Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.24 – 9 oktober 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

*  Extra gemeenteraadszitting op 9 oktober

De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 oktober de agenda niet volledig kunnen afwerken. De punten tot en met 21 werden afgehandeld. De raadsleden komen terug samen op donderdag 9 oktober 2003 met aanvang om 18.00 uur.

Intussen werden flink wat bijkomende punten door raadsleden toegevoegd. Een oorspronkelijk punt in de geheime zitting i.v.m. het verhoor van een personeelslid werd door de gemeenteraad van dinsdag afgevoerd van de agenda.

De agenda van de zitting van donderdag ziet er daardoor als volgt uit:

I. OPENBARE ZITTING

 1. Aanleg pleintje met basketdoel aan speelplein Hoogbouwplein - vraag naar stand van zaken
      (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

 2. Oprichting gemeentelijke kunstacademie - vraag naar stand van zaken (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

 3. Inrichting oefenterrein voor autorijles op terrein in Burgemeester Camille Leynlaan - vraag naar stand van zaken
      (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

 4. Problemen betreffende beschadiging parkeerautomaten - bespreking omvang van het probleem, financiële verrekening en gevolgen (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

 5. Lokale economische adviesraad kwam meer dan een jaar niet samen - vragen bij de werking van dit orgaan
      (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

 6. Politiereglement op kamerwoningen – stand van zaken (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

 7. Vraag tot het plaatsen van veilige fietsenstallingen – stand van zaken
      (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

 8. Vraag tot registratie van fietsen (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

 9. Accentverlichting zebrapad ter hoogte van de gemeentelijke basisschool De Krekel
      (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

10. Klacht bij de Gouverneur tegen het besluit van de gemeenteraad van 02 september 2003 om toe te treden tot IVEG door een CD&V-raadslid – financiële gevolgen voor de gemeente (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

11. Arbeidsongeval Sidmar (verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

12. Precies overzicht van het vandalisme aan parkeermeters - Beslissing door de gemeenteraad dat kosten door vandalisme niet mogen worden in rekening gebracht door APCOA in de exploitatierekening
     (verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

II. GEHEIME ZITTING

 1. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen

 2. Onderwijs - loopbaanhalvering

 3. Onderwijs - verlof voor verminderde prestaties

 4. Onderwijs - terbeschikkingstellingen

 5. onderwijs - aanstelling administratieve hulp

>>> de komende dagen worden deze agendapunten aangevuld met meer informatie

* 25 jaar Culturele Raad Zelzate

Op 3 oktober 2003 ging in het gemeentehuis een academische zitting door naar aanleiding van 25 jaar werking van de Culturele Raad van Zelzate.  De zitting startte met een fel gesmaakt optreden van Barbara Tollenaere en Alex Van Gijsel die enkele Portugese fado's ten gehore brachten. De toespraken van de sprekers werden nadien afgewisseld met twee optredens van het Gemengd Koor ter Looveren onder leiding van dirigent Johan Meersman.

Jozef Peirens, ex-voorzitter van de culturele raad, schetste in een notedop de geschiedenis van de raad waarvan hij 23 jaar de leiding had. In zijn toespraak gaf voorzitter Eric Raveel zijn visie op de huidige werking en doelstellingen van de culture raad. Hij tekende tevens een aantal toekomstige plannen uit. Schepen van cultuur Paul Tollenaere onthulde het plan van het gemeentebestuur om de zaal van de vroegere Cinema Gaumont op de Grote Markt aan te kopen. Tot slot huldigde burgemeester John Schenkels de vroegere voorzitter Jozef Peirens voor zijn jarenlange inzet voor cultuurminnend Zelzate en benoemde hem tot erevoorzitter van de Culturele Raad.

>>> Voor een aantal sfeerbeelden

* Burgemeester Schenkels terecht gewezen door zijn eigen fractieleidster

De voorbije gemeenteraad werd er stevig gediscussieerd. De CD&V had immers een aantal gevoelige punten toegevoegd aan de agenda van de vergadering en die zorgden bijwijlen voor vuurwerk.

Een zeer hekel punt bleek de regularisatie van een parking voor het gemeentepersoneel. Dit agendapunt kwam er nadat de provinciegouverneur Martin Acke over de gehele lijn gelijk had gegeven bij zijn klacht tegen de illegale aanleg van die parking naast het politiekantoor. De CD&V-fractie vond het immers niet kunnen dat bij de invoering van het betalend parkeren in het centrum van Zelzate de burgemeester en schepenen voor zichzelf en het gemeentepersoneel een gratis parkeerplaats wilden voorzien, terwijl andere werknemers in Zelzate-centrum parkeergeld moet betalen.

Nadat Martin Acke de gemeenteraad had uitgelegd waarom de CD&V gekant bleef tegen de regularisering van deze parking, kreeg hij steun uit totaal onverwachte hoek. SP.A-fractieleidster Patricia De Meyer verklaarde dat zij het voorstel van de burgemeester voor regularisatie van de parking niet kon steunen en zich bij de stemming zou onthouden, aangezien de gemeenteraad eerder al beslist had om geen personeelsparking aan te leggen maar het personeel via een sectoraal akkoord een parkeerabonnement te geven.

De burgemeester begon te beven en werd wit van woede voor dit (in zijn ogen subversief) gedrag van zijn eigen fractieleidster, schorste na de stemming de gemeenteraad en trapte het boos af. Patricia De Meyer werd op het matje geroepen en werd wellicht flink de mantel uitgeveegd. Zij bleek hiervan nadien echter weinig onder de indruk. Na ruim een kwartier onzekerheid of de burgemeester nu al of niet definitief naar huis zou vertrekken, liet hij zich blijkbaar overhalen om de zitting toch te hervatten.

Dit voorval illustreert duidelijk dat niet alleen de oppositie maar ook sommige SP.A-raadsleden het autoritaire en eigengereide optreden van hun burgemeester niet blijven pikken. Wij maakten dit ook vorige legislatuur mee met Pierre De Weirdt die om gelijkaardige redenen een eigen koers ging varen. Mogen we dan toch hopen dat er binnen de SP.A mensen durven opstaan die het belang van de gemeente boven de belangen van hun partij of hun burgemeester durven stellen? Als oppositie kunnen we maar hopen dat burgemeester John Schenkels serieuze lessen trekt uit dit voorval.

>>> voor meer info

* Zelzate rekent al jarenlang te hoge brandweerfacturen aan.

CD&V-fractieleider Martin Acke meldde al in juni op de gemeenteraad dat hij fouten had ontdekt in de opmaak van de facturen voor brandweerprestaties en vermoedde dat er een systematische berekeningsfout gebeurde. Volgens hem werd bij brandweerinterventies van minder dan één uur het gebruik van voertuigen en materiaal telkens één uur te veel aangerekend.

Het gemeentebestuur verzuimde echter om te reageren op deze melding en schoot pas serieus in actie nadat Martin Acke op de gemeenteraad van 2 september zijn ongenoegen uitte over het uitblijven van maatregelen en dreigde met een overheidscontrole. Hij eiste tevens dat elke frank die door de mensen teveel was betaald zou worden terugbetaald. Het is moeilijk om dit momenteel zelf in te schatten maar wellicht hebben de voorbije jaren honderden mensen al vlug een paar tientallen euro’s te veel betaald (het gebruik van één brandweervoertuig gedurende één uur kost € 20,95 en bij veel interventies wordt minimaal met twee wagens uitgerukt).

>>> zie tussenkomst in de gemeenteraad van 02-09-2003

Niettegenstaande de CD&V dit punt had geagendeerd op de gemeenteraad van vorige dinsdag, werd het verslag met de resultaten van het onderzoek nog niet door het schepencollege vrijgegeven. Martin Acke zag zich dus verplicht de bespreking te verdagen naar een volgende gemeenteraadszitting. Uitstel is echter geen afstel.

Daarnaast zorgde de gebrekkige administratieve afhandeling van de ambulancefacturen door de OCMW- en gemeentediensten voor heel wat discussie. Volgens de burgemeester zouden nu de nodige afspraken zijn gemaakt tussen beide overheidsdiensten en zou er nu geen vuiltje meer aan de lucht zijn.

Martin Acke onderzocht ook de brandveiligheid van de gemeentelijke zalen en bracht dit onderwerp ter sprake. Hij bleek aangenaam verrast te zijn door de goede opvolging van deze materie door de verantwoordelijken van brandweer en de gemeentelijke preventieadviseur. Een felicitatie was hier op zijn plaats.

>>> voor meer details

* Eindelijk oplossing voor pleintje in de Blende

De CD&V-fractieleider zwaaide op de gemeenteraad al heel wat minder lof bij de slechte aanpak van het schepencollege van een al jaren aanslepend burenconflict in de Blende.

Er bestaan reeds geruime tijd problemen rond het pleintje op de hoek van de Blende en de Tweede Gidsenlaan. Occasionele geluidshinder bij de activiteiten van de feestcommissie “De Blende” en dagelijkse hinder door spelende kinderen liggen er aan de basis van een niet aflatende strijd tussen enkele buurtbewoners, waarbij we ons de vraag kunnen stellen of deze problemen niet eerder zijn ontstaan door burenruzie of -onverdraagzaamheid, dan wel door de aanwezigheid van het pleintje (gemeentelijke eigendom) zelf.

Het schepencollege heeft dit probleem de voorbije jaren door een laks optreden laten escaleren en zit vandaag tot over zijn oren in de miserie betrokken. Het college dreigde zelfs met de verkoop van het pleintje als alle inwoners niet onderling akkoord geraakten. Het resultaat is dat de situatie ondertussen dermate verrot is dat de leefbaarheid van de buurt in de omgeving van het pleintje wordt aangetast en de bewoners in twee kampen worden verdeeld. Martin Acke pleitte voor een duidelijke gemeentelijk standpunt voor de toekomst van het pleintje teneinde de aanslepende problemen te ontzenuwen.

De CD&V vroeg de mening van alle inwoners van de Blende via een enquête waarbij de inwoners zich konden uitspreken over de activiteiten van de feestcommissie en de rol van het pleintje. Van de 25 bezorgde formulieren werden er 11 binnengebracht.

Uit die enquête bleek dat 5 inwoners de activiteiten van het feestcomité wel ziet zitten maar dat voor 5 andere personen de organisatie mag stoppen. De 11de ondervraagde is ook tegen maar kan leven met activiteiten tot middernacht. Vooral de voorbije jaren wordt door sommigen sterk geklaagd omdat de frequentie van de activiteiten is toegenomen en men het 's nachts niet te nauw zou nemen met lawaaihinder.

Wat de toekomst van het pleintje betreft willen vier personen het laten zoals het is, vier het beplanten met groen en één het inrichten als speelpleintje. Slechts twee personen vinden dat verkopen de oplossing is. Diverse personen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun visie op de feiten te geven, waarmee de CD&V zoveel als mogelijk rekening wenst te houden. Het is duidelijk dat voor iedereen goed doen niet kan en naar een compromis moet worden gestreefd.

We konden vaststellen dat er behoorlijk wat verkeer passeert in de Tweede Gidsenlaan en dat de automobilisten die uit de richting Assenedesteenweg komen een slecht zicht hebben op het pleintje. Het plein gebruiken voor balsporten of spelen waarbij de kinderen ongecontroleerd op en over straat lopen is dus om veiligheidsredenen niet toelaatbaar. Anderzijds oogt het pleintje nu schraal, zonder enige beplanting, zodat enige verfraaiing welkom lijkt. Het is aangewezen dat de buren en ouders met kleine kinderen er nuttig gebruik van kunnen maken.

De CD&V stelde daarom het volgende voor:

1) De CD&V wil het pleintje niet verkopen maar inrichten als rustpunt voor de bewoners en ontmoetingspunt voor ouders met kleine kinderen:

- Voorzien van een parkje met een zitbank, een tafel
- Eventueel één of twee speeltoestellen voor kleine kinderen (bijv. een klein klimrekje, een schommelend diertje)
- Voldoende groen aanplanten zodat balsporten er niet mogelijk zijn.

Een dergelijk pleintje zal niet alleen door oudere inwoners van de Blende kunnen worden geapprecieerd maar ook door ouders met kleine kinderen uit de Blende en uit de nabijgelegen Omer De Bruyckerstraat. De grotere kinderen zullen omwille van die inrichting voor hun loop- en balsporten automatisch wegblijven en kunnen daarvoor beter en veiliger terecht op het speelplein in de Omer De Bruyckerstraat. Dat plein ligt in de directe nabijheid en is zelfs met een voetbaldoel uitgerust. Aangezien kleine kinderen begeleid worden door hun ouders vervallen meteen de bekommernissen van veiligheid en burenhinder. Een investering van 2.500 euro kan volstaan. Met het plantseizoen in aantocht kan van deze inrichting wellicht vlug werk worden gemaakt.

2) De CD&V-fractie wenst dat de feestcommissie "De Blende" haar activiteiten verder zet:

Dergelijke activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten zijn gunstig voor het gemeenschapsleven, wat niet wegneemt dat de onvermijdelijke hinder bij nachtelijke activiteiten voor niet geïnteresseerden redelijk moet blijven. 

Het pleintje kan in bovenstaande vorm nog steeds worden ingeschakeld bij de activiteiten van de feestcommissie, zij het niet als effectieve standplaats voor de tent. De tent kan immers beter worden opgesteld aan de Tweede Gidsenlaan langs de zijde van de spoorweg, waardoor de afstand tot het woongedeelte van de huizen kan vergroten en het risico op schade en hinder aan de eigendommen wordt verkleind.

De nachtelijke activiteiten van het feestcomité moeten redelijke beperkingen worden opgelegd (bijv. via een nachtvergunning tot één of maximum twee uur). Daarbij moet de Vlarem-wetgeving op geluidshinder worden gerespecteerd. Van de politie wordt daarvoor een correct optreden verwacht.

Wat beslist het gemeentebestuur?

De burgemeester reageerde op deze tussenkomst van Martin Acke door te stellen dat het schepencollege nooit de intentie had om het pleintje te verkopen, maar dit argument gebruikte als middel om de inwoners onder druk te zetten.

Het schepencollege zal het pleintje inrichten binnen de bepalingen van het bestaande “bijzonder plan van aanleg” van de wijk Debbautshoek, m.a.w. met groenbeplanting. Voor een bank en enkele speeltuigen voor kleine kinderen ziet hij ook geen problemen.

Met andere woorden: de burgemeester stelde het pleintje te willen inrichten op een gelijkaardige wijze dan het voorstel van de CD&V-fractie.

Wij zijn tevreden met deze intentie. Laat ons hopen dat op die wijze de vrede in de buurt terugkeert.

 >>> voor meer info

* Tijd om eens fair trade te winkelen

Deze week loopt de week van de fair trade, waarbij de vijf belangrijkste Belgische fair trade organisaties (Magasins du monde, OXFAM Wereldwinkels, Maya Trading, Max Havelaar en de Fair Trade Organisatie) in de kijker staan.

Ook in Zelzate dragen ze hun steentje bij. Gedurende die week promoot de Oxfam Wereldwinkel de GOLD koffie uit Ethiopië, als nieuw product in hun assortiment. Op zaterdag 11 oktober is de winkel naast de parochiezaal van Debbautshoek uitzonderlijk open van 9u30 tot 17u00.

Op deze opendeurdag kan men uiteraard proeven van allerlei producten. Maar om de nieuwe GOLD koffie extra in de kijker te zetten organiseert men een prijsvraag die kan opgelost worden door in de winkel een video over de GOLD koffie te bekijken. Er zijn plaatselijk 6 pakken Gold koffie te winnen, maar nationaal maakt u bovendien kans om een reischeque van € 1.000,00 of € 500,00 te winnen.

Voor meer info: http://www.koopfairtrade.be en http://www.oww.be/zelzate.

Ook in Zelzate-Oost kunnen we binnenkort terecht in een Oxfam Wereldwinkel. Op 18 oktober wordt in de Kerkstraat 54, naast de Kring, een filiaal van de winkel in Debbautshoek geopend. Op die dag kan u in de nieuwe winkel terecht van 10u00 tot 17u00.

* Volgende week krijgt u een cadeaucheque van € 150,00 van SP.A en ZOW in de bus

Sinds de liberalen door de socialisten aan de kant werden gezet, maakt de alliantie van SP.A en ZOW het feitelijk bestuur van de gemeente uit. Het was dan ook precies die SP.A-ZOW-alliantie die op de gemeenteraad van 9 januari 2003  besliste om voor elk gezin een “algemene belasting op de gezinnen” van € 150,00 te heffen.

De CD&V weigerde samen met VLD-VVD en PVDA deze asociale belasting goed te keuren omdat ze niet alleen in strijd is met de intentieverklaring van het College van Burgemeester en Schepenen die uitging van het afschaffen van lineaire belastingen, maar omdat deze zuivere lineaire belasting ook niet in verhouding staat tot de gezinssamenstelling en het beschikbare inkomen. Onbegrijpelijk dat de SP.A dergelijke asociale belasting invoert. Meer en meer kan worden betwijfeld of de Zelzaatse socialisten wel socialisten zijn.

Totaal onbegrijpelijk is dat ook ZOW dit heeft goedgekeurd. Ik denk dat de ZOW-verkozenen Carlo Van Hoecke en Jeannine Verstraeten het in Klein Rusland en Erick De Wispelaere op De Katte de komende dagen extra goed zullen moeten kunnen uitleggen: 150 euro (6.000 frank) is voor veel mensen een pak geld. Onbegrijpelijk dat zij op zulke manier de kiezer durven bedriegen.

>>> zie discussie bij invoering

>>> zie tekst reglement

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.