Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.23 – 29 oktober 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  VLD-Zelzate wipt eerste schepen Stuyvaert

Het Zelzaatse VLD-bestuur maakte op 17 oktober bekend dat Hubert Stuyvaert, eerste schepen van Zelzate, uit het partijbestuur wordt gezet. Zijn talrijke afwezigheden op bestuursvergaderingen, gemeenteraden en schepencolleges zouden zijn positie binnen de partij onhoudbaar maken. Volgens de woordvoerders van zijn partij doet zijn manier van handelen de vraag rijzen of hij als schepen en lijsttrekker van de VLD niet meer schade dan goed doet.

Het partijbestuur stemde met 18 tegen 3 stemmen voor zijn uitsluiting. Ondertussen verklaarde ook de algemene vergadering zich met overgrote meerderheid akkoord met deze beslissing.

Het VLD-bestuur heeft Stuyvaert gevraagd om zijn mandaten ter beschikking te stellen. Als eerste schepen beheert hij enkel de portefeuille financiën, verder is hij lid van het college van commissarissen van de intercommunale Teveoost.

Stuyvaert liet al weten niet te denken aan opstappen en is zinnens om het besluit van het Zelzaatse bestuur aan te vechten bij de hogere partij-instanties. Hij verklaarde dat ziekte aan de basis lag van zijn afwezigheden en betreurt dat het lokale VLD-bestuur het politieke spel onmenselijk hard speelt.

 *  Meisje van drie verdrinkt in Zelzaats zwembad

Op woensdagnamiddag 16 oktober werd een meisje van drie levenloos aangetroffen aan de trappen van het grote zwembad. Onderzoek wees uit dat het kindje wel degelijk door verdrinking is overleden.

Uit de eerste verklaringen van het gemeentebestuur zou er voldoende toezicht zijn geweest. Buiten 2 redders waren er ook meerdere begeleiders van de Schippersschool uit Lovendegem aanwezig. De vraag kan dan ook worden gesteld waarom het kindje aan de aandacht kon ontsnappen. Het parket onderzoekt de omstandigheden van dit ongeluk.

De ouders konden pas na een aantal uren worden gelokaliseerd en werden verwittigd luttele minuten voordat de radio het nieuws bekend maakte. Op de begrafenis vorige week toonden de ouders zich kwaad op de begeleiders die volgens hen onoplettend zijn geweest. Er was ook kritiek op het gerecht omdat dit de ouders geen duidelijkheid gaf over de omstandigheden van het overlijden.

CD&V-fractieleider Martin Acke zal op de volgende gemeenteraad verduidelijking vragen van de omstandigheden en de mogelijke verantwoordelijkheden bij dit ongeval.

 *  Noorderkanaal door het Meetjesland komt er niet

De plannen om dwars door het Meetjesland een kanaal, het zogenaamde Noorderkanaal, tussen Gent en Zeebrugge te graven gaan niet door.  Het strategisch plan voor de haven Brugge-Zeebrugge ziet geen voordelen meer aan deze waterweg.

Het plan gaat er van uit dat het beter is om de bestaande verbindingen verder te ontwikkelen. Zo moet de N49, de Expresweg Zelzate-Knokke, worden doorgetrokken tot in Zeebrugge.

In het Meetjesland was er heel wat weerstand tegen een eventueel Noorderkanaal, dat voor een groot gedeelte parallel aan de N49 zou worden aangelegd.

 *  Museum-avonden in de Oost-Vlaamse musea

Gedurende de maand november openen in de provincie Oost-Vlaanderen op donderdagavond diverse musea hun deuren.

Van 18 tot 22 uur worden de bezoekers vergast op extra attenties. Zij betalen een kleine bijdrage van € 2,00 per volwassene en € 1,00 voor jongeren minder dan 26 jaar. Kinderen onder de 12 jaar met een lidkaart van de Gezinsbond mogen zelfs gratis binnen.

>>> voor meer details

 *  Nieuwe initiatieven van Sint-Jan-Baptist

Op 20 september vond de officiële opening plaats van drie nieuwe initiatieven van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist. De Broeders van Liefde bevestigen hiermee nogmaals hun inzet voor de sociaal zwakkeren in onze maatschappij.

Encarga 2” is een nieuwe forensische eenheid op de campus van het P.C. Deze eenheid richt zich naar geïnterneerden die overwegend afkomstig zijn uit één van de Vlaamse penitentiaire instellingen.  Het therapeutisch dagcentrum “De Cohesie” ter preventie van residentiële opname en het dagcentrum voor arbeidszorg waar arbeid, traject en begeleiding op maat worden aangeboden, bevinden zich in het centrum van Zelzate. Aan de Oostkade werd daartoe een nieuwbouw opgericht op de plaats waar enkele jaren terug de burelen van de Christelijke Mutualiteit waren gevestigd.

 *  Parkeermeters: een ware Zelzaatse soap !

Ze komen er niet… ze komen er wel… ze komen er niet… ze komen er wel… en volgens de laatste berichten komen ze er uiteindelijk (nog) niet. Welk spelletje speelt de sp.a-VLD-ZOW nu eigenlijk?

Het moge duidelijk zijn dat deze onduidelijkheid het duidelijk maakt dat het Zelzaatse schepencollege absoluut geen visie heeft en de gemeentelijke problemen aanpakt zoals zij zich van dag tot dag stellen. Het is ongehoord dat op deze manier een gemeente wordt bestuurd. We mogen immers niet vergeten dat er jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro overheidsgeld door het gemeentebestuur wordt uitgegeven!

CD&V-Zelzate is er absoluut niet rouwig om dat het betalend parkeren er uiteindelijk niet zou komen. Maar ondertussen heeft de meerderheid in de gemeenteraad hieromtrent diverse beslissingen genomen, die nu wellicht opnieuw moeten ingetrokken worden. Waar is men eigenlijk mee bezig ?

>>> voor meer informatie over het betalend parkeren

 *  Aanpassing brandweerkazerne wordt dringend!

Geruime tijd geleden besliste de gemeenteraad tot verbouwing van de brandweerkazerne in de Burgemeester Jozef Chalmetlaan. Reeds lange tijd is geweten dat een uitweg naar de Burg. Camille Leynlaan noodzakelijk is vooraleer de Chalmetlaan kan worden opgebroken voor de rioleringswerken.

Al op 5 februari van dit jaar keurde de gemeenteraad het bestek van de eerste fase van de verbouwingswerken van de brandweerkazerne goed. Het is dan ook onbegrijpelijk waarom men de werken nog niet is begonnen, wetende dat dit een dringende zaak is.

De rioleringswerken in het dossier Chalmetlaan schieten (gelukkig maar) vlotter op dan initieel was gepland. Het schepencollege zal dus bijzonder snel in actie moeten schieten willen de wegenwerken geen vertraging oplopen door het onbereikbaar worden van de brandweerkazerne. Dergelijke blunder zou immers onaanvaardbare gevolgen hebben voor inwoners en handelaars.

>>> voor meer informatie over de genomen beslissingen

 *  Gemeenteraad op 5 (en 7) november 2002

De volgende zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 05 november 2002 met aanvang om 18.00 uur. Indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, volgt er een tweede zitting op donderdag 07 november 2002 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

De openbare zitting is vrij toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 05 november 2002 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Ontslag gemeenteraadslid

2. Aanstelling en beëdiging gemeenteraadslid / wijziging rangorde

3. Goedkeuring notulen gemeenteraden

4. Mededelingen / Kennisgevingen

5. Samenwerkingsovereenkomst “Milieuklachtenmeldpunt”

6. Bepaling gedeelte van het nieuw gemeentefonds rechtstreeks door te storten aan het OCMW

7. Statutenwijziging intercommunale Vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen

8. Diverse investeringswerken openbare verlichting

9. Gratis grondafstand Lappersfort - goedkeuring akten

10. Aankoop elektrische radiator school Debbautshoek

11. Ontwerp beleidsovereenkomst aanvullend grondbeleid en bewonersbegeleiding in het kader van de havenontwikkeling Gentse kanaalzone

12. Regeling in verband met de schouwing van de grenspalen

13. Herfinanciering van het rioleringsnet - principebesluit

14. Gemeentelijke dotatie politiezone - aanpassing

15. Aankoop draagberrie brandweer

16. Vervanging toegangsdeuren kleutergebouw school Debbautshoek

17. Vervanging douches school Debbautshoek

18. Elektriciteitswerken school Debbautshoek

19. Snoeien van bomen

20. Afwerken gebouw Rode Kruis

21. Herstelling dak Vem-gebouw - goedkeuring bestek

22. Aankoop archiefrekken

23. Aanpassen centrale verwarming gemeentehuis

24. Bibliotheekpersoneel - openstelling halftijdse tijdelijke contractuele betrekking bibliothecaris

II. GEHEIME ZITTING

1. Buitengewone Algemene Vergadering intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer:

- aanduiding vertegenwoordiger + vervanger

- aanduiding lid Raad van Bestuur met raadgevende stem

2. Buitengewone Algemene Vergadering intercommunale Veneco -aanduiding vertegenwoordiger + vervanger

3. onderwijzend personeel waarnemende aanstellingen

4. Onderwijzend personeel tijdelijke aanstellingen

5. Bibliotheekpersoneel - tijdelijke aanstelling bibliothecaris

6. Bibliotheekpersoneel - terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

7. Brandweerpersoneel - effectieve indienstnemingen ambulanciers

8. VEM - Raad van Bestuur - ontslagen / aanduiding nieuwe vertegenwoordigers

9. TV-Oost - College van Commissarissen - wijziging vertegenwoordiging (op verzoek van de heer Frank Bruggeman)

10. Gemeenteraadscommissie Financiën - wijziging samenstelling

11. Gemeenteraadscommissie Leefmilieu en Volksgezondheid - wijziging samenstelling

>>> de komende dagen wordt de agenda op mijn website aangevuld

 *  Sp.a-gemeenteraadslid geeft ontslag

Marion Kasse, sp.a-gemeenteraadslid en echtgenote van de huidige OCMW-secretaris Gerdy Haes, geeft haar ontslag als gemeenteraadslid. Opvallend detail: zij heeft de Nederlandse nationaliteit.

Marion wordt naar verwacht opgevolgd door Andrea Wolfaert die door haar 298 voorkeurstemmen bij de vorige verkiezingen als eerste opvolger staat genoteerd. Tweede opvolger is Annie Chalmet met 288 stemmen.

>>> huidige samenstelling gemeenteraad

 *  Waar naartoe deze week?

Er is terug een en ander te doen in Zelzate. Het uit de Verenigde Staten overgewaaide Halloween inspireert deze week verschillende verenigingen in hun activiteiten.  Raadpleeg elke dag opnieuw Martin Acke’s Activiteitenkalender.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.