Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.18 – 7 augustus 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Scholengroep “Meetjesland” weldra van start

Eind vorige maand konden we in de krant “Het Volk” lezen dat de gemeentescholen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate op 1 september 2003 een intergemeentelijke scholengemeenschap zullen vormen met de naam “Scholengroep Meetjesland”.

Op termijn is dergelijke schaalvergroting wellicht niet meer weg te denken in het huidig onderwijslandschap. Ze biedt trouwens een aantal voordelen zoals extra lestijden voor ondersteuning, computerbegeleiding en individuele zorg. Om dergelijke scholengemeenschap te kunnen oprichten moet men over minimum 900 leerlingen beschikken. Het samenwerkingsverband zou bijna 1.300 leerlingen tellen, waarvan ongeveer 240 van de Zelzaatse gemeenteschool.

Er zou een akkoord zijn opgemaakt voor één jaar. Toch wel verwonderlijk want de Zelzaatse gemeenteraad werd nooit op de hoogte gebracht van dergelijke plannen, verre van dat hieromtrent een beslissing zou genomen zijn. Als gemeentelijke bestuurders moeten we ons toch wel afvragen welke voor- en nadelen hieraan zijn verbonden en hoe de directie, leerkrachten en ouders van de gemeenteschool tegenover dit initiatief staan.

Blijkbaar vindt het schepencollege het gemeentelijk onderwijs van ondergeschikt belang. Hoe kunnen we anders verklaren dat deze materie nog niet werd besproken op de gemeenteraad?

* Extra blauwe zones roepen vragen op

Recent werd de verkeerssignalisatie aangebracht voor uitbreiding van de blauwe zone in stukken van de Kerkstraat, Oostkade, Groenstraat en Burgemeester De Clercqstraat. Reeds vroeger besliste de gemeenteraad daartoe omdat de inwoners van bewuste straten hun eigen voertuig bijna niet kwijt geraken voor eigen deur.

>>> meer informatie over deze beslissing

Verschillende inwoners van de bewuste straten reageerden geprikkeld op deze verrassende en toch wel ingrijpende verkeerswijziging in hun buurt. Het gemeentebestuur had nagelaten hun hiervan op de hoogte te stellen... een onbegrijpelijke flater. Slechts weinig inwoners raadplegen immers de aanplakkingen op het gemeentehuis of bezoeken de gemeentelijke website. Naar mijn mening moet het gemeentebestuur bij dergelijke situaties een actieve rol spelen en het initiatief nemen om de inwoners vooraf in te lichten.

De invoering van de blauwe zone houdt een aantal voordelen in voor inwoners die niet over een eigen garage bezitten en zich een bewonerskaart kunnen aanschaffen. Wie wel over een garage beschikt, ter plaatse of binnen een afstand van 400 meter, maar bijvoorbeeld twee wagens heeft, komt dan weer wel in de problemen. Zo hadden diverse mensen vragen omtrent het systeem van bewonerskaarten.

Ook het personeel van zaken en instellingen in de omgeving is de pineut. Zij geraken voortaan hun auto tijdens de werkuren nog moeilijker kwijt. Ik besef maar al te goed dat het gevolg zal zijn dat het probleem zich nog maar eens iets verder van het centrum zal verleggen of dat er mensen tussendoor hun parkeerschijf zullen bijstellen (wat wettelijk niet toegelaten is) of dat er regelmatig voertuigen zullen worden verplaatst met extra verkeershinder tot gevolg (wat niet de bedoeling is maar wettelijk kan).

Meer en meer wordt duidelijk dat de Zelzaatse meerderheid door het invoeren van het betalend parkeren geen mobiliteitsprobleem heeft opgelost maar er wel een levensgroot heeft gecreëerd.

* Verbod op gsm ook voor (brom-)fietsers

Het verbod om al rijdend gebruik te maken van een draagbare telefoon die in de hand gehouden wordt, is niet enkel van toepassing op bestuurders van een auto maar ook op fietsers en bromfietsers. Dat blijkt uit een pas gepubliceerde antwoord op een schriftelijke vraag die een senator tijdens de vorige parlementaire legislatuur stelde aan toenmalig federaal Verkeersminister Isabelle Durant.

In de desbetreffende verbodsbepaling (art. 8.4 van het algemeen verkeersreglement) is volgens Durant immers sprake van "de bestuurder van een voertuig" in het algemeen. Ze wijst er ook op dat de nadelen van dit gsm-gebruik zoals mogelijke koersafwijkingen, onnatuurlijke zithouding, niet goed in de hand hebben van het voertuig, moeilijkheden bij uitvoeren van rijbewegingen en manoeuvres, ook voor deze categorieën van bestuurders gelden.

* Sidmar wil stofuitstoot doen dalen

Goed nieuws voor de Zelzatenaren en de andere bewoners van de kanaalzone. Sidmar gaat 28 miljoen euro investeren in een milieuvriendelijk procédé om de stofuitstoot drastisch te doen verminderen. Het bedrijf komt hiermee voor een stuk tegemoet aan de strenge milieuvoorschriften. Tegen de zomer van 2004 zou de uitstoot al behoorlijk verminderd moeten zijn.

* Zomerregeling zwembad Eurohal Zelzate

Het Zelzaats subtropisch zwembad is gesloten van 14 juli tot en met 17 augustus wegens onderhoud en jaarlijks verlof.

Vanaf 18 augustus tot en met 31 augustus zal het zwembad open zijn van 13 tot 21 uur.

* Petitie hernieuwing Leegstraat-Oost

De inwoners van het stuk Leegstraat ten oosten van de Kennedylaan krijgen het stilaan op hun heupen met de onaanvaardbaar slechte toestand van het wegdek. Het overgrote deel van de inwoners ondertekende een petitie met volgende tekst, gericht aan het schepencollege

De Leegstraat richting Oudenburgse Sluis is dringend aan vernieuwing toe. De bewoners zouden het ten zeerste op prijs stellen indien u bij de vernieuwing van deze straat een groene straat zou willen maken.

Wij wensen:

Eén rijvak met drempels zodat 2 auto’s mekaar juist zouden kunnen kruisen en de snelheid beperkt blijft.

Langs één kant van de weg één fietspad.

Maar langs beide kanten van de straat over de ganse lengte wensen wij bomen en indien mogelijk platanen.

Er zijn geen uitvluchten meer dat de wortels van de bomen de paden of wegen omwoelen, daar zijn middelen voor om dit tegen te houden maar men moet er rekening mee houden bij het planten.

Wij hopen dat u met de wensen van uw burgers rekening zult houden en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

 

De toestand van het wegdek van de Leegstraat richting Oudenburgse Sluis is inderdaad al jaren onaanvaardbaar en was de aanleiding tot een omstreden omleiding voor fietsers via de Sint-Franciscusdijk.

>>> meer informatie

Gelukkig lijkt het dossier voor de renovatie in een stroomversnelling te komen. Realisatie voor volgend jaar zit er wellicht in. Het al in 2001 door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerp bevat reeds in een aantal wensen uit deze petitie. Zo zijn er verkeersdrempels voorzien en komt er aan de zuidelijke wegkant een tweerichtingenfietspad.

>>> meer informatie

Inzake groenvoorziening is er echter minder duidelijkheid.  De plannen en het bestek zeggen hier maar weinig over. Door de gemeenteraad goedgekeurde plannen en bestekken worden bovendien niet altijd door het schepencollege volledig gerespecteerd. Zo is het in het stuk Leegstraat-Oost tussen Kennedybaan en Sint-Stevenstraat nog steeds wachten op de heraanplant van bomen langs de hernieuwde voetpaden. Het ministerie verplichtte de gemeente hier destijds toe, maar blijkbaar hebben onze plaatselijke bestuurders hier geen oren naar. Intussen oogt dit stuk weg als een troosteloze brede autostrade waar, niettegenstaande het recente statuut van bebouwde kom, menig autobestuurder zich Michael Shumacher waant.

* Verslag bewonersgroep Klein-Rusland

Het ROM-project voorzag in de oprichting van bewonersgroepen met als doel de inwoners informatie en inspraak te bezorgen over de ontwikkelingen in de Kanaalzone en het wederzijds begrip en de dialoog tussen bewoners en het bedrijfsleven te bevorderen. Zo werd ook in de Zelzaatse wijk Klein-Rusland een dergelijk orgaan opgericht. Deze werkgroep kan rekenen op ondersteuning door deskundigen van de gemeente, de provincie, het gewest en het havenbedrijf. Het is de bedoeling dat de bewonersgroepen op termijn volledig autonoom werken (voorzitterschap en verslaggeving) en zelf hun items voor een vergadering aanbrengen. Terugkoppeling naar de achterban gebeurt via zelf gekozen kanalen. Zo licht de bewonersgroep van Mendonk/Sint-Kruis-Winkel bijvoorbeeld alle dorpsbewoners in door middel van pamfletten.

Helaas blijkt er in Zelzate ook op dit vlak een communicatieprobleem te bestaan. Zo zou men tenminste verwachten dat het verslag van dergelijke vergadering tijdig kenbaar wordt gemaakt aan de Zelzaatse bevolking. Een huis-aan-huis verdeling binnen de wijk Klein-Rusland, samen met berichtgeving via de reclamebladen en de gemeentelijke website, lijkt me een minimum te zijn.

Het is een teken aan de wand dat het verslag van de vergadering van de bewonersgroep van 28 november 2002 door de provincie pas op 15 april 2003 aan het schepencollege van Zelzate werd gestuurd om daar pas op 15 mei ter kennis te worden gegeven. Het is evenzeer onaanvaardbaar dat het nog eens twee maanden duurt vooraleer het verslag van dit schepencollege wordt opgemaakt en ter inzage komt van de gemeenteraadsleden. Dit verklaart meteen waarom u nu pas een verslag van een vergadering van 8 maanden geleden kan worden bezorgd.

>>> Zie verslag van de vergadering van 28 november 2002 van de bewonersgroep Klein-Rusland

* Petitie inwoners Tweede Gidsenlaan

Het college van burgemeester en schepenen nam op 28 april 2003 akte van een petitie van de inwoners van de Tweede Gidsenlaan inzake de verkeersveiligheid naar aanleiding van de actie 'Graag Traag', het initiatief met de intussen gekende oranje schildpad-affiches van ACW-Zelzate.

Zelzate, 7 april 2003,

Geachte heer burgemeester en schepenen,

Naar aanleiding van de actie " Graag Traag ", zouden wij ( de inwoners van de tweede Gidsenlaan) ook het een en ander zien veranderen in onze straat. Daar de wettelijke snelheid in onze straat "50" is, kunnen wij u verzekeren dat geen enkele bestuurder zich daar aan houdt neen zelfs de bussen niet. Wij hebben reeds in het verleden al meermaals daarop gereageerd, maar tot op heden is er niets veranderd in onze straat, in tegendeel, wij hebben geregeld af te rekenen mee ongevallen al dan niet ernstig, gelukkig is tot op heden nog geen ernstig ongeval gebeurd met onze kinderen. MOET DAT EERST GEBEUREN VOOR ER IETS ONDERNOMEN WORDT.

Graag hadden wij via deze petitie gereageerd en wij hopen dat er effectief iets zal ondernomen worden zodat ook onze kinderen veilig op het voetpad kunnen spelen. De aanleg van drempels zou misschien al een goed begin zijn, eventueel het uitbreiden van de bloembakken, of regelmatig eens komen snelheidscontrole's doen, dit zijn nog maar enkel van onze ideeën om onze straat kindsvriendelijker te maken en wat belangrijker is VEILIG.

Vriendelijke groeten,

De bewoners van de tweede Gidsenlaan.

(ondertekend door 37 inwoners van de Tweede Gidsenlaan en de Marguerite Ottestraat)

De burgemeester en de schepenen stelden begrip te hebben voor de ongerustheid van de bewoners over de te hoge snelheid in de straat. Er kan echter niet worden ingegaan op de vraag tot het aanleggen van verkeersdrempels gelet op de doorgang van de bussen van de vervoersmaatschappij De Lijn. Niettemin zal door de realisatie van een fietspad vanuit Klein Rusland met aansluiting op de Tweede Gidsenlaan een wegversmalling en een aantal uitstulpingen op de weg worden voorzien. Hierdoor zal de snelheid van de weggebruikers verminderen. Ondertussen zal de burgemeester de politionele diensten verzoeken om regelmatig snelheidscontroles in de Tweede Gidsenlaan uit te voeren.

* Gouverneur wijst schepencollege terecht wegens illegaal aangelegde personeelsparking

Reeds vroeger hekelde Martin Acke de beslissing van de meerderheid om met overheidsgeld een gratis parking te voorzien voor burgemeester, schepenen en gemeentepersoneel. Het kon voor de CD&V-fractieleider niet dat de dames en heren op het gemeentehuis zorgden voor een eigen gratis parkeerplaats terwijl de inwoners en de werknemers van bedrijven in het Zelzaatse centrum wel parkeergeld moeten betalen. De burgemeester en de schepenen vroegen zelfs geen toelating van de gemeenteraad om hun willetje door te drijven en legden doodleuk op eigen initiatief een parking van zowat 225 m2 aan naast het nieuwe politiekantoor, zelfs zonder zich te bekommeren over een bouwvergunning.

Martin Acke was verbolgen over deze illegaal aangelegde parking en miskenning van de gemeenteraad en diende prompt klacht in bij de gouverneur.

>>> zie klacht

Gouverneur Balthazar vond de klacht van Martin Acke over de ganse lijn gegrond en haalt zwaar uit naar het schepencollege. In zijn schrijven, ontvangen op 4 augustus 2003, wijst hij het Zelzaats schepencollege terecht op drie punten:

Geen voorafgaande bouwvergunning.

Het getuigde van weinig behoorlijk en goed bestuur om werken te doen uitvoeren zonder de vereiste voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning. Hij verzocht het college met aandrang voor de toekomst een stedenbouwkundige vergunning te bekomen alvorens te laten overgaan tot uitvoering van de werken.

Investeringen zijn de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het college kon pas de uitvoering gelasten nadat dit door de gemeenteraad was goedgekeurd. De gouverneur verzocht het college de terreinaanleg ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad wiens bevoegdheid is miskend geweest en drong erop aan voor de toekomst de bevoegdheden van de raad steeds en nauwgezet te respecteren.

Naleving van de wet op de overheidsopdrachten.

Het college kon niet aantonen dat bij de levering van de materialen voor deze parking de wetgeving inzake overheidsopdrachten werd gerespecteerd. De gouverneur verzocht het schepencollege de regelgeving inzake overheidsopdrachten nauwgezet te volgen.

>>> zie brief gouverneur

* Over parkeerautomaten en vandalisme

Zelzate wordt al langer geplaagd door allerlei vormen van vandalisme zoals beschadiging of vernieling van gemeentelijke speeltuigen, zitbanken, vuilnisbakken, verlichtingspalen,.... Herstellingen kosten de gemeente jaarlijks een fiks bedrag.

Met de invoering van het betalend parkeren krijgt onze gemeente er een fenomeen bij. Naast sabotage van de parkeerautomaten gebeurden ook reeds inbraakpogingen teneinde de inhoud van de geldlade te bemachtigen. Het bleef gelukkig bij pogingen want de toestellen zijn behoorlijk tegen diefstal en vandalisme beveiligd.

Helaas gebeurt het al eens dat een gefrustreerde dief na een mislukte inbraakpoging dan maar zijn vernielingszucht botviert op de parkeerautomaat. De omvang van dit probleem is vooralsnog onduidelijk evenals de extra onkosten en de derving van parkeerinkomsten dat dit voor de gemeente met zich meebrengt. Op de volgende gemeenteraad zal Martin Acke het schepencollege hierover ondervragen.

>>> meer info

* Nina Van Koeckhoven laat van zich horen

Het was het voorbije jaar vrij stil rond onze Zelzaatse topzwemster Nina Van Koeckhoven. Problemen met de gezondheid hadden een nefaste invloed op haar prestaties. Toch bleef zij stevig doorwerken aan haar comeback. En die lijkt er aan te komen. Vorige maand presteerde ze weliswaar ietwat ontgoochelend op het Wereldkampioenschap in Barcelona, maar op het Belgisch Kampioenschap in Charleroi herpakte ze zich. Zij veroverde er drie gouden medailles en zwom betere tijden dan in Barcelona.

Al op de eerste dag van het BK, donderdag 31 juli 2003, werd het duidelijk dat er van haar resultaten mochten worden verwacht. Bij de 4 x 200 m vrije slag won haar team MZV Eeklo niet alleen goud maar Nina tikte als eerste zwemster aan op 2.01.84. Die tijd was meteen goed voor een ticket voor het Europees Kampioenschap 2004 te Madrid.

De dag nadien won ze de 100 m vrije slag in 57.09, wat haar vertrouwen in zichzelf nog deed groeien. En nog een dag later verbeterde Nina Van Koeckhoven samen met haar drie teamgenoten het 12 jaar oude Belgisch record op de 4 x 100 meter vrije slag met bijna 2,5 seconden.

Deze prestaties doen Nina rotsvast geloven in haar kansen voor een ticket voor de komende Olympische Spelen 2004 in Athene. Wij duimen voor haar.

>>> meer info

* Ashley Dieleman, een jonge tennisbelofte

Twee maanden terug vestigde de familie Dieleman zich in Zelzate. Op zich geen bijzondere gebeurtenis, ware het niet dat onze gemeente daarmee een beloftevolle sportfiguur rijker werd.

Dochter Ashley (bijna 11) begon op haar zevende jaar tennis te spelen. Zij is aangesloten bij T.C. Evergem. Onze nationale tennisvedette Kim Clijsters is haar grote voorbeeld.

De Vlaamse Tennisvereniging promoot het jeugdtennis via de organisatie van de Campina Tour. Binnen dat nationaal criterium nam Ashley Dieleman dit jaar deel aan 10 tornooien. Daarbij behaalde zij maar liefst 8 overwinningen, verloor één keer de finale en één keer de halve finale. Ze staat momenteel dan ook op de 1e plaats van de nationale ranking voor meisjes tot en met 12 jaar.

In juni werd zij kampioen van Oost-Vlaanderen. In september speelt ze in Antwerpen voor het kampioenschap van Vlaanderen. Wij horen stellig nog van deze talentvolle tiener.

>>> meer info

* Zelzate kermist er lustig op los

Nog maar pas heeft de Zelzaatse wijk De Katte een zeer succesvolle kermis met tropische toestanden achter de rug en daar kondigen zich al een pak nieuwe activiteiten aan.

Na een jaartje improviseren vanwege de ingrijpende werkzaamheden in het Zelzaatse centrum, kan de augustuskermis vanaf vrijdag 8 augustus terug volop aan bod komen. Later in augustus volgen de Kringfeesten en Wittouckkermis. U merkt dat de vakantie bijlange nog niet voorbij is.

>>> zie Martin Acke’s activiteitenkalender

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.