Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.26 – 02 november 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Wereldrecord 100 uren bandlopen

Woensdag 22 oktober 2003 startte in fitnesscentrum Action Point in de Maisstraat een poging om het wereldrecord bandlopen scherper te stellen. Stefaan de Craene, Kurt Vanhaverbeke, Pedro Rufo Molero en Ivan Mees deden een gooi naar een plaatsje in het Guinness Book of Records en moesten daarvoor de bestaande beste tijd van 72 uren verbeteren. Om mogelijke latere uitdagers te ontmoedigen wilden zij het record ineens op 100 uren brengen.

Zaterdagmiddag 25 oktober om 12 uur klonken de eerste vreugdekreten: het wereldrecord van 72 uren was gesneuveld. Bovendien verkeerden de atleten in vrij goede vorm, zodat niets hun rush nog leek in de weg te staan.

Zondagnamiddag 26 oktober om 17u29, na 101 uren en 29 minuten lopen (extra tijd om de omschakeling van het zomeruur en de verliestijden bij het wisselen op te vangen) was de opdracht volbracht!  Na hun geslaagde greep op het wereldrecord brachten de atleten uitgebreid hulde aan hun ganse entourage die het mogelijk maakte dat zij tot dergelijke prestaties konden komen. Ook de uitbaters van het fitnesscentrum Action Point deelden in de eer voor het dag en nacht ter beschikking stellen van hun prachtig uitgeruste zaak.

Een dikke proficiat aan deze topatleten, waarop Zelzate terecht fier mag zijn. Van een wereldprestatie gesproken: in bijna 101,5 uren tijd legden de vier samen op de loopband een geregistreerde afstand van iets meer dan 768 kilometer af. Dit komt neer op ongeveer 192 kilometer per man, of zowat 4,5 marathons op iets meer dan 4 dagen tijd.

>>> Voor meer info

* KWB bezoekt IDM-installaties in Lokeren

KWB-Zelzate bracht op 23 oktober 2003 een bedrijfsbezoek aan IDM te Lokeren en kon daar kennis maken met een modern bedrijf dat beschikt over een dynamisch management, een puike organisatie met gekwalificeerd personeel en een degelijke en goed onderhouden technische uitrusting. Aan het hoofd van het bedrijf staat Zelzatenaar Dirk Strubbe.

De intercommunale IDM doet aan huisvuilverwerking. In de eerste plaats tracht zij de inwoners van de zes aangesloten gemeenten er toe aan te zetten om afval te voorkomen. Dit gebeurt door sensibilisering via allerlei vormen van communicatie waaronder bedrijfsbezoeken voor verenigingen en scholen.

Na het voorkomingsbeleid ligt de klemtoon op gescheiden inzameling van de diverse huisvuilfracties om hergebruik of recyclage mogelijk te maken. Dit gaat soms zeer ver. Zo wordt nog bruikbare afgedankte elektrische apparatuur in eigen atelier hersteld en via de kringloopwinkels voor een zacht prijsje te koop aangeboden. Men vangt daarmee drie vliegen in één klap: vermijden van afval door hergebruik, sociale tewerkstelling en ter beschikking stellen van comfort aan financieel minder vermogenden.

De diverse gescheiden opgehaalde afvalfracties vinden hun weg naar de recyclagebedrijven in binnen- en buitenland. Enkel wat niet in aanmerking komt voor recyclage wordt verbrand in ovens met energierecuperatie, ofwel in laatste instantie gestort. Enige jaren geleden stopte IDM om economische redenen zelf met huisvuilverbranding en brengt het afval nu naar IVAGO in Gent.

De invoering van het Diftar-systeem, waarbij restafval en GFT dienen te worden betaald in functie van het afgeleverde gewicht, is in Zelzate de voorbije jaren een zwaar punt van discussie geweest. De intercommunale beschikt over een nauwkeurig en sluitend systeem voor weging en facturering, waardoor betwistingen zelden tot echte problemen leiden. Wel is van belang dat inwoners bij verhuizing tijdig de diensten van IDM verwittigen, zodat hun registratiechip kan worden aangepast. Bel hiervoor de groene lijn op 0800/16636.

Het kan niet worden ontkend dat de invoering van Diftar een zeer grote invloed heeft gehad voor de hoeveelheden aangeboden restafval en GFT. De daling was spectaculair in het begin. Aangezien blijkt dat de kostprijs voor de inwoner beter meevalt dan gevreesd is intussen wat gewenning opgetreden. Het financiële plaatje blijft uiteraard sterk verschillen tussen de afvalbewuste mensen en diegenen die naar niets kijken. Ook de gevolgen van de sterk verschillende belastingreglementen in de zes gemeenten spelen een rol. In Zelzate betaalt de inwoner procentueel het minst van de totaalkost voor afvalverwijdering, maar dit trekt afvaltoeristen van de andere gemeenten aan, waardoor de totale kosten dan weer verhogen. Is het om die reden dat Zelzate toevlucht neemt tot andere belastinginkomsten zoals een algemene belasting op de gezinnen? Zijn we hier wel goed bezig?

>>> Voor meer info

* 25 oktober 2003: Dag van de Kringloopwinkel

Op 25 oktober nam ook de Zelzaatse Kringwinkel “De Cirkel” deel aan de dag van de Kringloopwinkel. U kon er genieten van een fikse korting op alle producten en het was gezellig vertoeven in het kringloopcafé bij de tonen van een jazzbandje.

De Cirkel startte in 1997 als een initiatief van het OCMW van Lokeren. In 2000 werd de Cirkel een VZW en eind 2002 stapten ze mee in het Kringwinkelconcept. De Cirkel is het enige erkende centrum voor de regio Lokeren, Lochristi, Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke.

In Zelzate kwam er een filiaal in de Groenstraat 48  - tel. 09-326 05 95.

De openingsuren zijn van dinsdag t.e.m. zaterdag, telkens van 9u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00

Voor gratis ophaling van herbruikbare goederen kan u telefoneren naar 09-348 75 31.

>>> Voor meer gegevens

* Recht op kopen van sociale woning

Wie vijf jaar een woning of appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij huurt, mag die kopen. De enige voorwaarde is dat het gebouw minstens tien jaar oud is. Die nieuwe maatregel is door de Vlaamse regering goedgekeurd. Aldus krijgen sociale huurders uitzicht op het eigenaarschap van de woning die zij bewonen. De sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen door de verkoop aanvullende middelen om nieuwe woningen te bouwen. Zo kunnen ook de wachtlijsten worden ingekort. De kopers moeten wel de verbintenis aangaan de woning minstens 20 jaar in eigendom te behouden.

Deze maatregel roept sterke herinneringen op aan de hoorzitting van 19 november 2001 die omtrent deze materie in Zelzate doorging. Toen werden 69 Zelzaatse families door de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate voor de keuze gesteld serieus bij te betalen of op te krassen. Ook toen werd gesproken over de mogelijke aankoop van hun woning door huurders. Niettegenstaande die mogelijkheid bestond, verkocht de maatschappij in het verleden in onze gemeente slechts zeer uitzonderlijk woningen.  Op die zitting werd ook verklaard dat het bestuur daar geen voorstander van was. Het in eigendom houden van de sociale woningmarkt verhoogde uiteraard ook de greep van de socialisten op het woningbeleid binnen Zelzate.

>>> zie Zelzate@rem N° 1.22

Wellicht kunnen een aantal inwoners door deze overheidsmaatregel, wanneer ze dit zelf willen, nu wel eigenaar worden van de sociale woning die zij reeds lang bewonen en waarvoor ze stilaan normale huurprijzen moeten betalen. Op zich geen slecht uitzicht wanneer u het mij vraagt.

* Vergadering locale Economische Raad

De gemeenteraad, met de schepen van locale economie in het bijzonder, kon niet ongevoelig blijven voor de argumentatie van Martin Acke, waarbij deze het gedurende een jaar niet meer samenkomen van de locale economische raad aan de kaak stelde.

>>> voor meer gegevens

Als gevolg van deze tussenkomst komt de raad samen op woensdag 5 november 2003. Op de agenda staan diverse punten waaronder de toegelaten afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor volgend jaar, de uit te voeren wegenwerken op het Groenplein en de aanleg van een fietspad tussen de Wachtebekestraat en het Industriepark Rostijne. We twijfelen er niet aan dat ook de parkeerproblematiek en de toekomstige herstellingswerken aan de brug, met hun invloed op het handelsgebeuren aan bod zullen komen.

* Algemene belastingen: 150 € op de gezinnen, minimaal 200 € op bedrijven. Wat nog?

Algemene belasting op de gezinnen

In Zelzate@rem N° 3.24 van 9 oktober kondigden we het slechte nieuws al aan. En ja, maandag was het zover. Met een vertraging van een week kregen alle Zelzaatse gezinnen een aanslagbiljet voor de nieuwe “algemene belasting op de gezinnen” toegestuurd. En de Zelzatenaar kon er niet om lachen. De telefoon van het gemeentehuis stond de voorbije dagen gloeiend heet en op de ontvangerij in de Brughuizen diende zich de ene na de andere inwoner aan met vragen. Voor de meeste gezinnen, groot of klein, betekent dit een bedrag van € 150,00. En dat is voor velen een behoorlijke hap uit het gezinsbudget. De CD&V verzette zich tegen deze asociale belasting omdat zij geen rekening houdt met de grootte van het inkomen, noch met de samenstelling van het gezin.

Het belastingreglement voorziet weliswaar een belastingvermindering van € 115,00 voor diverse categorieën van inwoners (weduwnaars, weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (de vroegere WIGW’s), de gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die OCMW-steun genieten, gehandicapten, langdurig werklozen,…), maar toch bleven er twijfels en bleek het verminderde tarief voor rechthebbenden niet altijd consequent door het gemeentebestuur te zijn toegepast.

Dit betekent in principe dat die mensen eerst de volle pot moeten betalen en pas na indiening en goedkeuring door het schepencollege van de aanvraag tot belastingvermindering het teveel betaalde geld zullen terug krijgen. Ook dit is voor ons onaanvaardbaar. De CD&V zal op de komende gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen ter verantwoording roepen indien mocht blijken dat dit laatste meer dan uitzonderlijk is gebeurd.

>>> discussie op de gemeenteraad

Algemene belasting op de bedrijven

Maar ook de bedrijven ontsnappen niet aan de algemene Zelzaatse belastingverhoging. Deze week kregen ze hun aangifte in de bus waarmee het gemeentebestuur het bedrag zal bepalen hoeveel zij moeten betalen.

Voor een groot aantal bedrijven is het de eerste keer dat ze deze aangifte krijgen. De vorige jaren dienden immers alleen de bedrijven met vennootschapsvorm een belasting betalen. De auditeur van de Raad van State vond dat dit een discriminatie inhield t.o.v. de bedrijven zonder rechtspersoon, waardoor het nagenoeg zeker is dat de gemeente deze belasting voor de voorbije jaren zal moeten terugbetalen. Om die reden besliste de SP.A-ZOW-meerderheid begin dit jaar om voortaan alle bedrijven met het vroegere tarief te belasten (basisbelasting van € 198,00 + supplement volgens Kadastraal Inkomen + supplement van 30% of 90% naar gelang milieuklasse 2 of 1).  CD&V, VLD en PVDA stemden tegen.

>>> beslissing gemeenteraad 9-01-2003

In het voorjaar stak de Raad van State een tweede keer stokken in de wielen van de Zelzaatse socialisten. Een belasting met koppeling aan het KI is onwettelijk. Daarom veranderde de SP.A-ZOW-meerderheid volledig van strategie en stelde op de gemeenteraad van 4 september 2003 een basisbelasting van € 200,00 voor, die niet meer aan het KI was gekoppeld, maar werd verhoogd met een supplement van € 800,00 bij een klasse 2- en een supplement van € 2.400,00 bij een klasse 1-milieuvergunning.

Voor het overgrote deel van de bedrijven zonder milieuvergunning, of met klasse 3, betekent dit een behoorlijk lagere aanslag dan voorzien, maar voor sommige bedrijven met milieuklasse 1 of 2 leidt dit tot onaanvaardbare toestanden. Zo betaalt een benzinestation op de Grote Markt evenveel dan een industrieel bedrijf zoals VFT. De CD&V-fractie keurde de belastingverlaging mee goed, maar eiste tegelijkertijd dat het schepencollege compensaties uitwerkte voor voornoemde onredelijke discriminaties.

Aangezien uit het toesturen van de aangifteformulieren blijkt dat het schepencollege weigert werk te maken van deze compensaties, verzet de CD&V zich tegen deze onrechtvaardige algemene belasting op de bedrijven.

>>> discussie gemeenteraad 04-09-2003

Belastingdruk in Zelzate wordt ondragelijk hoog.

Voor vele inwoners komt de belasting op de bedrijven nog eens bovenop de aanslag algemene belasting op de gezinnen. En dan spreken we nog niet van de andere belastingverhogingen van de voorbije paar jaar, zoals de onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de parkeermeters.

De SP.A-ZOW maken er blijkbaar de gewoonte van om de eindejaarsfeesten te verpesten voor de Zelzatenaar. Wanneer zal dit eindelijk eens ophouden?

* Verkeersongevallen in Zelzate

De politiezone Regio Puyenbroeck maakte in augustus een overzichtelijk rapport over de verkeersongevallen binnen de zone gedurende de eerste semester van 2003. De snelheid waarmee deze analyse ter beschikking wordt gesteld, getuigt van een prima opvolging door de politiemensen en stelt de gemeentebesturen in staat ook hun verantwoordelijkheid te nemen inzake infrastructuur en verkeersreglementering.

In de eerste helft van 2003 hadden in de politiezone Regio Puyenbroeck in totaal 373 ongevallen plaats, waarbij 154 slachtoffers betrokken waren. Dit aantal kan worden opgesplitst in 252 ongevallen met enkel schade, 105 met lichtgewonden (133 slachtoffers), 14 met zwaargewonden (20 slachtoffers) en helaas ook één ongeval met 1 dodelijk slachtoffer.

Maar liefst 143 ongevallen of 38% van het totaal gebeurden op Zelzaats grondgebied:  106 met enkel schade, 33 met licht gewonden (42 slachtoffers) en 4 met zwaargewonden (5 slachtoffers). De ernstgraad valt voor onze gemeente gelukkig nogal mee. In drie van de vier gevallen ging het over ongevallen met blikschade.

De meeste ongevallen gebeurden op de Assenedesteenweg (7 in Debbautshoek en 2 op de Katte), de Franz Wittoucklaan (8), de Grote Markt (9), de Kanaalstraat (14) en niet verwonderlijk de Kennedylaan (25). Het niet respecteren van de voorrangsregels en gebrekkige aandacht zijn de voornaamste oorzaken. Op de R4/Kennedybaan wordt ook de snelheid 5 keer als oorzaak van het ongeval aangestipt. De R4-knooppunten aan de Cosmos (JFK), de Gebroeders Naudtslaan, de Rijkswachtlaan en de Leegstraat blijven de voornaamste tol eisen, ook inzake slachtoffers.

Ook de Patronagestraat (4 ongevallen waarvan 2 met lichtgewonden) en de Westkade (5 ongevallen waarvan 4 met lichtgewonden) verdienen bijzondere aandacht.

Opvallend voor Zelzate is het aantal vluchtmisdrijven: maar liefst 25 van het totaal van 57 of bijna 44%. Men weze gewaarschuwd want in de helft van de gevallen achterhaalt men de dader van een vluchtmisdrijf. Bij de 373 ongevallen binnen de vier gemeenten werden 18 rijbewijzen ingetrokken waarvan 16 omwille van alcoholintoxicatie.

* Jeugdhuis Kiepietiezie op de fles?

De gemeenteraadsleden konden het in de krant lezen. Maandag valt de beslissing of het jeugdhuis Kiepietiezie blijft bestaan. Er waren al vroeger tekenen aan de wand in verband met problemen van buurthinder en brandveiligheid rond het jeugdhuis in de Kortestraat, maar toch verrast ons wat nu gebeurt enigszins.

Het jeugdhuis werd vlak voor de gemeenteverkiezingen van 2000 in allerijl uit de grond gestampt. De gemeente besliste daarvoor het vroegere clublokaaltje van Silaba in de Kortestraat 4 te huren, zorgde voor de inrichting en uitrusting en stelde het gratis ter beschikking van de vzw Gemeentelijk Jeugdcentrum Kiepietiezie.  Daarnaast engageerde de gemeente zich voor de betaling van de wedde van een parttime jeugdhuisverantwoordelijke.

De CD&V-fractie (toen nog CVP) juichte dit initiatief toe maar had toch een aantal bedenkingen met de keuze van het lokaal en de snelheid waarmee men tewerk ging. We twijfelden niet aan de goede bedoelingen van toenmalig schepen van jeugd Hubert Stuyvaert, maar de ijver waarmee de gemeentelijke diensten destijds het bouwvallig pand oplapten, nog voor er een gestructureerd jeugdbestuur bestond, wees in de richting van een verkiezingsstunt. Pas na de verkiezingen maakte men werk van statuten en van een overeenkomst met de vzw. Bovendien ging de bevoegdheid voor jeugd na de verkiezingen naar een andere schepen. In die zin startte de werking in alles behalve ideale omstandigheden... zeg maar geforceerd.

Met de oprichting van het jeugdhuis was het vooral de bedoeling daarmee de functies ontmoeting, programmatie en dienstverlening voor de Zelzaatse jeugd na te streven. Zijn zij daarin geslaagd? Een tijdlang wellicht wel. Maar eigenlijk weten we dit niet goed. De werking bleef zeer ondoorzichtig voor de gemeenteraad want het college hield alle problemen binnenskamers. We konden ons de voorbije jaren ook niet aan de indruk ontdoen dat de huidige schepen van jeugd Paul Tollenaere zich weinig aantrok van het gebeuren. Ik herinner me trouwens heel duidelijk de emotionele oproep van Jörge Ingels, de voorzitter van de Zelzaatse jeugdraad, tijdens het halfuurtje van de burger op de gemeenteraad van 8 oktober vorig jaar, waarbij hij pleitte voor meer overleg tussen het schepencollege en het jeugdhuis.  Blijkbaar bracht dit alles weinig aarde aan de dijk. Schepen Tollenaere laat de boel maar draaien en gaat ervan uit dat de jongeren maar zelfstandig hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Op die manier is zijn schepenwedde natuurlijk gemakkelijk verdiend.

Wij kunnen echter niet begrijpen dat de problemen (ook financiële) zich blijkbaar jarenlang hebben kunnen opstapelen zonder dat het schepencollege, dat nochtans een vertegenwoordiger heeft in de raad van bestuur, de zaken heeft bijgestuurd. Het komt dan ook als een donderslag bij heldere hemel dat Kieptietiezie vandaag ten dode zou opgeschreven zijn.

Volgens de CD&V verdient de Zelzaatse jeugd meer aandacht. Martin Acke zal het schepencollege hiervoor interpelleren op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

* Nederland start voorbereidend werk voor verbreding Tractaatweg!

De provincie Zeeland is nu al van plan om gronden aan te kopen aan weerszijden van de Tractaatweg Terneuzen-Zelzate. De Gedeputeerde Staten willen eventuele verzadigingsproblemen van de Tractaatweg en de Sloeweg aan de westelijke kanaaloever voor zijn, en wensen dat de ontdubbeling naar 2 x 2 rijvakken reeds in 2010 rond is. Nu al is men begonnen met een projectbureau dat bemand wordt met vier à vijf medewerkers van de provincie en heeft men 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de voorbereidende werkzaamheden van het verbredingsproces.

De Kring van Werkgevers in de Kanaalzone vindt dat de provincie de verbreding van de Tractaatweg nog sneller moet realiseren aangezien er nu al regelmatig capaciteitsproblemen zijn. In hun verkeersprognoses gaan Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland er vanuit dat tegen 2020 dagelijks tussen de 21.000 en 22.000 voertuigen de Tractaatweg zullen gebruiken. Nu zijn er dat tussen de 6000 en 8200.

Bij deze ontwikkeling is het belangrijk dat tegen 2010 zekerheid bestaat over een nieuwe kanaalkruising bij Sluiskil. Een tunnel of een nieuwe brug behoren hier tot de mogelijkheden. Voor de opmaak van de plannen hiervoor stelt de provincie in 2004 een half miljoen euro beschikbaar. Ontbreekt tegen 2010 een nieuwe kanaalkruising, dan is de kans groot dat het verkeer uit de Westerscheldetunnel westelijk van het kanaal richting Sas van Gent blijft rijden en dat wil men kost wat kost vermijden.

Wat betekent dit voor Zelzate?

Deze ontwikkeling bevestigt de visie van CD&V-fractieleider Martin Acke, die het gemeentebestuur steeds heeft gewaarschuwd dat Nederland nooit de zware investering van de Westerschelde Oeververbinding zou hebben gedaan zonder dieper liggende bedoelingen, zijnde een internationale ontsluiting. Of we die internationale verbinding door Zelzate willen of niet... ze zal er komen. België hangt nu eenmaal voor tal van andere dossiers af van de Nederlanders, niet in het minst voor de nieuwe sluis in Terneuzen en de verruiming van het kanaal Gent-Terneuzen. Het is bijgevolg van groot belang dat de ontwerpen uit het ROM-project terug ter discussie op tafel komen. Een doeltreffende herinrichting van de knooppunten Leegstraat, Rijkswachtlaan, N49 en OCAS is immers van het grootste belang voor de leefbaarheid van Zelzate. Met de huidige plannen zal het in elk geval niet lukken.

De Nederlandse acties bevestigen ook dat de Zelzaatse burgemeester John Schenkels zijn kop in het zand steekt wanneer hij blijft beweren dat de Westerscheldetunnel uitsluitend een weg van regionaal belang zal blijven. Steevast blijft hij wijzen naar het ROM-project dat voor de doortocht van de Tractaatweg naar de A11/N49 voor het verkeer uit Nederland een doortocht van slechts 2 x 1 rijstrook voorziet. Door hierin te blijven geloven bedriegt onze burgemeester zichzelf maar ook de Zelzaatse inwoners.

>>> Zie Zelzate@rem N° 3.03

>>> Zie Zelzate@rem N° 3.06

>>> Zie pagina Ruimtelijke Ordening

Martin Acke zal deze nieuwe ontwikkelingen ter bespreking brengen op de eerstvolgende gemeenteraad.

En wat met de GECORO?

Net als de burgemeester is de GECORO, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, blijkbaar gerust in wat omheen Zelzate gebeurt. Het is immers van 26 maart 2003 geleden dat deze commissie bijeenkwam.

Nochtans zijn er belangrijke ontwikkelingen lopende zoals het MER voor de herinrichting van de N49 tot autoweg, het Provinciaal Structuurplan, de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, enz… Dit zijn stuk voor stuk dossiers die het alledaagse leven van de Zelzatenaar ingrijpend zullen beïnvloeden.

Het is dan ook hoogtijd dat dit orgaan zijn leden nog eens samenroept.

* Vacature gemeentebestuur Zelzate

Op de valreep kan deze vacature er nog bij:

Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van één voltijds technisch beambte – metser (M/V) (niveau E). Deze persoon dient in teamverband diverse opdrachten uit te voeren waaronder o.a. metselen.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen?

De betrekking is te begeven als gesubsidieerd contractueel.

Om als gesubsidieerd contractueel (gesco) bij een plaatselijk bestuur aangeworven te kunnen worden dient u aan welbepaalde bijzondere voorwaarden te voldoen.

Meer informatie is te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 09-342 20 20) of bij de V.D.A.B. (afdeling Zelzate tel. 09-345 58 19).

Algemene voorwaarden:

• burger zijn van de Europese Unie;
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• aan de dienstplichtwetten voldoen;
• lichamelijk geschikt zijn;
• minimum 18 jaar op 3 november 2003;
• slagen in een niet-vergelijkend examen.

Er zal een wervingsreserve worden aangelegd.

Kandidaturen, vergezeld van een korte levensbeschrijving, moeten per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate en dit uiterlijk gepost op 03 november 2003 (datum poststempel is bepalend).

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.