Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.19 – 25 augustus 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Gemeenteraad op 2 (en 4?) september 2003

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 02 september 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld wordt, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 04 september 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

De openbare zitting is vrij toegankelijk voor het publiek.  Op dinsdag 02 september 2003 is er om 19.00 uur een onderbreking van de vergadering voor het halfuurtje van de burger.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

2. Mededelingen / Kennisgevingen

3. Sportdienst - werkingsverslag 2002

4. Openbare verlichting park Warande

5. Aanpassen schrijnwerk traphallen school Debbautshoek

6. Scholengroep Meetjesland - deelname

7. Aankoop tweedehandsbestelwagen t.b.v. de gemeentelijke technische dienst

8. Aanpassingswerken voormalige portierswoning brandweerkazerne

9. Buitengewone Algemene Vergadering IDM - goedkeuring agenda / aanduiding vertegenwoordiger / mandaat

10. Toetreding tot IVEG of WVEM na ontbinding VEM

11. Onderwijs - lestijdenpakket 2003-2004

12. Onderwijs - verlofregeling schooljaar 2003-2004

13. Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 - jaarplan 2003

14. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging 2003

15. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2004

16. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begroting 2004

17. Milieujaarprogramma 2003

18. Politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijk containerpark

19. Gemeentelijk reglement op werken aan nutsleidingen op het gemeentelijk domein

20. Retributiereglement op werken aan nutsleidingen op het gemeentelijk domein

21. Contante belasting op markten en kermissen

22. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat - goedkeuring bestek

23. Algemene belasting op de bedrijven

24. Overstortleiding Groenstraat - goedkeuring voorontwerp

25. Aanpassingswerken containerpark

26. Samenwerkingsovereenkomst - opmaak van een deelbekkenbeheersplan Krekenland

27. Onderhoudswerken aan diverse gebouwen - principebeslissing

28. Laagbeplantingen langs wegen

29. Terugbetaling parkeerticket bezoekers zwembad

30. Kerkfabriek Sint-Laurentius

- kerkraadsbesluit d.d. 30 juni 2003 i.v.m. goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's en Kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

- kerkraadsbesluit d.d. 30 juni 2003 i.v.m. goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's en Kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

31. Gebrekkige herstelling voetpaden in de wijk Vogelzang na de aanleg van aardgasleidingen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

32. Voetpaden wijk Vogelzang - dringend aan te pakken herstellingen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

33. Betalend parkeren - opheffing / blaam concessiehouder / openbare hoorzitting (op verzoek van PvdA-raadslid Dirk Goemaere)

II. GEHEIME ZITTING

1. Scholengroep Meetjesland - aanduiding vertegenwoordiger

2. Machtiging rechtszaken

3. Brandweerpersoneel - ontslagen

4. Onderwijzend personeel - tijdelijke aanstellingen

 

>>> voor meer gegevens over deze agendapunten

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.