Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.21 – 20 september 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Provinciale prijs geschiedenis 2004

Voor 2004 schrijft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen opnieuw een provinciale prijs voor geschiedenis uit. De uiterste datum voor het inzenden der werken is bepaald op 15 oktober 2003.

De prijs is uitsluitend opengesteld voor wie in Oost-Vlaanderen geboren is of er op de vastgestelde datum van inzending ten minste vijf jaar wettelijk gedomicilieerd is. Dit moet blijken uit een officieel attest. Zij mogen ook niet eerder met een gelijkwaardige provinciale prijs of hogere prijs in hetzelfde genre bekroond zijn.

Oorspronkelijke en wetenschappelijk verantwoorde werken over geschiedenis, in de Nederlandse taal en geschreven door één of door twee auteurs in samenwerking, komen voor de prijs in aanmerking. Aan deze provinciale prijs is een bedrag van 2.500 EUR verbonden.

>>> voor meer inlichtingen

* De vrijmaking van de energiemarkt

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Sindsdien kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Hebt u nog geen keuze gemaakt, dan wordt u sinds 1 juli beleverd door één van de vier standaardleveranciers: Electrabel Customer Solutions, Luminus, Elektriciteitsbedrijf Merksplas of Intergas.

Op dit ogenblik hebben nog maar zeer weinig Vlamingen zelf een leverancier gekozen. Dat is jammer, want het loont zeker de moeite om eens te kijken welk voordeel u behaalt door een contract te ondertekenen met één van de leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en/of aardgas leveren.

Waar moet u op letten bij de keuze van een leverancier? Eerst en vooral op de prijs. Het loont de moeite om de prijzen en leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers te vergelijken! Meestal is de standaardleverancier immers duurder dan een leverancier waarmee u een contract sluit. Andere belangrijke factoren zijn de duur van het contract, de service die de leverancier biedt en uw interesse voor milieuvriendelijke 'groene' stroom.

>>> meer informatie vindt u in een recente omzendbrief van de VREG

Ook op de website http://www.vreg.be/ kan u terecht voor heel wat informatie. Zo vindt u op deze website onder ‘particulieren’ een vergelijking van de leveranciers. Door eenvoudigweg uw postcode, uw huidige verbruik (dat u terugvindt op uw laatste eindafrekening) en het aantal gezinsleden in te voeren, verkrijgt u als resultaat een tabel die per leverancier aangeeft hoeveel u bij die leverancier betaalt.

* Opleidingscheques

Alle werknemers, die wonen in Vlaanderen of in het Brussels gewest, kunnen vanaf 1 september 2003 gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Met deze cheques kan je een opleiding, een loopbaanadvies of een competentiemeting betalen. Enkel de rechtstreekse kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests ...) komen in aanmerking.

Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van een examen of test. Voor opleidingen die starten vóór 1 september kunnen de opleidingscheques niet gebruikt worden. De cheques kunnen gedurende 14 maanden gebruikt worden. De begin- en einddatum staat op de cheque.

Voor een lijst van erkende instellingen en bestelling van cheques kan je terecht bij http://www.vdab.be

* Tijd om eens fair trade te winkelen

Tijdens de week van 6 tot 11 oktober staan de vijf belangrijkste Belgische fair trade organisaties (Magasins du monde, OXFAM Wereldwinkels, Maya Trading, Max Havelaar en de Fair Trade Organisatie) klaar om u te verrassen met tal van degustatiemomenten en infostands.

Op 6 oktober wordt in Brussel het startsein gegeven met onder meer een action painting wall die de solidariteit tussen Noord en Zuid zal weergeven. Want daarvoor staat fair trade of eerlijke handel: een commercieel partnerschap waarbij men streeft naar een duurzame ontwikkeling voor producenten en arbeiders in het Zuiden. De koffie, bananen, rijst, honing, instrumenten, enz. zijn te vinden bij Oxfam, biowinkels en in tal van supermarkten.

Dus laat de eerlijke handel maar heerlijk smaken!  Voor meer info: http://www.koopfairtrade.be/

In Zelzate kan je terecht in de Oxfam-Wereldwinkel in Debbautshoek: http://www.oww.be/zelzate/

* ACW in de bres voor fietsers

Op de eerste dag van het schooljaar voerden ACW-Zelzate en ACW-Wachtebeke samen actie aan de Kennedybaan ter hoogte van de vernieuwde oprit van de N49 richting Zelzate-Tunnel. Agalev-Zelzate klaagde deze gevaarlijke toestand reeds eerder aan.

Het Vlaamse gewest deed nog maar pas een vrij ingrijpende aanpassing die ervoor zorgt dat het verkeer uit de richting Gent nu vlot, zonder te moeten wachten voor de rode lichten, de oprit van de N49 richting Texacostation kan oprijden. De situatie voor het autoverkeer is daardoor zeer veel verbeterd maar aangezien het autoverkeer nu kan doorrijden is er voor de fietsers een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. De nieuwe oprit kruist namelijk het druk bereden fietspad tussen Wachtebeke en Zelzate. Wegens de aanwezigheid van het viaduct van de N49 is de zichtbaarheid op die plaats niet optimaal en kan terecht worden gevreesd voor ongevallen. Het ACW vraagt daarom meer veiligheidsmaatregelen zoals snelheidsvertragers voor het autoverkeer, een betere signalisatie en knipperlichten.

* Snelheidslimieten op De Katte

Reeds op 17 december van vorig jaar besliste de gemeenteraad om de bebouwde kom op De Katte uit te breiden tot aan de gemeentegrens met Assenede. Op die manier wenste men te vermijden dat de voertuigen komende uit de richting van Assenede over een afstand van amper 100 meter geconfronteerd worden met drie verschillende snelheidslimieten 70 km/u op het grondgebied Assenede -  90 km/u op het grondgebied van Zelzate – 50 km/u vanaf de bebouwde kom van Zelzate.

Tijdens de gemeenteraad begin september bleek dat deze beslissing nog steeds niet uitgevoerd is. Er werd aan het schepencollege gevraagd om hier zo spoedig werk van te maken.

* Drugscontrole aan de Tractaatweg

Op vrijdagnamiddag 12 september stond er een indrukwekkende colonne politievoertuigen aan de Tractaatweg ter hoogte van de Nederlandse grens. Onder de codenaam ‘Etoile’ werden tussen 15 en 24 uur intensieve controles gedaan op het bezit van drugs. De actie leverde 50 zakjes weed, 14 zakjes hasj, 13 joints, 13 spacecakes, 90 gram champignons en 30 gram cactus op. Bij 52 van de 253 gecontroleerde personen werden kleine hoeveelheden verdovende middelen aangetroffen.

* Zelzate kiest voor IVEG

De gemeenteraad besliste reeds in mei om VEM vervroegd te ontbinden en voor het netbeheer voor elektriciteit en aardgas per 1 juli toe te treden tot WVEM of IVEG. Met de liberalisering van de energiemarkt was VEM immers te klein geworden en kon niet concurreren tegenover de andere spelers op de markt.

De voorbije maanden werd door beide intercommunales ijverig onderhandeld met het gemeentebestuur. De gemeenteraadsleden zelf werden pas op de hoogte gebracht een paar dagen voor de gemeenteraad waarop de keuze moest worden gemaakt. In commissievergadering konden zij overleggen met de specialisten van WVEM en IVEG en op basis van die besprekingen zouden zij in de gemeenteraad van 2 september 2003 hun keuze maken. Opmerkelijk is dat het schepencollege nooit van beide aanbiedingen een professionele vergelijking door een onafhankelijke instantie liet maken. Het vergelijkend (?) overzicht van beide aanbiedingen dat de burgemeester zelf opstelde was ronduit beschamend.

Op die gemeenteraad zelf kwam burgemeester Schenkels bovendien verrassend op de proppen met een aantal nieuwe gegevens en totaal andere cijfers, waardoor de gemeenteraadsleden hun voorbereiding in de prullenmand konden werpen. De oppositiepartijen en zelfs de VLD-coalitiepartner protesteerden tegen deze gang van zaken.

Burgemeester Schenkels negeerde echter deze kritiek en voerde een nummertje op waarbij hij - ik stel me nog steeds de vraag waarom - het aanbod van IVEG met verve verdedigde tegenover dat van WVEM. Daarbij gebruikte hij niet alleen argumenten die eenzijdig door IVEG waren aangebracht (vermindering van de elektriciteits- en gastarieven voor de inwoners) maar hij permitteerde zich zelfs een misleidende voorstelling van de verschillen in bod door niet alle cijfers mee te delen (tegenover minder cash-geld stond een overdracht van aandelen). Kortom, de burgemeester liet de gemeenteraad een besluit nemen op basis van een vage, onoverzichtelijke en onvolledige samenvattende conclusie en een magere, twijfelachtige en zelfs bedrieglijke motivatie.

Zoals verwacht volgde zijn meerderheid volgzaam en keurde de gemeenteraad het miljoenendossier goed.

De burgemeester verklaarde nadien (vooral ten behoeve van de pers) dat zowel voor de gemeente als voor de inwoners de voordeligste oplossing is gekozen en dat, dank zij de onderhandelingscapaciteiten van het schepencollege, de gemeente extra profijt heeft gedaan door voor IVEG te kiezen en omdat de Zelzatenaars zelf via IVEG in de toekomst van veel voordeliger energietarieven zouden kunnen genieten dan met WVEM. De pers nam zijn misleidende informatie over en publiceerde gretig dat de gemeente 1,25 miljoen euro extra ontvangt door voor IVEG te kiezen. Dit is een foutieve stelling. Het schepencollege verdient geen pluim voor goede onderhandelingen. Zij hebben absoluut geen fantastische zaak beklonken zoals zij laten uitschijnen. Had IVEG geen 1,14 miljoen euro meer cash geboden dan had het schepencollege (of was het de burgemeester?) de keuze voor zijn favoriet IVEG absoluut niet kunnen verrechtvaardigen.

Zal de bevolking er wel bij varen? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Zoals eerder gezegd zijn de argumenten inzake verschil van kostprijs van elektriciteit en vooral wat het aardgas betreft nog zeer speculatief en werden nooit bevestigd door een onafhankelijke bron. IVEG gebruikt bovendien een aantal zelf berekende, voorlopige of nog niet goedgekeurde tarieven aan. Op zijn minst zouden deze eenzijdige beweringen moeten worden getoetst door onafhankelijke specialisten.

Was het wijs van onze meerderheid om op dit moment, terwijl de markt nog volop in beweging is, het Zelzaatse elektriciteits- en gasnet al te verkopen. Neen, want gezien de toenemende concurrentie kan de overnamewaarde van de installaties enkel stijgen. Het is dus niet ondenkbaar dat de gemeente Zelzate door deze vroege verkoop vele miljoenen euro's misloopt. Dit zullen we nooit weten want de kip met de gouden eieren is geslacht.

Waarover ging de uiteindelijke financiële keuze (los van eventuele andere bekommernissen zoals personeel, kwaliteit en dienstverlening):

Bod van WVEM:

- éénmalig een bedrag van 5.084.105 EUR voor aankoop van het elektrisch hoogspanningsnet + het hoge- en lagedrukgasnet.

- een pakket van 14.904 aandelen met intrinsieke (werkelijke) waarde van 1.916.207 EUR in ruil voor de inbreng van het elektrisch laagspanningsnet en de -aansluitingen in de intercommunale (deze worden dus niet verkocht en blijven eigendom van de gemeente!).

- een jaarlijks dividend van 602.811 EUR.

Bod van IVEG:

- 7.450.000 EUR voor aankoop van het elektrisch hoog- en laagspanningsnet + het hoge- en lagedrukgasnet (dus volledig het elektriciteits- en gasnet wordt verkocht aan IVEG)

-  Een jaarlijks dividend van 447.922 EUR

De hamvraag:

Zal het 2.365.895 EUR extra cashgeld van IVEG jaarlijks meer intresten opbrengen dan het 154.889 EUR hogere dividend van WVEM? Met de huidige rentetarieven en de te verwachten conjunctuur ben ik er nagenoeg zeker van dat die 6,5% intrest de komende jaren nooit kan worden gehaald.

Aangezien deze beslissing van de gemeenteraad tot stand is gekomen op een zeer omstreden manier heeft Martin Acke bezwaar ingediend bij de provinciegouverneur. Hij had niet alleen ernstige bedenkingen bij de wijze van het voeren van de onderhandelingen, de motivering van bestuurshandelingen en het inhoudelijke van de uiteindelijke keuze, maar meent dat in dit dossier ook diverse artikels van de gemeentewet zijn geschonden.

>>> voor meer informatie

* Tasia Pleune: een schot in de roos

Boogschieten op doel is in Oost-Vlaanderen geen al te druk beoefende sport. Toch beschikken we in Zelzate over jong en beloftevol talent.

Tasia Pleune woont in de Groenstraat en is 10 jaar jong. Alhoewel ze pas sedert september 2002 trainingen en wedstrijden volgt bij club KJSS Rumst, slaagde ze er al in uitstekende prestaties neer te zetten.

Tasia blijkt een natuurtalent te zijn want ze wist haar leeftijdgenootjes al vlug te domineren. Bij de Sinterklaasschieting eind december 2002 werd ze eerste van haar categorie "Recurve Benjamins Dames" (meisjes tot 14 jaar - klassieke lattenboog). En dat was geen toeval. Bij de koningsschieting begin januari werd ze door een beetje tegenslag pas 3de, maar in een interclubtreffen later op het jaar werd ze nogmaals 1ste.

Op 30 augustus ging in Mol het Vlaams Jeugdkampioenschap door. Daar slaagde Tasia Pleune er waarachtig in om Vlaams Kampioen te worden op de 20 meter. 's Anderendaags ging op dezelfde plaats het Belgisch Jeugdkampioenschap door, waar ze aantrad bij de Beloften, een reeks voorbehouden aan beginnende schutters. In die categorie dienen de benjamins te schieten op 20 meter. Ook daar werd Tasia eerste van haar reeks en verdiende daarmee de titel van Belgische Belofte.

Wij zijn benieuwd naar haar verdere vorderingen. Wat trainer betreft zit ze in een uitstekende positie met Raymond Haesaerts, de huidige nationale coach van de jeugd in deze sporttak. Nu wordt het ook uitkijken naar beter materiaal om haar talent volop te kunnen uitspelen.

>>> voor meer gegevens

* Ashley Dieleman wint tenniscriterium

Half september 2003 speelde de jonge Zelzaatse tennisbelofte Ashley Dieleman in Antwerpen in de eindronde van de Campina tour. Enkel de acht hoogstgeklasseerde speelsters van de Vlaamse provincies waren hiervoor uitgenodigd.

Na een zeer spannend tornooi behaalde Ashley de 1ste plaats en is hiermee dus officieus kampioen van Vlaanderen in de categorie meisjes tot en met 12 jaar. Ashley werd op augustus pas 11 jaar en was dan ook de jongste deelnemer.

>>> voor meer info

* Bedrijvenbelasting grondig aangepast

Al verschillende jaren bestaat in Zelzate een belasting op bepaalde categorieën van vennootschappen. Ongeveer 40 bedrijven bestrijden het belastingreglement bij de Raad van State en er is een grote kans dat het zal worden vernietigd en dat de gemeente het geld zal moeten terug betalen. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State besloot de Zelzaatse SP.A-ZOW-meerderheid begin dit jaar, zeer tegen de zin van de CD&V-fractie, om voortaan alle bedrijven te belasten i.p.v. voorheen enkel bepaalde vennootschappen. De grootte van de belasting bleef zoals voorheen afhankelijk van het kadastraal inkomen en de milieuklasse.

Het belastingreglement op bepaalde categorieën van vennootschappen trof in 2002 in totaal 259 vennootschappen: 219 vennootschappen met vergunning klasse 3 of niet-vergunningsplichtig, 33 met klasse 2 en 7 met klasse 1. Met de uitbreiding naar alle bedrijven schat men 559 bedrijven te kunnen belasten (respectievelijk 436, 90 en 33).

Ook dit nieuwe reglement blijkt echter niet wettelijk te zijn. Op 18 maart 2003 vernietigde de Raad van State een belastingreglement van de gemeente Lanaken omdat het de bedrijvenbelasting koppelde aan de grootte van het kadastraal inkomen.

Daarom besliste de gemeenteraad begin deze maand tot volgende wijzigingen aan de bedrijvenbelasting:

- De basisbelasting verhoogt van € 198,00 naar € 200,00 (is in feite een afronding);
- Dit basisbedrag wordt slechts verhoogd met één aanvullende belasting (berekend volgens de graad van hinderlijkheid per vestiging) in plaats van vroeger twee (berekend volgens het kadastraal inkomen en volgens de graad van hinderlijkheid per vestiging);
- De aanvullende belasting is gelijk aan 4 maal het basisbedrag voor vestigingen met hinderlijkheid klasse 2 en 12 maal het basisbedrag voor vestigingen met hinderlijkheid klasse 1.

Het aangepaste reglement heeft tot gevolg dat er voortaan slechts 3 tarieven bestaan voor de bedrijvenbelasting:

- € 200,00 voor bedrijven zonder klasse of klasse 3;
- € 1.000,00 voor bedrijven met milieuvergunning klasse 2;
- € 2.600,00 voor bedrijven met milieuvergunning klasse 1.

 >>> Volledige tekst nieuw reglement "algemene gemeentebelasting op bedrijven"

Wat betekent dit voor onze bedrijven?

- klasse 1-bedrijven dienen fors meer te betalen: € 2.600 i.p.v. vroeger een gemiddelde van € 1.300 (gemiddelde zonder rekening te houden met de twee uitschieters VFT en OCAS);
- klasse 2-bedrijven dienen gemiddeld 19% meer te betalen: € 1.000 i.p.v. vroeger een gemiddelde van € 841;
- andere bedrijven moeten doorgaans flink minder te betalen: € 200 i.p.v. vroeger een gemiddelde van € 382;

Aangezien we het over gemiddelden hebben kan deze belastingswijziging voor het ene bedrijf behoorlijk wat positiever of negatiever uitvallen als voor het andere. Over het algemeen kunnen we stellen dat de grotere bedrijven (met groot KI) de beste zaak doen. Toch houdt dit reglement een globale theoretische belastingverlaging in van € 348.292 naar € 263.000.

Een zeer grove onrechtvaardigheid zit hem echter in het feit dat grote bedrijven zoals VFT en Ocas nu slechts evenveel betalen dan een aantal landbouwbedrijven, benzinestations of een garagist met spuitcabine die klasse 1 vergunningsplichtig zijn. Ook bij de klasse 2 bedrijven zijn er ernstige anomalieën te bespeuren: zo hebben alle landbouwbedrijven minimaal klasse 2 en moeten ze voortaan 1.000 € per jaar bedrijvenbelasting betalen, veel meer dan hun vroegere aanslag. Ook diverse bakkerijen vallen hieronder.

Aangezien de koppeling met het KI vervalt, het overgrote deel van de bedrijven (vooral de kleine zaken) een behoorlijk lagere belasting zal moeten betalen en de nieuwe reglementering een globale belastingverlaging inhoudt, keurde de CD&V-fractie dit aanpassingsvoorstel van SP.A en ZOW mee goed. Tegelijkertijd stelde Martin Acke echter dat er belastingcompensaties moeten komen, daar waar de milieuvergunningsklasse niet het gevolg is van hinder door de bedrijfsactiviteiten zelf, maar wel louter van de aanwezigheid van bijv. een vergunningsplichtige installatie zoals een grote brandstoftank. De fractie eist dat dit grondig wordt geëvalueerd door het schepencollege.

>>> voor meer informatie

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.