Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.31 – 21 december 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* Gemeenteraad op 25 december 2003

Op de vorige gemeenteraad weigerde burgemeester John Schenkels het door de gezamenlijke oppositie ingediende punt voor afschaffing van de gezinsbelasting te laten behandelen. De ja-knikkers van SP.a en ZOW, de een al wat meer tegen zijn goesting dan de andere, volgden hem gedwee (’t was naar ’t schijnt weeral van moeten !). 

 

>>> meer details over de zitting

 

Gelukkig voorziet de gemeentewet maatregelen tegen een burgemeester die zijn macht als voorzitter van de gemeenteraad misbruikt. CD&V, PVDA en VLD beschikken samen over meer dan één derde van de zetels in de gemeenteraad, wat hen het recht geeft om zelf een gemeenteraadszitting vast te leggen. De burgemeester kreeg dan ook prompt een eis van de oppositie onder de neus geduwd om op 25 december (jawel) om 10u00 de gemeenteraad samen te roepen. Het College van Burgemeester en Schepenen is verplicht om hierop in te gaan.

 

Die feestdag betekent een krachtig symbool in onze verbetenheid om een onrechtvaardig belasting van onze gezinnen te voorkomen. Op Kerstdag staat het gezin meer dan ooit centraal, niet alleen voor gelovige mensen !

 

De zitpenningen die de oppositieraadsleden krijgen voor deze extra gemeenteraad (ze weigeren kan immers niet) zullen worden geschonken aan een goed doel. Na de gemeenteraad, die omwille van het ene agendapunt kort zal duren, trakteren de CD&V-, PVDA- en VLD-raadsleden de aanwezigen met een drankje. Wij betalen deze receptie uit eigen zak, wat onze grote bekommernis voor de gemeentelijke financiën onderstreept.

 

Wij verwelkomen u graag op Kerstdag 25 december 2003 om 10u00 in het gemeentehuis.

 

Enig punt op de agenda:  Algemene belasting op de gezinnen 2003 - vraag om opheffing
          (op verzoek van de CD&V-, PVDA- en VLD/VVD-fracties)

 

>>> meer details

* OCMW-raad op 22 december 2003

Na een eerder uitstel omdat de begroting 2004 niet rond was, gaat de eerstvolgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn door op maandag 22 december 2003 om 19.00 uur in de raadszaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate.

 

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

1. Notulen openbare raadszitting van 17 november 2003

2. Mededeling(en) van de voorzitter

3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

4. Verslag aankopen

5. Budgetwijziging 2003 – nr 1: herziening beslissing dd. 17/11/2003

6. Budgetwijziging 2003 – nr 1

7. Protocol taakafspraken lokaal sociaal beleid gemeente – OCMW

8. Budget 2004

9. Meerjarenplan 2004 –2006

10. Gebouw Burg. Jos. Chalmetlaan 80: dringende instandhoudingswerken - toewijzing

11. Verhoogde Staatstoelage voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bij de tewerkstelling van rechthebbenden op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke dienstverlening in toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en die aan initiatieven van sociale economie ter beschikking worden gesteld – verlenging overeenkomst

12. Aankoop bijkomende switch voor datanetwerk

13. Prijsofferte programma voor connectie met Kruispuntbank

14. Legionellapreventie – toewijzing na onderhandelingsprocedure

15. Verhoging lening 219 consultancy NOB

16. Tekort aan verzorgend personeel (op vraag van raadslid Van Acker)

17. Lange wachtlijsten voor de poetsdienst (op vraag van raadslid Van Acker)

18. Personeelscongres – sancties voor niet-aanwezigen (op vraag van raadslid Van Acker)

19. Voorstel tot aanpassing infrastructuur “De Kastanje” (op vraag van raadslid Van Acker)

20. Aankoop voertuig – dienst maaltijden aan huis

21. Onderhandelingsprocedure levering onderhoudsproducten perceel I & II – uitslag – toewijzing

22. Onderhandelingsprocedure levering margarine, frituurvetten, kaas en eieren – uitslag – toewijzing

23. Onderhandelingsprocedure levering koffie – uitslag – toewijzing

24. Onderhandelingsprocedure levering melk en melkproducten – uitslag – toewijzing

25. Onderhandelingsprocedure levering dieetproducten – uitslag – toewijzing

26. Onderhandelingsprocedure levering groenten en fruit – uitslag – toewijzing

27. Onderhandelingsprocedure levering bieren, tafelwater en frisdranken – uitslag – toewijzing

28. Onderhandelingsprocedure levering pluimvee en gevogelte – uitslag – toewijzing

29. Onderhandelingsprocedure levering brandstof wagenpark – uitslag – toewijzing

30. Levering brood en banket – dringende maatregelen na brand bij leverancier

31. Organisatie nieuwjaarsgebeuren personeel

IBO

32. Overeenkomst ondersteuning buitenschoolse kinderopvang met VCOK - verlenging

33. Huishoudelijk reglement

34. Aankoop PC – aanvraag lening - mededeling

ROB – RVT HOME BLOEMENBOS ALGEMEEN

35. Herstellen verwarming wintertuin + aanvraag lening

KINDERDAGVERBLIJF

36. Verbouwings- en beveiligingswerken: opvragen kandidaturen architecten

37. Huishoudelijk reglement

38. Huurovereenkomst met Progecov: beëindiging

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

39. Notulen geheime raadszitting van 17 november 2003

40. Verslag sociale dienst

41. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven

42. Eindejaarspremie 2003 – principiële en individuele toekenning

43. Diverse personeelsleden – toelating tot gebruik eigen voertuig voor dienstdoeleinden

44. Weddenvaststelling in het kader van de functionele loopbaan

45. Schuldvordering wegens politiek verlof van een OCMW-raadslid

PERSONEEL

KINDERDAGVERBLIJF

46. Kinderverzorgster – aanvraag verlenging loopbaanhalvering wegens medische bijstand

47. Kinderverzorgster – verlengen contract

SOCIALE DIENST

48. Organisatie sociale dienst en personele invulling

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

49. Begeleidster van kinderen – moederschapbescherming – fonds van beroepsziekten – aanstellen vervang(st)er + weddenvaststelling

* Provinciale prijzen 2004 – oproep kandidaten

Voor 2004 zullen door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen onder meer volgende prijzen worden uitgeschreven (telkens 2.500 EUR per laureaat, per prijs) :

 

*        Letterkunde : essay en monografie

*        Toneel : televisiespel of filmscenario

*        Genealogie

 

De uiterste datum voor het inzenden van de werken voor deze prijzen werd bepaald op 31 januari 2004.

 

Al deze prijzen zijn uitsluitend opengesteld voor gegadigden die in Oost-Vlaanderen geboren zijn of er op de vastgestelde datum van inzending ten minste vijf jaar wettelijk gedomicilieerd zijn (hetgeen moet blijken uit een officieel attest). Tevens mogen zij niet eerder met een gelijkwaardige provinciale prijs of hogere prijs in hetzelfde genre bekroond zijn.

 

Het algemeen reglement, evenals de bijzondere reglementen voor de diverse prijzen afzonderlijk, zijn op aanvraag te bekomen bij de dienst Kunst en Cultuur op onderstaand adres.

 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Dienst 91 – Kunst en Cultuur

W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

tel. 09-267 72 51 of 09-267 72 55

* Vlaams Parlement laakt regering Verhofstadt

Het Vlaamse Parlement heeft woensdag 17 december unaniem (111 op 111) beslist dat de gemeenten volledig moeten vergoed worden voor de minderontvangsten die zij hebben als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt.

 

Het Vlaams Parlement stelt immers vast dat de financiën van de gemeenten opnieuw in moeilijkheden komen als gevolg van een aantal maatregelen zoals de politiehervorming, de vrijmaking van de energiemarkt en het afwentelen van de kosten van de loopbaanonderbreking. Het Vlaams Parlement stelt hiermee duidelijk de federale regering Verhofstadt in gebreke.

 

In de motie, die onder impuls van CD&V-Volksvertegenwoordiger Bart De Smet tot stand kwam, roept het Vlaams Parlement de Vlaamse regering op om dringend onderhandelingen aan te vatten met de federale regering in verband met de problematiek van de minderontvangsten uit dividenden uit de energiedistributie.

 

Het Vlaams Parlement stelt in deze motie van aanbeveling duidelijk voorop dat de compensaties voldoende moeten zijn om het geleden verlies volledig op te vangen. Dit impliceert volgens de Vlaamse volksvertegenwoordigers dat de federale regering het engagement voor 2003 nakomt, het volledig verlies voor 2004 compenseert en deze regeling ook voor de sector gas uitwerkt.

 

Opmerkelijk hierbij is dat VLD-Minister Van Mechelen in de debatten toegaf dat de gemeenten in financiële problemen komen door externe factoren! Het is belangrijk dat de VLD nu ook erkent dat de hogere overheid verantwoordelijk is voor veel financiële moeilijkheden van onze gemeenten.

* Klaverblad Zelzate-West vordert snel

De werken aan het klaverblad Zelzate-West vorderen snel. Aannemer Cordeel heeft de zaken professioneel aangepakt en de weersomstandigheden vielen mee. De uitvoering van de werken ligt momenteel zowat acht maanden voor op het schema. Als alles naar wens verloopt zal de verkeerswisselaar in het najaar van 2004 volledig afgewerkt zijn.

 

Nog voor de paasvakantie (begin april) gaat de tunnel onder dit kruispunt open voor het verkeer dat vanaf de Zelzaatse tunnel richting Evergem moet. Dit zal uiteraard een grote verbetering inhouden voor de doorstroming van het verkeer vanaf Zelzate-Brug en vanaf de kust naar de rotonde toe. Het huidig rond punt is weliswaar een goede oplossing gebleken, maar houdt omwille van de voorangsregels en het gebrek aan verlichting toch nog altijd belangrijke veiligheidsrisico’s in.

 

>>> meer informatie over deze werken

* Zelzaatse brandweer ook naar Ertvelde

De Zelzaatse brandweer maakt al sedert 2000 deel uit van de hulpverleningszone “Centrum”, waarbij een betere samenwerking tussen de diverse korpsen wordt nagestreefd. Belangrijk aspect in de dienstverlening is de aanrijtijd. Groot-Evergem heeft geen eigen brandweerkorps en hangt af van Gent. Een blik op de kaart volstaat om te zien dat de afstand tussen Ertvelde en Gent groter is dan tussen Zelzate en Assenede, die wel over een eigen brandweer beschikken. Binnen de hulpverleningszone nam men om die reden het initiatief voor een pilootproject van één jaar met als doel een snellere hulpverlening in Ertvelde te bekomen. Op 1 januari 2004 starten de brandweerkorpsen van Gent, Zelzate en Assenede hiermee. Brandweer Gent zal volgend jaar  blijven uitrukken naar Ertvelde om geen risico’s te lopen bij eventuele kinderziektes in de samenwerking. Na een jaar zal de zaak worden geëvalueerd. Mogelijks komt er dan een definitieve herindeling van de hulpverlening.

 

Deze daad van goed nabuurschap lijkt me een lovenswaardig initiatief. In Ertvelde verhoogt de service naar de bevolking. Voor de Asseneedse en Zelzaatse brandweermensen betekent dit weliswaar een nieuwe uitdaging, maar materiaal en middelen kunnen in een groter gebied en dus met hoger rendement worden ingezet.

 

Ook al zijn we principieel voor… toch roept dit project een aantal vragen op:

 

Zo is het momenteel absoluut niet duidelijk hoeveel men in 2004 via dit project beroep zal doen op onze brandweer. Beschikt ons brandweerkorps over voldoende manschappen en materiaal om deze taak erbij te nemen? De dienstverlening binnen Zelzate-Wachtebeke-Moerbeke mag hier in geen geval onder lijden.

 

Wie zal gedurende 2004 de kosten van de verplichte (dus niet door de burger te betalen) interventies op Ertvelds grondgebied betalen? Tijdens het proefjaar 2004 zal brandweer Gent gelijktijdig met het korps van Zelzate of Assenede uitrukken. Dit betekent meer brandweermensen en meer materiaal per interventie. Wie zal deze extra-kosten vergoeden?

 

De Zelzaatse gemeenteraad werd helemaal niet op de hoogte gebracht van dit proefproject. Om die reden is de financiële impact hiervan op de gemeentelijke financiën helemaal niet duidelijk.

 

Dit zijn toch voldoende redenen voor Martin Acke om burgemeester Schenkels, verantwoordelijke schepen voor de brandweer, hierover meer duidelijkheid te vragen op een volgende gemeenteraad.

 

>>> voor meer informatie over onze brandweer

* Bedrijvenbelasting andermaal fors bijgestuurd

Zoals verduidelijkt in mijn vroegere nieuwsbrief 3.21 voorzag het reglement bij de bedrijvenbelasting begin september drie tarieven: 200 euro voor de bedrijven zonder milieuvergunning of klasse 3-milieuvergunning, 1.000 euro voor bedrijven met klasse 2 en maar liefst 2.600 euro voor bedrijven met klasse 1.

 

>>> Zie Zelzate@rem N° 3.21

>>> zie oude reglement

 

Deze bedrijvenbelasting kreeg heel wat kritiek te verwerken, niet in het minste omdat de aangifte nagenoeg samenviel met de aanslag van de gezinsbelasting. Een groot deel bedrijven - die zonder vennootschapsvorm - zijn immers onderworpen aan beide belastingen.

 

De middenstandsorganisatie UNIZO ging tegen de onaanvaardbaar hoge aanslagen voor de milieuvergunningsplichtigen lobbyen bij de burgemeester en kondigde op een informatievergadering, met uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester, verlaagde tarieven aan: € 200,00, € 400,00, € 600,00 en een speciaal Seveso-tarief van € 55.000,00 voor VfT.

 

Groot was onze verbazing dan ook dat de burgemeester op de gemeenteraad uitging van heel andere cijfers en de gemeenteraad volgende tarieven voorstelde: basistarief van € 100,00, een aanslag van € 400,00 voor een bedrijf klasse 2 en € 1.200,00 voor een bedrijf klasse 1. Wat bijberoepen betreft komt er een vrijstelling voor die bedrijven die geen sociale bijdragen moeten betalen omdat zij de vrijstellingsdrempel niet overschrijden (€ 1.083,52 in 2001).

 

Martin Acke verwoordde op de gemeenteraad dat de CD&V-fractie van mening is dat ook bedrijven moeten bijdragen in de gemeentelijke belastingen maar dat de fractie gekant blijft tegen deze bedrijvenbelasting omwille van diverse redenen:

- dubbele aanslag van gezinnen en bedrijven zonder vennootschapsvorm;

- de vrijstelling van de bedrijven in bijberoep is een lachertje, bijna niemand zal hiervan kunnen genieten;

- het onderscheid in milieuvergunning klasse 1 en klasse 2 ligt in een aantal gevallen aan externe factoren die niets met hinder, noch met winst, laat staan met eigen keuzes van een bedrijf te maken hebben.

 

Martin Acke hekelde tevens de ongeoorloofde manier van communiceren van de burgemeester, die door verkeerde informatie openbaar te maken vele mensen op een verkeerd been zette. Waar blijft de geloofwaardigheid van de politiek wanneer men voor een beslissing verkeerde cijfers verspreidt!

 

Niettegenstaande zij tegen de belasting zelf is gekant, keurde de CD&V-fractie de aanpassing van het belastingreglement goed omwille van de sterke verlaging van de tarieven.

 

Het nieuwe aangepaste reglement wordt weldra gepubliceerd op mijn website:

>>> zie overzicht gemeentelijke reglementen

 

Door deze ondoordachte manier van werken van ons schepencollege - eerst handelen en dan nadenken - zal wellicht een nieuwe verzending moeten gebeuren van aangifteformulieren, met extra administratief werk en onkosten tot gevolg. Niet goed bezig!

 

Bovendien hoor ik al commentaren bij de gewone inwoner die klaagt dat er voor de bedrijvenbelasting wel en voor de gezinsbelasting geen toegevingen worden gedaan.

* Gratis zwemmen voor 6-jarigen

Net zoals vorig jaar kunnen de inwoners van de gemeente die in 2004 zes jaar worden gratis gebruik maken van het Zelzaatse zwembad gedurende een periode van 12 maanden volgend op hun zesde verjaardag.

 

In 2002 kwamen hiervoor 115 kinderen in aanmerking, waarvan 79 een zwemkaart hebben afgehaald (68,5%). Er werden hiervoor 198 toegangen geregistreerd, wat de gemeente uiteindelijk € 514,80 kostte. Daarnaast maakte ook de gemeenteschool van deze kaarten gebruik wat neerkwam op 150 gratis zwembeurten met kostprijs € 126,00. In 2003 zullen de kosten wellicht wat hoger liggen omdat 131 kinderen hiervoor in aanmerking komen.

 

De CD&V-fractie steunde deze maatregel waarvan de uitgave rechtstreeks ten goede komt van de inwoners. Het zwemmen heeft bovendien een ontegensprekelijk positief effect op de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zal de kennismaking met het Zelzaatse zwembad wellicht leiden tot meer bezoek aan het zwembad nadien. Tot slot gaat het over een geringe kost die, op basis van vorig jaar, kan geraamd worden op zowat € 700,00 voor een gans jaar.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.