Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.20 – 25 september 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Weldra betalend parkeren in Zelzate

De Zelzaatse meerderheid bestaande uit SP.A, VLD-VVD en ZOW voert het betalend parkeren in het grootste gedeelte van het centrum van Zelzate in. Daartoe keurde de gemeenteraad gisteren een retributiereglement goed dat zowel de plaatsen als de tarieven vastlegt. De CD&V en PVDA stemden tegen.

Er worden in het centrum van Zelzate drie verschillende tariefzones voorzien:    >>> zie overzichtsplannetje

 

rode zone

- Grote Markt;
- Pierets-De Colvenaerplein (gedeeltelijk);
- Kanaalstraat (van Stationsstraat tot einde van bebouwde kom (richting Gent) (aan beide zijden);
- Havenlaan (van Kanaalstraat tot Peperstraat).

gele zone 

- Westkade (vanaf Kanaalstraat tot Stationsstraat);
- Oostkade (vanaf Kanaalstraat tot Franz Wittoucklaan);
- parking tussen Oost- en Westkade;
- parking voor de grote toegangspoort Eurohal;
- Franz Wittoucklaan;
- Kerkstraat.

groene zone

- parking Vredekaai.

 

Voor elke zone geldt een specifiek tarief. Daarnaast wordt ook voorzien in gratis kortparkeren voor 15 minuten (via een chipkaart van € 10,00), in een bewonerskaart en in een abonnementskaart voor de parking Vredekaai. Wie in één van de betalende zones betrapt wordt zonder geldig parkeervignet wordt geacht te kiezen voor een retributie van € 12,50 per halve dag.

zone

uren verplicht betalend om te parkeren

maximum toegestane parkeertijd

bedrag automaat tarief 2

bedrag
bewonerskaart
tarief 3

bedrag
abonnementskaart
tarief 4

rode zone

van 9u00 tot 18u00

2 uren

0,25 EUR / 15 min

5,00 EUR/jaar

gebruik niet toegestaan

gele zone

van 9u00 tot 18u00

 

4 uren

0,15 EUR / 15 min

5,00 EUR/jaar

gebruik niet toegestaan

groene zone

van 9u00 tot 18u00

1 dag

0,15 EUR /15 min
            (*)

5,00 EUR/jaar

250,00 EUR/jaar

(*): met een maximum van 3,00 EUR/dag.

 

>>> zie integrale tekst van het retributiereglement op het parkeren

 

De CD&V-fractie heeft zich van bij de eerste plannen, verschillende jaren geleden, tot het allerlaatste moment verzet tegen de invoering van het betalend parkeren.

In zijn tussenkomst wees Martin Acke in de eerste plaats op de sterk gestegen belastingdruk in Zelzate: 

- Wie eigenaar is van een woning wordt gestraft: sedert dit jaar is Zelzate de duurste gemeente inzake grondlasten uit de omgeving.
- Wie al gedurende jaren een sociale huurwoning van de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij bewoont wordt gestraft: 69 Zelzatenaars vernamen eind vorig jaar dat ze zullen moeten kiezen: opkrassen of een flink hogere huur betalen.
- Wie handel drijft wordt in Zelzate gestraft want men verhoogde zeer sterk de onroerende voorheffing en de drijfkrachtbelasting, legt hen een omstreden en op diverse vlakken discriminerende vennootschapsbelasting op en zadelt hen bovendien nog eens op met parkeermeters voor de deur.
- Wie eigenaar is van een auto wordt gestraft: vanaf dit jaar moet je parkeergeld betalen om uw aankopen te doen in het Zelzaatse Centrum.

Hij vroeg zich luidop af waar dit gaat eindigen. Wordt de fietser de volgende melkkoe van het Zelzaatse gemeentebestuur?

De CD&V-fractie keurt betalend parkeren af omwille van verkeerstechnische, fiscale en economische redenen en stelde voor om op de Grote Markt enkel blauwe zone in te voeren en het parkeren overal gratis te houden.

Martin Acke wees er het schepencollege tevens op dat het ongehoord was dat dit reglement werd ingevoerd zonder vooraf de lokale economische raad om advies te vragen en zonder vooraf de politiediensten te laten onderzoeken welke verkeerstechnische gevolgen het betalend parkeren zal brengen in de omgeving van Zelzate-centrum.

Hij gaf ook een sneer naar de ZOW die zich in het verleden steeds tegen het betalend parkeren heeft verzet. Door nu voor te stemmen verloochent de naar de socialisten overgelopen partij heel wat van haar kiezers. Het is ook onbegrijpelijk dat de VLD, die zich wil profileren als de partij van de middenstander en van de verlaging van de belastingen, voor deze bijkomende belasting stemt.

>>> zie verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2002

 *  Terug gemeenteraad op 26 september

De agenda van de gemeenteraad van 24 september bevatte maar liefst 42 punten, waarvan verschillende “zware” dossiers. Het was dan ook te verwachten dat de raadsleden er niet in slaagden alles af te handelen. Slechts 12 punten werden afgewerkt.

De gemeenteraad komt terug bijeen op donderdag 26 september 2002 om 18.00 uur. Het publiek is welkom voor de openbare zitting.

In de komende dagen kan u op mijn website meer details over de behandelde punten vinden  >>> Volgende gemeenteraad

 *  Krijgt Eddy Wally een museum in Zelzate?

Ook de gemeenteraadsleden vielen compleet uit de lucht, wanneer zij op de televisie vernamen dat er een Eddy Wally-museum komt in Zelzate. “The Voice of Zelzate” (John Schenkels) besliste blijkbaar in een gulle bui dat er in de Bruggewachtershuizen ook een museum voor “The Voice of Europe” komt.  Geweldig! De Tweede Gidsen en Mietje Stroel krijgen dus hoog gezelschap.

Dit mag dan best een goed idee zijn. Maar is dit de normale gang van zaken? Is het niet aangewezen om hierover eerst eens te overleggen met het gemeentebestuur? Er is destijds ook beloofd om een Broeder Leopoldmuseum in dat gebouw te huisvesten. Hoever zit het met die plannen? Welke ruimte zal hiervoor worden gebruikt? Wat gaat de inrichting de Zelzaatse belastingbetaler kosten?

Ik gun onze Eddy dit eerbetoon van harte. Het valt echter af te wachten of onze wispelturige burgemeester zijn woord zal houden. Met de media-aandacht voor deze stunt is hij alvast gaan lopen… en daar was het uiteraard om te doen.

In afwachting van de eventuele komst van het museum kan u alvast een virtueel bezoekje brengen aan Eddy Wally en een aantal andere bekende Zelzaatse figuren via mijn pagina Cultuur & Ontspanning.

Wil je het museum van de Tweede Gidsen eens verkennen, dan kan dit ook via de pagina Toerisme.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.