Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.09 – 13 april 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* Aprilvis van PvdA breekt zuur op

Een aprilvis in Zelzate is het verkeerde keelgat geschoten van burgemeester Schenkels. De PvdA stak bij tal van inwoners een brief in de bus waarop ze uitgenodigd worden om een gratis parkeerkaart voor één jaar te gaan ophalen op het gemeentehuis. Ze wilden daarmee reageren tegen de invoering van het betalend parkeren.

De brief van de PvdA droeg het (lichtjes aangepaste) logo van de gemeente bovenaan en de naam van burgemeester Schenkels onderaan. In kleine lettertjes stond onderaan als verantwoordelijke uitgever Dirk Goemaere vermeld. De burgemeester kon er niet om lachen en diende klacht in bij de politie voor wederrechtelijk gebruik van zijn naam en het logo van de gemeente. Volgens Schenkels stonden verschillende mensen dinsdagochtend aan zijn bureel om hun parkeerkaart op te halen.

De CD&V-fractie meent dat het verspreiden van de brief met onderaan de naam van de burgemeester aan het randje van het toelaatbare grenst. Er zijn ernstiger manieren om oppositie te voeren. Nadeel is dat die dan weinig of geen aandacht krijgen in de pers. En daar is het de PvdA uiteraard om te doen!

* Omgeving viaduct Tweede Gidsenlaan gesaneerd

Na vroegere vergeefse tussenkomsten schreef Martin Acke in oktober van vorig jaar een brief naar de gemeenteraad waarin hij de onaanvaardbare toestand van de omgeving van de viaduct van de brug over de Tweede Gidsenlaan aanklaagde. Hij bracht de zaak ter bespreking op de gemeenteraad van 5 november 2003.

In zijn schrijven sprak hij van een verwaarloosd uitzicht van het brugviaduct en de trappen, sluikstorten, gebrekkig onderhoud van de groenzone, overgroeien van voetpaden en vervuiling van de afvoergoten. Hij vroeg ook de aanleg van openbare verlichting aan de trappen en onder het viaduct evenals het voorzien van fietsgoten die het gebruik van de trappen door fietsers vergemakkelijken.

>>> zie brief van 30-10-2002 aan de gemeenteraad.

 

Zijn tussenkomst bleef niet zonder gevolg. Begin december pakte het gemeentebestuur de voetpaden en afvoergoten aan met de veegwagen. Rond diezelfde periode zorgde het Vlaamse Gewest voor aanleg van metalen fietsgoten op de trappen. Vorige week werd de betonstructuur van de viaduct gereinigd en herschilderd. Ook de groenzone kreeg een stevige maai- en onderhoudsbeurt en de sluikstorten werden opgeruimd.

 

Er zouden plannen zijn om de openbare verlichting op die plaats uit te breiden, zodat het gebruik van de trappen een pak veiliger wordt. Daar zal de gemeente echter initiatief voor moeten nemen.

>>> zie foto’s van de nieuwe toestand

* Bewoners Heidelaan klagen over gebrek aan informatie

De inwoners van de Heidelaan beklaagden zich vorige week terecht over het uitblijven van informatie over de toekomstige wegenwerken aan het knooppunt R4-Oost.

Zij zijn niet alleen. Ook gemeenteraadslid Martin Acke doet al geruime tijd pogingen om zicht te krijgen op de alternatieve oplossing voor de oprit van de A11/N49. Tevergeefs echter. Vooral de nieuwe oprit van de Expresweg vanuit de richting Terneuzen naar Zelzate-tunnel toe geeft de nodige kopzorgen omdat in het initieel ontwerp een 17-tal huizen zou worden onteigend in Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan. Ik berichtte hierover reeds kort in mijn nieuwsbrief zelzate@rem N° 2.18.

Volgens burgemeester Schenkels hebben de diensten van het Vlaams Gewest een alternatieve oplossing ontworpen, maar meer dan een schetsje uit zijn losse hand kon of wou hij niet geven. Het blijft bovendien wachten op een beloofde hoorzitting.

Hoe ziet de alternatieve oplossing volgens burgemeester Schenkels eruit? In het initieel ontwerp is reeds voorzien dat het verkeer op de R4-Kennedylaan vanuit Terneuzen richting Kust onder het knooppunt 2 aan de Rijkswachtlaan zou duiken. In plaats van voorbij de rotonde terug boven te komen aan de westelijke kant van de R4, zou het verkeer nu via een tunnelpijp schuin links het huidige traject van de Kennedylaan ondergronds dwarsen om aan de oostzijde terug boven te komen. Van daaruit zou de bocht richting Zelzate-tunnel gerealiseerd kunnen worden zonder huizen te moeten onteigenen.

>>> meer details van de ontwerpplannen

* Fietspad Eeklo-Zelzate een stapje dichterbij

In Eeklo is de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpad op de oude spoorwegbedding Eeklo-Zelzate goedgekeurd. Het bestaande fietspad in de buurt van het station zal doorgetrokken worden tot aan de Magermansdreef. De aanleg zorgde voor heel wat spanningen tussen bewoners en de fietsbonden en bracht daardoor ook politieke meningsverschillen met zich mee.

Fietspaden op oude spoorwegbermen passen in het plan van de provincie voor langeafstandsfietspaden. In de toekomst zou er zelfs sprake kunnen zijn van één lang fietspad tussen Eeklo en Zelzate.

In Zelzate werd dit fietspad al in 1997 door het Provinciebestuur aangelegd. Het loopt echter dood op de Denderdreve. Het is de bedoeling dat dit weldra ontsloten wordt via de aanleg van een fietspad langsheen de Denderdreve.

* Paaskermis in Zelzate

De Paaskermis is al een aantal jaren ziek.  Dat komt dit jaar overduidelijk tot uiting via een toch wel erg beperkt activiteitenprogramma dat zich afspeelt van donderdag 17 tot paaszondag 20 april.

Het gemeentelijk feestcomité en de sportdienst doen hun best om de jaarlijkse activiteiten zoals de namiddag van de gepensioneerden, het Paashazenspel en de Lentejogging aan de inwoners aan te bieden. Hun inspanningen verdienen waardering. Daarnaast doen een aantal verenigingen hun duit in het zakje door het organiseren van een aantal verspreide activiteiten, waarvan de tentoonstelling “Kunst op het Gemeentehuis” door Curieus het meest in het oog springt.

Toch moeten we vaststellen dat de paasfoor geen ‘schwung’ meer heeft… en riskeert daardoor op termijn volledig ter ziele te gaan!  Zelzate heeft het! Ongetwijfeld is dit zo, maar waarom komt het er onvoldoende uit?

Onze gemeente beschikt over een rijke variatie aan verenigingen, waarvan enkele zeer goed bezig zijn. Ik blijf me afvragen of de gemeentelijke raden (cultuurraad – jeugdraad – sportraad – feestcommissie – economische raad) niet eerder als hoofdopdracht hebben om de werking van die verenigingen te stimuleren en samenwerking te bevorderen. We mogen niet veralgemenen, maar nu wordt door sommige officiële raden teveel gekozen voor het organiseren van eigen gemeentelijke activiteiten. Dit heeft een nefaste invloed op de dynamiek van de verenigingen zelf.

Ook over de financiële aanpak van onze meerderheid valt een en ander te zeggen. Aan de gemeentelijke organisaties wordt zeer veel geld besteed. Het kan soms niet op! Anderzijds is ons socialistisch gemeentebestuur allergisch voor het geven van werkingssubsidies aan de klassieke socio-culturele verenigingen. Gevolg hiervan is dat de individuele verenigingen worden beconcurreerd door de gemeentelijke instellingen die bovendien over veel meer geld kunnen beschikken. Ook dit betekent een serieuze handicap.

De CD&V blijft pleiten voor een gezond en evenwichtig subsidiëringsbeleid van de socio-culturele verenigingen. In veel andere steden en gemeenten bewijst men dagelijks dat dit wel vruchten kan afwerpen.

>>> voor een overzicht van de Zelzaatse verenigingen

>>> zie activiteitenkalender

* Uitbreiding bebouwde kom De Katte en Zelzate-Oost

 

De gemeenteraad besliste tot uitbreiding van de bebouwde kom van Zelzate met een stuk Assenedesteenweg (De Katte tot aan de gemeentegrens met Assenede), en de straten ten Oosten van de Kennedybaan-Tractaatweg (Sint-Stevenstraat, Leegstraat, Zeestraat en Akker).  Het ministerie aanvaardde alle voorstellen, niettegenstaande over een aantal stukken weg toch twijfels bestonden. Ondertussen werden de bijbehorende verkeersborden geplaatst, alhoewel hieraan volgens mij nog een correctie moet gebeuren. De gemeenteraad besliste namelijk niet dat ook de polderweg Sint-Franciscusdijk binnen de afbakening van de bebouwde kom hoort.

In die zones is nu een algemene snelheidsbeperking van 50 km/u van toepassing, wat ongetwijfeld zal bijdragen tot een grotere veiligheid. Vooral in de Katte en de Leegstraat-Oost, waar de ACW-campagne “Graag Traag” vorige maand veel bijval kende, is men tevreden over deze maatregel.

Een logisch verlengstuk zou de invoering van de bebouwde kom in de Oudenburgse Sluis zijn. Aangezien de weg tot Wachtebeke behoort is dit niet onze bevoegdheid.

>>> voor een kaartje van de uitbreiding

* Betalend of gratis parkeren?

Het schepencollege stoorde zich niet aan de klacht van Martin Acke tegen de illegaal aangelegde parking naast het politiekantoor. Niettegenstaande de klacht op dinsdag werd ingediend en duidelijk vroeg om de werken stil te leggen, liet het gemeentebestuur de werken onverstoorbaar afwerken. Op woensdag kreeg zelfs het volledig terrein naast het politiekantoor een laag dolomiet-verharding.

Ook de politie liet het zich niet aan het hart komen. In plaats van op te treden tegen de illegale handeling van het gemeentebestuur, waren onze agenten wellicht tevreden omdat ook zij een verharde gratis parking krijgen. Bovendien durven ze wellicht niet eens tegen “den John”, die voorzitter is van de politiezone, optreden.

De omwonenden hadden het er anders wel moeilijk mee. Tijdens de periode dat de parking werd aangelegd stonden de voertuigen van onze schepenen en politiemensen her en der verspreid in de tuin achter het gemeentehuis… neus aan neus met de betalende inwoners. Van een ultieme provocatie gesproken! In Zelzate mag alles… in Zelzate kan alles!

Ondertussen wordt het ook duidelijk dat ons schepencollege verschillende steken heeft laten vallen bij de invoering van het betalend parkeren:

- de bewoners van de blauwe zones in de omgeving van het centrum raken hun eigen auto niet meer kwijt aan hun deur.

- de parkeerautomaten op de parking Vredekaai werden blijkbaar niet aangepast en rekenen te veel aan. Zij vermeldden vorig weekend nog steeds de voorwaarden van het vroegere reglement: € 0,25 per 15 minuten, betaalbaar van maandag t.e.m. zaterdag van 8 tot 12 u en van 14 tot 18 u. Nochtans is het nieuwe tarief in die groene zone slechts € 0,15 per 15 minuten, maar dan wel ononderbroken van 9 tot 18 u.

- de bewonerskaarten worden zonder controle uitgereikt. Dit zorgt voor spanningen tussen de eerlijke bewoners en diegenen die op hun aanvraagformulier ‘vergaten’ in te vullen dat ze in de buurt een eigen garage hebben.

- volgens de krant  besliste iemand (maar niet de gemeenteraad die hiervoor de enige bevoegde instantie is) dat de parking tussen Oost- en Westkade voortaan ook groene zone wordt.

* Wegenwerken in Zelzate-Centrum

De aannemer is momenteel volop bezig met het verkeersknooppunt tussen Wachtebekestraat, Burg. Jos. Chalmetlaan en Rijkswachtlaan af te werken. Daarmee naderen de werken van het dossier Chalmetlaan hun definitieve einde.

Op donderdag 17 april zal de Chalmetlaan de hele dag niet bereikbaar zijn omdat de asfalt-toplaag wordt gegoten. De bovenlaag van het rond punt aan de Wachtebekestraat wordt pas op dinsdag 22 april aangelegd, waardoor het de hele voormiddag niet bereik- en berijdbaar zal zijn.

Daarmee zullen we het ergste wel gehad hebben.

>>> voor meer informatie over deze werken

* Vrijwilligers gevraagd

Roefeldag

Op zaterdag 21 juni 2003 van 13 tot 18 uur gaat in Zelzate de de Roefeldag door. De jeugddienst van de gemeente zoekt nog een aantal enthousiaste begeleiders voor de kinderen. Heeft u interesse, neem dan contact met de gemeentelijke jeugddienst, Barbara Lakhal, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate: telefoon 09-342 20 20.

Speelpleinwerking

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeentelijke jeugddienst een speelpleinwerking. Daarvoor worden enthousiaste monitoren en monitrices gezocht. Indien u interesse heeft en u bent minimum 16 jaar, dan kan u tot eind mei uw kandidatuur indienen bij Barbara Lakhal op de gemeentelijke jeugddienst op het gemeentehuis.

Bij deze inzet hoort een vergoeding van € 12,39 per dag voor monitoren zonder brevet, € 19,83 per dag voor monitoren met brevet en € 24,78 per dag voor de hoofdmonitor of -monitrice die instaat voor de organisatie en begeleiding van de speelpleinwerking.

* Provinciale prijs voor nieuwe muziek 2003

Beurtelings om de twee jaar worden een provinciale prijs voor popmuziek en voor nieuwe muziek uitgeschreven. Dit jaar is de prijs voor nieuwe muziek aan de beurt.

Met deze prijs wil het provinciebestuur Oost-Vlaanderen de creativiteit in de muziek stimuleren en ondersteunen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 2.500 EUR.

De uiterste datum van inzending is 30 september 2003.

>>> voor meer informatie

* Paaseierenfeest in domein Puyenbroeck

Traditioneel organiseert het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke een reuze paaseierenfeest op paaszaterdag.

Alle kinderen zijn, samen met hun ouders en familieleden, welkom op dit feest en worden verwacht aan inkom I, Puyenbrug 1a op zaterdag 19 april 2003. Vanaf 13 uur is er een ballonclown aanwezig om jong en oud te vermaken.

Alle kinderen van 0 tot 10 jaar kunnen vanaf 13 uur een deelnemerskaart afhalen bij één van de medewerkers van het domein aan de daartoe voorziene standen.

>>> voor meer informatie

* Activiteitenkalender april-mei Provincie

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen richt regelmatig uiteenlopende activiteiten in, variërend van tentoonstellingen tot concerten, sportmanifestaties en wandelingen, cursussen en voordrachten, studienamiddagen en uitstappen.

Her spreekt vanzelf dat ook de geïnteresseerde Zelzatenaar hierop welkom is.

>>> voor meer informatie

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.