafdeling: uitslag + toewijzing
26. Aankoop werkkleding verplegend, verzorgend en schoonmaakpersoneel
27. Aankoop girafmixer voor centrale keuken: uitslag + toewijzing
28. Onderhandelingsprocedure levering en plaatsing tv's en hifi tuinkamer en verzorgingsafdeling
29 Aansluiten hoogspanningscabine Home Bloemenbos: afsluiten lening
KINDERDAGVERBLIJF
30. Voorstel tot aankoop bloementoren
31. Onderhandelingsprocedure plaatsen voorzetrolluiken en verduisteringsscreens: uitslag en toewijzing
32. Aanvraag toestemming tot sluiting kinderdagverblijf op brugdagen
IBO
33. Onderhandelingsprocedure werken aanleg van verharding in betondallen op het domein van de naschoolse opvang Debbautshoek: uitslag + toewijzing
PRIVAAT PATRIMONIUM
34. Toewijzing woning gelegen Leegstraat 18
BEJAARDENWONINGEN
35. Prijsherziening vernieuwing centrale verwarming + vervangen wandketel bejaardenwoningen Kastanjeplein
THUISZORGDIENSTEN
36. Goedkeuring gemeenschappelijk vorming

Geheime zitting

ALGEMEEN
37. Notulen geheime raadszitting van 26 januari 2004
38. Mededeling: notulen Bijzonder Comité Ouderenzorg van 7 november 2003
39. Mededeling: notulen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
40. Mededeling: vonnis arbeidsrechtbank na deskundigenverslag
41. Mededeling: schuldvordering wegens politiek verlof van een OCMW-raadslid
42. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven
43. Ten onrechte genoten bestaansminimum - stand van zaken rechtszaak
44. Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid
45. Instellen geding bij arbeidsrechtbank inzake arbeidsongeval personeelslid
PERSONEEL
Centrale Keuken
46. Aanstellen jobstudenten
Groendienst
47. Technisch medewerker - aanvraag ouderschapsverlof in kader van loopbaanonderbreking
Kinderdagverblijf
48. Kinderverzorgster - aanvraag verlenging loopbaanvermindering in kader medische bijstand
49. Kinderverzorgster - wijziging contract
50. Aanstelling jobstudenten
Initiatief buitenschoolse opvang
51. Begeleidster van kinderen - aanvraag ouderschapsverlof in kader loopbaanonderbreking
52. Aanstelling jobstudenten
ROB-RVT - onderhoud
53. Aanstelling jobstudenten
ROB-RVT - verzorging
54. Aanstellen verpleegkundige + weddenvaststelling
55. Aanstelling jobstudenten
Sociale dienst
56. Maatschappelijk assistente - aanvraag verlenging loopbaanonderbreking
Technische dienst
57. Technisch beambte - gebruik dienstvoertuig
 

Huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar?

Een lekkend dak, schimmelplekken, slecht sanitair, kapotte ruiten, onveilige elektriciteitsleidingen,... Sommige woningen worden verhuurd in zeer slechte staat.

De huurder moet zijn woning behoorlijk onderhouden, maar sommige huurwoningen hebben heel wat gebreken die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar vallen.

Woningen moeten aan bepaalde normen voldoen en de eigenaar moet die normen respecteren. Anders kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. De eigenaar die een ongeschikte of onbewoonbare woning verhuurt is strafbaar voor de wet. Dit geldt ook voor huisvestingsmaatschappijen of openbare besturen.

Als u klachten hebt, kunt u de verhuurder dus best een aangetekende brief sturen om hem te vragen de gebreken te herstellen. Herstelt de eigenaar de gebreken niet, dan kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur. De burgemeester kan uw huis laten onderzoeken en wanneer de zaak ernstig genoeg is dan wordt de zaak doorgegeven aan de dienst Huisvesting van de Vlaamse Overheid. Wanneer de inspecteur van deze dienst voldoende strafpunten vaststelt dan kan de burgemeester, na overleg met de eigenaar en de huurder, een woning ongeschikt of zelfs onbewoonbaar verklaren.

>>> Voor meer informatie
 

Nederlandse coffeeshop aan de grens

Het Nederlandse gedoogbeleid inzake drugs is al langer een doorn in het oog van de Belgische politie. Een groot deel van hun personeelscapaciteit dient immers te worden besteed aan de bestrijding van het drugstoerisme.

Maar ook in eigen stad oogstte de Terneuzense burgemeester Lonink zware kritiek. Horeca-uitbaters wijzen het gemeentebestuur met de vinger omdat door het gedoogbeleid twee coffeeshops Terneuzen als uitgangscentrum meer en meer een negatief imago bezorgen. Zo heeft de coffeeshop Checkpoint zich kunnen ontwikkelen tot het grootste drugwarenhuis van Europa.

Via het project "Houdgreep" tracht de Nederlandse politie het drugsprobleem onder controle te houden. Het voorbije jaar gebeurden 650 aanhoudingen. De arrestanten, hoofdzakelijk Fransen en Belgen, bleken bijna altijd in het bezit te zijn van kleine hoeveelheden softdrugs. Indien ze meer dan 5 gram bijhadden werden ze beboet.

Maar ook buiten de hoofdkern van Terneuzen ontwikkelden zich verkoopspunten van drugs, ondermeer in Koewacht, Axel en Sas van Gent. Die zijn moeilijker te controleren en zijn dikwijls broeinesten voor andere criminele activiteiten. Om die activiteiten te pareren opperde Lonink het idee van een derde 'gecontroleerde' coffeeshop in de buurt van de grensstreek. Eén van de genoemde inplantingsmogelijkheden was de Tractaatweg nabij de grens met Zelzate.

'Over mijn lijk" reageerde de Zelzaatse burgemeester John Schenkels meer dan terecht. Hij kan bij zijn verzet op de volledige steun van de CD&V-fractie rekenen. Zelzate kan een drugshop in zijn achtertuin missen als kiespijn. Het gaat niet op dat de Nederlanders hun overlastproblemen verschuiven naar België. Dit zou bovendien absoluut niet getuigen van goed nabuurschap.
 

Werken aan R4 schieten goed op

Intussen is de tunnel onder het klaverblad in dienst genomen en moet het verkeer, dat vanuit de tunnel van Zelzate richting Gent wil, niet meer helemaal rond de rotonde te rijden. Men is volop bezig met de afwerking van de hoofdbrug over de N49.
In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 maart werd de fietsbrug over de R4-West aan Callemansputte geplaatst. Die zou begin mei in gebruik worden genomen.

     >>> Voor foto's van de nieuwe brug
 

Burgemeester belooft snelheidsremmende maatregelen voor 't Vergeten Stuk

In Zelzate@rem N° 4.08 van 13 maart 2004 berichtte ik u over de vraag van de bewoners van het stuk Wachtebekestraat ten zuiden van de Rijkswachtlaan naar meer snelheidscontroles en snelheidsremmende maatregelen. Begin 2001 werd hieromtrent een petitie georganiseerd:   >>> zie nieuwsbrief

De CD&V-fractie bracht de problemen ter sprake op de gemeenteraad van 17 maart 2004. Bij de bespreking van de begrotingswijziging vroeg Martin Acke 10.000 euro geld voor snelheidsremmende maatregelen voor ’t Vergeten Stuk in de Wachtebekestraat. Meer bepaald voor:

- bewegwijzering richting Gent + fietspad richting Rostijne;
- aanleg verkeersplateau in Wachtebekestraat t.h.v. Begonialaan;
- aanleg verkeersdrempel in Wachtebekestraat t.h.v. Wachtebekestraat nr. 122.

De burgemeester weigerde echter speciaal hiervoor geld in de begroting 2004 in te schrijven. Hij beweerde wel dat het schepencollege van plan is om bij de heraanleg van riolering en wegdek van het "Pompstraatje", het zijstraatje van de Wachtebekestraat dat uitkomt achteraan de OCMW-tuin, een aantal meerwerken te voorzien voor snelheidsremmende maatregelen. Wij houden hem aan zijn belofte!

Omdat het voorziene budget van 87.000 euro voor het "Pompstraatje" dan bijna zeker met meer dan 10 % zal worden overschreden, moet het dossier terug goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Aangezien er dan toch extra budget moeten worden vrijgemaakt, had de meerderheid dit eigenlijk beter nu al voorzien. Hopelijk brengt dit geen vertraging met zich mee. De enige reden van deze weigering was wellicht het niet bereid zijn om een positief voorstel van de oppositie in te willigen. Een zielige reactie. Maar 't voornaamste is dat er nu duidelijkheid is en dat er maatregelen zullen genomen worden.

 

Café's voortaan pas vanaf 03u00 belast

Tot nu toe betaalden drank- en dansgelegenheden die na het verplichte sluitingsuur van één uur wilden openblijven in Zelzate een hoge belasting. Een zesmaandelijkse vergunning om open te blijven tot twee uur kostte 124 euro, tot drie uur 248 euro en voor een doorlopende nachtvergunning betaalde men 496 euro.

Occasioneel voor één dag langer open blijven kon ook. Daarvoor betaalde men 25 euro tot twee uur, 40 euro tot drie uur en 50 euro voor een doorlopende nachtvergunning.

Vanaf 1 januari 2004 gelden er andere tarieven. Tot drie uur 's nachts moet men geen belasting meer betalen. Een vaste vergunning van 6 maanden kost voortaan 250 euro per schijf van één uur dat men langer dan drie uur wil openblijven. Voor een vergunning van één nacht is dit 25 euro per schijf van één uur.

Er zal steeds wel discussie bestaan over wat men een treffelijk sluitingsuur kan noemen, maar voor die café-uitbaters die uiterlijk tot drie uur open zijn betekent de afschaffing van de belasting in elk geval wat meer ademruimte. En dit is naar mijn mening een goede zaak. Ondermeer de invoering van het betalend parkeren en de tijdelijke sluiting van de brug hebben de Zelzaatse horeca immers geen deugd gedaan.

Anderzijds kunnen we er begrip voor opbrengen dat het gemeentebestuur het openblijven na drie uur wil ontmoedigen. In de prille morgenuren is er immers niet zelden sprake van overdreven overlast door dronkenschap. Dit betekent niet alleen hinder voor de omwonenden, maar ook meer nodige inzet van politie.

De CD&V-fractie keurde het voorstel tot belastingwijziging goed maar op de gemeenteraad vroeg Martin Acke bijsturing van het belastingreglement door duidelijk te vermelden tot welk uur 's morgens belasting moet worden betaald. Dit is immers belangrijk voor wie occasioneel of permanent een doorlopende nachtvergunning wil nemen. Wanneer eindigt voor het gemeentebestuur de nacht? Om onbegrijpelijke redenen - wellicht omdat de vraag van de oppositie kwam - werd dit voorstel door de burgemeester geweigerd. Wedden dat dit binnenkort toch moet worden bijgestuurd?

CD&V ving ook bot met het voorstel om de aanpassing pas op 1 april te laten ingaan. Wat gaat men immers doen met de lopende vergunningen? Aangezien het reglement nu toch geldt vanaf 1 januari 2004 zijn wij van oordeel dat de lopende vergunningen tot 3 uur moeten worden terugbetaald voor de periode van 1 januari tot 31 maart. De burgemeester zegde toe dat deze vergunningen zullen worden geregulariseerd.

Net zoals vroeger zijn er vrijstellingen voorzien voor de officiële kermissen, erkende wijkkermissen en een aantal feestdagen.

     >>> zie tekst van het nieuw reglement
 

Volleybal Tornooi Spectrum Moerbeke 2004

Op zaterdag 3 en zondag 4 juli 2004 gaat het 29ste Internationaal Volleybal Tornooi van V.C. Spectrum Moerbeke-Waas door in... Moerbeke. Wellicht hebben er ook Zelzaatse volleybalploegen interesse voor deelname.

Aanvang: zaterdag om 10 u stipt, zondag om 09u30.

Reeksen: Heren en dames nationaal, Provinciaal A, Provinciaal B, Recreatief, Recreatief Geoefend en Recreatief Gemengd.

Prijzen ter waarde van 2.500 euro. Elke ploeg ontvangt een aandenken.

Info en inschrijvingen: Linda Van Megroot, Kloosterstraat 32, 9190 Stekene (België), tel. 09-346 79 06, fax 09-346 82 37, e-mail linda.vanmegroot@myonline.be of on-line op http://www.vcspectrum.be

Inschrijven vóór 15 juni 2004 – slechts 250 ploegen kunnen deelnemen.

     >>> meer info
 

Hoe staat het met de verkiezingsbeloften halfweg deze legislatuur?

In januari 2001 werd de nieuwe gemeenteraad aangesteld. We zitten dus ruim halfweg van deze legislatuur. Hoe zit het eigenlijk met de realisatie van de verkiezingsbeloften?

Om hierop een antwoord te kunnen geven analyseerden we de verkiezingsprogramma's van de meerderheidspartijen SP.a en VLD-VVD, maakten een tabel op met de verschillende beloften en de huidige stand van zaken.

     >>> zie beloftes meerderheidspartijen

We geven hierbij per partij een score waarbij we 0 punten toekennen voor elke nog niet gerealiseerde belofte (rood), 1 punt voor een zaak die gedeeltelijk is gerealiseerd (oranje) en 2 punten voor elke verkiezingsbelofte die is nagekomen (groen).

Daarmee komen we tot volgend overzicht:

1) De SP.a heeft tot nu toe slechts 29 % van haar verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk uitgevoerd:

Domein

Rood

Oranje

Groen

Items

Score

Score

Inspraak - Openbaarheid

2

0

2

4

4

50%

Communicatie - Dienstverlening

5

0

1

6

2

17%

Sociaal beleid

9

0

6

15

12

40%

Gelijke kansen voor iedereen

1

0

0

1

0

0%

Werkgelegenheid

3

0

0

3

0

0%

Plaatselijk bedrijfsleven

0

0

2

2

4

100%

Beter wonen

7

1

0

8

1

6%

Leefbaarheid - Veiligheid

7

5

3

15

11

37%

Jongerenbeleid

4

0

1

5

2

20%

Sportbeleid

2

1

1

4

3

38%

Cultuurbeleid

5

0

1

6

2

17%

Ontwikkelingssamenwerking

1

2

0

3

2

33%

Ruimtelijke ordening

5

0

0

5

0

0%

Verkeer

4

3

3

10

9

45%

Milieu

3

0

2

5

4

40%

Financieel beleid

9

0

2

11

4

18%

Openbare werken

4

2

1

7

4

29%

Onderwijs

0

1

0

1

1

50%

Volledig programma

71

15

25

111

65

29%

2) De VLD-VVD heeft tot nu toe slechts 28 % van haar verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk uitgevoerd:

Daarbij dient echter wel worden vermeld dat deze partij buitenspel werd gezet doordat de SP.a een alliantie aanging met ZOW. Sedert januari 2003 maken de liberalen feitelijk geen deel meer uit van de coalitie.

Domein

Rood

Oranje

Groen

Items

Score

Score

Communicatie - Dienstverlening

15

0

1

16

2

6%

Sociaal beleid

2

0

1

3

2

33%

Leefbaarheid - Veiligheid

3

0

1

4

2

25%

Jongerenbeleid

4

1

2

7

5

36%

Sportbeleid

2

0

3

5

6

60%

Cultuurbeleid

3

0

1

4

2

25%

Europa

2

0

0

2

0

0%

Ruimtelijke ordening

0

0

1

1

2

100%

Verkeer

1

1

1

3

3

50%

Milieu

5

3

1

9

5

28%

Financieel beleid

1

0

1

2

2

50%

Openbare werken

1

1

0

2

1

25%

Volledig programma

39

6

13

58

32

28%

3) Ook de CD&V volgt nauwgezet het eigen verkiezingsprogramma op en zag tot nu toe 31% gerealiseerd.

     >>> zie beloftes CD&V (toen nog CVP)

Aangezien we vanuit de oppositie niet zelf de prioriteiten kunnen leggen komt het erop aan creatief te zijn en de meerderheid te overtuigen om toch onze ideeën en voorstellen te realiseren. Een opmerkelijk besluit van dezelfde oefening als hierboven is dat een politieke partij in Zelzate niet tot de meerderheid moet behoren om zijn programma te realiseren. 31% van de CD&V-voorstellen werden immers uitgevoerd. Dit betekent een beter rapport dan de meerderheidspartijen. Nochtans was ons verkiezingsprogramma vrij ambitieus. We kunnen er slechts uit besluiten dat veel van onze goede ideeën overgenomen worden door de meerderheid en daar zijn we hun uitermate dankbaar voor.

Domein

Rood

Oranje

Groen

Items

Score

Score

Gemeentelijke Administratie

5

0

3

8

6

38%

Communicatie

7

0

2

9

4

22%

Brandweer

1

1

2

4

5

63%

Politie

8

1

3

12

7

29%

Huisvuil

3

0

6

9

12

67%

Technische dienst

6

0

1

7

2

14%

Sociale Dienstverlening

7

0

3

10

6

30%

Milieu

2

2

0

4

2

25%

Groenvoorzieningen

4

4

0

8

4

25%

Ruimtelijke Ordening

4

1

0

5

1

10%

Verkeersveiligheid

4

1

3

8

7

44%

Openbaar Vervoer

3

0

0

3

0

0%

Huisvesting

5

1

1

7

3

21%

Wegen

7

1

0

8

1

6%

Landbouw

4

0

2

6

4

33%

Winkelen en Handel drijven

10

1

3

14

7

25%

Bibliotheek

5

0

3

8

6

38%

Cultuur

3

0

2

5

4

40%

Sport

6

1

3

10

7

35%

Speelpleinen

2

3

1

6

5

42%

Jongeren

6

0

2

8

4

25%

Volledig programma

102

17

40

159

97

31%

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.