Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.29 – 30 december 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 

 *  Tot volgend jaar !

Hierbij stuur ik u mijn laatste nieuwsbrief van 2002. Daarmee zit de tweede jaargang van zelzate@rem er op.

Het abonneebestand is intussen aangegroeid tot 600, zodat ik menig Zelzatenaar weet te bereiken. Ook het bezoekersaantal van mijn website is in stijgende lijn. Uit de ongeveer 110 pagehits per dag put ik de moed om hier bijna dagelijks nieuwe gegevens aan toe te voegen. Ik dank u allen voor de interesse.

Uit de vele positieve reacties en nieuwe aanmeldingen voor mijn nieuwsbrief mag ik besluiten dat de informatie over onze gemeente wordt gewaardeerd. U mag er op rekenen dat ik in 2003 met nieuwe energie dit initiatief verder zet!

In afwachting van de volgende nieuwsbrief wens ik u een deugddoende en veilige jaarwisseling toe.

Niet te vergeten:

Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari 2003 van 16u00 tot 19u00 in de “Eurohal”.

Men zegge het voort.

>>> voor andere activiteiten in Zelzate

 *  Gemeenteraad op 7 (en 9) januari 2003

De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 07 januari 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd heeft een tweede zitting plaats op donderdag 09 januari 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

            op dinsdag 7 januari 2003 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

 

1. Mededelingen / Kennisgevingen

2. Dossier renovatie Groenplein - inbreng van ACW-Zelzate aan de hand van de resultaten van een gevoerd buurtonderzoek op het Groenplein en omgeving (verzoek van de heer Martin Acke)

3. Aanpassing politieverordening van 9 april 2002 in verband met het doorgangsverbod van fietsers en de omleiding via de Sint-­Franciscusdijk omwille van het slechte wegdek in de Leegstraat-­Oost (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

4. Aanpassing reglement van orde van de gemeenteraad (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

5. Opvolging punten kindergemeenteraden (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

6. Invoering betalend parkeren - stand van zaken (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

7. OCMW Budget 2003

8. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - begroting

9. Overstortleiding Groenstraat - F. Wittoucklaan - samenwerkingsovereenkomst + addendum bij de overeenkomst
       van 4 februari 2002 omtrent de studie van het Aquafinproject 21.541

10. Gratis grondafstand Lappersfort - goedkeuring akten

11. Begroting 2003 gemeente:

-          algemene bespreking

-          jaarverslag

-          buitengewone uitgaven

-          facultatieve uitgaven

12. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

13. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

14. Belasting op de drijfkracht

15. Milieubelasting

16. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven

17. Algemene gemeentebelasting op de gezinnen

18. Grondvergunningen kerkhof

19. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

20. Politiereglement op het betalend parkeren

21. Feestverlichting en -versiering tijdens de eindejaarsfeesten (verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

GEHEIME ZITTING

1.        Toekenning van ereburgerschap.

        De komende dagen worden de agendapunten op mijn website aangevuld: >>> voor meer info

 *  Begroting 2003 – een aanslag op uw portemonnee !

Volgende week dinsdag wordt op de gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2003 besproken. Een eerste blik in het ontwerp maakt duidelijk dat de sp.A-ZOW-VLD-meerderheid voor de derde maal op rij de gemeentebelastingen in Zelzate sterk wil verhogen. Wat de regering Verhofstadt beweert te geven pakt Schenkels en zijn ploeg in veelvoud terug!

We betwijfelen om die reden of de VLD zal instemmen met deze begroting. Eerder keurde die fractie immers al het OCMW-budget af wegens te weinig besparingen, wat doet vermoeden dat de sp.A beroep zal doen op ZOW om de Zelzatenaar deze zoveelste belastingverhoging door zijn maag te splitsen.

We weten al langer dan vandaag dat de gemeentekas er bijzonder slecht voorstaat. Men zou dan ook verwachten dat het gemeentebestuur de tering naar de nering zet en het in 2003 iets voorzichtiger aan doet. Niets is minder waar. Zo wil het gemeentebestuur het komende jaar haar gewone uitgaven zelfs met 10% verhogen: van 11,1 naar 12,2 miljoen euro (M€). Om dit mogelijk te maken moeten er meer ontvangsten komen: van 11,8 naar 12,8 M€ (+ 8,6%). Ook het OCMW vraagt een forsere gemeentelijke toelage, niettegenstaande de ploeg van Freddy De Vilder besliste om 20 personeelsleden te ontslaan.

Hoe willen sp.A-ZOW (en VLD?) die inkomsten verhogen?

Voor de derde keer op rij komen er spectaculaire verhogingen van de belastinginkomsten! De ontvangst stijgt maar liefst met 20% van 5,2 naar 6,2 M€ en dit is volledig te wijten aan een aantal nieuwe of verhoogde gemeentelijke belastingen.

Het betalend parkeren komt er dus toch en zou € 290.000 moeten opbrengen. Een nieuwe belasting op de verspreiding van reclame is goed voor € 55.000 en tot slot rekent men op maar liefst € 700.000 nieuwe inkomsten door 4.422 Zelzaatse gezinnen, ongeacht hun samenstelling, een algemene belasting van € 150,00 te  laten betalen. De 793 mensen met WIGW-statuut komen er met € 35,00 per persoon van af.

De tabel leert ons dat door deze maatregelen de zuivere gemeentebelastingen en retributies bijna verdubbelen.

De onroerende voorheffing werd de voorbije twee jaren verhoogd van 850 tot 1450 opcentiemen (+ 70%). In 2003 laat men deze onaangeroerd. Daarentegen stijgt de aanvullende personenbelasting van 7% naar 8%. Het effect hiervan zal echter pas volgend jaar in de ontvangsten te zien zijn. We herinneren u eraan dat dit de tweede stijging is. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen steeg deze belasting al eens van 6 naar 7%. Dus ook hier op 3 jaar tijd een verhoging van maar liefst 33%.

 

Belastingen:
Rekening 2000
Rekening 2001
Begroting 2002
Begroting 2003

Administratieve prestaties:

 

Belasting op afgifte van milieuvergunningen

3.322

3.371

4.958

3.500

Belasting op afgifte van administratieve documenten

16.628

23.821

29.549

29.550

Verhaalbelastingen

 

Belasting op leggen van trottoirs

17.109

14.030

19.831

10.000

Prestaties van openbare hygiëne

 

Belasting op sluikstorten

1.116

75

2.479

2.500

Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)

110.926

53.535

10.552

10.550

Milieubelasting

135.634

216.983

319.314

303.000

Belastingen op nijverheid, handel, landbouw

 

Belasting op drijfkracht

75.855

74.770

161.131

190.000

Belasting op het openblijven van café’s na het sluitingsuur

7.343

6.366

9.916

7.000

Belasting op reclameborden

5.007

3.582

6.197

3.000

Belasting op verspreiden reclame

0

0

0

55.120

Verblijfsbelasting

2.307

409

0

0

Belasting op banken en financieringsinstellingen

11.341

9.445

11.155

9.500

Belasting op stortplaatsen

96.074

137.215

24.789

0

Belasting op ondernemingen en vennootschappen

167.508

0

198.315

210.900

Gebruik van het openbaar domein

 

Belasting op plaatsrecht openbare markt

89.382

80.485

94.200

100.000

Belasting op kermissen

5.481

5.767

6.197

5.500

Belasting op parkeren

3.795

3.027

90.895

290.000

Belasting op frituren

8.056

7.623

8.329

8.400

Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium

 

Belasting op tweede verblijven

2.603

1.983

2.603

2.000

Diverse belastingen

 

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

397

496

397

300

Algemene gemeentebelasting

0

0

0

691.355

Totaal gemeentebelastingen en retributies
761.784
643.460
1.000.807
1.931.875

 

 

Gemeentelijke opcentiemen

 

Aanvullende belasting op onroerende voorheffing

809.399

1.463.538

1.777.955

1.797.072

Aanvullende personenbelasting

2.292.562

1.902.431

2.280.515

2.366.143

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

104.223

116.783

107.350

123.521

Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing

0

0

14.874

10.000

 

 

 

 

 

Totaal opcentiemen
3.206.184
3.482.752
4.180.694
4.296.736

 

 

 

 

 

Totaal gemeentelijke belastingen
3.967.969
4.126.211
5.181.501
6.228.611

 

 *  Parking gemeenschapsonderwijs op uw kosten

De meerderheid wil dus voor de derde keer op rij de gemeentebelastingen verhogen om de gemeentelijke financiën in evenwicht te krijgen. Het is dan ook onbegrijpelijk waarom zij geld blijft uitgeven aan niet-prioritaire projecten. Naast de aanleg van een (niet-betalende) parking voor het gemeentepersoneel ( >>> meer info hierover), waarvoor € 45.000 ingeschreven staat, besliste de gemeenteraad immers ook tot aanleg van een afzetstrook en parking voor het gemeenschapsonderwijs. Deze parking komt naast de basisschool "De Reigers" in de Leegstraat. De geraamde kostprijs is € 60.000. Buiten de schooluren mag deze parking weliswaar door het publiek gebruikt worden. Het is echter de vraag of de Zelzatenaar hier op dat moment wel behoefte aan heeft.

Een alternatief voorstel van de CD&V-fractie om wel de afzetstrook voor kinderen maar niet de personeelsparking met gemeentelijk geld aan te leggen werd door de meerderheid weggestemd.

Het openbaar gebruik van de parking stelt volgens de CD&V weinig toegevoegde waarde voor. Zelzate heeft geen nood aan nachtelijke parkeerplaatsen. De parkeerproblemen in Zelzate stellen zich vooral overdag (op maandag en op vrijdagnamiddag). Op die momenten is de parking exclusief voorbehouden voor de school en dus niet beschikbaar voor het publiek.

Het idee om op die plaats een parking en afzetstrook voor de kinderen aan te leggen is op zich een goed idee en kan zonder meer de goedkeuring van de CD&V wegdragen. De aanwezigheid van de school veroorzaakt in het begin van de Leegstraat tijdens de spitsuren immers ernstige verkeershinder. De aanleg van deze parking zou twee problemen oplossen: de 27 parkeerplaatsen voor de leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs betekenen dat er evenveel (betalende!) openbare parkeerplaatsen vrij blijven voor andere gebruikers en de ouders kunnen via een afzetstrook hun kinderen veilig afzetten zonder dat het verkeer in de Leegstraat wordt gehinderd.

Geen geld voor privé-parking

De CD&V vindt niet dat het de opdracht is van het gemeentebestuur om de privé-parkeerplaatsen voor de leerkrachten te voorzien. De gemeenschapsschool moet dit zelf bekostigen. De Broeders van Liefde hebben op dit vlak wel hun verantwoordelijkheid genomen en hebben voor Sint-Laurens met eigen geld twee parkings aangelegd (in de Leegstraat ter hoogte van de Wachtebekestraat en tussen de Grijphoek en de Kennedylaan). De resultaten hiervan zijn in de omgeving duidelijk zichtbaar en dit heeft de gemeente geen eurocent gekost. We kunnen ons trouwens de vraag stellen of de gemeenschapsschool hiervoor de nodige inspanningen gedaan naar haar inrichtende macht (de Vlaamse overheid)?

Wel geld voor veiligheid kinderen

Anderzijds vindt de CD&V het wel de opdracht van het gemeentebestuur om het afzetten en ophalen van de schoolkinderen veiliger te laten gebeuren. De gemeenschapsschool kan er immers niet aan doen dat de Leegstraat daar zo smal is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente om de veiligheid op de openbare weg te verzekeren.

Onze fractie stelde de gemeenteraad daarom voor om een zogenaamde "kiss and drive"-strook aan te leggen op de beoogde plaats langsheen de Leegstraat. Dit zou de kost voor de gemeente kunnen beperken tot ongeveer een vierde van het voorgestelde bedrag, zowat 14.000,00 EUR. Wil de gemeenschapsschool toch haar personeelsparking, dan kan zij deze zelf realiseren op haar eigen grond en laten aansluiten op de afzetstrook.

Tevergeefs echter... de meerderheid vond dat zij geld genoeg heeft en zal dus de Zelzatenaar de rekening doen betalen.

 >>> meer informatie

 *  Komen er vervroegde verkiezingen ?

De verkiezingen van volgend jaar voor Kamer en Senaat hebben wellicht niet op zondag 15 juni plaats, maar worden met een goede maand vervroegd tot zondag 11 of zondag 18 mei 2003. Dit viel vorige week te vernemen bij ministers en partijleiders.

Toch blijft het afwachten… de eensgezindheid tussen de verschillende meerderheidspartijen is immers deze dagen ver te zoeken.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.