Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.12 – 12 mei 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

*   Politiekantoor wordt (nog) niet verkocht

Het nieuwe politiekantoor in de Havenlaan werd op kosten van de gemeente Zelzate opgericht. De politiezone Regio Puyenbroeck gebruikt het sinds begin 2002 en betaalde daarvoor in 2002 alle leninglasten. Niettegenstaande het schepencollege steeds heeft beweerd dat de politiegebouwen na voltooiing zouden verkocht worden aan de politiezone, besliste de gemeenteraad om het gebouw te verhuren voor de komende 3 jaar.

Deze beslissing voedt de geruchtenmolen dat de politie het gebouw in de toekomst zal verlaten. De politieleiding droomt immers van een centraal gelegen gebouw in het centrum van de zone.  In dat geval blijft Zelzate met een typisch voor de politie ingericht gebouw zitten en wordt deze nieuwbouw de zoveelste ondoordachte blunder van ons schepencollege die onze gemeente financieel compleet onderuit haalt. Martin Acke vroeg zich af of het daar is dat de burgemeester een gloednieuwe raadszaal of een nieuw museum voor Eddy Wally wil inrichten (twee geruchten die we in de pers konden lezen).

De burgemeester stelde dat er nog een proces loopt met de failliete aannemer waardoor nu verkopen extra complicaties zou geven. Hij wenst ook rekening te houden met een eventuele verdere schaalvergroting van de politiezones. Hij bevestigde dat de politieleiding voorstander is van een centraal gebouw, maar een nieuwbouw is volgens hem niet haalbaar.  Mocht het tot een uitbreiding van bestaande gebouwen komen dan heeft Zelzate volgens hem de beste troeven. Er zal in gelijk welk scenario steeds een aanwezigheid van politie blijven in Zelzate.

Pittig detail in het contract: de verhuurder blijft gemachtigd tot medegebruik van de parking. De burgemeester en de schepenen kunnen er dus gratis parkeren. Met een groot hart deelde onze burgervader mee dat ook de gemeenteraadsleden gebruik mogen maken van die parking.

Reactie van Martin Acke: ik zou nog liever… (gecensureerd).

>>> voor meer info

*   Zelzate kleurt langzaam blauw

Neen dit is geen voorbarige verkiezingsuitslag en staat ook niet in verband met een overdreven aanwezigheid van politie in onze gemeente.  Het heeft echter alles te maken met de talrijke problemen die de invoering van het betalend parkeren in het centrum van Zelzate met zich mee brengt.

De CD&V-fractie had al veel vroeger voorspeld dat de parkeerproblemen zich zouden verplaatsen van het centrum naar de omgevende straten. Het schepencollege heeft het eindelijk ingezien en stelde de gemeenteraad op 6 mei 2003 voor om de blauwe zone verder uit te breiden in delen van de Oostkade en de Kerkstraat.

CD&V-fractieleider Martin Acke stelde dat een uitbreiding van de blauwe zone met een stuk van de Kerkstraat en de Oostkade geen oplossing ten gronde is omdat het probleem zich zal verplaatsen naar iets verder uit het centrum (o.a. Kerkstraat, Havenlaan, Groenstraat, Burg. De Clercqstraat, Westkade ten zuiden van Groenstraat). Toch ging de CD&V-fractie hiermee akkoord omdat de plaatselijke inwoners van de Kerkstraat en de Oostkade (en op veel andere plaatsen) ongewild het slachtoffer zijn van de invoering van het betalend parkeren. Invoering van de blauwe zone voor hun deur zal de langparkeerders weren waardoor de hinder zal verminderen.

Ook de SP.a-ZOW-fractie erkende dit probleem en de gemeenteraad besliste uiteindelijk de blauwe zone nog ruimer te zien en in te voeren in de Kerkstraat (van Kennedybaan tot kerkhof), de Oostkade (ten zuiden van de Franz Wittoucklaan), de Groenstraat (tussen Westkade en Warande) en de Burgemeester De Clercqstraat.

De CD&V stelt uitdrukkelijk dat haar positieve inbreng ter versoepeling van de bestaande toestand niet mag geïnterpreteerd worden als zou de fractie nu plots wel akkoord zijn met het systeem van het betalend parkeren.

>>> voor meer info

*   Ook langparkeren tussen Oost- en Westkade

Het schepencollege stelde de gemeenteraad een aantal wijzigingen aan het reglement voor het betalend parkeren voor:

- plaatsen van 7 bijkomende parkeerautomaten te plaatsen;
- langparkeren op de parking tussen Oost- en Westkade voor abonnementshouders mogelijk te maken;
- de bewoners van de Victor Huylebroeckstraat recht geven op een bewonerskaart;
- de bewoners van de Grote markt tijdens de wekelijkse markt en tijdens kermissen toelating te geven om hun bewonerskaart ook in de gele zones aan te wenden.

De CD&V-fractie wees erop dat zij ook deze miserie heeft voorspeld bij de invoering van het betalend parkeren. Er is hier geen goede oplossing mogelijk. Wanneer men faciliteiten creëert voor de ene inwoner dan brengt dit problemen mee voor de andere. Aangezien de maatregelen een versoepeling van het systeem inhouden was de CD&V-fractie echter wel bereid om ze goed te keuren.

De 7 bijkomende parkeermeters zijn nodig omdat op een aantal plaatsen de afstand te groot is. Zij komen in de Kerkstraat (1), de Kanaalstraat (4), aan de Oostkade (1) en op de parking tussen Oost- en Westkade (1).

De CD&V keurde ook de mogelijkheid tot langparkeren op de parking tussen Oost- en Westkade goed, maar stelde voor om er een groene zone van te maken zoals op de Vredekaai. Ook de SP.a-ZOW-fractie vond dit een goed voorstel maar burgemeester Schenkels wil dit eerst ter sprake brengen op de evaluatiecommissie van het betalend parkeren.

Wegens het ontbreken van parkeermogelijkheid in eigen straat worden de inwoners van de Victor Huylebroeckstraat voortaan beschouwd als inwoners van de Grote Markt en kunnen dus ook in aanmerking komen voor een bewonerskaart voor de rode zone.

De gemeenteraad besliste om op maandag (marktdag in Zelzate) en bij de Paas- en augustuskermissen de bewonerskaart van de inwoners van de Grote Markt ook bruikbaar te stellen in de gele zones. De CD&V-fractie had begrip voor de problemen van de Marktbewoners maar vond dat hierdoor de bewoners van de gele zones in het centrum nadeel zouden ondervinden. Martin Acke was eerder te vinden om op die dagen de bewoners van de Grote Markt gratis gebruik te laten maken van de groene parkeerzones (parking Vredekaai en parking tussen Oost- en Westkade), waar parkeren geen hinder voor de andere gele-zone-bewoners met zich meebrengt. De meerderheid stemde dit voorstel echter weg.

>>> voor meer info

*   Oprichting projectvereniging PROVAG

PROVAG is de projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone. Ze werd recent opgericht door de gemeenten Evergem, Zelzate, de Stad Gent, het autonoom havenbedrijf Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. PROVAG zal, in navolging van het ROM-project, zorg dragen voor de uitvoering van een aantal acties van het strategisch plan "Welvarende kanaalzone". De Zelzaatse wijk Callemansputte maakt deel uit van het actiegebied van PROVAG.

Het doel van deze projectvereniging is:

* Een oplossing bieden aan de leefbaarheidsproblemen die ontstaan als gevolg van de havenontwikkeling, zowel vanuit een sociale en economische context als vanuit de hinderbeleving. Daartoe zal in een aanvullend grondbeleid worden voorzien waarbij de uitvoering gefaseerd verloopt, volgens de noodwendigheden.

* Het realiseren van gebiedsgerichte acties in de koppelingsgebieden.

* Het aanbieden van een begeleidingsplan aan de bewoners.

De havenontwikkeling en de uitvoering van diverse werken gebeuren sterk verspreid in de tijd. Dit beïnvloedt de leefbaarheid van de omgeving, de waarde van eigendommen en de aan- en verkoop van de gronden in het gebied. De projectgroep wordt opgericht voor een periode van 6 jaar.

De Zelzaatse gemeenteraad benoemde John Schenkels, Erick De Wispelaere en Frank Bruggeman als leden van de raad van bestuur en Martin Acke als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem.

Contactadres: PROVAG (Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse Kanaalzone)
Kennedylaan 32 te 9042 Gent, tel. 09-251.05.50

*   Gemeenteraad tekent milieuovereenkomst

De gemeenteraad sloot een samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" af met het Vlaams Gewest. Bij de meerderheids- en oppositiepartijen in de gemeenteraad was dit echter geen goedkeuring met volle overtuiging wegens te matige overheidssubsidies tegenover een uitgebreid takenpakket. Enkel de PvdA onthield zich bij de stemming. Onbegrijpelijk, want deze partij klaagde nochtans het luidst de milieuproblemen in Zelzate aan.

Deze overeenkomst vervangt het systeem van de milieuconvenants. Op vraag van Martin Acke stelde de burgemeester dat de subsidie via de milieuconvenants de voorbije jaren werden afgebouwd van 2,5 miljoen tot 1 miljoen BEF in 2001. Een toch wel opmerkelijke evolutie met de groenen in het beleid! Bovendien liet het gemeentebestuur in 2002 na een milieuovereenkomst te ondertekenen waardoor overheidssubsidie werden mislopen. En dit terwijl onze gemeente kampt met een ernstige financieel tekort!

Martin Acke had nog diverse bedenkingen:

In Zelzate maakte men in de loop van de jaren talrijke reglementen die, vooral door gebrek aan controle, weinig of geen dienst doen. CD&V stelt daarom een vereenvoudiging van de reglementering voor door nooit gebruikte reglementen zoals het verbod tot drinken van grondwater, verbod tot consumptie van zelf gekweekte groenten, verbranding van afvalstoffen,... af te schaffen.

De CD&V-fractie kan zich volop kan scharen achter de principes van de milieuovereenkomst: het voorkomingsbeginsel, het voorzorgsbeginsel, voorkeur voor brongerichte maatregelen, stand-still-principe (minimum behoud van bestaande kwaliteit) en de vervuiler betaalt. Martin Acke wees erop dat tal van verplichte taken veel mankracht zullen vergen terwijl de gemeentelijke technische en administratieve diensten nu al kampen met een ernstig capaciteitstekort. De overeenkomst is immers veel minder vrijblijvend dan vroeger. Om die reden wordt de haalbaarheid in twijfel getrokken, tenzij er bijkomend gemeentepersoneel wordt aangeworven of de diensten worden geoptimaliseerd.

Opvallend is dat de Vlaamse subsidies voor al het bijkomend werk zeer laag zijn: in totaal slechts 15.358 EUR voor de basisovereenkomst en de opties hinder en energie samen. Agalev-minister Vera Dua zal ongetwijfeld nobele bedoelingen hebben met ons milieu, maar ze legt de lat voor de gemeenten zeer hoog en stelt daar zeer weinig middelen tegenover. Zo is het natuurlijk gemakkelijk om beslissingen te nemen. Dit typeert trouwens onze paarsgroene regering die enerzijds beweert ruimte te hebben voor belastingverlaging, maar toch steeds meer lasten en kosten doorschuift naar de gemeenten.

Niettegenstaande voorgaande opmerkingen heeft de CD&V-fractie deze overeenkomst goedgekeurd omdat dit onze plicht is ten overstaan van de Zelzaatse bevolking. Milieu heeft immers alles te maken met de leefbaarheid van onze gemeente en dit is een grote bezorgdheid van de CD&V.

>>> voor meer info

*  Ritje met de politie kost voortaan 100 euro

De gemeenteraad besliste om tot eind 2007 het vervoer van dronken en bestuurlijk aangehouden personen met een politievoertuig te belasten met € 100,00 per rit. Daar waar deze maatregel voor het vervoer van dronken personen op begrip van de CD&V-fractie kan rekenen, waren wij niet akkoord om dit ook naar bestuurlijke aanhoudingen uit te breiden.

Vanuit de noodzaak om overlastproblemen krachtig aan te pakken lijkt het initiatief tot invoering van deze zogenaamde overlasttaks of combitaks op het eerste zicht een goede zaak. Uiteindelijk blijkt echter dat het louter om een financiële recuperatie van kosten gaat die niets met veiligheidsbeleid heeft te maken.  Deze materie werd bovendien nooit besproken of zelfs maar ter kennis meegedeeld binnen de zonale politieraad.

Welke redenen geeft het schepencollege voor de invoering van deze belasting?

1) Het vervoer van dronken en bestuurlijk aangehouden personen zou aanzienlijk de werklast verzwaren. Dit wordt echter nergens aangetoond. Voor dronken personen zal dit wellicht frequenter gebeuren, maar in de gemeenteraad liet burgemeester Schenkels zich ontvallen dat hij zich in de voorbije jaren slechts een tweetal bestuurlijke aanhoudingen herinnert !

2) Het schepencollege stelt dat het aangewezen en billijk is het vervoer van zowel dronken als bestuurlijk aangehouden personen te belasten omdat daardoor andere taken in het gedrang komen, ondermeer de aanwezigheid in de straat. Dit is voor ons geen reden want dit geldt voor elke politieprestatie die niet resulteert in de aanwezigheid van de politie op straat, van het werk voor de parketten tot de administratie voor flitsresultaten toe.

3) De Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken (Paul Van Grembergen) gaf te kennen dat hij de heffing van belastingen op het vervoer van personen die gerechtelijk of bestuurlijk aangehouden worden mogelijk acht. De brief van de minister geeft hieromtrent geen motivatie.

Welke argumenten zijn tegen deze extra belasting in te brengen?

- De politie mag niet evolueren naar een profit-center. Dit soort werk behoort tot de kerntaken van de politie. Een vergoeding betalen voor de tijdsbesteding van de politie is totaal fout. Bovendien zou bij burgemeesters en politieleiding de drang wel eens kunnen ontstaan om dergelijke ‘winstgevende’ opdrachten meer prioriteit te geven.

- De in de wet opgesomde voorwaarden voor bestuurlijke aanhouding zijn zeer ruime begrippen. De politieagent wordt tegelijk partij én rechter wanneer een bestuurlijke aanhouding gepaard gaat met een toch wel zware geldstraf van 100 euro. Dit houdt bovendien risico's in voor de vrijheid van meningsuiting bij politieke manifestaties of syndicale acties.

- De belasting van 100 euro worden nergens getoetst aan de werkelijke kost. Ze vormt in feite een administratieve geldboete die echter door de gebruikte terminologie in de gemeentekas terecht komt.

- Tegenover de inning van deze belasting, staat een administratieve kost. Deze wordt nergens in rekening gebracht maar zou wel eens hoger kunnen zijn dan de opbrengst.

Besluit:

De regering Verhofstadt heeft beloofd dat de omvorming van de politie geen meerkost zou met zich meebrengen voor de gemeenten. Aangezien de regering deze belofte niet nakomt worden de politiezones en de gemeentebesturen verplicht om allerlei creatieve wijzen te bedenken om toch bijkomende middelen te werven. Uiteindelijk betaalt de burger toch.

De CD&V-fractie stemde tegen dit voorstel. Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van de verstoring van de openbare orde en kleine criminaliteit en hierin mag financiële bestraffing een middel zijn. De belasting die ons schepencollege voorstelt is onvoldoende uitgewerkt en gespecificeerd om te passen in een degelijk veiligheidsbeleid.

De meerderheid in de gemeenteraad volgde gedwee John Schenkels en keurde deze extra belasting goed.

>>> voor meer info

*   10 redenen om zondag op CD&V te stemmen

1.  CD&V  eist een zorgwaarborg voor iedereen: betaalbare, beschikbare en betrouwbare zorg.

2.  CD&V wil een beter evenwicht tussen arbeid en gezin dankzij de Kwali-tijd-kaart.

3.  CD&V maakt werk van meer jobs door gezonde bedrijven.

4.  CD&V aanvaardt geen gedoogbeleid. Drugs, niet met ons.

5.  CD&V waarborgt vrijheid van onderwijs, de beste garantie voor kwaliteit.

6.  CD&V steunt alle vrijwilligers en verenigingen voluit.

7.  CD&V eist een effectief jeugdsanctierecht.

8.  CD&V wil betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor elk gezin.

9.  CD&V aanvaardt niet dat belastingen naar de gemeenten wordt doorgeschoven.

10. CD&V wil een betrouwbaar beleid op maat van de mensen, door meer autonomie voor Vlaanderen.

Kies zondag 18 mei met kennis van zaken en neem kennis van het beknopte verkiezingsprogramma van CD&V:  

Wat voorziet dit programma specifiek voor u?  http://www.cdenv.be/programma/doelgroepen/

Het CD&V-verkiezingsprogramma thematisch toegelicht:  http://www.cdenv.be/programma/thematisch/

*   CD&V-kandidaten Kamer

De verkiezingen naderen met rasse schreden. Op zondag 18 mei 2003 is het zover.

Graag vraag ik uw bijzondere aandacht voor de kandidaten op lijst nr. 6 CD&V voor de Kamer

Een overzicht van alle kandidaten vindt u op Verkiezingen

 

Ik beveel in het bijzonder de 12 kandidaten van ons arrondissement Gent-Eeklo aan

Lijsttrekker: Tony VAN PARYS uit Gent

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=48
        >>> persoonlijke website
http://www.tonyvanparys.be

2de plaats: Pieter DE CREM uit Aalter

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=107

        >>> persoonlijke website http://www.pieterdecrem.be/

5de plaats: Joke SCHAUVLIEGE uit Ertvelde

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=111

        >>> persoonlijke website http://www.jokeschauvliege.be

7de plaats: Jan VERMEULEN uit Deinze

        >>> meer informatie op http://www.deinze.be/Bestuur/College/Schepen1.htm

11de plaats: Ann COOPMAN uit Waarschoot

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=116

        >>> persoonlijke website http://www.anncoopman.com

14de plaats: Leen DE SMEDT-VANDERHEYDEN uit Merelbeke

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=161

        >>> persoonlijke website http://www.leentjezoisermaareentje.be

16de plaats: Rita DE VYLDER uit Lochristi

        >>> meer informatie op http://www.lochristi.be/gemeenteraadsamenstelling.asp

17de plaats: Jef VAN BRAEKEL uit Sint-Laureins

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=158

3de opvolger: Marianne THYSEBAERT uit Destelbergen

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=117

5de opvolger: Benjamin DE BRABANDER uit Gent

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=28

        >>> persoonlijke website http://www.vernieuwing.be

8ste opvolger: Marleen VAN DEN BUSSCHE uit Maldegem

        >>> meer informatie op http://www.cdenv.be/kandidaten/kandidaat.php?id=53

11de opvolger: Christ MEULEMAN uit Oosterzele

>>> meer informatie op http://www.oosterzele.be/Bestuur/College.htm

 

Klik onderstaande link voor de volledige lijst met CD&V-kandidaten voor Oost-Vlaanderen.

http://www.cdenv.be/kandidaten/list.php?id=3

*   Strikt persoonlijk advies

Ik geloof nog steeds in het belang van een goede communicatie tussen het lokale niveau en Brussel. Politiek mag geen afstandelijke bedoening worden waarbij de grote heren in Brussel alle belangrijke zaken over onze hoofden heen beslissen. De regering Verhofstadt wil dat wel. Daarom hebben zij de kieskringen uitgebreid om vooral de in de media bekende grote kanonnen de kans te geven om verkozen te worden. Dit is niet in het belang van onze gemeenten. Om die reden vraag ik u om ook de lokale kandidaten te steunen. Bovendien zijn onderstaande kandidaten jong en kunnen samen met de meer ervaren krachten in het parlement als geen andere de stem van hun gemeente en omgeving vertalen.

Mijn winnende combinaties voor 18 mei met een wissel op de toekomst zijn dan ook:

Joke Schauvliege uit Ertvelde samen met Tony Van Parys naar de Kamer!

 

                  

 

Trees Van Eykeren uit Boekhoute samen met Stefaan De Clerck naar de Senaat.

 

                  

 

Binnen eenzelfde lijst kan u zoveel kandidaten een voorkeurstem geven als u wil. Maak er gebruik van.

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.