Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.02 – 27 januari 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 

 *  OCMW-raad op 28 januari 2003

De eerstvolgende zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op dinsdag 28 januari 2003 om 19.00 uur in de raadszaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, B.J. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate. De openbare zitting is toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

 

1. Notulen van de openbare zitting van 23 december 2002, notulen van het vast bureau dd. 20 december 2002 en notulen van de BCOZ dd. 23 december 2002

2. Mededeling(en) van de voorzitter

    ALGEMEEN

3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

4. Verslag aankopen

5. IPBW - maandverslagen oktober en november 2002

6. Budgetwijziging n° 2 - 2002

7. Meerjarenplan 2003 - 2005

8. Verwerving patrimonium: aankoop eigendom bestemd voor o.a. administratie en sociale dienst

9. Samenwerkingsovereenkomst WZC Sint-Jozef Assenede

10. Nieuwbouw ROB-RVT: zorgstrategisch plan (werkwijze)

11. Organisatie technische dienst

12. Dienstregeling verpleging en verzorging ROB-RVT Home Bloemenbos

13. Informatief tijdschrift ’De Maardrager': organisatie

14. Samenstelling overlegcomité gemeente/OCMW

15. Aankoop combisteamer - uitslag onderhandelingsprocedure - toewijzing

16. Uitschrijven onderhandelingsprocedure leningen

17. Toewijzing levering onderhoudsproducten na onderhandelingsprocedure

18. Financiering meerwerken ’Dakwerken Wachtebekestraat 137’

19. Brief van de heer F. Van Parijs, apotheker te 9060 Zelzate, Leegstraat 11: formulering antwoord

 

GEHEIME ZITTING

 Pro memorie

        De komende dagen worden sommige agendapunten op mijn website aangevuld: >>> voor meer info

 *  Gemeenteraad op 4 (en 6) februari 2003

De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 04 februari 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd heeft een tweede zitting plaats op donderdag 06 februari 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis. De openbare zitting is toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 04 februari 2003 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

1. Mededelingen / Kennisgevingen

2. Goedkeuring notulen gemeenteraden

3. Gemeenteleningen - forward transactie (vastleggen rentevoet tot eindvervaldag; verlenging herzieningstermijn van welbepaalde leningen)

4. Oprichting projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse Kanaalzone (Provag) - oprichtingsakte en huishoudelijk reglement

5. Assenedesteenweg - politieverordening i.v.m. doorrijverbod vrachtwagens +7,5 ton

6. Vraag tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (verzoek van de PVDA-fractie)

7. Opvolging engagementen uit vroegere gemeenteraden (verzoek van de CD&V-fractie)

8. Vraag tot voorzien van het systeem van bewonerskaarten in de zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) (verzoek van de CD&V-fractie)

9. Bespreking zonaal veiligheidsplan politiezone Regio Puyenbroeck (verzoek van de CD&V-fractie)

10. Bespreking dossier ombouw Zelzaatse watertoren - reden van niet doorgaan van het project - stand van zaken eigendomsoverdracht - nieuwe bestemming (verzoek van de CD&V-fractie)

GEHEIME ZITTING

 1. Onderwijzend personeel - vaste benoemingen

2. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

3. PROVAG - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Om 20.00 uur worden volgende personen gehuldigd:

- op rust gestelde personeelsleden

- De heer William Holvoet

- De heer Gilbert Meiresonne

- De heer Louis Van Herreweghe

- laureaten van de arbeid:

- Mevrouw Marlene Bracke, bronzen erekenteken

- De heer Jean Luc Deroek, bronzen erekenteken

- De heer Ahmed El Makhfi, bronzen erekenteken

- Mevrouw Liliane Tielen, bronzen erekenteken

- De heer Armand Vande Casteele, bronzen erekenteken

- De heer Julien Van Herreweghe, bronzen erekenteken

Hierop zal de gemeenteraad worden geschorst voor een receptie.

 

        De komende dagen worden de agendapunten op mijn website aangevuld: >>> voor meer info

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.