Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.05 – 24 februari 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 

 *  OCMW-Raad op 25 februari 2003

 

De eerstvolgende vergadering van de OCMW-Raad gaat door op dinsdag 25 februari om 19u00 in de raadszaal van het thuiszorgcentrum B.J. Chalmetlaan 80 te Zelzate. De openbare zitting is vrij toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Notulen openbare raadszitting van 28 januari 2003 en notulen openbare vergadering Bijzonder Comité voor Ouderenzorg d.d. 31 januari 2003

2. Mededeling(en) van de voorzitter

Algemeen:

3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

4. Verslag aankopen

5. IPBW - maandverslagen december 2002 en december 2003

6. Samenwerking diensten voor gezinszorg Meetjesland: standpuntbepaling

7. Gunning opdracht "leningen 2003" na onderhandelingsprocedure

8. Vervroegde herziening schuld bij financiëel dienstverlener (Dexia): bespreking

9. Verbouwing eigendom gelegen Burg. Jos. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate: aanstellen architect

10. Progecov VZW: overeenkomst dienstenaanbod voor de verschillende disciplines risicobeheersing

11. Toewijzing opdrachten via onderhandelingsprocedure in het kader van dossieropmaak en voorbereiding nieuwbouw ROB-RVT:

- opmaak van een nieuw zorgstrategisch plan
- de conceptontwikkeling voor een nieuw woon- en zorgcentrum en de begeleiding bij de aanstelling van een architect
- de opmaak van een technisch-financieel plan

12. Toewijzing levering frontgrasmaaier na onderhandelingsprocedure

13. Organisatie overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverancier voor gas en electriciteit

14. Bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: aanduiding preventieadviseur

15. Aanvraag vrijstelling startbaanovereenkomsten

II GEHEIME ZITTING

Algemeen:

16. Notulen geheime raadszitting van 28 januari 2003 en notulen geheime vergadering Bijzonder Comité voor Ouderenzorg d.d. 31 januari 2003

17. Beheer Systeem I-rekening: volmacht aan rusthuisdirecteur

18. Kinderdagverblijf: aanvraag stage door "t Vurstjen" (Evergem) voor 1 leerlinge

19. Tewerkstelling met verhoogde staatstoelage in kringloopcentrum: aanstelling 2 FT personeelsleden

20. Poetsdienst: aanstellen FT personeelslid als technisch beambte schoonmaak met toepassing van art. 60 §7 van de OCMW-wet

21. Toelating aan personeelslid tot gebruik eigen voertuig voor dienstreizen in het belang van het bestuur

Personeel:

22. Kinderverzorgster - aanvraag loopbaanvermindering wegens sociale of familiale redenen - aanstellen vervangster

Allerlei:

23. Verslag sociale dienst

24. proces-verbaal vastgelegde uitgaven

>>> de komende dagen wordt op de website commentaar bijgevoegd

 

 *  Verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen

 

Op 27 februari 1996 gebeurde op de E17 ter hoogte van Nazareth een dramatische kettingbotsing. Er vielen 10 doden en 56 zwaargewonden. Meer dan 200 wagens waren in de kettingbotsing betrokken.

Ter nagedachtenis aan deze ramp wordt op initiatief van gouverneur Herman Balthazar in de provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks een "verkeersveilige dag" georganiseerd. Op 27 februari 2003 is dit initiatief aan zijn 7de uitgave toe.

Tijdens de 'verkeersveilige dag' worden door de federale en lokale politie in de gehele provincie op grote schaal snelheidscontroles gehouden, zowel op de autosnelwegen als op de gewest-, provincie- en lokale wegen.

Ook de provincie West-Vlaanderen organiseert op dezelfde datum een verkeersveilige dag.

>>> Aanvullende inlichtingen

 

 *  Gemeenteraad op 04 (en 06?) maart 2003

 

De volgende zitting van de Zelzaatse gemeenteraad gaat door op dinsdag 04 maart 2003 met aanvang om 18.00 uur. Indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld wordt, volgt er een tweede zitting op donderdag 06 maart 2003 met aanvang om 18.00 uur. Beide vergaderingen gaan door in de bovenzaal van het gemeentehuis. De openbare zitting is vrij toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 04 maart 2003 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

1. Mededelingen / Kennisgevingen

2. Goedkeuring notulen gemeenteraden

3. OCMW - budgetwijziging nrs. 1 en 2

4. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - wijziging

5. Algemene gemeentebelasting op de gezinnen - aanpassing

6. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanpassing

7. Retributie op het parkeren - aanpassing

8. Gemeentehuis - vervanging dakbedekking - principebeslissing

9. Uitvoeren van wegen en rioleringswerken Sint-Sebastiaanstraat (deel) tussen Leegstraat en Tarwestraat - principebeslissing

10. Uitvoeren van wegen en rioleringswerken Wachtebekestraat (deel) - principebeslissing

11. Onderhoud van perken - goedkeuring bestek - principebeslissing

12. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek

13. Wegmarkeringen - principebeslissing

14. Aanleg parking voor gemeentepersoneel

15. Herstellen toiletten school Wittouck

16. Vervangen plafonds en elektriciteit gemeenteschool Debbautshoek en Wittouck fase II - principebeslissing

17. Overdracht bevoegdheid tot het voeren van de overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverancier voor gas en elektriciteit aan de gemeente Niel

18. Jeugdraad - erkenning als adviesraad

19. Jeugdraad - wijziging statuten

20. Overlegcomité gemeente - OCMW / samenstelling

21. Verlenging van de bestaansduur van IDM

22. Aanleg fietspad tussen Wachtebekestraat en industriepark Rosteyne

23. Overname deel wegenis Michel Gillemanstraat

24. Aankoop woningen Leegstraat 60-62

25. Lappersfort 5 - onvoorziene uitgave wegens stabiliteitsproblemen

26. E. Caluslaan 5 - verkoop voortuinstrook - goedkeuring akte

27. Raamakkoord ziekenvervoer

28. Drinkwatervoorziening - sociaal tarief

29. Brandweerpersoneel - openstelling 2 betrekkingen onderluitenant

30. Verslag bestuurders IDM - Veneco - VEM - TEVEOOST - Crematoriumbeheer over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid (decreet 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking)

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - aanstellingen stagiairs-ambulancier / verlenging stage

2. Machtiging rechtszaken

3. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

>>> de komende dagen wordt op de website commentaar bijgevoegd

 

 *  Bouwvergunning voor de nieuwe brandweerkazerne

Het gemeentebestuur van Zelzate kreeg in januari van AROHM vergunning voor de sloop van de oude gebouwen van de brandweerkazerne langs de C. Leynlaan en de verbouwing tot een nieuwe brandweerkazerne.

Blijkbaar stoort het gemeentebestuur zich niet aan de wetgeving op de stedenbouw want al op 5 november van vorig jaar gaf het schepencollege – zonder vergunning - opdracht om een deel van de kazerne af te breken, teneinde de werken aan de Chalmetlaan niet te vertragen. U moest het eens proberen!    >>> meer informatie

De bestaande uitrukhall van de brandweerkazerne zal worden verbouwd en centraal op het terrein wordt een nieuwe kazerne opgericht. De twee gebouwen worden met een golvend dak en luifel verbonden. De uitrukhall wordt voorzien op voldoende afstand van de perceelsgrenzen.

Aan de Burg. J. Chalmetlaan wordt de hoofdtoegang en het bestaande gebouw rechts behouden. Het gebouw links wordt verbouwd tot een uitrukhall voor ambulances, met een nieuwe radiokamer op de verdieping. Een hoofduitgang wordt gecreëerd naar de C. Leynlaan toe.

Het geheel vormt een bouwconstructie met een moderne vormgeving. Het hoogste punt ligt op 8,22 m.

>>> enkele details over de nieuwe kazerne

 

 *  APCOA NV krijgt concessie betalend parkeren

Op 6 februari 2003 besloot het college van burgemeester en schepenen de concessie van openbare dienst voor het betalend parkeren in de gemeente Zelzate toe te kennen aan de firma APCOA BELGIUM NV, Kipdorpvest 40-42 te 2000 Antwerpen.

Uit onderhandelingen bleek dat de vertegenwoordigers van APCOA pas op dat moment de in de offerte voorziene winstdeelname voor het gemeentebestuur verzekerden. Dit betekent meteen dat bij de goedkeuring van de begroting 2003 hierover nog geen zekerheid was!

Het schepencollege stelde verder dat de firma op Europees vlak tot de absolute top inzake parkeerbeheer behoort. In België is de firma ondermeer in Antwerpen actief.

De burgemeester en het schepencollege stellen om de haverklap wijzigingen voor aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en de retributie op het parkeren. Daardoor blijft het moeilijk de juiste modaliteiten van het betalend parkeren in te schatten en u degelijk te informeren. Deze manier van doen getuigt in elk geval niet van enige visie of vooruitziendheid!

 

 *  Lions Club verzamelt afgedragen kleding

Lions Club Zelzate-Krekenland organiseert op zaterdag 29 maart 2003 van 08.30 tot 17 uur een huis-aan-huis ophaling van afgedragen kleding in Zelzate. De inwoners zullen hiervan twee weken vooraf worden verwittigd via een folder in de bus en reclamepanelen.

 

 *  Nieuw zwembad in Provinciaal Domein Puyenbroeck

Het provinciebestuur bouwt momenteel een nieuw overdekt zwembad in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. 

Er mag worden verwacht dat dit zwembad zware concurrentie zal betekenen voor het nu al sterk verlieslatende Zelzaatse zwembad. Nochtans werd dit probleem al in 1996 door de CD&V-fractie in de gemeenteraad aangekaart. Toen al was geweten dat de Provincie plannen uitwerkte voor een nieuw zwembad.

Ook in Ertvelde loopt de renovatie van het overdekte zwembad op zijn einde, na een aantal bouwtechnische problemen. Ook dit zal wegen op de bezoekerscijfers voor Zelzate, want ons zwembad fungeert momenteel als tijdelijke uitwijkmogelijkheid voor de Evergemnaars. Hoe de bezoekerscijfers het laatste jaar evolueren is één van de sterk bewaarde geheimen binnen deze gemeente. Diverse vragen van Martin Acke hieromtrent blijven onbeantwoord.

De CD&V-fractie drong in het verleden reeds meermaals aan op doorgedreven promotiemaatregelen teneinde het bezoek aan het Zelzaatse zwembad te stimuleren. Tot op heden wordt hier te weinig werk van gemaakt en laat men alles maar op zijn beloop. Ook dit weegt op de portemonnee van de Zelzaatse belastingbetaler!

 

 *  Nieuwe parkeerschijf op komst

Op 31 maart 2003 is de nieuwe parkeerschijf verplicht, die de oude volledig vervangt. Het nieuwe systeem zal flexibelere mogelijkheden bieden voor een parkeerbeleid. De nieuwe schijf is ingedeeld in tijdsperiodes van een half uur. In principe is de schijf verplicht op werkdagen tussen 9 en 18 uur, voor een maximumduur van 2 uur.

Het voordeel van de nieuwe schijf is de soepelheid waarmee gemeentebesturen kortparkeren (bv. max. 30 min. in een winkelstraat) kunnen invoeren. Mits een expliciete vermelding op de verkeersborden kan op elke dag en op ieder gewenst uur een blauwe zone ingesteld worden.

De Verenigingen van Vlaamse en Brusselse Steden en Gemeenten zullen hierover folders verspreiden. Eind februari 2003 krijgt elke gemeente een pakketje in de bus. De folders zijn inhoudelijk naar zowel gemeentebesturen als inwoners gericht. De gemeenten die dit wensen zullen bijkomende folders kunnen bestellen om te verspreiden aan hun inwoners. In eerste instantie wordt hierbij gemikt op die gemeenten die blauwe zones hebben, of van plan zijn die in te voeren naar aanleiding van de nieuwe schijf. De CD&V vraagt aan het gemeentebestuur om onze inwoners hierover duidelijk te informeren.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.