Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.16 – 15 juni 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Jobstudenten voor de gemeente

Gedurende de zomermaanden kunnen 16- en 17-jarige studenten uit Zelzate als jobstudent aan de slag bij de gemeente. Zij worden voor maximum 23 werkdagen ingezet in de technische dienst voor het onderhoud van de gemeentelijke terreinen. Afhankelijk van het aantal inschrijvers kan de duur van het contract worden beperkt.

Heeft u interesse? Stuur dan vóór 20 juni een briefje met naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer naar het College van Burgemeester en Schepenen – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate.

Ook CD-ROM’s en muziek-CD’s in de Bib

Het nieuwe bibliotheekgebouw staat er vijf jaar. Dat zal worden gevierd tijdens de Boekenweek in oktober.

Met de vakantieperiode in zicht nam het bibliotheekbestuur een aantal interessante initiatieven.

Zo kan de jeugd er sinds 11 juni terecht voor CD-rom’s. Er wordt alvast gestart met een eigen collectie van zowat 200 stuks die stelselmatig zal worden aangevuld.

Het reglement schrijft voor dat u per lidkaart maximaal 2 cd-rom’s kan ontlenen. Voor kinderen tot 14 jaar is dit volledig gratis, vanaf 15 jaar betaalt u € 1,25 per cd-rom.

En er is meer. Vanaf nu tot eind september heeft de bibliotheek een uitgebreide collectie cd’s met klassieke muziek in bruikleen van de C.O.B. Gent. Per lidkaart kan u 2 cd’s aan € 0,50 ontlenen! De bibliotheek heeft bovendien tot februari 2004 een grote collectie cd's met 'Jazz en Blues' in bruikleen aan dezelfde voorwaarden.

>>> zie reglement voor de gebruiker van de plaatselijke openbare bibliotheek

>>> zie retributiereglement van de plaatselijke openbare bibliotheek

Verbouwing brandweerkazerne gestart!

De eerste fase van de verbouwing van de brandweerkazerne voorziet de afbraak van de oude gebouwen langs de Burgemeester Camille Leynlaan en de oprichting van de uitrukhal met een reeks garages met poorten uitgevend in die straat. Om veiligheidsredenen bij het uitrukken zullen er door de brandweer bedienbare verkeerslichten komen op het kruispunt Camille Leynlaan - Jozef Chalmetlaan - Napoleon De Meyerstraat.

De kostprijs van deze eerste fase was op € 450.711,91 geschat, exclusief erelonen. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan de firma SERCK uit Melle voor een bestelbedrag van € 536.678,18 BTW inbegrepen. Deze nochtans goedkoopste aanbieding ligt maar liefst 19% hoger dan hetgeen het ontwerpbureau Atelier 4 had voorspeld. De ontwerper ging vooral uit de bocht bij de posten “onderbouw en funderingen”, “bovenbouw en ruwbouw”, “CV-installatie” en “elektriciteit”.

Dit laat vermoeden dat we ook de komende jaren dieper in de zak zullen moeten tasten, want voor de totale renovatie van de brandweerkazerne volgen er nog twee fases met een gelijkaardig geraamde kostprijs.

Wegens deze grote overschrijding van het geraamde budget, moet dit dossier terug op de gemeenteraad worden gebracht. Het is verwonderlijk dat dit nog niet is gebeurd, want de gunning dateert al van 11 maart. Na dit bericht in Zelate@rem komt het echter vast in orde. Aangezien in de begroting 2003 slechts een bedrag van € 470.000,00 is voorzien, moet men bovendien op zoek naar bijkomende middelen.

>>> voor foto’s en meer informatie

Fietspad Groene Briel-Denderdreve!

In het vorig nummer van Zelzate@rem maakte ik melding van de beschadiging van het verharde fietspad tussen de Groene Briel en de Denderdreve door boomwortels. Deze toestand hindert het tweewielerverkeer en was reeds oorzaak van valpartijen.

De CD&V-fractie bracht dit probleem ter sprake op de gemeenteraad van 3 juni. Burgemeester Schenkels minimaliseerde de zaak en verklaarde niet van zin te zijn om daar de eerste jaren iets aan te doen. Dit zal pas samen aangepakt worden met de aanleg van het fietspad in de Denderdreve maar dat werk werd uitgesteld met onbepaalde tijd.

Voor een keer liet SP.A-raadslid Margot Colpaert van zich horen, wellicht omdat het haar eigen wijk betrof. Ze sneerde naar Martin Acke dat die zich niet moest bezig houden met dergelijke zaken waar hij toch geen verstand van heeft.  Volgens haar moet dit aan specialisten worden overgelaten.  We kunnen ons dan wel afvragen wat zij op haar raadszetel zit te doen, behalve ja-knikken als de burgemeester haar daartoe het signaal geeft.

Fietsers die daar ten val komen kan ik slechts aanraden om eventuele kosten voor lichamelijke of stoffelijke schade terug te vorderen van het gemeentebestuur. Zij zijn immers ondertussen op de hoogte van het probleem.

>>> voor foto’s en meer informatie

De voetpaden in de wijk Vogelzang

Momenteel is men volop bezig met de aanleg van aardgas in verschillende straten van de wijk Vogelzang. Dit is een goede zaak voor het milieu en onze leefkwaliteit. Deze werken brengen ongetwijfeld  tijdelijk wat hinder met zich mee, maar een omelet bakken zonder eieren te breken is nu eenmaal onmogelijk.

De aanleg van de aardgasleidingen is één zaak maar de correcte herstelling van de voetpaden nadien is minstens even belangrijk. En hier loopt het behoorlijk fout in Zelzate.

Vorige week maakte Martin Acke, na een aantal klachten van inwoners over de toestand van de voetpaden, een rondgang in de wijk Vogelzang. Hij kwam daarbij tot de vaststelling dat de toestand van de voetpaden in Vogelzang nu al veel te wensen overlaat maar dat de ingrepen van de voorbije weken gegarandeerd binnen één of twee jaar tot een echt (voor de inwoners praktisch én voor de gemeente financieel) drama zullen leiden.

Hij vond verschillende onaanvaardbare toestanden die dringend herstel vragen en wellicht het gevolg zijn van de vroegere aanleg van nutsleidingen. Maar tevens werd onomstotelijk vastgesteld dat de aannemer, die in opdracht van VEM na aanleg van nieuwe aardgasleidingen de sleuven moet vullen en de voetpaden moet herdalleren, de voorbije weken op diverse plaatsen zeer slordig tewerk is gegaan. Gebroken en beschadigde tegels, niveauverschillen, grote spleten tussen de tegels, losliggende tegels,... zijn er schering en inslag. Bovendien werden sommige gleuven onvoldoende aangedamd en lijkt het erop dat bij herstelling van de voetpaden geen of stabilisé van onvoldoende kwaliteit werd gebruikt. Dit is vragen om verzakkingen in de toekomst. 

Martin Acke verwittigde dan ook prompt het gemeentebestuur en drong aan op een strikte gemeentelijke controle van de uitgevoerde werken en bijsturing waar nodig. Ook in de wijk Molenstukken, waar men gas aanlegt, werden gelijkaardige toestanden vastgesteld. De directie van VEM erkende ondertussen het probleem en zou stappen ondernemen om de toestand te verbeteren. Waar hebben we dit nog gehoord?

Het is momenteel nog niet duidelijk of de slecht herstelde voetpaden zullen worden heraangelegd op kosten van de aannemer. Martin Acke zal daar in elk geval op aandringen bij de volgende gemeenteraadszitting. Daartoe voegde hij twee punten toe aan de agenda:

- Gebrekkige herstelling van de voetpaden in de wijk Vogelzang bij de aanleg van de aardgasleidingen
- Voetpaden wijk Vogelzang - dringend aan te pakken herstellingen.

 Op de gemeenteraad van 3 juni klaagde Martin Acke al wegverzakkingen en beschadiging van een splinternieuw voetpad in de Leegstraat aan, nadat daar vorig jaar in opdracht van VEM een onderboring voor een gasaansluiting was uitgevoerd. De burgemeester (als voorzitter van de VEM wellicht in een moeilijke positie) vond deze klacht overdreven en stelde dat de uitgevoerde herstelling tot de betere herstellingen in de gemeente behoort. Uit de vaststellingen in de wijk Vogelzang blijkt helaas dat hij gelijk heeft. De toestand is elders nog dramatischer. De vraag is wel of we daar moeten mee tevreden zijn. 

>>> voor meer informatie hierover

Om de voetpaden in Vogelzang en elders terug in orde te brengen zal de gemeente in de toekomst honderdduizenden euro's moeten uitgeven omwille van fouten van aannemers. Dit is onaanvaardbaar. Maar evenzeer is het onaanvaardbaar dat er onvoldoende gemeentelijk toezicht is op deze werken. Een degelijk toezicht kost weliswaar inzet van gemeentepersoneel maar vermijdt onnodige uitgaven in de toekomst en is daardoor uiteindelijk winstgevend. Moeten we doen dus!

Petitie tegen geluidsoverlast R4

Inwoners uit de omgeving van een strook R4-west tussen de brug van Zelzate en het kruispunt van de Assenedesteenweg hebben dag en nacht last van het steeds drukker wordend verkeer dat op het slechte wegdek voorbij dendert. Zij overhandigden tijdens de gemeenteraadszitting van 3 juni aan de burgemeester en de fractieleiders een klachtenbundel.

>>> zie tekst petitie

"Het is de bedoeling dat het stuk R4 dat door Zelzate loopt ooit overgedragen wordt aan de gemeente. Pas dan kunnen we zelf maatregelen nemen ", zei burgemeester Schenkels. Hij beloofde bij de dienst Wegen van de Vlaamse Gemeenschap tussenbeide te komen voor plaatselijk herstel van het wegdek en de vraag te richten aan het ministerie voor een eenduidig snelheidsregime binnen de bebouwde kom van 50 km/u. Hij zou ook aandringen bij de politie voor meer snelheidscontroles.

Politieraad op 23 juni 2003

Het Politiecollege van de regio Puyenbroeck nodigt uit de zitting van de politieraad, op 23 juni 2003 te 19u00, in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi.

 OPENBARE ZITTING.

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

1. Vaststelling beginbalans politiezone (zie bijlage).

2. Machtiging om een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State tegen het Koninklijk Besluit van 15 januari 2003 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie.

3. Kennisgeving van de klacht tegen het politieraadsbesluit van 22 april 2003 houdende aanstelling van de secretaris van de politieraad.

4. Vacantverklaring twee betrekkingen basiskader operationele dienst Zelzate.

Agendapunten op vraag van raadslid Martin Acke:

1. Jaaroverzicht interventieafhandeling 2002 - bespreking.

2. Verkeershandhaving snelheid - bespreking.

3. Belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig - bespreking.

GEHEIME ZITTING.

1. Aanduiding van een lid van de dienst personeel en logistiek - vervangingscontract niveau C.

2. Benoeming van een lid van de operationele diensten -calog niveau C.

3. Benoeming van twee leden, inspecteurs, van de operationele dienst Lochristi.

4. Benoeming van een lid van de operationele dienst Lochristi - zonale onthaler.

Activiteiten in Zelzate

De komende weekends staat er één en ander te beleven in  Zelzate. U leest er alles van in mijn activiteitenkalender:

activiteitenkalender

Iets later, maar toch al vermeldenswaard: van vrijdag 1 tot en met dinsdag 5 augustus staat De Katte op zijn kop.

Voor de 26ste keer zorgt de scoutsgroep VVKSM-Vuurtorengroep van Zelzate voor een prachtig programma van optredens. Er is werk gemaakt van vernieuwing. In een geïnformatiseerde info-folder kan u er alles over vernemen:

www.katsefeesten2003.tk

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.