Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.03 – 25 januari 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

OCMW-raad op 26 januari 2004

De eerstvolgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op maandag 26 januari 2003 om 19.00 uur in de raadszaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, B.J. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

1. Notulen openbare raadszitting van 22 december2003
2. Mededeling(en) van de voorzitter
3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg - mededeling
4. Verslag aankopen - mededeling
5. Notulen Hoog Overlegcomité/Bijzonder Onderhandelingscomité van 15 december 2003 - mededeling
6. Financiering investeringen 2004 - herhalingsopdracht
7. Onderhandelingsprocedure verpleegoproep- en communicatiesysteem - toewijzing
8. Onderhandelingsprocedure levering brood & kleingebak - uitslag - toewijzing
9. Administratief centrum (Burg. Jos. Chalmetlaan 80) - dringende herstellingswerken: mededeling uitvoering beslissing dd. 22/12/2003
10. Administratief centrum (Burg. Jos. Chalmetlaan 80) - overheidsopdracht voor aanneming van werken: gunningswijze + bestek
11. Het Greet Rouffaerhuis vzw - actie brandbeveiligingspakketten ten voordele van brandwondencentrum

IBO

12 Huur zaal KAZ voor vakantieopvang

PRIVAAT PATRIMONIUM

13. Assenedesteenweg 138 - overdracht aan gemeente - herziening beslissing van 20 oktober 2003

KINDERDAGVERBLIJF / IBO

14. Scenario vernieuwing infrastructuur

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

15. Notulen geheime raadszitting van 22 december 2003
16. Notulen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - mededeling
17. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven
18. Technisch beambte - contractueel - aanstelling in kader van artikel 60 § 7
19. Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelsleden - periodieke weddenverhogingen 2004

PERSONEEL

Kinderdagverblijf

20. Sociaal verpleegkundige - vaststelling individuele weddenschaal
21. Aanstelling kinderverzorgster n.a.v. pensionering personeelslid

Initiatief buitenschoolse opvang

22. Begeleider van kinderen - verlengen contract
23. Begeleidster van kinderen - bekrachtiging aanstelling vervangster moederschapbescherming

     >>> zie pagina "OCMW-Raad"

Provinciale uitleendienst sportmateriaal

De provinciale uitleendienst sportmateriaal verhuist en is voortaan gehuisvest in de loods van het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 (site Blaarmeersen), 9000 Gent. De uitleendienst is toegankelijk op maandagvoormiddag van 9 tot 12 uur, op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.

Zowel de brochure als de aanvraagformulieren en het reglement kunnen verkregen worden bij de provinciale uitleendienst sportmateriaal.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst 113 – Sport
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
contactpersoon : Sabine De Bruycker tel. 09-243 12 38 fax : 09-243 12 49

Website van Gezinsbond Zelzate

De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. De bond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

De Bond kiest voor kinderen en ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving, langs diverse werkpijlers:

- een waaier aan dienstverlening
- sociaal-cultureel werk en verenigingsleven
- gezinspolitieke actie

De Bond kan hierbij rekenen op de steun van meer dan 300.000 leden-gezinnen, van 14.000 vrijwilligers in de bestuursorganen en +/- 150 personeelsleden.

De Zelzaatse afdeling van de Gezinsbond groepeert 500 Zelzaatse gezinnen en is daarmee ongetwijfeld de grootste vereniging van Zelzate.

Sedert enkele dagen beschikt de Zelzaatse Gezinsbond over een eigen website. Allen daarheen voor een kennismaking:               http://www.gezinsbond.be/zelzate

Volksvergadering omtrent gezinsbelasting

Op vrijdag 23 januari 2004 werd door CD&V, PVDA en VLD een derde volksvergadering ingericht omtrent de gezinsbelasting. Dank zij de druk van bevolking en oppositiepartijen wordt deze belasting in 2004 niet meer voorzien. De drie oppositiepartijen organiseerden een evaluatievergadering om de inwoners op de hoogte te brengen van de acties en resultaten, om de verdere procedure toe te lichten en te peilen naar de mening van de bevolking over het uiteindelijk resultaat.

Er is nog steeds een serieuze weerstand vanuit de bevolking om de gezinsbelasting van 2003 te betalen. Het gemeentebestuur moest op een totaal van 5.253 belastingplichtigen maar liefst 1.895 aanmaningen versturen. 36% van de gezinnen weigert tot dusver te betalen. De aanmaning vermeldt dat de belasting integraal uiterlijk op 5 februari moet betaald zijn, zoniet wordt de invorderingsprocedure voortgezet door toezending van een aangetekende herinneringsbrief, de uitvaardiging van een dwangschrift, betekening dwangbevel en eventuele beslaglegging. Zware taal van het schepencollege!

Op de volksvergadering was zowat 50 à 60 man aanwezig. De kritieken voor het gemeentebestuur waren niet mals. Het valt te verwachten dat de dreigende tekst van de aanmaning er nu wel mensen zal toe bewegen om de gezinsbelasting te betalen. Temeer omdat de volgende aanmaning misschien al gepaard zal gaan met extra kosten, bijv. voor aangetekend schrijven.
Tot onze grote onthutsing kregen de ambtenaren van de gemeentelijke ontvangerij van het schepencollege blijkbaar de opdracht om geen periodieke afbetalingen toe te staan. Dit kan absoluut op geen begrip rekenen omdat dit bij andere belastingen wel steeds tot de mogelijkheden behoort. Het blijft een feit dat voor veel mensen die 150 euro of zelfs die 35 euro te veel geld is om in één keer te kunnen opbrengen. Hiermee moet het schepencollege rekening houden! Deze weigering komt over als het natrappen van het schepencollege naar de bevolking omwille van het algemene protest tegen de gezinsbelasting. Dit is onaanvaardbaar!

Na een beetje over en weer gediscussieer tussen de harde en gematigde tegenstanders van de belasting kregen de oppositiepartijen op de volksvergadering uiteindelijk de vraag om bij het gemeentebestuur het recht op een afbetalingsplan af te dwingen voor wie daar nood aan heeft. Daartoe zullen CD&V, PVDA en VLD zo snel mogelijk een gemeenschappelijke brief aan het schepencollege schrijven. Een betalingsplan met maandelijks maximum van 10 euro voor wie 150 euro en 3 euro voor wie 35 euro moet betalen moet mogelijk zijn. Dit voorstel wordt tevens op de volgende gemeenteraad geagendeerd.

Oproep aan de bevolking:

Intussen wordt de bevolking opgeroepen om de betaling nog even uit te stellen tot het standpunt van het gemeentebestuur hierover bekend is. Lang mag dit antwoord niet uitblijven gezien de vervaldag van 5 februari. Wij vragen de inwoners intussen ook om de affiches met de uitgeperste citroen en de leeg gemolken koe voor het raam te laten uithangen. Wie er geen meer heeft kan er altijd opvragen bij de betrokken partijen. Wij houden u via allerlei kanalen op de hoogte van het standpunt van het schepencollege.

Ook de petitie tegen de gezinsbelasting loopt nog steeds: er zijn al 2.248 handtekeningen verzameld.
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.