Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.21 – 01 oktober 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Gemeenteraad op 8 (en 10) oktober 2002

De volgende zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 8 oktober 2002 met aanvang om 18.00 uur. Indien de agenda niet afgehandeld wordt volgt er een tweede vergadering op donderdag 10 oktober 2002 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

De vergadering van 8 oktober 2002 wordt om 19.00 uur onderbroken voor het halfuurtje van de burger.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

2. Verkaveling J. Stobbaertstraat - zaak van de wegenis

3. Gunning opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

4. Vervangen centrale verwarmingsinstallatie portierswoning brandweer - principebeslissing

5. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

6. Kerkfabriek Sint Laurentius - kerkraadsbesluiten d.d. 11 april 2002 in verband met wegenwerken rond kerkgebouw en buitenhoutwerk

7. Buitengewone uitgaven gemeentelijk onderwijs:

- aankoop informaticamateriaal met gewesttoelage
- aankoop informaticamateriaal
- aankoop sportmateriaal

8. Vervanging openbare verlichting in Oostkade

9. Kosteloze overdracht polyvalente zaal school Debbautshoek
       en gebouw Burgemeester J. Chalmetlaan 52 aan OCMW-Zelzate

10. Verkoop perceel grond aan Sidmar - principe

11. Dakbedekking atelier technische dienst

12. Forfaitaire bijdrage in brandweerkosten - advies

13. Rekening 2001

14. Begrotingswijziging nr. 1

15. Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007

16. Schoolreglement gemeentelijk onderwijs

II. GEHEIME ZITTING

1. Algemene Vergadering TEVEOOST - aanduiding vertegenwoordiger

2. Algemene Vergadering Intercommunale Durme Moervaart - aanduiding vertegenwoordiger

 

>>> zie verslag gemeenteraadszitting van 8 oktober 2002

 *  Zelzate erkend als rampgemeente

In Zelzate viel op 23 en 24 augustus 2002 de regen met bakken uit de hemel. In een persbericht maakte de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Herman Balthazar voor de maand augustus gewag van 107 dossiers van wateroverlast in onze gemeente.  Toch was het afwachten of deze gebeurtenis zou worden erkend als ramp.

Op 28 september verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 20 september 2002 waarbij werd beslist dat deze overvloedige regenval als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij ook het grondgebied van Zelzate tot het rampgebied wordt gerekend. Naast onze gemeente werden voor deze gebeurtenissen in Oost-Vlaanderen ook Assenede, Destelbergen, Evergem, Gent, Laarne, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren, Zele en Zwalm als rampgemeente erkend.

Het voornaamste criterium voor dergelijke overstromingen van het « zomertype » is een atmosferische neerslag met overschrijding van 60 liter/m2 in 24 uur en 30 liter/m2 in 60 minuten. Daarenboven moet de raming van het globale schadebedrag hoger liggen dan 1.250.000 euro en de raming van het gemiddelde per gezinsdossier hoger dan 5.000 euro.

Door deze beslissing wordt het mogelijk, in bepaalde omstandigheden, van de overheid herstelvergoedingen te bekomen voor een deel van de schade veroorzaakt aan private goederen.

De inwoners die op 23 en 24 augustus door wateroverlast werden getroffen dienen een aangifte te doen binnen de drie maanden na de beslissing, dus voor 20 december 2002. Hierbij is het van belang zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (foto's, facturen van herstellingen, …). Men moet zeker niet wachten op de komst van een expert om herstellingen of vervangingen door te voeren. Belangrijk is wel dat de bewijsstukken van deze werken goed bijhouden worden. U kan zich hiervoor best tot het gemeentebestuur wenden.

>>> Ministeriele Omzendbrief- Bijlage met informatie

>>> Rampen-Vademecum van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

 *  Zelzaatse Rode Kruis heeft nood aan vrijwilligers

De Zelzaatse afdeling van het Rode Kruis zoekt dringend nieuwe vrijwilligers. Momenteel kan de afdeling slechts beschikken over een 10-tal actieve leden, waardoor moeilijk kan worden voldaan aan de vraag. Nochtans geeft dergelijk vrijwilligerswerk een grote voldoening.

Toetreden tot het team vrijwilligers van het Rode Kruis kan mits het succesvol doorlopen van twee cursussen. Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij Pedro Vervliet   Notelaarstraat 13  tel. 09-3429862.

>>> meer inlichtingen over het Rode Kruis

 *  Gemeente huurt Parochiezaal Debbautshoek

De parochiezaal van Debbautshoek, gelegen aan de Assenedesteenweg 117, wordt sedert 1 september beheerd door het gemeentebestuur van Zelzate. Het college van burgemeester en schepen sloot hiervoor al op 31 juli een gebruiksovereenkomst met de vzw Parochiale Werken. De overeenkomst voorziet, in afwachting van de definitieve verkoop, in een maandelijks huurgeld van € 500,00 dat echter in mindering komt van de uiteindelijke koopsom.

Wellicht nog dit jaar volgt de verkoop van de polyvalente zaal met aanpalende gebouwen (kleine zaal met keuken, OXFAM-wereldwinkel en kunstpand) aan de gemeente.

Het college vroeg de gemeenteraad van 26 september om de gebruiksovereenkomst goed te keuren. De CD&V-fractie heeft zich onthouden bij deze stemming omdat zij principieel niet akkoord is met deze verkoop, ook al kan zij begrip opbrengen voor de omstandigheden waarin de vzw de zaal van de hand doet. Samen met veel leden van de katholieke verenigingen, blijven de CD&V-raadsleden het er moeilijk mee hebben dat deze prachtige zaal uit handen wordt gegeven,ook al is dit aan het gemeentebestuur.

Een verrijking van het cultureel patrimonium van Zelzate betekent deze verkoop geenszins. De gebouwen werden immers steeds vrij intensief gebruikt. Om uit de kosten te geraken diende de vzw de voorbije jaren echter een hoge gebruikskost door te rekenen aan de verenigingen. Ongetwijfeld positief is dat het gemeentebestuur beloofde de zaal gratis ter beschikking te stellen van de verenigingen die aangesloten zijn bij een officiële gemeentelijke raad. Blijkbaar heeft dit de doorslag gegeven.

Wij zullen blijven overwaken dat de infrastructuur even goed onderhouden blijft als vroeger en dat de katholieke verenigingen er nog in voldoende mate terecht kunnen.

 *  Omgeving van de Kring wordt weldra verfraaid

De Parochiale Kring in de Kerkstraat wordt beheerd door de VZW Katholieke Kring van Zelzate. Ook het huis daarnaast (vroeger bewoond door Marcel Boel) en het gezondheidscentrum waar het consultatiebureau van Kind en Gezin is gevestigd, behoren tot het patrimonium van deze parochiale vzw.

In juni bekwam de vzw een vergunning voor afbraak van het bouwvallig huis tussen Kring en gezondheidscentrum. In de plaats komt een fraai binnenplein met groenvoorziening. De straatzijde zal worden afgesloten met metalen hekken.

Ook de achterbouw van het medisch centrum op het nummer 56 zal worden heringericht, waarbij hoofdzakelijk werkruimten en vergaderlokalen worden voorzien die door het gezondheidscentrum, een filiaal van de Oxfam wereldwinkel en de parochiale werken zullen gebruikt worden. Er komt eveneens ruimte voor de naaiclub, die daar al jaren actief is. Het eerste verdiep van het gezondheidscentrum zal worden ingericht als appartement.

>>> een grondplan van hoe het wordt

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.