Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.28 – 22 december 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 

 *  Afvalbeheersing

Nu men in alle aangesloten gemeenten van IDM gestart is met DIFTAR, volgt er een algemene communicatiecampagne naar de inwoners, evenals een affichecampagne in het kader van de sluikstortproblematiek.

De netheid rond de glasbollen blijft voor problemen zorgen. Regelmatig wordt glas of ander afval naast deze containers gedeponeerd. Dit is sluikstorten. Er komen waarschuwingsborden dat dit strafbaar is. Wie betrapt wordt riskeert een grote kost.                            >>> belastingreglement hieromtrent

In het containerpark komt er inzamelmogelijkheid voor lege inkjet- en tonercartridges van printers.

De nieuwe ophaalkalender 2003 is beschikbaar.            >>> ophaalkalender 2003

 *  Slibstort Callemansputte krijgt terug vergunning

De provincie heeft op 5 december een nieuwe vergunning verleend voor het slibstort van Callemansputte. Het Vlaams Gewest wou oorspronkelijk het baggerstort uitbreiden door een dijkverhoging omdat het stort nu bomvol is.

Door aangehouden protest, ondermeer vanuit de gemeenteraad, veranderde men van koers. AWV afdeling Bovenschelde zou nu de gestorte baggerspecie ontwateren, waardoor ruimte vrij komt voor nieuw slib uit het kanaal Gent-Terneuzen. Na 2009 zou in Callemansputte niet meer mogen worden gestort, het gebied wordt dan een groenzone.

Eerst zien en dan geloven. De hogere overheden hebben Zelzate in dit dossier al meerdere keren beet gehad.

  * Oprichting filiaal Kunstacademie uitgesteld

Het schepencollege stelde de gemeenteraad op 10 december voor om in Zelzate een filiaal op te richten van de Eeklose Academie voor Muziek - Woord - Dans. Het schepencollege meent dat dit een meerwaarde zou betekenen voor het onderwijsaanbod in onze gemeente en tevens tijd- en kostenbesparend zou zijn voor geïnteresseerde leerlingen die zich nu naar Eeklo of andere vestigingsplaatsen van deze academie moeten begeven.

De dag voor de gemeenteraad was het voorstel van het schepencollege om reeds de tekst van een overeenkomst met stad Eeklo goed te keuren en een machtiging te geven aan het schepencollege om deze overeenkomst te ondertekenen.

De CD&V-fractie staat 100% achter de oprichting van een gemeentelijke kunstacademie. Martin Acke protesteerde echter wel tegen de ondoordachte manier waarop het college dit wilde invoeren. Er was hiervoor immers nog weinig of geen onderzoek verricht. Hij wees op de zeer magere inhoud van het dossier en stelde dat dit nog niet rijp was voor een gemeenteraadsbeslissing. Zo was er nog geen enkel zicht op de kosten, dient advies te worden gevraagd aan de gemeentelijke culturele raad en de jeugdraad, moet de situatie van het bestaande initiatief Ars Musica worden bekeken en geëvalueerd naar mogelijke samenwerking, enz...

Uiteindelijk zwichtte het college voor deze druk en de gemeenteraad keurde enkel het principe van oprichting van een gemeentelijke academie goed. Het schepencollege kreeg de opdracht zich verder te informeren over de verschillende vragen en mogelijkheden.

>>> meer informatie

 *  Signalisatieplan Zelzate naar af.

Enige maanden terug zagen we overal in de gemeente witte wegwijzertjes verschijnen. Dit was het gevolg van een genomen besluit van de gemeenteraad van 18-12-2001 om alle publieke gebouwen en bedrijvenzones duidelijk te bewegwijzeren. Het college werd belast met de uitvoering, maar gaf opdracht tot plaatsing van diverse wegwijzerpanelen langs de gewestwegen zonder hiervoor toelating te vragen aan het Vlaamse Gewest.

Blijkt dat de meeste panelen langs de gewestwegen terug moeten worden verwijderd… zoniet zal de Vlaamse Administratie dit doen met terugvordering van de kosten. Nochtans was het college op de hoogte van de vereiste toelating van het Vlaams Gewest. In het verleden weigerde het immers om die reden al aanvragen voor bewegwijzering van bedrijven of particulieren.

Gevolg van deze blunder van de burgemeester en schepenen: duizenden euro kosten op het sterfhuis voor panelen en werkuren voor plaatsen en wegnemen. Bovendien gaat het hier vooral om panelen aan de voornaamste invalswegen van de gemeente en die zijn de ruggengraat voor het signalisatieplan. Daardoor gaat eigenlijk de waarde van een totale investering van € 10.400 de mist in.

 *  OCMW-Raad op 23 december 2002

Op 23 december 2002 om 19u00 vergadert de Zelzaatse Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De vergadering vangt aan met de openbare zitting die vrij kan bijgewoond worden in de vergaderzaal van het thuiszorgcentrum in de Burg. Jos. Chalmetlaan 80 (naast Bloemenbos).

Voornaamste punt op de agenda is ongetwijfeld de begroting voor 2003. Dat er moest bespaard worden op het OCMW-budget was al langer duidelijk. De gemeentelijke financiële toestand ging de voorbije jaren immers van kwaad naar erger, ondermeer door de ondraaglijke sterke stijging van de toelagen aan het OCMW. Vorige maand nog weigerde het gemeentebestuur een vraag naar bijkomend geld voor 2002.

Stellen dat het OCMW nu drastische maatregelen moet nemen omwille van de gemeentelijke besparingen is een al te gemakkelijk afwimpelen van de verantwoordelijkheid door OCMW-voorzitter Freddy De Vilder op een ander bestuur. De voorbije drie jaar stegen de OCMW-toelagen van de gemeente met maar liefst 76 % van 1,4 naar 2,4 M€ (miljoen euro) terwijl de totale gemeentelijke uitgaven slechts stegen met 22% van 9,3 naar 11,4 M€.

In de kranten was al te lezen dat er 17 fulltime jobs, zowat 10% van het totaal, moeten sneuvelen. Er zouden 20 personeelsleden bij betrokken zijn. Het is erg dat de werknemers dit via de pers en niet rechtstreeks van hun baas moeten vernemen. De onzekerheid van veel personeelsleden is dan ook groot. Velen zullen pas op 23 december weten of zij erbij zijn.

DAGORDE

Openbare zitting:

 

1. Notulen openbare zitting van 18 november 2002 + notulen vast bureau dd. 18 november 2002

2. Mededeling(en) van de voorzitter

ALGEMEEN

3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

4. Verslag aankopen

5. verslag IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang)

6. Intercommunale voor Energie: betaling factuur n.a.v. raadsbeslissing dd. 3 november 1997

houdende "30 woonhuisjes Europaprijslaan - Hoogbouwplein - renovatie openbare verlichting -

bijkomende kosten"

7. Electrabel - Waterbedrijf Gent: betaling factuur n.a.v. raadsbeslissing dd. 28 mei 1998

houdende "30 woonhuisjes Europaprijslaan - Hoogbouwplein - uitbreiding waterbedelingsnet"

8. Levering elektriciteit: toewijzing bij wijze van voorlopige maatregel

9. Buitengewone algemene vergadering Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate:

mededeling

10. Brief van de heer F. Van Parijs, apotheker te 9060 Zelzate, Leegstraat 11: bespreking

11. Vormingscentrum Opvoeding & Kinderopvang: overeenkomst pedagogische begeleiding

12. Wachtebekestraat 137: bijkomende werken n.a.v. dakrenovatie

13. Verwerving patrimonium: eigendomsoverdracht van gemeente naar OCMW aangaande voormalige

polyvalente zaal op de campus van de gemeentelijke basisschool Debbautshoek te 9060 Zelzate

+ aanstellen notaris

14. Verwerving patrimonium: eigendomsoverdracht van gemeente naar OCMW aangaande gebouw gelegen

Burg. Jos. Chalmetlaan 52 te 9060 Zelzate + aanstellen notaris

15. Gemeentefonds: vaststelling aandeel OCMW in de middelen

16. Meerjarenplan 2003-2005: mededeling

17. Budget 2003

18. Aanvraag thesaurievoorschot 2003

19. Voorlopige kredieten

20. Begeleidende maatregelen budget 2003

21. Burg. Jos. Chalmetlaan 80: mededeling raming verkoopwaarde + bespreking

Geheime zitting:

pro memorie

 *  Vakantieregeling provinciale diensten

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen verspreidde een persbericht over de regeling van de diensten tussen Kerst en Nieuwjaar. De administratieve diensten zijn gesloten van 25 december 2002 tot en met 2 januari 2003.

Voor onder andere de provinciale musea en de diensten gevestigd in de provinciale domeinen zoals dat van Puyenbroeck geldt een specifieke regeling.

 *  Meer centen voor politie in grensgebieden

CD&V-volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege uit Ertvelde ondervroeg de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de grenscriminaliteit. Daaruit bleek dat grensgemeenten inderdaad meer misdrijven kennen. Vooral de drugscijfers zijn spectaculair hoger.

In Zelzate is, volgens de cijfers die Joke Schauvliege kreeg, 25% van alle strafbare feiten gelinkt met drugs. En dit tegenover 3% in Melle, een gemeente met eenzelfde profiel.

Tot haar verbazing moest Joke Schauvliege vaststellen dat de minister toegaf dat er geen rekening gehouden is bij de omvorming van de politie met de specifieke situatie van de grensgemeenten. De KUL-norm, de vergoeding die de omvorming van de politie moet begeleiden, houdt geen enkele rekening met de hoge grenscriminaliteit. Zij vroeg dan ook met aandrang dat deze benadeling van de grensgemeenten zou weggewerkt worden. De minister beloofde op haar vraag in te gaan en een aanpassing te voorzien.                        >>> voor meer details

Onze politiezonechef Koen Eeckhout nuanceerde op AVS de cijfers. Hij stelde dat vooral de doorvoer van drugs naar o.a. Frankrijk voor de slechte cijfers verantwoordelijk is en betwijfelde dat de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate als grenszone meer lokale misdrijven zou kennen als andere zones. Hij opperde bovendien dat de hogere criminaliteitscijfers ook komen doordat hier meer gecontroleerd wordt (dan op een ander?). Dit is toch wel een opmerkelijk standpunt ten opzichte van een oproep van Joke Schauvliege voor meer overheidsmiddelen voor ons politiekorps. Temeer omdat eerder al vragen van Martin Acke voor bijkomende politietoezicht i.v.m. bepaalde verkeersproblemen en inbraken afgewimpeld werden, verwijzende naar het gebrek aan budgettaire ruimte.

*   Jehova’s Getuigen krijgen toch nieuw centrum

De Jehova’s getuigen beoefenen momenteel hun eredienst in de Koninkrijkzaal in de Knikkerstraat. Aangezien dit gebouw niet meer voldoet aan de huidige eisen qua comfort en gebruik, waren zij al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwbouw. Zij lieten hun blik vallen op een kavel in de Lijsterlaan, tussen woningen 46 en 48.

De VZW Christelijke gemeente van Jehova’s Getuigen te Zelzate diende een bouwaanvraag in voor een fraai ogend hartvormig gebouw van 320 m2, de grootte van een ruime ééngezinswoning. In dat gebouw voorziet men een gebedsruimte voor 135 personen en een vergaderlokaal voor 25 personen. Het gebruik zou beperkt zijn tot 3 dagen per week gedurende enkele uren buiten de normale werkuren. Op eigen terrein worden 28 parkeerplaatsen ingericht en het geheel wordt omgeven met een 2 meter breed groenscherm. De bouwheren verzekeren dat dit centrum voor eredienst geen enkele overlast zal betekenen voor de buurt.

Toch weigerde het schepencollege in juli de bouwvergunning. Het college vond een lokaal voor erediensten niet gepast in een woonzone en meende dat een specifiek gemeenschapsgebouw eerder in het centrum van een gemeente past.

De aanvragers waren verwonderd om deze weigering aangezien de aanvraag volledig in overeenstemming was met de wettelijke bepalingen van het gewestplan. In een brief, opgesteld na een onderhoud op het gemeentehuis, weerlegden de vertegenwoordigers van de vzw de diverse bezwaren van het schepencollege. Het mocht echter niet baten: het schepencollege vond dat er geen nieuwe argumenten werden aangebracht en bleef bij haar weigering.  

Daarop gingen de Jehova's Getuigen in beroep bij het provinciebestuur met als resultaat dat zij de gebedsruimte toch mogen oprichten. Volgens de provincie wordt voldaan aan alle wettelijke bepalingen en stoort het geplande gebouw zonder verdieping de woonomgeving niet.

>>> meer informatie

 *  Gratis parking voor het gemeentepersoneel

Het schepencollege stelt dat de aanleg van een parking ten behoeve van het gemeentepersoneel noodzakelijk is en wil hiervoor € 74.000,00 voorzien in de begroting van volgend jaar. Zij lieten hun blik vallen op een perceel groenzone in de Havenlaan, achter het gemeentehuis, dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap. Na een opmerking van de sp.A werd de bepaling geschrapt dat deze parking ook door de politie zou mogen worden gebruikt. De gemeenteraad keurde dit voorstel goed.

De CD&V-fractie stemde tegen de aanleg van deze parking. Ze betwijfelt immers de noodzaak van een voorbehouden personeelsparking die geen enkel nut heeft naar de bevolking toe en enkel toelaat dat het gemeentepersoneel de parkeertaks in het centrum ontloopt. Dit is volgens CD&V een onaanvaardbare discriminatie ten opzichte van de andere werknemers van zaken in het centrum van Zelzate.

Bovendien meent de CD&V dat, gezien de slechte financiële toestand van de gemeente, er andere prioriteiten moeten worden gelegd, waaronder de herstelling van tal van slechte voetpaden.

>>> meer informatie

 *  De Post blundert… gemeenteraad eindigt in mineur

Burgemeester Schenkels toonde op het einde van de gemeenteraad nog maar eens zijn waar gelaat. Hij wou de oppositie goed laten voelen dat hij, en alleen hij, de baas is in Zelzate.

De agendapunten van het schepencollege werden nochtans in een goede sfeer afgewerkt. De oppositie maakte er zelfs geen enkel probleem van om de bespreking van het sportpromotieplan (agendapunt 6) eerst te behandelen om schepen van sport Rony Schatteman toe te laten de zitting vroegtijdig te verlaten.

Pas bij aanvang van de bespreking van de punten van de oppositie meldde Schenkels dat er een probleem was omdat de brief met toegevoegde agendapunten nog niet bij een aantal raadsleden was toegekomen. Niettegenstaande het kleven van Prior-zegels waren sommige zendingen dinsdag blijkbaar nog niet besteld.

Desondanks ging de gemeenteraad akkoord om verder te gaan met de agenda. Het eerste toegevoegde punt van de PvdA (gevaarlijk kruispunt N49/R4-West) werd behandeld. De raad ging ook akkoord om het tweede punt “Dossier renovatie Groenplein – inbreng van ACW-Zelzate vanuit een buurtonderzoek” te behandelen. Toen Martin Acke de bespreking nog maar pas begonnen was opperde VLD-fractieleider Bruggeman echter dat hij dit moeilijk kon volgen zonder begeleidende nota. Martin Acke kon hiervoor begrip opbrengen. Aangezien de materie niet hoogdringend was, wou hij bespreking gerust uitstellen tot de volgende gemeenteraad begin januari. Daarbij toch deze bedenking: alle fractieleiders in de gemeenteraad, ook Frank Bruggeman, hadden deze nota al 5 dagen voor de gemeenteraad (officieus) via e-mail toegestuurd gekregen van Martin Acke.

Bij het volgende agendapunt “Aanpassing politieverordening inzake doorrijverbod en omleiding van fietsers in de Leegstraat-Oost” ging het wel mis. Martin Acke kreeg niet eens de gelegenheid dit punt in te leiden. Burgemeester Schenkels stelde dat hier geen hoogdringendheid kon worden ingeroepen en liet zijn meerderheid het punt wegstemmen van de agenda. CD&V-fractieleider Martin Acke gaf Schenkels een veeg uit de pan voor deze smerige zet en verliet boos de gemeenteraad.

Deze vuile zet maakt duidelijk dat Schenkels, het hoofd van bestuurlijke politie in Zelzate, lijdt aan grootheidswaanzin en in die zin geen enkele commentaar op zijn beslissingen duldt, ook niet wanneer dit aantoonbaar verkeerde beslissingen zijn en zelfs niet als die mensen in gevaar kunnen brengen. Zijn extreme houding getuigt van duidelijke onwil in dit dossier. Reeds op 7 mei wees Martin Acke hem op problemen bij bewuste verkeersregeling. Aangezien diverse pogingen via de gemeenteraad om deze toestand te corrigeren steeds worden genegeerd of gesaboteerd door een koppige burgemeester zal Martin Acke via politie, Provinciegouverneur en Minister Durant zijn gelijk proberen halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

>>> Zie verslag gemeenteraad

 *  Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen fuseren

De twee Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen hebben de intentie om op 28 december 2002 te fuseren door overname. De Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate neemt de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij over. De raad van bestuur van de ééngemaakte maatschappij zal bestaan uit 11 bestuurders waarvan 1 afgevaardigde van de provincie Oost-Vlaanderen, 6 afgevaardigden van de gemeenten (2 van Zelzate, 2 van Moerbeke-Waas, 1 van Maldegem en 1 van Assenede), 2 afgevaardigden van de OCMW's (1 van Zelzate en 1 van Moerbeke-Waas) en 2 afgevaardigden van de andere aandeelhouders.

Wellicht wordt de directeur van de fusievennootschap de vroegere directeur van de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (titularis is John Schenkels). Zolang deze in loopbaanonderbreking is zal de post van directeur wellicht waargenomen worden door Freddy De Vilder.

>>> meer informatie

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.