Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.15 – 31 mei 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* OCMW-raad op 2 juni 2003

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert op maandag 2 juni 2003 om 20u00 in de raadszaal van het OCMW, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate.

De openbare zitting is vrij toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Notulen openbare raadszitting van 29 april 2003

2. Notulen openbare vergadering Bijzonder Comité Ouderenzorg

3. Mededeling(en) van de voorzitter

ALGEMEEN

4. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

5. Verslag aankopen

6. Wet van 11 juni 2002: bescherming van werknemers tegn pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk: aanduiden preventieadviseur

7. Personeelssportdag burensportdienst Meetjesland: dienstvrijstelling

8. Dienstregeling keukenpersoneel volgens 7 op 7: principe vóór vakbondsoverleg

9. Sociaal Impulsfonds:

            * indicatoren 2002

            * voortgangsrapport 2002

            * evolutie 1997-2002 (kennisname)

10. Subsidieaanvraag Lokaal Dienstencentrum 'De Kastanje':

            jaarverslag 2002

            planning 2003

11. Terugvordering loon door werkgevers wegens politiek verlof van werknemers/raadsleden:

            standpuntbepaling

12. Onderhandelingsprocedure levering 2 actieve tilliften - uitslag - toewijzing

13. Uitschrijven onderhandelingsprocedure levering geneesmiddelen

14.        - Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, v.z.w.'s en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

            - Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMWs, v.z.w.’s en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

15. Burg. Jos. Chalmetlaan 80: verderzetting procedure met het oog op aanbestedingsprocedure voor werken - opdracht aan architect

16. Aanvraag vrijstelling startbaanovereenkomsten na advies vakorganisaties

17. Voorstel tot verkoop van woningen aan sociale huisvestingsmaatschappij: principe

18. Toepassing 11% toelage voor onregelmatige prestaties voor het verzorgend personeel

19. Presentiegeld bijzonder comité ouderenzorg

20. Aankoop bladzuiger/bladblazer voor de groendienst

II. GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

21. Notulen geheime raadszitting van 29 april 2003

22. Notulen geheime vergadering Bijzonder Comité Ouderenzorg dd. 25 april 2003

23. Weddenvaststelling voorzitter

24. Functionele loopbaan - inschakeling weddenschaal verschillende personeelsleden + individuele weddenvaststelling

25. Jobstudent – mededeling

ADMINISTRATIE

26. Verlengen contract stafmedewerkster (Al-A3)

27. Tussentijdse beoordeling vernieuwde organisatie voor verwerking vreemdelingendossiers

KINDERDAGVERBLIJF

28. Kinderverzorgster - aanvraag loopbaanhalvering wegens medische bijstand

ALLERLEI

29. Verslag sociale dienst

30. Proces verbaal vastgelegde uitgaven

* Bijkomende agendapunten gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraadszitting van dinsdag 3 (en eventueel 5) juni 2003 werden aangevuld met enkele punten:

34. Bespreking geluidsoverlast bewoners E. Caluslaan en Ooievaarslaan (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

35. PV kasnazicht 1ste, 2de en 3de kwartaal 2002

36. Voorstel om zitpenningen raadslid Frans Van Acoleyen niet uit te betalen aan de Orde van Geneesheren (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

37. Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester d.d. 26 mei 2003 in verband met de verkeerssituatie op de R4 ter hoogte van de brug

>>> de komende dagen worden de agendapunten aangevuld op mijn website

* Parkeerwachters: bron van ongenoegen

De invoering van het betalend parkeren in het centrum van Zelzate kan nog steeds op weinig begrip rekenen. Tekenend voor de situatie is dat gedurende de maanden maart en april van 2003 voor een totaal van € 20.288,80 gewoon parkeergeld werd gecollecteerd, terwijl voor een bedrag van € 7.412,50 aan retributiebonnen (de zogenaamde parkeerboetes) werd uitgeschreven. Het grootste deel van dit laatste is nog niet betaald.

Bijkomend probleem is dat we steeds meer klachten opvangen van inwoners die door de parkeerwachters onheus worden aangepakt. Mensen die op zoek gaan achter een parkeerautomaat, maar bij hun terugkeer na een paar minuten ondervinden dat er al een parkeerbon van € 12,50 onder de ruitenwisser zit geschoven. Automobilisten die hun parkeerticket onvoldoende zichtbaar hadden gelegd, maar toch konden aantonen dat zij correct hadden betaald. Iemand die verstrooid zijn ticket in zijn portemonnee had gestopt maar bij confrontatie met de parkeerwachter kon bewijzen dat hij toch betaald had. Iemand die één minuutje na het verstrijken van zijn toegelaten tijd ten tonele verschijnt terwijl de parkeerwachter al aan het schrijven is.

Een algemene klacht is dat de parkeerwachters zich zeer onverzettelijk tot zelfs onbeleefd opstellen. Deze toestand is ook voor de CD&V onaanvaardbaar. Deze materie zal ongetwijfeld zorgen voor geanimeerde discussies op de volgende gemeenteraad. Wellicht komt dit punt pas op een tweede zitting van de gemeenteraad op donderdag 05 juni aan bod.

* Onderhoud speelpleintjes gewenst!

Een controlebezoek van Martin Acke aan de gemeentelijke speelpleinen eind vorige maand gaf een vrij goede indruk. Onderhoud van gazon en groenbeplanting bleken in orde te zijn op een aantal uitzonderingen na.

Diverse problemen aan de toestellen die in het najaar werden gemeld blijken ondertussen opgelost te zijn. Toch moeten nog een aantal veiligheidsproblemen dringend aangepakt worden. Begin vorig jaar heeft de gemeente een risicoanalyse laten uitvoeren op de uitrusting van alle gemeentelijke speelterreinen. Het is onaanvaardbaar dat na meer dan een jaar nog een aantal dringende of zeer dringende gebreken niet werden hersteld. Anderzijds is de CD&V-fractie tevreden dat - na onze tussenkomst - nu eindelijk een aantal concrete herstellingen aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden voorgelegd. Wij zullen erover waken dat de uitvoering ervan niet op de lange baan wordt geschoven.

Enkele andere concrete voorstellen van inwoners dienen te worden onderzocht:

- Hoogbouwplein: verharding van een stukje terrein en plaatsing van een basketbaldoel;
- Karnemelkpolder: zuiveren van het zand van de zandbak, lijnen schilderen op speelveld, plaatsen van minivoetbaldoelen en een schommel voor kleine kinderen;
- aanleg en onderhoud van hondentoiletten aan de diverse speelpleinen en parkjes;
- inrichting van een speelhoekje in de Livien Danschutterstraat.

>>> voor foto’s en meer informatie

* Fietspad Groene Briel-Denderdreve!

De wortels van een rij canadapopulieren brengen ernstige schade toe aan het verharde fietspad tussen de Groene Briel en de Denderdreve. Deze toestand hindert het tweewielerverkeer en was reeds oorzaak van valpartijen.

De bomenrij aan de achterkant van de wijk Vogelzang zou naar mijn informatie eigendom zijn van het OCMW van Gent.

De CD&V-fractie stelt de gemeenteraad voor om het OCMW van Gent te verzoeken om voor de lente van volgend jaar over te gaan tot:

- het rooien van de bomen en zo nodig laten uitfrezen van de boomwortels;
- over te gaan tot heraanplant;
- herstelling van de schade aan het fietspad.

Bij gebrek aan reactie dient het OCMW van Gent voor de schade in gebreke worden gesteld.

>>> voor foto’s en meer informatie

* Kartellijst tussen VLD en CD&V in 2006?

"De Zelzaatse VLD en CD&V hebben plannen om in 2006 samen naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Dat hebben we uit goede bron vernomen. Op die manier hopen beide partijen de burger een alternatief te bieden voor de huidige SP.A-meerderheid. De komende maanden gaan de partijen rond de tafel zitten om de kartelvorming verder uit te werken."

Tot zover de hoofding van een artikel in Het Laatste Nieuws van vandaag, 31 mei 2003, wellicht geïnspireerd door een enthousiaste roep naar vernieuwing door mensen die het moeilijk hebben met de politiek zeer verwarde situatie in Zelzate. Als kopman van CD&V-Zelzate wens ik toch het enthousiasme van de schrijver van dit artikel te temperen en de zaken te stellen zoals zij zijn.

Heeft kartelvorming als alternatief voor de huidige SP.A-meerderheid zin?

CD&V-Zelzate heeft zich in het verleden steeds bereid getoond mee verantwoordelijkheid op te nemen en in te stappen in een coalitie met SP.A. Onze aandacht voor de sociale materies, ook al omwille van onze goede samenwerking met het ACW is hier niet vreemd aan. SP.A heeft deze uitgestoken hand echter steeds geweigerd. Sterker nog: bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in 2000 werd zelfs een ondertekend bestuursakkoord met CD&V door SP.A verloochend, en misbruikt om bij de coalitiegesprekken met de VLD toegiften af te dwingen. De CD&V heeft dus redenen om te stellen dat SP.A-Zelzate een onbetrouwbare partner is.

Kort na de installatie van de nieuwe SP.A-VLD-meerderheid ging de SP.A een alliantie aan met de partij ZOW en verkreeg daarmee een absolute meerderheid binnen de gemeenteraad. Vanaf dat moment werden de VLD'ers in het college geduld, zolang ze de socialisten niet tegenspraken. Dat dit tot zware problemen zou leiden stond in de sterren geschreven. Vandaag maakt de VLD deel uit van het schepencollege, maar is door de SP.A alle bevoegdheden ontnomen. De VLD heeft dus ongetwijfeld ook redenen om te stellen dat SP.A-Zelzate een onbetrouwbare partner is.

De partij ZOW heeft zich met een aantal mandaten in intercommunales en organen laten paaien om de SP.A in Zelzate de absolute meerderheid te bezorgen. Met deze alliantie heeft de ZOW zichzelf feitelijk afgeschaft. De inwoners pikken dergelijk kiezersbedrog immers niet, temeer omdat deze alliantie het licht heeft op groen gezet voor een sterke verhoging van de gemeentelijke belastingen en de invoering parkeermeters in het centrum. ZOW is dus politiek dood.

De PVDA is voor en na de verkiezingen door de SP.A steeds verketterd en gedemoniseerd geweest. In de gemeenteraad komt het regelmatig tot hoogoplopende conflicten en scheldpartijen tussen PVDA en onze burgemeester zodat - maar wie ben ik? - samenwerking tussen beide partijen me weinig voor de hand lijkt.

Na het voorgaande kunnen we ons de vraag stellen van hoe het dan wel moet naar de toekomst toe. De socialisten zijn er steeds op uit geweest om een absolute meerderheid te verwerven zodat ze met niemand rekening moeten houden. Ik geloof er niet in dat hetgeen in 1988 en 1994 en 2000 niet is gelukt, nu plots wel zou lukken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Wil de SP.A verder besturen, dan zullen zij wellicht terug op zoek moeten gaan naar een partner. Maar zal er nog een partij durven een akkoord sluiten met de SP.A, goed wetende dat men riskeert in de zak te worden gezet bij de eerstvolgende gelegenheid? Dit blijft ook voor de CD&V een groot dilemma.

Een kartelvorming als alternatief voor de huidige SP.A-meerderheid is volgens mij dus inderdaad zinvol. Dit hoeft nadien zelfs geen coalitie met diezelfde SP.A te verhinderen, maar dan wel in een evenwichtige verhouding.

Kan een kartel tussen CD&V en VLD?

Naar mijn gevoel wel. Er zijn steeds goede persoonlijke contacten geweest tussen een aantal mandatarissen. Maar dat geldt evenzeer voor de andere partijen. Politiek tegenstander zijn betekent immers niet dat men niet met elkaar kan overeenkomen. Het spreekt vanzelf dat de politieke contacten met de VLD de voorbije maanden vergemakkelijkt zijn sedert die partij door de SP.A aan de kant werd gezet en ons op de oppositiebanken is komen vervoegen.

De sleutelwoorden bij dergelijke contacten moet echter steeds wederzijds respect, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn. Er zijn uiteraard ook een aantal fundamentele verschillen in politieke visie die een samenwerking kunnen in de weg staan. Daar kan over gepraat worden. 

Zijn er plannen voor een kartelvorming tussen VLD en CD&V?

Neen. Die zijn er niet. Wat niet wegneemt dat tussen individuele mandatarissen al eens gepeild werd naar een mogelijke bereidheid tot samenwerking. Het leidt geen twijfel dat er langs beide kanten mensen gewonnen zijn voor dit idee, evenmin dat er bij anderen ook twijfels bestaan. Er zal dus nog uitgebreid moeten worden gepraat vooraleer het zover komt.

Mijn persoonlijke mening?

Persoonlijk sluit ik deze piste zeker niet uit. Integendeel, ik zie een mogelijke samenwerking liefst nog ruimer, met al wie het moeilijk heeft met de manier waarop onze gemeente wordt bestuurd of met al wie hiertoe positief wil bijdragen. Ook met mensen die zich niet tot één bepaalde partij of kleur willen bekennen.

Indien men ernstig werk wil maken van dergelijk akkoord, dan is er binnen de partijbesturen werk aan de winkel.

>>> overzicht van de huidige samenstelling van de Zelzaatse gemeenteraad

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.