Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.04 – 17 februari 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Openbare zitting renovatie Groenplein

In het kader van de renovatie van het Groenplein organiseert het gemeentebestuur op donderdag 20 februari 2003 om 19 uur een hoorzitting in het dienstencentrum “De Kastanje”.

Met deze hoorzitting komt het gemeentebestuur tegemoet aan de wensen van het ACW-bestuur en de CD&V-fractie, die werden vertolkt op de gemeenteraad van 7 januari 2003:  >>> voor meer informatie over het project Groenplein.

 *  Informatievergadering milieuvergunning klasse I

Op woensdag 26 februari 2003 organiseert het gemeentebestuur een informatievergadering in verband met de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van varkenskweker Marc Deklerck van De Katte. Deze zitting gaat door om 19u00 in de bovenzaal van het gemeentehuis.

De aanvraag gaat over de hernieuwing van een bestaande vergunning voor een gemengd landbouwbedrijf met 778 varkens en 100 runderen, maar ook over een uitbreiding voor het stallen van 16 landbouwvoertuigen en een verdeelinstallatie voor brandstof. Het dossier ligt ter inzage voor de inwoners van 2 februari tot 3 maart bij de milieudienst van de gemeente.

De vorige poging van Mark Deklerck tot het bekomen van een uitbreiding van de milieuvergunning voor zijn varkenskwekerij dateert van september 2001. Op de gemeenteraad van 2 oktober 2001 uitte een delegatie inwoners van De Katte tijdens het halfuurtje van de burger hun bekommernis i.v.m. deze aanvraag en vroeg steun van het college van burgemeester en schepenen in hun strijd tegen de uitbreiding van deze varkenskwekerij.  >>> voor meer info.

Uiteindelijk kwam er op diezelfde dag een negatief advies van het schepencollege: >>> zie advies. De uiteindelijke beslissing is me nog niet meegedeeld.

De inwoners klaagden in 2001 terecht over het gebrek aan informatie op de destijds door het gemeentebestuur ingerichte hoorzitting. De bevoegde schepen Schatteman was inhoudelijk niet eens op de hoogte van het dossier waardoor CD&V-fractieleider Martin Acke serieus in zijn wiek geschoten was. Hij kwam hiervoor zelfs tussen in de gemeenteraad:
 >>> zie tussenkomst.

Wij rekenen erop dat het publiek deze keer wel uitgebreid zal worden geïnformeerd. Toch vinden we het spijtig dat de hoorzitting op het gemeentehuis en niet zoals vorige keer ter plaatse op De Katte wordt gehouden. Verwacht men misschien te veel volk?

 *  Doorrijverbod voor vrachtwagens op De Katte

Als gevolg van de werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-west neemt de verkeersdruk op De Katte toe. De gemeenteraad besliste om die reden om een doorrijverbod in te voeren voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton in de Assenedesteenweg op het stuk tussen de R4 en de grens met Assenede, uiteraard in beide richtingen. Vrachtwagens met een plaatselijke bestemming worden wel toegelaten.

In feite is de gemeente niet bevoegd om dit verbod in te voeren want de Assenedesteenweg is op die plaats een gewestweg. De bevoegde minister zou echter beloofd hebben deze beslissing niet te betwisten.

De CD&V-fractie steunt deze maatregel.

 *  Gerichte politiecontroles op schoolgaande jeugd

In oktober en november van 2002 werden in de politiezone Regio Puyenbroeck 37 manuren gespendeerd aan gericht toezicht op fietsers en bromfietsers tijdens de spitsuren van het schoolverkeer. Daarbij werden 27 verwittigingen gegeven, veelal voor de verlichtingsinstallatie van de tweewielers.

Opmerkelijk was dat maar liefst 12 bromfietsen werden in beslag genomen, bijna alle wegens overdreven snelheid. Dergelijk toezicht loont dus en kan misschien iets vaker gebeuren. Het is ook een goede zaak dat een aantal minderjarige overtreders de les worden gespeld via een verplicht te volgen verkeersklas als alternatieve straf.

 *  Herstelling wegdek Sint-Stevenstraat

De erbarmelijke staat van het wegdek in de Sint-Stevenstraat wordt al jaren aangeklaagd door de CD&V-fractie. Eindelijk komt er schot in de zaak. De gemeenteraad voorzag € 100.000 in de begroting van 2003 voor de herstelling van het wegdek.

Het college van burgemeester en schepenen besprak op 30-12-2002 het voorontwerp opgesteld door studiegroep Irtas voor de wegen- en rioleringswerken in de Karnemelkstraat en Sint-Stevenstraat.

Daarbij vroeg schepen Stuyvaert zich af of de werken geen nutteloze kosten zijn gelet op de onzekere toekomst van de Sint-Stevenstraat. De CD&V-fractie is van oordeel dat het wegdek wel dringend dient worden hersteld, maar meent tegelijk dat nu al een visie moet worden ontwikkeld over de definitieve ontsluiting van de industriezone Karnemelkpolder. De herstelling moet daar volgens ons rekening mee houden. Het louter vernieuwen van de toplaag volstaat niet omdat de huidige toestand van het wegdek aantoont dat de fundering niet geschikt is voor zware vrachtwagens. We vragen ons dan ook af of het voorziene bedrag zal volstaan voor een degelijke herstelling.

Binnen een paar jaren wordt de Sint-Stevenstraat ter hoogte van de Tractaatweg wellicht afgesloten en het is onduidelijk hoe de ontsluiting van het industrieterrein Karnemelkpolder dan zal gebeuren. Eén van de mogelijkheden is de aanleg van een parallelweg langs de Tractaatweg die kan aansluiten op het knooppunt Leegstraat. Met die oplossing blijft echter de huidige hinder voor de bewoning van de Sint-Stevenstraat behouden. Een tweede optie is dat de Karnemelkstraat in haar verlengde doorgetrokken worden, dwars door het woonuitbreidingsgebied heen, om aan te sluiten op de Kennedylaan. Vereiste hiervoor is dat de R4/Kennedybaan een weg van lokaal belang wordt, maar hierover bestaat nog geen zekerheid. Ook de eigenaars van de grond die daarvoor zal moeten worden ingepalmd hebben hierbij bedenkingen. En wat met de hinder voor toekomstige woningen in het uitbreidingsgebied? Er bestaat hier geen ideale oplossing.

De burgemeester stelde dat er pas tegen 2005/2006 een alternatief qua ontsluiting moet worden gezocht, nadat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgemaakt. Voor hem staan de geplande werken los van de ontsluiting en hebben louter tot doel het probleem van het slechte wegdek op te lossen. Ook hier geen visie dus!

De bevolking zou worden geraadpleegd om nadien een definitief plan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

 *  Kleinere kerstbomen op de Grote Markt

 

Volgend jaar wil het schepencollege geen toelating meer geven tot plaatsing van grote kerstbomen zoals die dit jaar door de Dekenij Centrum op en rond de Grote Markt werden voorzien tijdens de eindejaarsperiode. Gelet op de grootte van de kerstbomen konden een aantal bomen niet in de daarvoor voorziene holtes worden geplaatst met als gevolg omwaaien van de bomen en beschadiging van de klinkers op sommige plaatsen.

De CD&V kan instemmen met deze maatregel, alhoewel het niet alleen de materiële schade is die onze zorg wegdraagt. Martin Acke kaartte op de gemeenteraad eveneens het probleem van de hinder voor voetgangers aan. Bij plaatsing van kerstbomen moet rekening gehouden worden met een minimum vrije doorgang voor voetgangers. Dit was zeker niet het geval op een aantal plaatsen, vooral in de omgeving van de overdekte terrassen.

De CD&V had ook opmerkingen bij de schamele kerstverlichting op de Grote Markt. Dit probleem kwam trouwens ook naar boven op de nieuwjaarsreceptie van Dekenij Centrum. >>> voor meer info.

Bij deze kritiek uit middenstandskringen kaatste Burgemeester de bal terug door te stellen dat ook van de handelaars inspanningen mogen worden verwacht inzake verlichting en versiering van de handelsstraten.

 *  Brochure secundair onderwijs in Oost-Vlaanderen

Jaarlijks geeft de Provinciale Documentatiewerkgroep van de Oost-Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding (PRODOV) een brochure uit met het volledige aanbod van het secundair dagonderwijs in Oost-Vlaanderen.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen werkt mee voor het aanmaken en verspreiden van deze brochure, die automatisch wordt bezorgd aan de diverse centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), de provinciale scholen en alle Oost-Vlaamse bibliotheken.

De brochure is ook te verkrijgen bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen:  >>> voor meer info. Interessant voor de kinderen (en hun ouders) die binnen enkele maanden een studiekeuze moeten maken.

Belangrijk om weten is dat Zelzate over een belangrijk studieaanbod beschikt. Voor nadere inlichtingen hieromtrent kan u ongetwijfeld ook terecht bij de diverse scholen in onze gemeente.   >>> overzicht Zelzaatse scholen

 *  Meer info over de verkiezingen van 18 mei 2003

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken maakte naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 een uitgebreide website met een hele verzameling nuttige informatie. Deze website werd uitgebreid met een luik voor de komende parlementsverkiezingen. Nog niet alle omzendbrieven staan er al op, maar u vindt er toch al een verkiezingskalender met belangrijke data in aanloop naar 18 mei, wetten, reglementering en formulieren.

Er liggen links naar interessante websites, o.a. naar de federale overheidsdienst van Buitenlandse Zaken met informatie over de deelname aan de verkiezingen door Belgen die in het buitenland wonen. http://www.verkiezingen.fgov.be/.

 *  Activiteitenkalender Zelzate

Ook de volgende weken worden tal van activiteiten gepland in onze gemeente. >>> zie activiteitenkalender.

Staat een activiteit van uw vereniging nog niet vermeld? Beschikt u over het jaarprogramma van uw club… stuur dit gerust voor publicatie door. Het is gratis en kan u wellicht een aantal belangstellenden opleveren.

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.