Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.06 – 16 maart 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  ACW-Zelzate lanceert campagne “Graag Traag”

 

Graag Traag, dat is de boodschap die ACW-Zelzate wil uitdragen. Want vooral in de Assenedesteenweg, Westkade, Suikerkaai en Leegstraat ligt men al een tijdje wakker van het snelle verkeer. Het ACW wil daar wat aan doen, en lanceerde daarom rond 13 maart de sensibiliseringscampagne “Graag traag”, die de autobestuurders wil wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het ACW wil met deze actie de chauffeurs aanmanen om veiliger te rijden en aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

Tegelijkertijd wil het ACW, samen met de inwoners, een signaal geven aan de Zelzaatse en Vlaamse overheid, om op beleidsniveau actie te ondernemen voor de veiligheid in de betreffende straten, wijken of buurten. Het ACW wil op termijn de straten veiliger en leefbaarder maken als gevolg van deze actie, en is daarbij bereid om, samen met het beleid, mee na te denken over structurele maatregelen. Het ACW zal dit dossier alleszins van nabij opvolgen.

De inwoners lieten zich niet onbetuigd in deze actie. De knaloranje schildpad-affiches “Graag Traag” zijn uitdrukkelijk te zien in betrokken straten.

>>> meer informatie over deze actie

 *  Westerscheldetunnel open voor het verkeer

    

De Nederlandse koningin Beatrix heeft vrijdagmiddag 14 maart 2003 de Westerscheldetunnel geopend. Zij arriveerde per helikopter in Ellewoutsdijk, waar honderden genodigden haar begroetten. Vanaf middernacht ging de 6,6 kilometer lange tunnel open voor de gewone gebruikers.

Tarieven

Voor de tunnel dient tolgeld te worden betaald. Voor een motorfiets of personenwagen bedraagt dit € 4,00 oplopend tot € 20,00 voor een opligger of autobus. Via een automatisch betaalpas, de zogenaamde t-tag krijgt u 25% korting.

Alle voertuigen die 80 km/u kunnen en mogen rijden, kunnen gebruik maken van de Westerscheldetunnel. Langzaam verkeer zoals bijvoorbeeld tractoren, brommers, fietsers en voetgangers niet. Via de busverbindingen van Connexxion kunnen ook voetgangers door de tunnel voor een prijs van € 0,80. Mits vooraf aanmelden kunnen gedurende de daguren ook een beperkt aantal fietsen mee met de bus (extra kostprijs € 2,00). De veerboten in Breskens en Perkpolder werden op 15 maart 2003 uit dienst genomen, er vaart nu alleen nog een snel fiets/voetveer tussen Vlissingen en Breskens.

Verkeerseffecten

Specialisten verwachten dat er ongeveer 12.000 voertuigen per dag gebruik zullen maken van deze kortere noord-zuidverbinding. Ondertussen meldden zich reeds 17.000 abonnees aan. De toegangswegen zijn slechts aangelegd als tweevaksbanen, maar zijn zo aangelegd dat verbreding naar een vier vakken eenvoudig te realiseren is. Het spreekt vanzelf dat de opening van de Westerscheldetunnel ernstige gevolgen zal hebben op het doorgaand verkeer in het Meetjesland, in het bijzonder in Zelzate.

CD&V-Zelzate drong al vele jaren tevergeefs aan op tijdige realisatie van de aanpassingswerken van de Tractaatweg en R4-Kennedylaan. Zowel gemeentelijk als op Vlaams vlak had men hier de voorbije jaren geen oren naar.

Wij zijn er immers van overtuigd dat Zelzate-Oost op korte termijn zal moeten afrekenen met dagelijkse files op de Tractaatweg tussen Sas van Gent en de R4-Kennedylaan en het kruispunt aan OCAS-Sidmar, een knooppunt dat trouwens nu al zeer onoverzichtelijk is en niet alleen tijdens de spitsuren voor heel wat problemen zorgt. Ook Zelzate-West kan de dans niet ontspringen. De bouw van een tunnel onder het kanaal ter vervanging van de brug in Sluiskil is meer dan waarschijnlijk, maar zal nog minstens een aantal jaren op zich laten wachten. Tot zolang valt ook een grote toevloed van sluipverkeer via de westelijke kanaaloever via de Beneluxlaan, Poelstraat, Denderdreve en Assenede (via De Katte) te verwachten. Zelzate is hier absoluut niet op voorbereid!

Ik begrijp dan ook de Zelzaatse burgemeester Schenkels niet die op 15 maart in het Laatste Nieuws stelde opgetogen te zijn voor het opengaan van de Westerscheldetunnel. Schenkels stelt geen schrik te hebben voor bijkomend internationaal vrachtverkeer. Hij meent dat de truckers automatisch Zelzate zullen mijden als ze hier in een flessenhals zullen terecht komen. Dit valt nog te bezien, want de kilometerwinst kan aanzienlijk zijn. Bovendien spreken we niet alleen over het toenemend vrachtverkeer. Zijn stelling dat het niet de Belgen maar de Nederlanders zijn die niet klaar zijn met hun infrastructuur slaat helemaal op niets, tenzij hij het falen van de huidige Vlaamse regering wil vergoelijken. Wij houden ons hart vast voor de komende maanden.

Extra kansen voor Zelzate

John Schenkels heeft de illusie dat talrijke Nederlanders vanuit Zuid-Beveland ineens Zelzate, de eerste Belgische gemeente op hun traject, als koopcentrum zullen ontdekken.

Dat er op economisch vlak voor onze gemeente een aantal bijkomende kansen worden gecreëerd, dat lijkt vanzelfsprekend. Gemeentebestuur en middenstand moeten dan ook speciale inspanningen doen om Zelzate in deze regio te promoten. Helaas verwachten wij op dit vlak geen spectaculaire effecten. De infrastructuurwerken die op stapel staan voor de komende jaren hebben trouwens als uitgangspunt het verkeer zo snel mogelijk op de N49 en R4-West, weg van Zelzate, te loodsen.

Martin Acke zal deze materie in elk geval ter bespreking brengen op de volgende gemeenteraad en wenst dat dit ook behandeld wordt in de lokale economische raad (als die ooit eens samenkomt).

 *  Politieraad op 17 maart 2003

De politieraad van de politiezone regio Puyenbroeck vergadert op 17 maart 2003 te 19u00 in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi. De openbare zitting kan door het publiek worden bijgewoond.

OPENBARE ZITTING

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

1. Kennisname ontslag politieraadslid mevrouw Nadine Anecaert.

2. Kennisname besluit van 27 februari 2003 van de gemeenteraad van Wachtebeke houdende aanstelling van mevrouw Vera De Loose als politieraadslid.

3. Eedaflegging mevrouw Vera De Loose.

4. Mededeling goedkeuring begroting 2003.

5. Aanpassing politieraadsbesluit van 21 januari 2002 houdende delegatie aan het politiecollege voor uitgaven in gewone dienst en voor buitengewone uitgaven van 5.500 euro (exclusief i.p.v. inclusief) B.T.W.

6. Principiële beslissing houdende aankopen buitengewone dienst artikelen 330/741-51; 330/741-53 en 330/744-51 (zie blz. 43 begroting).

7. Vacantverklaring drie betrekkingen van inspecteur operationele dienst - standplaats Lochristi via de 4e mobiliteitscyclus.

8. Vacantverklaring één betrekking van hoofdinspecteur operationele dienst - standplaats Lochristi via de 4e mobiliteitscyclus.

9. Mededeling Koninklijk Besluit van 15 januari 2003 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.

10. Goedkeuring retributiereglement voor het leveren van prestaties aan derden voor de lokale politie.

11. Arbeidsveiligheid: addendum aan het contract met Progecov ingevolge de wet van 11 juni 2002 en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

GEHEIME ZITTING

1. Arbeidsveiligheid: aanduiding interne en externe preventieadviseur.

2. Benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie en toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden

3. Toekenning verlof voorafgaand aan de pensionering

 *  Vergadering GECORO op 26 maart 2003

Na negen maanden van inactiviteit gaat de Zelzaatse Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, terug van start. Het werd hoog tijd. De voorbije maanden is er toch wel één en ander gebeurd op dat vlak… en de nabije toekomst belooft nog meer van dat!

De eerstvolgende bijeenkomst van de GECORO is voorzien op woensdag 26 maart 2003 om 20u00 in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

1. Verslag van de vergadering van 26-06-2002

2. Startnotitie MER Kanaalkruising (Sluiskil)       >>> zie nieuwsbrief zelzate@rem N° 3.03

3. Stand van zaken werkzaamheden Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

4. Varia

 *  Infovergadering milieuvergunning koffiebranderij

Op woensdag 2 april 2003 gaat er een informatievergadering door aangaande een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van De Coninck-Hesters BVBA voor een koffiebranderij aan de Fr. Wittoucklaan 8 te Zelzate.

Deze vergadering gaat door om 20.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis en is vrij toegankelijk.

 *  1/3 Vlaamse gemeenten plant Cross Border Lease

Tot nu toe hebben al 98 Vlaamse gemeenteraden een bestek goedgekeurd voor de aanstelling van een bemiddelaar die wordt ingeschakeld om een cross border lease (CBL) van de rioleringen tot stand te brengen. Met een CBL geeft het bestuur de riolen voor lange tijd (b.v. 99 jaar) in concessie aan een Amerikaanse investeerder, die op zijn beurt die riolen voor b.v. 25 jaar terug in concessie geeft aan de gemeente.

Door de fiscale aftrekbaarheid van de afschrijvingen door de Amerikaanse investeerder, kan de operatie 3 tot 6% van de geschatte waarde van de riolen opleveren. In een periode van hoge druk op de lokale financiën, lijkt dit wel de kip met de gouden eieren.

Uit de cijfers blijkt dan ook dat heel wat besturen sterk geïnteresseerd zijn, soms apart, maar vaak ook in groep. Hoewel vele besturen dus bezig zijn, hebben tot nu toe alleen de steden Sint-Niklaas en Leuven ook een bemiddelaar aangesteld. In de loop van dit jaar moet dat tot een effectief contract leiden. De komende maanden worden nog heel wat gunningen verwacht.

Ook Zelzate heeft hiervoor interesse en schreef hiervoor initieel € 500.000 ontvangsten in de gewone begroting, zeg maar de dagelijkse ontvangsten, voor 2003. Vanuit het kabinet van minister Van Grembergen werd echter gesteld dat de opbrengst alleen op de buitengewone dienst van de begroting mag terechtkomen. Bovendien mag een gemeente het bedrag pas inschrijven in de begroting wanneer de overeenkomst beklonken is. Om die reden toverde de Zelzaatse meerderheid nog een paar konijnen uit haar hoed om het daardoor ontstane gat in de begroting te dichten. De zogezegde meeropbrengsten voor energiedistributie van de VEM en de verhoogde belasting op reclamebladen zijn echter onrealistische inkomsten. Dat zal ongetwijfeld blijken gedurende het komende jaar. Wij stevenen ongetwijfeld terug af op een tekort voor 2003, niettegenstaande de sterk verhoogde gemeentelijke belastingen.

>>> meer info over Cross Border Lease

 *  Renovatie van de Havenlaan

Het schepencollege besprak op 30-12-2002 een voorontwerp voor de wegen- en rioleringswerken van de Havenlaan, opgesteld door studiegroep Irtas.

Via een langsgracht zal het regenwater naar het kanaal worden geëvacueerd. Het is opvallend dat de gemeenteraad bij de uitwerking van de plannen niet betrokken wordt, van een bespreking binnen de gemeenteraadscommissie is immers geen sprake. Nochtans vallen in dit dossier heel wat problemen te verwachten zoals kapotte rioleringsbuizen, en mogelijks vervuilde grond waardoor het ten zeerste de vraag is of het voorziene budget van 750.000 euro zal volstaan.

Het schepencollege stelt dat de bevolking zal worden geraadpleegd om nadien een definitief plan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Toch zullen de bewoners van de Havenlaan nog geduld moeten hebben. Op de milieuraad van 6 januari 2003 beweerde de burgemeester immers dat uitvoering slechts voorzien is in 2004. In datzelfde jaar wordt ook de renovatie van de Groenstraat aangepakt, als gevolg van het aanleggen van een overstortleiding voor het regenwater tussen het Pierets De Colvenaerplein en het kanaal.

 *  Aanpassingen containerpark

Al op 5 februari van vorig jaar keurde de gemeenteraad het principe goed voor tal van aanpassingswerken voor het containerpark. Het college van burgemeester en schepenen kreeg opdracht om een ontwerper aan te duiden en dit werd uiteindelijk S.W.K. uit Gent.

Onlangs besprak het schepencollege het ontwerp voor de aanpassingswerken van het containerpark en gaf hiervoor zijn goedkeuring. Het zal aan de milieuraad en nadien aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

In de milieuraad van 6 januari 2003 verduidelijkte de burgemeester dat de aanpassingswerken van het containerpark pas in uitvoering zullen gaan in 2004. Ze zullen voor 50% worden betoelaagd door het Vlaams Gewest. In 2003 zijn hiervoor geen middelen voorzien.

IDM blijft de exploitatie van het containerpark verzorgen. De werkingskost voor de gemeente verdubbelt hierdoor, doch de personeelskost wordt uitgespaard. Een doorgedreven toegangs- en afleveringscontrole zou de aanvoer van afval en bijgevolg de verwerkingskosten op termijn moeten beperken.

De burgemeester stelde tijdens de milieuraad dat slechts 30% van de kosten voor huisvuilverwerking wordt gedragen door de milieubelasting en dat de andere IDM-gemeenten 70 à 90% doorrekenen aan de inwoner. Het lijkt er wel op dat hij via deze mededeling nu al een voorzet geeft voor een nieuwe belastingverhoging volgend jaar.

 *  Nieuwe brochure 'Bewust duurzaam bouwen'

Voor bouwers en verbouwers is er de nieuwe brochure ‘Bewust Duurzaam Bouwen', een initiatief van de vijf Vlaamse provincies. Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE vzw) stond in voor de redactie. Een uitgebreide groep organisaties en instellingen werkten eraan mee : de Vlaamse Bouwmeester, de Gezinsbond, het Wereld­natuurfonds (WWF), de Bond Beter Leefmilieu, Dialoog, STIP (Steunpunt voor Informatie en Preventie van Afval en Emissies), OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), AMINAL (Administratie Milieu-, Natuur-, Land-, en Waterbeheer), … Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) gaf zijn opmerkingen bij de tekst.

De nieuwe brochure laat de lezer nadenken over duurzaam bouwen en helpt hem op weg. Het is geen technische handleiding, maar ze biedt voldoende informatie om samen met een goed architect een degelijke duurzame woning te bouwen.

De titel van de brochure ‘Bewust Duurzaam Bouwen’ vat mooi samen waar het over gaat : op basis van degelijke informatie bewust kiezen voor een duurzaam gebouwd huis en in de toekomst geld én het milieu sparen.

De brochure is verkrijgbaar bij de gemeentebesturen, bij het provinciebestuur of bij het Vlaams Instituut voor Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE). Bij de brochure hoort een map die de gemeenten kunnen gebruiken om eigen informatie toe te voegen. De map bevat dan niet alleen de brochure, maar ook kant-en-klare informatie voor bouwers over de regels die in de eigen gemeente gelden, over subsidies, interessante adressen, …

>>> meer informatie

 *  Gemeenteraad Zelzate is weinig gezinsvriendelijk

 

Al jaren drong de CD&V-fractie aan op een vaste vergaderdatum voor de gemeenteraad. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen stelde het schepencollege in haar intentieverklaring te opteren voor een vaste maandelijkse vergaderdag op de eerste dinsdag van elke maand, verlofperiodes uitgezonderd. Dit principe werd ook opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad. Tot dusver de theorie.

In de praktijk komt hier echter weinig van in huis. Niet alleen wijzigt het schepencollege naar eigen willekeur de principieel vast geplande data, maar bovendien houdt het geen rekening met de schoolvakanties. Het tegendeel is waar.

De vorige gemeenteraad ging weliswaar door op 4 maart, de eerste dinsdag van de maand, doch dit viel midden in de krokusvakantie. CD&V-raadslid Martin Acke moest dus kiezen voor de gemeenteraad of een vakantiereis met zijn gezin, en gaf voorrang aan dit laatste.

De eerste dinsdag van volgende maand valt op 1 april. Geen enkel probleem, het risico voor een aprilvis in acht genomen. Wat doet het schepencollege? De gemeenteraad wordt verlegd naar 8 april, in volle paasvakantie. De raadsleden met vakantieplannen staan terug voor de keuze… gezin of gemeenteraad.

Martin Acke zal deze problematiek aanklagen op de volgende gemeenteraad… al of niet in vakantieperiode.

 *  De miljoenpoten van Klein-Rusland

Elk jaar opnieuw, wanneer de lente zich aandient, maken een aantal inwoners van de wijk Klein-Rusland zich zorgen over een mogelijke nieuwe invasie van miljoenpoten.

In het verleden heeft het gemeentebestuur een aantal vergeefse pogingen gedaan om de diplopoda te vernietigen zoals opruiming van de beplanting en het afbranden van het terrein. Groene minister Vera Dua verzette zich tegen het gebruik van pesticiden, die nochtans in de landbouw wel toegelaten waren.

De gemeente gaf ondertussen 2 miljoen Belgische frank of ongeveer 50.000 euro uit voor een studie van professor Johan Mertens van de Gentse Universiteit. Veel meer dan het probleem in kaart brengen en de raad om af te wachten en de natuur zijn werk te laten doen kwam daar echter niet uit.

De meest effectieve oplossing bleek de aanleg van een gracht, bekleed met plastiekfolie en gevuld met water. Dit paardenmiddel bleek in het voorjaar van 2001inderdaad een effectieve “dam” op te werpen tegen de beestjes:

>>> meer informatie.

CD&V was akkoord met deze directe maatregel omdat die een effectieve oplossing op korte termijn betekende. Nu echter duidelijk wordt dat een definitieve oplossing van het probleem van de miljoenenpoten niet te verwachten is voor de eerstkomende jaren, moeten we ons de vraag stellen of geen aanvaardbare definitieve oplossing moet worden gekozen. De huidige diepe, onregelmatige sleuf met allures van een loopgracht uit de oorlog ontsiert immers danig het straatbeeld van de pittoreske wijk Klein-Rusland en is ook niet echt veilig te noemen. Het onderhouden en vernieuwen van de folie vereist bovendien een terugkerende inzet van geld en manuren.

De CD&V-fractie pleit daarom voor een definitieve aanleg van een kleine met water gevulde goot, wellicht perfect realiseerbaar met standaard in de handel verkrijgbare beton- of kunststofprofielen van een tiental centimeter breed.  Dergelijke oplossing kan even effectief de miljoenpoten tegenhouden, maar is visueel beter verantwoord, veiliger en goedkoper inzake onderhoudskosten. Wij zullen het schepencollege vragen een dergelijke investering te onderzoeken.

 *  Geen oorlog in Irak

    

Ook de CD&V van Zelzate kant zich tegen een oorlog tegen Irak en vindt dat elk vreedzaam middel moet worden aangegrepen om deze te vermijden. Deze middelen zijn o.i. nog niet uitgeput. Een Amerikaanse aanval zonder resolutie van de VN is volstrekt onaanvaardbaar. Wij moeten immers te allen tijde vermijden dat instellingen zoals de VN, de EU en de NAVO hun werkbaarheid verliezen als systemen die waarborgen bieden voor onze internationale veiligheid.

Volgens de krant beloofde de burgemeester op de laatste gemeenteraad blijkbaar het PVDA-initiatief te steunen om op de dag van het eventuele uitbreken van een oorlog om 18 uur te verzamelen voor een protestactie aan het gemeentehuis.

Tijdens het krokusverlof was Martin Acke met zijn gezin op reis in Italië. Hij kwam daar sterk onder de indruk van het algemene protest van de bevolking tegen de oorlog, dat zich ondermeer uit via een massale bevlagging van huizen met PACE-regenboogvlaggen.

Sedert zijn terugkeer wappert deze vlag ook in de Leegstraat in Zelzate. In het geval dat de oorlog toch uitbreekt zal ook Martin Acke op post zijn om 18 uur aan het gemeentehuis.

 *  Betalend parkeren in Zelzate

    

Met spijt stelt de CD&V van Zelzate vast dat vanaf 15 maart 2003 het betalend parkeren ingevoerd wordt in het Zelzaatse centrum en de ruime omgeving. Ook de invoering van diverse blauwe zones in de randstraten zal de situatie er niet

Het moet duidelijk zijn voor de inwoners dat alleen de SP.a en VLD hiervoor verantwoordelijk zijn, samen met de ZOW. Deze laatste partij, die vroeger vanuit de oppositie absoluut tegen was, maakte een bocht van 180 graden, wellicht in ruil voor een aantal vaag beloofde postjes.

>>> voor meer informatie over het betalend parkeren

 *  Rostijne vanaf half maart bereikbaar per fiets?

    

Ik schrok me bijna een bult toen ik in de krant las dat reeds half maart een fietspad zou zijn gerealiseerd dat de toegankelijkheid van het Industriepark Rostijne vanuit de Wachtebekestraat voor fietsers mogelijk maakt. De gemeenteraad keurde de aanleg immers pas op 4 maart goed. Heeft de reporter de zaak verward met de opening van de Westerscheldetunnel? Of vergaloppeerde onze burgemeester zich voor de zoveelste keer met zijn beloftes. Het lijkt vooral dat laatste te zijn. Een bezoekje ter plaatse op 16 maart leerde in elk geval dat er nog niets te zien is van deze plannen.

Begrijp me niet verkeerd. De CD&V-fractie staat volledig achter de aanleg van dit fietspad en hoe vroeger dit er komt, hoe liever we het hebben. Maar laat ons wel met beide voeten op de grond blijven en geen zaken forceren met het risico half werk te leveren. Wij hebben het moeilijk met plotse opwellingen van onze burgemeester die dan dikwijls resulteren in een pak problemen en kosten achteraf.

Is de zaak dringend? Eigenlijk wel want fietsers kunnen momenteel onmogelijk op wettelijke manier het industriepark te bereiken. Heeft men een duidelijk zicht op een oplossing? We durven dit betwijfelen, want de gemeente is geen eigenaar van de gronden waarover het fietspad dient te lopen. Er mag dan een mondeling akkoord zijn met één eigenaar, maar hoe zit het met de rest van het traject. Gaf de Vlaamse overheid haar fiat voor het gebruik van de bufferzone? Wordt de doorsteek onder de Expresweg ook met dolomiet verhard of met tarmac? Er passeren daar immers regelmatig auto’s en landbouwvoertuigen die de goedbedoelde inspanningen van het gemeentebestuur wel eens op korte tijd kunnen teniet doen. Is er een bouwvergunning nodig voor de aanleg van het fietspad? Of rekent men erop dat de minister dit toch niet te weten komt?

Kortom er zijn te veel aspecten aan dit dossier om dit op twee weken tijd te realiseren. Mijn raad aan het schepencollege: leer eerst gaan alvorens te fietsen en lever kwaliteit in dit dossier zodat achteraf geen energie moet worden gestoken in nare en dure gevolgen.

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.