Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.07 – 08 maart 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Politieraad op 15 maart 2004

De eerstvolgende vergadering van de Politieraad van de politiezone regio Puyenbroeck gaat door op maandag 15 maart 2004 om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Lochristi, Dorp West 52.

Dit betekent meteen de laatste zitting voor CD&V-politieraadslid Martin Acke. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 beslisten CD&V en PVDA immers om hun stemmen te bundelen teneinde als oppositie deel te kunnen uitmaken van de politieraad. Beide partijen kwamen overeen om elk drie jaar van het mandaat te vervullen en mekaar op de hoogte te houden.

Op 1 april 2004 eindigt de eerste termijn van drie jaar. Martin Acke zal op de gemeenteraad van 16 maart dan ook ontslag nemen als politieraadslid en PVDA'er Dirk Goemaere mede als zijn opvolger voordragen.

Goede afspraken maken goede vrienden… ook al bleek dit de voorbije jaren in politiek Zelzate geen evidentie te zijn. Wederzijds vertrouwen en respect moeten alles overstijgen… ook partijgrenzen.

Agenda:

Openbare zitting

1a. Aankoop twee voertuigen interventiepolitie
1b. Ombouw twee voertuigen bij de federale Politie
2. Aankoop twee Astridradio's voor nieuwe VAP's.
3. Huur politiegebouw Lochristi (goedgekeurd gemeenteraad Lochristi op 26 januari 2004)
4. Vacante bedieningen 1° mobiliteit 2004.
5. Wijziging beslissing politieraad tot vacantverklaring via mobiliteit (2003/03) van één betrekking van hoofdinspecteur OGP voor de operationele dienst naar één hoofdinspecteur locale recherche. (vergissing bij vacantverklaring politieraad 01 december 2003).
6. Eedaflegging van inspecteur Karolien Coomans en inspecteur Els Dierickx.

Geheime zitting

1. Pensioenaanvraag CP vanaf 01 oktober 2004
2. Aanstelling van drie hulpagenten
3. Aanstelling 1 Calog niveau C operationele dienst Zelzate

>>> zie pagina "Politie"
 

Gemeenteraad op 16 en 17 maart 2004

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 16 maart 2004 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op woensdag 17 maart 2004 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 16 maart 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Nieuwe weg door Kreken van Assenede. Vraag om toelichting (op verzoek van de PVDA­fractie)
4. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur ­ wijziging
5. Bibliotheek - omschakeling naar VubisSm@rt
6. Bibliotheek - gebruikersreglement - aanpassing
7. Bibliotheek - retributiereglement - aanpassing
8. Retributieverordening op het parkeren - aanpassing
9. Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone of in een andere zone voor gratis parkeren met beperking in duur
10. Aankoop parochiezaal Assenedesteenweg / verkoop pastorij Koningin Astridlaan - venale waarde / opdracht aan Eerste Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen
11. Toelagereglement voor incontinentiepatiënten, stomapatiënten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - hernieuwing
12. VZW Watersportvereniging Zelzate - tariefwijziging
13. Milieujaarprogramma 2004 - goedkeuring
14. Milieuraad - huishoudelijk reglement - wijziging
15. Milieuraad - afsprakennota - goedkeuring
16. Milieuraad - statutenwijziging
17. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - ontbinding
18. Begrotingswijziging nrs. 1 en 2
19. Arbeidsreglement
20. Arbeidsreglement gemeentelijke onderwijsinstellingen van het basisonderwijs
21. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing
22. Overeenkomst met Progecov vzw betreffende bijkomende opdrachten arbeidsveiligheid
23. Organiek reglement gemeentelijke vrijwillige brandweer - omzetting van de weddenschalen in euro
24. Huurovereenkomst politiekantoor - aanpassing
25. Politiereglement op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers
26. Aquafinproject aansluiting Suikerkaai - gecombineerd dossier
27. Aankoop woning Sint-Sebastiaanstraat
28. Overname wegenis
29. PV Kasnazicht 4de kwartaal 2003
30. Inrichten bureel t.b.v. parkeerwinkel in de gebouwen van de gemeentelijke technische dienst Suikerkaai
31. Vervangen vloerbekleding op diverse plaatsen van het gemeentehuis - principebeslissing ­ goedkeuring bestek
32. Jeugdwerkbeleidsplan - subsidiereglement - aanpassing
33. Jeugdhuis Kiepietiezie - opzegging huurovereenkomst
34. Openbare verlichting Tweede Gidsenlaan
35. Openbare verlichting verbindingsweg tussen de verkaveling Trekweg en J. Stobbaertstraat
36. Aanbrengen zebrapadverlichting ter hoogte van de schoolingangen in de Patronagestraat
37. Huisvesting - gemeentelijke verbeterings­ en aanpassingspremie ­ wijziging
38. Ontsluiting Marguerite Ottestraat/Veldbrugstraat
39. Straatnaamgeving ­ René Vermandelstraat
40. Openverklaring betrekking milieuconsulent
41. Scoutsgroep De Kievit ­ recht van opstal
42. Uitvoeren van wegen­ en rioleringswerken Kleine Landeigendomlaan - principebeslissing
43. Projectvereniging Cultuur Overleg Meetjesland (COMEET) ­ toetreding - goedkeuring ontwerpstatuten - bepaling financiële bijdrage (zowel op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen als op verzoek van de CD&V-fractie)
44. Keuze van het gemeentebestuur voor IVEG i.p.v. voor WVEM voor elektriciteits­ en gasdistributie in Zelzate - vergelijking van de uiteindelijke kostprijzen voor energie voor gemeentebestuur en inwoners (op verzoek van de CD&V-fractie)
45. Belbus Meetjesland - voorstel tot uitbreiding actiegebied met Zelzate-West ­ principebeslissing (op verzoek van de CD&V-fractie)
46. Vernieuwde derdebetalersystemen bij De Lijn ­ mogelijkheden voor goedkoper of gratis openbaar vervoer binnen Zelzate - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)
47. Stemming over de onmiddellijke stopzetting van het betalend parkeren in Zelzate. Vastleggen van de modaliteiten tot opzegging van de concessie (op verzoek van de PVDA-fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs - waarnemende aanstellingen
2. Machtiging rechtszaken
3. IDM ­ Raad van Bestuur - aanduiding lid
4. IDM - Raad van Bestuur - wijziging vertegenwoordiging
5. TEVEOOST - Regionaal Adviescomité, regio Centrum en Raad van
Bestuur - wijziging vertegenwoordiging
6. Beheerraad Plaatselijke Openbare Bibliotheek - wijziging vertegenwoordiging
7. onderwijs - ontslag voor 50 % uit de vervangingspool
8. onderwijs - vaste benoemingen
9. Gemeentepersoneel - pensioenaanvraag
10. Gemeentepersoneel - aanvaarding ontslag milieuconsulent
11. Aanstelling stedenbouwkundig ambtenaar / diensthoofd grondgebiedzaken
12. Projectvereniging COMEET - aanduiding stemgerechtigd lid en vertegenwoordiger met raadgevende stem
13. Economische raad - samenstelling bestuur
14. Jeugdhuis Kiepietiezie - stand van zaken

     >>> De komende dagen worden de agendapunten op de website met commentaar aangevuld
 

Buurtcomité Wittouck en Feestcomité De Katte promoveren

Twee Zelzaatse buurtcomité's kregen in januari een erkenning in een hogere subsidiecategorie.

Het buurtcomité Wittouck werd door het gemeentebestuur erkend als feestcommissie categorie C en krijgt voortaan een jaarlijkse subsidie van 745,00 euro. Het Feestcomité De Katte werd erkend als feestcommissie categorie B en kan daardoor voortaan rekenen op 1.240,00 euro subsidie per jaar.

Het reglement inzake erkenning en subsidiëring van feestcomissies omschrijft de criteria waaraan deze organisaties moeten voldoen om te kunnen genieten van gemeentelijke subsidies.

     >>> zie reglement
 

Zelzaats schepencollege ziet windturbine in Industriezone Rostijne niet zitten

Electrabel wil in het Industriepark Rostijne een windturbine bouwen. Dit kadert in de plannen om in de Gentse Kanaalzone een vijftigtal windturbines op te richten. De turbine zou komen op de tip van het industriepark in de omgeving van de garage Opel Grensland en De Mosselman.

Electrabel diende hiervoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Het gemeentebestuur organiseerde hieromtrent enige tijd geleden een openbare hoorzitting op het gemeentehuis.
Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 25 november tot 25 december 2003 werd één bezwaar ingediend, namelijk door het college van burgemeester en schepenen van Zelzate zelf. Naar aanleiding van haar eigen bezwaar besliste het schepencollege een negatief advies uit te brengen voor de oprichting van deze windturbine bij AROHM teneinde de bouwvergunning te weigeren.

     >>> Meer informatie en de tekst van het bezwaar van het schepencollege
 

Ophaalkalenders huishoudelijk afval

Omdat de ophaalkalenders van IDM via het Reklameblad van Zelzate werden bedeeld, hebben een ruim aantal bewoners de kalender 2004 niet in de bus gekregen. Ondermeer diegenen waar de brievenbus de vermelding "Geen druk- en reclamewerk" draagt.

Inwoners die geen ophaalkalender 2004 kregen, kunnen zich best wenden tot het gemeentehuis.

Om gelijkaardige problemen te vermijden zullen vanaf volgend jaar de kalenders via de interne jobdienst van Sint-Jan-Baptist worden verspreid.

Voor een elektronische ophaalkalender kan u ook terecht op de website van IDM:   www.idm.be.

 

CD&V ijvert voor meer respect

"U verdient meer respect". Dat is de slagzin waarmee CD&V naar de verkiezingen van 13 juni trekt. CD&V wil de stem zijn van alle mensen die van de overheid meer respect verwachten.

De echte start van de verkiezingscampagne van CD&V is pas voorzien op het nationaal partijcongres op 24 april in Gent.

De CD&V zal politiek ondermeer actie voeren rond meer respect voor de mensen. Voor de eerlijke belastingbetaler (die geconfronteerd wordt met de fiscale amnestie), voor gehuwde tweeverdieners (die vaststellen dat hun beloofde belastingverlaging wordt uitgesteld), voor de slachtoffers van criminaliteit en de rechtszoekenden, voor de gezinnen die wachten op een sociale woning, voor de ondernemers, zelfstandigen, landbouwers, vrijwilligers, gehandicapten, het onderwijspersoneel en de kiezers,...

De bevolking verwacht geen beloftes en stunts, maar een betrouwbare overheid, aldus CD&V-partijvoorzitter Yves Leterme.

De respect-campagne gaat gepaard met een spot die tot 13 maart in de bioscoopzalen te zien is.

Respect heeft vele gezichten. Het is geen aftands of conservatief begrip, maar een warme oproep. Deze filmspot wordt vertoond in bioscoopzalen. Bekijk hier de spot :

 

Daarnaast ondersteunen affiches en de website www.respect.be de campagne. Deze website is meer dan één bezoekje waard.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.