Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.04 – 08 februari 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Omnisportdag voor personen met handicap

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen nodigt alle personen met een handicap uit op een gratis Omnisportdag voor jong en oud. Deze sportnamiddag vindt plaats op zaterdag 6 maart 2004 van 13.30 tot 17 uur in het provinciaal sportcentrum Puyenbroeck in Wachtebeke.

De deelnemers kunnen er kennis maken met vier sporten : judo, aquafun, hockey en showdown. Deze vier sporten zullen garant staan voor veel sportplezier.

Voor inschrijvingen en meer details over de andere sportprogrammaties kunnen geïnteresseerden terecht bij de Coördinatiecel Aangepast Sporten (CAS) van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen op onderstaand adres:

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst 113 – Sport (CAS)
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
contactpersoon : Katrien De Clercq tel. 09-243 12 42 fax : 09-243 12 49
e-mail :
katrien.de.clercq@oost-vlaanderen.be

Erik Matthijs stelt parlementaire vragen aan minister i.v.m. omvorming R4-Oost

Erik Matthijs, Vlaams CD&V-parlementslid en burgemeester van Eeklo, stelde op 12 december 2003 in samenspraak met de Zelzaatse CD&V-afdeling, een aantal vragen aan minister Bossuyt in verband met de toekomstige werken aan de R4-Oost te Zelzate. U vindt hieronder de vragen van Erik Matthijs met telkens daaronder in kleur vermelding van het antwoord van de minister.

Wellicht onder druk van die vragen besliste het Vlaams Gewest om op 28 januari in Zelzate een openbare hoorzitting te organiseren, waarvan u verder in deze nieuwsbrief een verslag kunt lezen.

Heraanleg knooppunten R4-Oost te Zelzate:

De knooppunten op de R4-Oost zullen de komende jaren worden aangepast, onder meer voor een vlotte doorstroming van het verkeer van en naar Nederland. Bij die aanpassingen gaat men uit van een verbinding van 2 x 1 wegvak voor het doorgaand grensoverschrijdend verkeer.

Knooppunt Oost-3 vereist bijzondere aandacht. Het initieel ontwerp voor de nieuw aan te leggen oprit van de R4-Oost naar de Al 1/N49 voor het verkeer komende vanuit Nederland richting Zelzate-tunnel vraagt immers de onteigening van zeventien woningen en een bedrijf en bedreigt bovendien de leefbaarheid van nog eens elf woningen.

1. Hoever staat het met de ontwerpen voor de heraanleg van de R4-Oost, en in welke timing is voorzien ?

- knooppunt Oost-1 : R4-Leegstraat;
- knooppunt Oost-2 : R4-Rijkswachtlaan;
- knooppunt Oost-3 :R4-N49;
- knooppunt Oost-4 : R4-Gebroeders Naudtslaan/OCAS ?

De aanbesteding voor het knooppunt 4 op de R4-oost ter hoogte van de Gebroeders Naudtslaan is voorzien in 2004. Het ontwerp is nagenoeg voltooid. De onteigeningen zijn lopende. De aanvang van de werken is voorzien in 2005. De uitvoering van de knooppunten 1-2 en 3 is voorzien in de periode 2006-2010. Hiervoor is actueel het milieueffectenrapport (MER) in opmaak.

2. Wat knooppunt Oost-3 : R4-N49 betreft : welke wijzigingen worden gepland aan het initieel ontwerp om de woningen maximaal te vrijwaren ?

Voor knooppunt 3 is een alternatief voorstel uitgewerkt om de onteigening van de woningen zoals voorzien in het initieel ontwerp te voorkomen. Dit alternatief wordt, na eerder overleg met de lokale overheid, mee onderzocht in het MER.

3. Houden de ontwerpen van deze knooppunten rekening met de in de toekomst te verwachten verkeersstromen van en naar Nederland, ook wanneer daar wordt beslist om het verbindingstraject tussen de Westerscheldetunnel en de Belgische grens te verbreden naar 2 x 2 rij vakken ?

De knooppunten zijn opgevat rekening houdend met de Tractaatweg op 2 x 1 rijstroken op Belgisch grondgebied. De Vlaamse overheid heeft niet de intentie van dit uitgangspunt af te stappen.

Tractaatweg - Verbredingsplannen:

Op 14 november 2001 werd in het Vlaams Parlement een met redenen omklede motie aangenomen over de eventuele gevolgen inzake leefbaarheid en verkeersveiligheid ten gevolge van de ingebruikname van de Westerscheldetunnel (Stuk 869 (2001-2002) - Nr. 2). Hierin werd aan de Vlaamse regering gevraagd de nodige maatregelen te treffen, zodat de ingebruikname van de Westerscheldetunnel geen negatieve impact heeft op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van betrokken Vlaamse steden en gemeenten.

De Westerscheldetunnel is reeds negen maanden open, en de verkeersintensiteit neemt toe. De provincie Zeeland heeft 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de voorbereidende werkzaamheden van een verbredingsproject. Men denkt aan een verbreding van de Zeeuws-Vlaamse noordzuidverbinding (Tractaatweg en Sloeweg) met twee extra rijstroken. Het college van gedeputeerde staten wil congestieproblemen voor zijn en wil de verbreding voor 2010 gerealiseerd zien.

1. Bestaat er een bilateraal akkoord tussen Nederland en België dat garandeert dat de WesterscheldeOeververbinding, en dus ook de Tractaatweg, beperkt blijven tot een verbinding van louter regionaal belang ?

Er bestaat geen bilateraal akkoord tussen Nederland en België nopens het beperkt blijven van de Westerschelde-oeververbinding en de Tractaatweg tot een verbinding van louter regionaal belang.

2. Is er voor de plannen tot verbreding van de Tractaatweg naar 2 x 2 rijstroken overleg (of overleg geweest) met de Nederlandse autoriteiten (provincie Zeeland/Rijkswaterstaat) ?

Er is nog geen overleg geweest over plannen tot verbreding van 2 x 2 rij stroken van de Tractaatweg aan Nederlands zijde met de Nederlandse autoriteiten.

3. Wat kunnen de gevolgen van deze verbreding zijn voor België, en meer specifiek voor de gemeente Zelzate ?

Het standpunt van de Vlaamse overheid is dat de Tractaatweg op Belgisch grondgebied beperkt blijft tot een 2 x 1 weg. De omvorming van N423-Tractaatweg en R4-Kennedylaan tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de A11/N49 tot primaire weg I, zoals voorzien in het ontwerpraamplan Gent Zeehaven R4-west en R4-oost, heeft als doel het grensoverschrijdend verkeer vlot en veilig te laten gebeuren, rekening houdend met de leefbaarheid in Zelzate.

4. Welke maatregelen heeft de regering al genomen in het kader van de met redenen omklede motie ?

Er wordt eerlang een commissie opgestart onder voorzitterschap van de heren gouverneurs van Oost-Vlaanderen en Zeeland met als hoofddoel overleg nopens de problematiek van de nautische toegankelijkheid van de Gentse haven. De problematiek van het grensoverschrijdend wegverkeer zal hierbij eveneens aan bod komen. Bij dit overleg worden de Rijkswaterstaat betrokken aan Nederlandse zijde en de administraties Waterwegen en Zeewezen, Wegen en Verkeer en het Havenbedrijf Gent GAB aan Vlaamse zijde.
 

Verslag info-vergadering omvorming R4-Oost

Op 28 januari 2004 ging op het gemeentehuis een informatievergadering door in verband met de te verwachten wegenwerken voor de omvorming van de R4-Oost. De bovenzaal van het gemeentehuis zat nokvol. Ook Martin Acke woonde de vergadering bij. Op de website vindt u een uitgebreid verslag en een overzicht van de plannen.

Ingenieurs Henk Keymeulen en Willy Van Damme van het Vlaams Gewest verduidelijkten de plannen voor omvorming van knooppunt 3 (op- en afritten van de N49) en knooppunt 4 (Gebroeders Naudtslaan - OCAS). Rond de herinrichting van de R4-Oost ten noorden van de N49 is een MER (milieu-effectrapport) in opmaak. Om die reden zijn voor knooppunten 1 (Leegstraat) en 2 (Rijkswachtlaan) nog maar vage richtinggevende ontwerpplannen beschikbaar.

Knooppunt 4

Volgend jaar komt aan OCAS een reuzenrotonde op een hoogte van 3,5 meter boven het maaiveld. De afmetingen zijn berekend op het zwaarste havenverkeer. Er wordt geen noord-zuid-ondertunneling van deze rotonde voorzien om het doorgaand verkeer naar Gent via de R4-Oost (Kennedylaan) te ontmoedigen.

Bij de ontwikkeling van dit knooppunt werd ook met de fietsers rekening gehouden. Die krijgen ten noordwesten van het rond punt een heus eigen rond punt. Van hieruit vertrekken in de vier windrichtingen tweerichtingsfietspaden naar Zelzate, industriepark Rostijne, Sidmar en Wachtebeke. Alle fietsverkeer blijft op hoogte van het maaiveld.
Samen met de aanleg van de rotonde wordt ook het wegdek tussen de rotonde en de N49 (richting industriepark Rostijne) en het stuk Kennedybaan tot aan de spoorwegovergang ter hoogte van Sidmar vernieuwd. De werken zullen starten in het voorjaar van 2005.

Knooppunt 3

Het initiële ontwerp van de nieuwe oprit van de N49 richting Zelzate-tunnel was zeer omstreden omdat dit gepaard ging met de onteigening van 17 woningen in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan en de bedreiging van de leefbaarheid van nog eens een 11-tal woningen en een bedrijf.

Door een herschikking van de rijvakken en een verschuiving in oostelijke richting, kwam men uiteindelijk tot een nieuw ontwerp dat voldoet aan de snelheidsvoorwaarde van 70 km/u maar waarbij geen onteigeningen van woningen meer nodig zijn. Een echt definitief plan is dit nog niet. Ook het tijdstip van realisatie is nog niet gekend. De lopende MER-studie moet hierover later uitsluitsel geven. Op dit punt blijven tal van inwoners nog op hun honger zitten en zullen nog geduld moeten uitoefenen.

Na de uiteenzetting van de deskundigen werden door de inwoners tal van vragen gesteld. Op de website vindt u hierover meer gegevens.

     >>> voor meer informatie en plannen

R4-West binnenkort een nacht gesloten

Wegens werken zal de R4-west vanaf woensdagavond 18 februari om 19 uur tot donderdagmorgen 19 februari om 07 uur in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten worden.

Het verkeer komende uit richting Evergem via de R4-West zal aan het kruispunt R4-Riemesteenweg afgeleid worden via het centrum van Ertvelde-Rieme naar de Kuhlmannkaai richting Zelzate-brug.

Het verkeer komende van Knokke en/of Antwerpen via expresweg zal via signalisatieborden omgelegd worden via de R4-Oost (Pres. J. F. Kennedylaan) richting Gent.

De Zelzaatse belastingen in 2004

De Zelzaatse begroting voorziet voor 2004 een globale belastingdaling ten opzichte van vorig jaar. Het zou er nog aan mankeren ! Toch moet onze SP.A-ZOW-meerderheid niet te hoog van de toren blazen. De belastingdruk in Zelzate blijft zeer hoog en steeg met 52% sedert de gemeenteraadsverkiezingen van 2000.

De belastingdaling is hoofdzakelijk te danken aan het feit dat de gezinsbelasting onder druk van oppositie en bevolking niet wordt herhaald. De milieubelasting daalt verder (van 15 naar 10 euro per gezin of bedrijf) en zal € 18.000 minder opbrengen dan vorig jaar. De vorig jaar overschatte ontvangst op reclamebladen wordt aangepast aan een realistischer waarde. De daling van de belasting op het parkeren van € 290.000 naar € 180.000 heeft nog niks te maken met de aangekondigde inkrimping van het betalend parkeren tot de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein, maar geeft een meer waarheidsgetrouw beeld van de te verwachten inkomsten bij ongewijzigd parkeerbeleid. Wanneer de beperking van het betalend parkeren effectief doorgaat - en de CD&V staat achter elk initiatief tot vermindering van het betalend parkeren - dan zullen ongetwijfeld de parkeerontvangsten nog sterk dalen. Het zal maar de vraag zijn of het sop de kool nog zal waard zijn en het betalend parkeren niet beter volledig wordt afgeschaft.

In 2004 zal men terug beginnen storten in de slibput van Callemansputte, waardoor de gemeente op € 37.500 extra inkomsten kan rekenen. De gemeenteraad voerde vorig jaar een retributie in op de nutsbedrijven die werken uitvoeren op het openbaar domein en schreef voor 2003 een symbolische euro in. Het is maar de vraag of in 2004 de voorziene € 25.000 zal kunnen worden geïnd, aangezien intussen bleek dat de voornaamste nutsbedrijven op basis van statutaire bepalingen niet kunnen worden belast door de gemeente.

De grootste stijging van de belastingontvangsten is die van de aanvullende personenbelasting. De stijging van de ontvangsten met meer dan 457 miljoen euro is het rechtstreeks gevolg van de verhoging van de opcentiemen van 7% naar 8% vorig jaar.
Besluit: de belastingdruk blijft te hoog in Zelzate. Bovendien ligt die druk hoger t.o.v. de ons omringende gemeenten.

GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

Administratieve prestaties:

19.950

27.193

32.725

33.050

33.000

Belasting op afgifte van milieuvergunningen

3.322

3.371

2.107

3.500

3.000

Belasting op afgifte van administratieve documenten

16.628

23.821

30.618

29.550

30.000

 

 

 

 

 

 

Verhaalbelastingen:

17.109

14.030

10.935

10.000

10.000

Belasting op leggen van trottoirs

17.109

14.030

10.935

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

Prestaties van openbare hygiëne:

247.675

270.593

338.314

319.050

301.500

Belasting op sluikstorten

1.116

75

372

2.500

2.500

Belasting op het lijkenvervoer

0

0

0

0

0

Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)

110.926

53.535

12.843

13.550

14.000

Milieubelasting

135.634

216.983

325.099

303.000

285.000

 

 

 

 

 

 

Belastingen op nijverheid, handel, landbouw:

365.435

440.105

460.658

531.296

547.900

Belasting op drijfkracht

75.855

74.770

188.933

190.000

190.000

Belasting op het openblijven van café’s na het sluitingsuur

7.343

6.366

6.400

7.000

7.000

Belasting op reclameborden

5.007

3.582

2.778

3.000

3.000

Belasting op verspreiden reclame

0

0

0

110.896

90.000

Verblijfsbelasting

2.307

409

0

0

0

Belasting op banken en financieringsinstellingen

11.341

9.445

9.205

9.500

9.500

Belasting op stortplaatsen

96.074

165.922

69.748

0

37.500

Belasting op ondernemingen en vennootschappen

167.508

179.612

183.594

210.900

210.900

 

 

 

 

 

 

Gebruik van het openbaar domein:

108.615

96.903

94.754

403.901

319.000

Belasting op plaatsrecht openbare markt

89.382

80.485

78.766

100.000

100.000

Belasting op kermissen

5.481

5.767

5.381

5.500

5.500

Belasting op parkeren

3.795

3.027

2.806

290.000

180.000

Belasting op frituren

8.056

7.623

7.802

8.400

8.500

Retributie op werken nutsvoorzieningen openbaar domein

0

0

0

1

25.000

Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen

1.901

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium:

2.603

2.459

1.984

2.000

2.000

Belasting op tweede verblijven

2.603

1.983

1.984

2.000

2.000

Belasting op krotwoningen, onbew. of onafgew. gebouwen

0

476

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Diverse belastingen:

397

496

297

691.355

0

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

397

496

297

300

0

Algemene gemeentebelasting op de gezinnen

0

0

0

691.055

0

 

 

 

 

 

 

Totaal gemeentebelastingen en -retributies

761.784

851.779

939.667

1.990.652

1.213.400

 

 

 

 

 

 

GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

Aanvullende belasting op onroerende voorheffing

809.399

1.463.538

1.715.510

1.797.072

1.857.781

Aanvullende personenbelasting

2.292.562

1.902.431

2.323.560

2.366.143

2.823.321

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

104.223

116.783

116.936

123.521

123.612

Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing    

0

0

4.347

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

Totaal gemeentelijke opcentiemen

3.206.184

3.482.751

4.160.353

4.296.736

4.814.714

 

 

 

 

 

 

Totaal belastingontvangst

3.967.968

4.334.530

5.100.020

6.287.388

6.028.114

     >>> tabel en grafieken in EUR
     >>> tabel en grafieken in BEF

Gebruik afvalontainers bij evenementen

IDM besliste vorig jaar af te stappen van het gratis ter beschikking stellen van afvalcontainers bij evenementen. Bij commerciële activiteiten uitgaande van een privé-initiatief zou vanaf 1 januari 2004 de plaatsing van afvalcontainers worden gefactureerd op forfaitaire basis.

Martin Acke kwam hiervoor tussen op de gemeenteraad van 2 september 2003. Hij stelde deze maatregel wel voor een stuk te kunnen begrijpen, maar voorspelde dat tal van non-profit verenigingen hiervan de dupe zouden worden.

Voor veel verenigingen betekent deze afvalfactuur immers een niet onbelangrijke extra kost voor activiteiten die toch tot doel hebben de eigen jaarwerking van de vereniging te bekostigen. Men kan hier bezwaarlijk van commerciële activiteiten spreken. Martin Acke stelde het gemeentebestuur daarom voor om deze tussenkomst dan toch ten minste ten laste te nemen voor wat de erkende Zelzaatse verenigingen betreft. Hij had er geen moeite mee dat dit zou worden gekoppeld aan een sorteringsplicht.

Burgemeester Schenkels antwoordde Martin Acke toen dat het maar eens moest gedaan zijn met die Sinterklaaspolitiek om alles gratis te geven.

     >>> zie tussenkomst op gemeenteraad 02-09-2003

Maar uiteindelijk ging de gemeenteraad dan toch akkoord met het voorstel van de CD&V-fractie. Voor verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad, de wijkcomités en de scholen zal het gemeentebestuur de kosten op zich nemen op voorwaarde dat het afval correct gesorteerd wordt. Voor de verenigingen en jeugdbewegingen is dit een goede zaak.

Voor wie wel moet betalen zijn de tarieven exclusief BTW:

Plaatsing en lediging container 1.100 liter voor restafval:                      € 35,00
Plaatsing en lediging container 1.100 liter voor glas:                              € 22,00
Plaatsing en lediging container 1.100 liter voor papier en karton:           € 22,00
Plaatsing en lediging container 1.100 liter voor GFT:                             € 30,00
Plaatsing en lediging container 1.100 liter voor PMD:                             € 20,00
Plaatsing en lediging container 240 liter voor papier en karton:             €  5,00
Plaatsing en lediging container 240 liter voor glas:                                €  5,00
Plaatsing en lediging container 120 liter voor restfractie:                      €  3,00
Plaatsing en lediging container 120 liter voor GFT :                               €  2,00
Plaatsing en lediging container 120 liter voor PMD:                                €  2,00
Plaatsing afvalkit (3 containers 120 l waarvan 2 restafval met sensib.)   €  8,00
 

Wijziging decreet ruimtelijke ordening gaat op 8 februari 2004 van kracht.

Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? Wanneer niet? Wat bij het bouwen van een garage of carport, een veranda, een tuinhuis, een tuinhuis, een openlucht zwembad of een siervijver,... Mag u op een perceel grond bouwen? Mag u een gebouw verbouwen? Wat is een stedenbouwkundig attest? Wie licht u in? Welke weg volgt uw aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning of verkavelingaanvraag? Wat met zonevreemde gebouwen? Als deze vragen worden geregeld via het decreet ruimtelijke ordening.

Eind november keurde het Vlaams parlement de 'technische' wijzigingen van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening goed. Deze wijziging wordt technisch genoemd omdat er heel wat kleinere angels en knelpunten uit worden gehaald, maar aan de 'geest' van het decreet wordt niet geraakt. Niettemin is er een aantal wijzigingen dat wél belangrijkere gevolgen heeft voor gemeenten.

Op 29 januari verschenen deze wijzigingen eindelijk in het Belgisch Staatsblad Dit betekent dat het overgrote deel van de wijzigingen tien dagen later, dus op 8 februari, van kracht worden.

     >>> voor meer informatie

Fraudepoging via e-mail.

De veiligheidsdienst van Banksys werd op de hoogte gebracht van een recente fraudetechniek. Fraudeurs trachten kredietkaartgegevens te verzamelen en werken via een e-mail-adres op naam van VISA (namelijk 'security@visasecurity.com').

Hun techniek is eenvoudig. Door de naam van een wereldbekende kredietkaartmaatschappij onrechtmatig te gebruiken, winnen ze het vertrouwen van de consument. Onder het voorwendsel van een frauduleus gebruik van de kredietkaart, vragen de fraudeurs aan de consument een hyperlink aan te klikken. De achterliggende webpagina vraagt hen om gevoelige informatie over hun kredietkaart in te geven.

Banksys wil de gevolgen van deze fraudepogingen beperken en dringt erop aan geen informatie door te geven, deze e-mail onmiddellijk te verwijderen en in geen geval door te sturen. Voor wie toch is ingegaan op de valstrik, belt best naar Card Stop (070 344 344). Banksys benadrukt nogmaals het preventieve karakter van deze oproep en raadt aan om geen gevoelige informatie te communiceren via e-mail.
 

Burgemeester haalt uit naar oppositie

Burgemeester Schenkels haalde de voorbije week zwaar uit naar de oppositie in verband met hun blijvend protest tegen de gezinsbelasting. Indirect beschuldigt hij daarbij de CD&V als zou deze partij de inwoners aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid door het niet of in schijfjes betalen van de gezinsbelasting.

Dit is een valse beschuldiging. De CD&V heeft de bevolking niet opgeroepen om de belasting niet of in stukjes te betalen. De CD&V heeft wel duidelijk gesteld dat het onaanvaardbaar is dat het gemeentebestuur een afbetalingsplan zou weigeren voor die mensen die daar nood aan hebben. De brief met de eis om dit wel toe te staan werd tijdig op het gemeentehuis bezorgd, maar is omwille van administratieve vertraging, maar ongetwijfeld ook door gebrek aan wil om dit snel te behandelen, nog steeds niet op het schepencollege besproken. Bovendien heeft het schepencollege beslist om in de maand februari geen gemeenteraad te houden. Wellicht een zoveelste handigheidje, waardoor de oppositie de wind uit de zeilen wordt genomen.

Gratis busvervoer in Zelzate

Het ontbreekt in Zelzate niet aan (te) snelle beslissingen. Nog maar pas lanceerde de Zelzaatse CD&V een aantal voorstellen voor een beter openbaar vervoer in onze gemeente en tien dagen later besliste onze burgemeester John Schenkels al dat er een gratis busnetwerk komt.

In zijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 4.02 die verscheen op 18 januari stelde CD&V-fractieleider Martin Acke twee ideeën voor. Enerzijds zou het sociaal en economisch interessant te zijn om het belbusproject Meetjesland uit te breiden met Zelzate-West. Anderzijds stelde hij voor om een aantal kant en klare voorstellen van De Lijn voor gratis of goedkoper vervoer in onze gemeente te onderzoeken. Hij voegde meteen een agendapunt toe aan de gemeenteraad van februari om de voor- en nadelen en de kostprijs van deze voorstellen te bespreken.

     >>> zie artikel in nieuwsbrief 4.02

Dit was echter zonder John Schenkels gerekend. In plaats van het gevraagde overleg in de gemeenteraad af te wachten schoot die reeds zelf in actie. En blijkbaar besliste hij op zijn eentje (noch zijn eigen partijbestuur, noch het schepencollege, noch de gemeenteraad wisten hiervan) om met De Lijn in scheep te gaan voor een lokaal busnetwerk, waarbij iedereen tussen 9 en 16 (of 17 uur?) gratis gebruik zou kunnen maken van de bus.

Deze gang van zaken wekt gemengde gevoelens op. Enerzijds kunnen we maar gelukkig zijn dat onze burgemeester de CD&V-voorstellen ernstig neemt en ze ook wil realiseren. Anderzijds is er geen enkel overleg geweest over de verschillende mogelijkheden en wie garandeert dat de keuze van John Schenkels de beste is? Hij wou blijkbaar het debat op de gemeenteraad niet afwachten omdat de CD&V daar wel eens met goede voorstellen zou kunnen afkomen waartegen het moeilijk neen stemmen is. Dit is wellicht nog een reden waarom de gemeenteraad van februari werd afgelast. En dan maar kritiek geven op de oppositiepartijen dat die niet anders doen dan negatieve kritiek geven en alles afbreken!

Het is zeer verontrustend dat een burgemeester op zijn eentje beslist tot dergelijke maatregel die de gemeentekas toch jaarlijks 75.000 euro zou kosten. Meer nog. Tegen 1 april zou dit al in voege gaan, terwijl hiervoor zelfs geen geld is voorzien in de begroting. Het gemeentebestuur mag dit wettelijk niet invoeren zolang hiervoor geen begrotingswijziging is goedgekeurd!

We snappen niet dat het schepencollege en het sp.a-partijbestuur dergelijke persoonlijke escapades van hun voornaamste mandataris blijven pikken. Zitten daar dan echt alleen ja-knikkers zonder enig gezond verstand? Er zijn gevaarlijke zaken aan het gebeuren in Zelzate… waar zal dit eindigen?

Fietspad naar industriepark Rostijne

Op 4 maart 2003 van vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de aanleg van een fietspad tussen de Wachtebekestraat en het industriepark Rostijne. Deze fietsverbinding is nu eindelijk beschikbaar.

Het Vlaams Gewest zorgde voor de nodige toelatingen en Hans Pöpsel, eigenaar en uitbater van de carwash in Rostijne, verhuurde inmiddels de nodige grond aan de gemeente. De gemeente zorgde voor de plaatsing van een afrastering om de privé-gronden te vrijwaren.

Dit is ongetwijfeld een goede zaak in afwachting van de realisatie van de omvorming van de R4-Oost. Het zal immers nog een aantal jaren duren vooraleer deze werken, en dan in het bijzonder de bijbehorende fietspaden, zullen worden gerealiseerd.

     >>> voor meer gegevens en enkele foto's

Fietstunnel Kasteelstraat

De werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-West vorderen goed. Aannemer Cordeel levert puik werk. Rond de jaarwisseling raakte bekend dat de werken in het najaar van 2004 zouden kunnen worden afgerond, terwijl de aannemer eigenlijk tijd heeft tot juli 2005. Er zijn de laatste weken al diverse wijzigingen aangebracht aan de tijdelijke rotonde. Het blijft daar flink uitkijken om ongevallen te vermijden. Tegen 1 april zou het verkeer tussen Antwerpen en de Zeekust terug via het normaal traject, onder het nieuwe viaduct komende van de brug, moeten verlopen en zou men vanuit de richting Antwerpen de nieuwe tunnel richting Evergem kunnen gebruiken. De steunkolommen van de fietsbrug tussen de Callemansputte en de Ter Looverendreef zijn geplaatst en men is de brughoofden aan het afwerken. Voor eind februari zal die metalen brug open worden gesteld voor voetgangers en tweewielerverkeer.

Intussen is de fietstunnel onder de N49 al geruime tijd in dienst. Tal van schoolkinderen en werknemers maken dagelijks gebruik van deze weg. Na een aantal berichtjes van omwonenden en gebruikers bracht Martin Acke een inspectiebezoek aan de tunnel en stelde toch een aantal tekortkomingen vast die met kleine inspanningen kunnen worden verholpen.

Graffitispuiters en vandalen blijken ook daar hun actiedomein te hebben. Regelmatig verwijderen van de graffiti kan wellicht hardnekkige 'taggers' ontmoedigen. De verlichting in de tunnel blijkt kwetsbaar en wordt beter vervangen door steviger armaturen. Aanbrengen van reflecterende strips op de dranghekkens aan de ingangen van de tunnel zal de zichtbaarheid ervan vergroten, de verlichting is er immers niet optimaal, mede door de vernieling van de tunnelverlichting. Een aantal haken in de muren zitten op beenhoogte en kunnen gevaarlijke wonden veroorzaken. Die dienen te worden afgeschermd of verwijderd. De openbare verlichting in de Kasteelstraat dient te worden verlengd tot aan de fietstunnel.

Tot slot zijn regelmatige politiepatrouilles in die buurt aan te raden.

     >>> voor meer gegevens en foto's

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.